งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
กระบวนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 4 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ) 15 พฤศจิกายน น. เดชนะ สิโรรส

2 สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบงานหลักในองค์กร ระบบสารสนเทศหลัก 6 ประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการใช้งาน ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานในองค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้เข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

3 Major functions of systems:
SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการใช้งาน Sales and Marketing Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายขายและการตลาด Major functions of systems: Sales management, market research, promotion, pricing, new products Major application systems: Sales order info system, market research system, pricing system

4 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE
Sales and Marketing Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายขายและการตลาด Table 2-2

5 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE
Manufacturing and Production Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายการผลิต Major functions of systems: Scheduling, purchasing, shipping, receiving, engineering, operations Major application systems: Materials resource planning systems, purchase order control systems, engineering systems, quality control systems

6 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE
Manufacturing and Production Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายการผลิต Table 2-3

7 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE
Overview of Inventory Systems Figure 2-10

8 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE
Financing and Accounting Systems: สารสนเทศสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี Major functions of systems: Budgeting, general ledger, billing, cost accounting Major application systems: General ledger, accounts receivable, accounts payable, budgeting, funds management systems

9 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE
Financing and Accounting Systems Table 2-4

10 Major functions of systems:
SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE Human Resource Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Major functions of systems: Personnel records, benefits, compensation, labor relations, training Major application systems: Payroll, employee records, benefit systems, career path systems, personnel training systems

11 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE
Human Resource Systems Table 2-5

12 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE Human Resource Systems
Figure 2-11

13 ENTERPRISE APPLICATIONS
Business Processes and Information Systems: ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ Business processes Manner in which work is organized, coordinated, and focused to produce a valuable product or service Concrete work flows of material, information, and knowledge—sets of activities การบวนการทางธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น การจัดโครงสร้างงาน การประสานงาน การมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีคุณค่า

14 ENTERPRISE APPLICATIONS
Business Processes and Information Systems: ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ Unique ways to coordinate work, information, and knowledge Ways in which management chooses to coordinate work

15 ENTERPRISE APPLICATIONS
Examples of Business Processes : ตัวอย่างการบวนการทางธุรกิจ Manufacturing and production: Assembling product, checking quality, producing bills of materials Sales and marketing: Identifying customers, creating customer awareness, selling Finance and accounting: Paying creditors, creating financial statements, managing cash accounts Human Resources: Hiring employees, evaluating performance, enrolling employees in benefits plans

16 ENTERPRISE APPLICATIONS
Business Processes and Information Systems: ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ Cross-Functional Business Processes Transcend boundary between sales, marketing, manufacturing, and research and development Group employees from different functional specialties to a complete piece of work Example: Order Fulfillment Process

17 กระบวนการทำงานของการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องอาศัยการประสานงานจากด้านต่างๆ
ENTERPRISE APPLICATIONS The Order Fulfillment Process Figure 2-12 กระบวนการทำงานของการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องอาศัยการประสานงานจากด้านต่างๆ

18 ENTERPRISE APPLICATIONS
Enterprise systems Supply chain management systems Customer relationship management systems Knowledge management systems

19 Outside the organization’s boundaries: There are customers and vendors
ENTERPRISE APPLICATIONS Traditional View of the Systems : ภาพแสดงการจัดระบบสารสนเทศแบบดั่งเดิม Within the business: There are functions, each having its uses of information systems Outside the organization’s boundaries: There are customers and vendors Functions tend to work in isolation

20 Traditional View of the Systems : ภาพแสดงการจัดระบบสารสนเทศแบบดั่งเดิม
ENTERPRISE APPLICATIONS Traditional View of the Systems : ภาพแสดงการจัดระบบสารสนเทศแบบดั่งเดิม Figure 2-13

21 ENTERPRISE APPLICATIONS Enterprise Systems :ระบบงานองค์กร
Figure 2-14

22 Firm structure and organization: One organization
ENTERPRISE APPLICATIONS Benefits of Enterprise Systems :ประโยชน์ของระบบงานองค์กร Firm structure and organization: One organization Management: Firm-wide knowledge-based management processes Technology: Unified platform Business: More efficient operations and customer-driven business processes

23 ENTERPRISE APPLICATIONS
Challenges of Enterprise Systems :ความท้าทายของระบบงานองค์กร Difficult to build: Require fundamental changes in the way the business operates Technology: Require complex pieces of software and large investments of time, money, and expertise Centralized organizational coordination and decision making: Not the best way for the firms to operate

24 Supply Chain Management (SCM)
ENTERPRISE APPLICATIONS Supply Chain Management (SCM) : การบริหารห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM) Close linkage and coordination of activities involved in buying, making, and moving a product Integrates supplier, manufacturer, distributor, and customer logistics time Reduces time, redundant effort, and inventory costs กระบวนการที่มีการบริหารความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในการซื้อ การผลิต การเคลื่อนย้ายสินค้า ระบบงานต้องประสานงานการทำงานระหว่างผู้ป้อนวัตถุดิบการผลิต ผู้จัดทำหน่าย และความต้องการในการขนส่งของลูกค้าเข้าเป็นกระบวนการเดียวกันเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนและลดค้าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้า

25 Supply Chain Management (SCM)
Network of organizations and business processes Helps in procurement of materials, transformation of raw materials into intermediate and finished products

26 ENTERPRISE APPLICATIONS Supply Chain Management (SCM)
Limitations: Inefficiencies can waste as much as 25% of company’s operating costs Bullwhip Effect: Information about the demand for the product gets distorted as it passes from one entity to next

27 ENTERPRISE APPLICATIONS Supply Chain Management
Figure 2-15

28 ENTERPRISE APPLICATIONS Supply Chain Management (SCM)
Helps in distribution of the finished products to customers Includes reverse logistics - returned items flow in the reverse direction from the buyer back to the seller

29 ENTERPRISE APPLICATIONS การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ตัดสินใจชนิด ปริมาณและระยะเวลาในการผลิต เก็บรักษาและการขนย้าย สามารถจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ติดตามสถานะของรายการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบความพร้อมของคลังเก็บสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลัง ติดตามการนำส่งสินค้า วางแผนการผลิตจากปริมาณความต้องการสินค้าที่แท้จริง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

30 ENTERPRISE APPLICATIONS Collaborative Commerce
Figure 2-16

31 ENTERPRISE APPLICATIONS Industrial Networks : เครือข่ายอุตสาหกรรม
Private Industrial Networks Web-enabled networks Link systems of multiple firms in an industry Coordinate transorganizational business processes การเชื่อมโยงระบบงานองค์กรขององค์กรทั้งหมดในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน เป็นการบูรณาการระบบข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบ (ปลายน้ำ-ต้นน้ำ)

32 สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบงานหลักในองค์กร ระบบสารสนเทศหลัก 6 ประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการใช้งาน ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานในองค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้เข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทางธุรกิจ รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

33 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
กระบวนวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 4 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ) 15 พฤศจิกายน น. เดชนะ สิโรรส


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google