งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accounting Information Systems: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศทางการบัญชี บทที่ 2: สิ่งแวดล้อมในธุรกิจกับ สารสนเทศทางการบัญชี (The Business Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accounting Information Systems: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศทางการบัญชี บทที่ 2: สิ่งแวดล้อมในธุรกิจกับ สารสนเทศทางการบัญชี (The Business Environment."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accounting Information Systems: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศทางการบัญชี บทที่ 2: สิ่งแวดล้อมในธุรกิจกับ สารสนเทศทางการบัญชี (The Business Environment and the AIS)

2 ระบบธุรกิจกับระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี (The Business Firm as a System) Business Firm Environment of the Firm Organization’s functions AIS Transaction Cycles Business Events from Operations Organization Information System Operational System Figure 2-1

3 ลักษณะของระบบที่ใช้ในธุรกิจ (System Characteristics of Business Firms) zวัตถุประสงค์ (Objectives) zสิ่งแวดล้อม (Environment) zข้อจำกัด (Constraints) zกระบวนการ (Input-Process-Output) zผลสะท้อนกลับ (Feedback) zการควบคุม (Controls) zระบบย่อย (Subsystems)

4 ตัวอย่างระบบย่อยของสารสนเทศ ทางการบัญชี (AIS Subsystems) ( ซื้อมาขายไป ) No Planning/Control, Investment, or Production Cycles reflected here ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีแยก ประเภท ระบบการขาย ระบบการรับชำระหนี้ / รับเงินสด ระบบซื้อ / ชำระหนี้ ระบบการบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ (Payroll) System Revenue Cycle Expenditure Cycle Shipping Receiving Ext/Fin. reporting Tax & req. reporting Internal reporting

5 ตัวอย่างระบบย่อยสารสนเทศ ทางการบัญชี : ธุรกิจบริการ Examples of AIS Subsystems: Service Firm Revenue General Ledger System Human resource Management System (payroll) Service firm Revenue Cycle Billing/ A.Receivables Cash Receipts System No Purchasing, Production, Planning/Control, Investment Cycles reflected here

6 ตัวอย่างระบบย่อยสารสนเทศ ทางการบัญชี : วงจรกิจการผลิต Examples of AIS Subsystems: Production Cycle Inventory System Human Resource Management (Payroll System General Ledger System Purchasing/ A. Payable/ Cash Disb. System Production System Production Cycle No Revenue, and Investment Cycles reflected here

7 โครงสร้างการจัดองค์ในธุรกิจ (Organizational Structure in Business Firms) zลำดับชั้น (Hierarchical) zแบบผสม (Matrix: Blend functional and project-oriented structures) zแบบกระจายอำนาจ (Decentralized) zแบบเครือข่าย (Network)

8 A Networked Organizational Structure Consultant Training Marketing Consulting Services Consultant Recruitment Operation Management Customer Project Team Customer Services Management Figure 2-5

9 ระบบการดำเนินงานของผู้ผลิต ( The Operational System of a Manufacturing Firm) Facilities Labor (human services) Data Funds Acquiring Materials Producing Finished Goods Storing Finished Goods Shipping Finished Goods to Customer Supporting Operations AIS Information Funds Material from Supplier Manufacturing Firm Data and information flow Physical flows Figure 2-7

10 องค์ประกอบของข้อมูลธุรกิจ Useful Data Elements Concerning a Business Event zธรรมชาติขององค์ประกอบการเกิดข้อมูล (The nature of the element and when it occurred) zมีตัวแทนใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรายการธุรกิจ (Which “agents” were involved) zมีทรัพยากรได้บ้างที่เกี่ยวข้องและจำนวน (What kinds of resources were involved and in what quantities) zแหล่งเกิดรายการข้อมูล (Where the event took place)

