งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 4 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ) 15 พฤศจิกายน 2547 10.00-12.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 4 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ) 15 พฤศจิกายน 2547 10.00-12.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 4 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ) 15 พฤศจิกายน 2547 10.00-12.00 น. เดชนะ สิโรรส www.siroros.com

2 2 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบ สารสนเทศหลัก 6 ประเภท สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบ ต่างๆ ระบบงานหลัก ในองค์กร การพิจารณา ระบบสารสนเทศ ตามลักษณะที่ สนับสนุนการใช้ งาน ระบบ สารสนเทศ และ กระบวนการ ทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ งานในองค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ได้เข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทางธุรกิจ รวมถึง การบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

3 3 Major functions of systems: Sales management, market research, promotion, pricing, new products Sales management, market research, promotion, pricing, new products Major application systems: Sales order info system, market research system, pricing system Sales order info system, market research system, pricing system SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการใช้งาน Sales and Marketing Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายขายและการตลาด

4 4 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE Sales and Marketing Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายขายและการตลาด Table 2-2

5 5 Major functions of systems: Scheduling, purchasing, shipping, receiving, engineering, operations Scheduling, purchasing, shipping, receiving, engineering, operations Major application systems: Materials resource planning systems, purchase order control systems, engineering systems, quality control systems Materials resource planning systems, purchase order control systems, engineering systems, quality control systems Manufacturing and Production Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายการผลิต SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE

6 6 Table 2-3 Manufacturing and Production Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายการผลิต

7 7 Overview of Inventory Systems Figure 2-10 SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE

8 8 Major functions of systems: Budgeting, general ledger, billing, cost accounting Budgeting, general ledger, billing, cost accounting Major application systems: General ledger, accounts receivable, accounts payable, budgeting, funds management systems General ledger, accounts receivable, accounts payable, budgeting, funds management systems Financing and Accounting Systems: สารสนเทศสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE

9 9 Financing and Accounting Systems SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE Table 2-4

10 10 Major functions of systems: Personnel records, benefits, compensation, labor relations, training Personnel records, benefits, compensation, labor relations, training Major application systems: Payroll, employee records, benefit systems, career path systems, personnel training systems Payroll, employee records, benefit systems, career path systems, personnel training systems SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE Human Resource Systems : สารสนเทศสำหรับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

11 11 Human Resource Systems SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE Table 2-5

12 12 Figure 2-11 Human Resource Systems SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE

13 13 Business processes Manner in which work is organized, coordinated, and focused to produce a valuable product or service Manner in which work is organized, coordinated, and focused to produce a valuable product or service Concrete work flows of material, information, and knowledge— sets of activities Concrete work flows of material, information, and knowledge— sets of activities Business Processes and Information Systems: ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ ENTERPRISE APPLICATIONS การบวนการทางธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น การจัดโครงสร้างงาน การ ประสานงาน การมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีคุณค่า

14 14 Unique ways to coordinate work, Unique ways to coordinate work, information, and knowledge Ways in which management chooses Ways in which management chooses to coordinate work ENTERPRISE APPLICATIONS Business Processes and Information Systems: ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ

15 15 Manufacturing and production: Assembling product, checking quality, producing bills of materials Manufacturing and production: Assembling product, checking quality, producing bills of materials Sales and marketing: Identifying customers, creating customer awareness, selling Sales and marketing: Identifying customers, creating customer awareness, selling Finance and accounting: Paying creditors, creating financial statements, managing cash accounts Finance and accounting: Paying creditors, creating financial statements, managing cash accounts Human Resources: Hiring employees, evaluating performance, enrolling employees in benefits plans Human Resources: Hiring employees, evaluating performance, enrolling employees in benefits plans Examples of Business Processes : ตัวอย่างการบวนการทางธุรกิจ ENTERPRISE APPLICATIONS

16 16 Cross-Functional Business Processes Transcend boundary between sales, marketing, manufacturing, and research and development Transcend boundary between sales, marketing, manufacturing, and research and development Group employees from different functional specialties to a complete piece of work Group employees from different functional specialties to a complete piece of work Example: Order Fulfillment Process ENTERPRISE APPLICATIONS Business Processes and Information Systems: ระบบสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจ

17 17 Figure 2-12 The Order Fulfillment Process ENTERPRISE APPLICATIONS กระบวนการทำงานของการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องอาศัยการประสานงานจากด้านต่างๆ

18 18 Enterprise Applications Enterprise systems Enterprise systems Supply chain management systems Supply chain management systems Customer relationship management systems Customer relationship management systems Knowledge management systems Knowledge management systems ENTERPRISE APPLICATIONS

19 19 Within the business: There are functions, each having its uses of information systems Within the business: There are functions, each having its uses of information systems Outside the organization’s boundaries: There are customers and vendors Outside the organization’s boundaries: There are customers and vendors Functions tend to work in isolation ENTERPRISE APPLICATIONS Traditional View of the Systems : ภาพแสดงการจัดระบบสารสนเทศแบบดั่งเดิม

20 20 Figure 2-13 Traditional View of the Systems : ภาพแสดงการจัดระบบสารสนเทศแบบดั่งเดิม ENTERPRISE APPLICATIONS