11 การจัดการข้อมูล Data Management: Some Specifics Records { File

12 การจัดแฟ้มข้อมูลเฉพาะ Some More Specifics zการบันทึกบัญชีด้วยมือในสมุดรายวัน (Journalizing transactions) เทียบได้กับการบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ใน แฟ้มรายการรายวัน (Transaction file) zผังบัญชี(chart of accounts)ในบัญชีแยกประเภทที่เป็น บัญชีคุมยอด และบัญชีย่อยรายคนของการทำด้วยมือ (Manual general ledger and subsidiary ledgers) เทียบเท่าแฟ้มข้อมูลหลักที่มีข้อมูลไม่ค่อยมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย (Master files) เมื่อทำด้วย คอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง เช่น yแฟ้มหลักบัญชีลูกหนี้ Accounts Receivable Master File yแฟ้มหลักบัญชีเจ้าหนี้ Accounts Payable Master File yแฟ้มหลักสินค้าคงคลัง Inventory Master File

13 z1) การไหลข้อมูลจากซ้ายไปขวา และจาก บนลงล่าง z2) มีการนำเสนอขั้นตอนตามลำดับ ก่อนหลังอย่างชัดเจน z3) สัญลักษณ์ แทนในแต่ละขั้นตอนของผัง การไหลของข้อมูล zExamples: What is what? Figure 2-9 กฎผังการไหลของข้อมูล 1 Basic Rules of Flowcharting - I

14 Source Document Destroy From prior processing กฎข้อที่ 2 ของการทำผังการไหล ของข้อมูล Basic Rules of Flowcharting - II z4) การแสดงการไหลของข้อมูลควรจะมี จุดสิ้นสุดของผังการไหลของข้อมล เช่น การส่งข้อมูลให้กับผู้ขาย หรือผู้ซื้อซึ่งเป็น หน่วยงานภายนอก หรือเมื่อมีการนำเสนอ ข้อมูลให้ผู้บริหารแล้ว อาจมีขั้นตอนการ ทำลายเอกสาร ก็จะเป็นตามตัวอย่าง ข้างล่าง Figure 2-9 - continued

15 z5) ควรมีสัญลักษณ์ input – Process-Output Input document Output document Manual Process Figure 2-9 - continued กฎข้อที่ 3 ของการทำผังการไหลของ ข้อมูล Basic Rules of Flowcharting - III

16 z6) เมื่อมีการส่งเอกสารข้ามหน่วยงานย่อยใน องค์กร ควรมีการแสดงสัญลักษณ์ของเอกสาร นั้นในหน่วยงานย่อยใหม่อีกครั้ง z7) ในทุก ๆสัญญลักษณ์ที่ใช้ควรเขียนอธิบายสั้น ๆ ไว้ ภายในสัญลักษณ์นั้น z8) ถ้ามีเอกสารหลาย copy ก็ให้เขียนภาพสัญลักษณ์ให้ เหลื่อมกันหลาย ๆ ภาพ Figure 2-9 - continued กฎข้อที่ 4 ของการทำผังการไหลของ ข้อมูล Basic Rules of Flowcharting - IV

17 z9) มีการเพิ่มการอธิบายสัญลักษณ์ให้เหมาะสมในแต่ละ สัญลักษณ์ z10) สัญลักษณ์การเชื่อมโยงระหว่างหน้า (Terminal symbol) Figure 2-9 - continued กฎข้อที่ 5 ของการทำผังการไหลของ ข้อมูล Basic Rules of Flowcharting - V

18 z11) เมื่อมีข้อยกเว้นเกิดขึ้น (Exceptional Occurrences) ควรมีการเขียนข้อความให้ชัดเจนใน สัญลักษณ์ ดังนี้ (i) เขียนข้อความในสัญลักษณ์ (ii) แยก ผังการไหลของข้อมูลจากการผังหลักอย่างชัดเจน หรือ (iii) แสดงการแยกการตัดสินใจดังรูปข้างล่าง Customer Credit Satisfactory? Reject Order Accept Order Rejection Letter Acknowledgement Sales Order To Customer To sales Order Processing From prior processing Figure 2-9 - continued กฎข้อที่ 6 ของการทำผังการไหล ของข้อมูล Basic Rules of Flowcharting - VI


ดาวน์โหลด ppt Accounting Information Systems: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบ สารสนเทศทางการบัญชี บทที่ 2: สิ่งแวดล้อมในธุรกิจกับ สารสนเทศทางการบัญชี (The Business Environment.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google