21 21 Figure 2-14 Enterprise Systems :ระบบงานองค์กร ENTERPRISE APPLICATIONS

22 22 Firm structure and organization: One organization Firm structure and organization: One organization Management: Firm-wide knowledge-based management processes Management: Firm-wide knowledge-based management processes Technology: Unified platform Technology: Unified platform Business: More efficient operations and customer-driven business processes Business: More efficient operations and customer-driven business processes Benefits of Enterprise Systems :ประโยชน์ของระบบงานองค์กร ENTERPRISE APPLICATIONS

23 23 Difficult to build: Require fundamental changes in the way the business operates Difficult to build: Require fundamental changes in the way the business operates Technology: Require complex pieces of software and large investments of time, money, and expertise Technology: Require complex pieces of software and large investments of time, money, and expertise Centralized organizational coordination and decision making: Not the best way for the firms to operate Centralized organizational coordination and decision making: Not the best way for the firms to operate Challenges of Enterprise Systems :ความท้าทายของระบบงานองค์กร ENTERPRISE APPLICATIONS

24 24 Supply Chain Management (SCM) Close linkage and coordination of activities involved in buying, making, and moving a product Close linkage and coordination of activities involved in buying, making, and moving a product Integrates supplier, manufacturer, distributor, and customer logistics time Integrates supplier, manufacturer, distributor, and customer logistics time Reduces time, redundant effort, and inventory costs Reduces time, redundant effort, and inventory costs Supply Chain Management (SCM) : การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ENTERPRISE APPLICATIONS กระบวนการที่มีการบริหารความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในการซื้อ การผลิต การเคลื่อนย้ายสินค้า ระบบงานต้อง ประสานงานการทำงานระหว่างผู้ป้อนวัตถุดิบการผลิต ผู้จัดทำหน่าย และความต้องการในการขนส่งของลูกค้าเข้า เป็นกระบวนการเดียวกันเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนและลดค้าใช้จ่ายในการบริหารคลังสินค้า

25 25 Supply Chain Network of organizations and business processes Network of organizations and business processes Helps in procurement of materials, transformation of raw materials into intermediate and finished products Helps in procurement of materials, transformation of raw materials into intermediate and finished products Supply Chain Management (SCM)

26 26 Limitations: Inefficiencies can waste as much as 25% of company’s operating costs Inefficiencies can waste as much as 25% of company’s operating costs Bullwhip Effect: Information about the demand for the product gets distorted as it passes from one entity to next Bullwhip Effect: Information about the demand for the product gets distorted as it passes from one entity to next Supply Chain Management (SCM) ENTERPRISE APPLICATIONS

27 27 Supply Chain Management Figure 2-15 ENTERPRISE APPLICATIONS

28 28 Helps in distribution of the finished products to customers Helps in distribution of the finished products to customers Includes reverse logistics - returned items flow in the reverse direction from the buyer back to the seller Includes reverse logistics - returned items flow in the reverse direction from the buyer back to the seller Supply Chain Management (SCM) ENTERPRISE APPLICATIONS

29 29 ตัดสินใจชนิด ปริมาณและระยะเวลาในการผลิต เก็บรักษาและการขนย้าย ตัดสินใจชนิด ปริมาณและระยะเวลาในการผลิต เก็บรักษาและการขนย้าย สามารถจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ติดตามสถานะของรายการสั่งซื้อสินค้า ติดตามสถานะของรายการสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบความพร้อมของคลังเก็บสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลัง ตรวจสอบความพร้อมของคลังเก็บสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลัง ติดตามการนำส่งสินค้า ติดตามการนำส่งสินค้า วางแผนการผลิตจากปริมาณความต้องการสินค้าที่แท้จริง วางแผนการผลิตจากปริมาณความต้องการสินค้าที่แท้จริง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ENTERPRISE APPLICATIONS

30 30 Figure 2-16 Collaborative Commerce ENTERPRISE APPLICATIONS

31 31 Private Industrial Networks Web-enabled networks Web-enabled networks Link systems of multiple firms in an industry Link systems of multiple firms in an industry Coordinate transorganizational business processes Coordinate transorganizational business processes Industrial Networks : เครือข่ายอุตสาหกรรม ENTERPRISE APPLICATIONS การเชื่อมโยงระบบงานองค์กรขององค์กรทั้งหมดในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน เป็นการบูรณาการระบบข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบ (ปลายน้ำ-ต้นน้ำ)

32 32 สัปดาห์ ที่ 1-2 ระบบ สารสนเทศหลัก 6 ประเภท สรุปสัปดาห์ที่ 3-4 ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบ ต่างๆ ระบบงานหลัก ในองค์กร การพิจารณา ระบบสารสนเทศ ตามลักษณะที่ สนับสนุนการใช้ งาน ระบบ สารสนเทศ และ กระบวนการ ทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ งานในองค์กร ต่อสัปดาห์ ที่ 5-6 เรียนรู้เรื่องบทบาทของระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่มีต่อองค์กรและมีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ได้เข้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบวนการทางธุรกิจ รวมถึง การบริหารความสัมพันธ์บนห่วงโซ่อุปทาน

33 33 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 4 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ) 15 พฤศจิกายน 2547 10.00-12.00 น. เดชนะ สิโรรส www.siroros.com


ดาวน์โหลด ppt 1 กระบวนวิชา 213342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) สัปดาห์ที่ 4 ประเภทของระบบสารสนเทศ (ต่อ) 15 พฤศจิกายน 2547 10.00-12.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google