งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter IV Store Building , Layout , Equipment and Facilitation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter IV Store Building , Layout , Equipment and Facilitation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter IV Store Building , Layout , Equipment and Facilitation
Consideration on Facilitation Ownership : Self Investment Rental : Building Rental Franchising Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

2 Chapter IV Store Building , Layout , Equipment and Facilitation
Ownership Advantage Disadvantage Rental Franchising Advantage Disadvantage Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

3 Chapter IV Store Building
Outsider the Building Attraction , Imaging , Useful and Benefit Store Front and Decoration Vista or Visualization Material Decoration ;Colorful ,Print-Ad Entrance / Exit Invitation, Widely, Automatic, Ringing Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

4 Chapter IV Store Building
Windows “this is the eyes of store” Open Background Semi-closed Background Close Background Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

5 Chapter IV In-store Building
The Floor ; strong ,non-slippery The Roof ; Cool Temp , brightening The wall and Partition ; Bright , Temperature control , Economics Electrical ; Visualize-Clear , easy to selection & work , E’z Maintain The Color ; Attraction , Fancy Imagination , Bright , Strong Temperature ;Cool-warm,Comfort, Eco Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

6 Chapter IV Lay-out and Displaying
เพื่อดึงดูดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อเกิดประสิทธิ ภาพในการจำหน่ายมากที่สุด มีทางเข้าร้านที่สะดวกในการเข้ามาดูตัวสินค้า มีทางเดินกว้างขวางพอรับปริมาณผู้ซื้อ มีแสงสว่างเพียงพอและทั่วถึง เน้นจุดสำคัญเป็นพิเศษ มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

7 Chapter IV Lay-out and Displaying
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดวางผังร้านค้า Size and shape of area and Shelf Location and area of Installation Types and Number of Merchandises Type of Services ; Full or Self service Consumer Behavior Decoration and Equipment Retailer Mind Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

8 Chapter IV Lay-out and Displaying
Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

9 Chapter IV Lay-out and Displaying
ลักษณะของการจัดผังร้านค้า การวางผังร้านค้าเมื่อพิจารณาจากตัวผู้ค้าปลีก การวางผังร้านค้าตามประเภทสินค้าที่จำหน่าย การวางผังร้านค้าโดยศึกษาจากร้านค้าประเภทเดียวกัน การวางผังร้านค้าโดยอาศัยข้อมูลภายนอก การวางผังแบบตาราง (Grid Layout) การวางผังแบบหมุนอิสระ (Free Flow Layout) การวางผังธุรกิจบริการ (Service Retailing Layout) Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

10 Chapter IV Lay-out and Displaying
การวางผังร้านค้าเมื่อพิจารณาจากตัวผู้ค้าปลีก วันทำการ เวลาปิด - เปิด ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เงินทุนหมุนเวียน การออกแบบร้านที่ดีจะอำนวย ความสะดวกแก่ลูกค้าได้ดีขึ้น ภาพแสดงการศึกษาเส้นทางเดินของลูกค้า Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

11 Lay-out and Displaying
Customer Traffic Flow Study Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

12 Chapter IV Lay-out and Displaying
การจัดผังภายในร้านค้าตามประเภทสินค้าที่จำหน่าย Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

13 Grid Lay-out and Displaying
Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

14 Grid Lay-out and Displaying
Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

15 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4
Free Form Lay-out การจัดผังแบบหมุนเวียนอิสระ (Free Flow Layout) Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

16 Free Form Store Lay-out
Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

17 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4
Chapter IV Displaying Displaying and Space Management เพื่อสร้างจุดสนใจ จุดเด่น สะดุดตาลูกค้า เป็นการส่งเสริมการขายที่จุดซื้อ (Point of Purchasing) เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและเลือกซื้อสินค้าแก่ลูกค้า เพิ่มอำนาจในการตัดสินใจซื้อแก่ผู้บริโภค Main Factors for Displaying Merchandising Characteristics Type of Store Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

18 Displaying & Merchandising
Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

19 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4
Plan-o-grams Planograms is a diagram created from Photographs , computer output , or artist’s renderings that illustrate exactly where every SKU should be placed . SKU : Stock Keeping Units Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

20 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4
Plan-o-grams Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

21 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4
Plan-o-grams Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

22 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4
Plan-o-grams Computer Print Out Truly Merchandising Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

23 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4
Plan-o-grams Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

24 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4
Plan-o-grams Merchandise Island Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4

25 Chapter IV Exterior Displaying
ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่สำหรับการขาย โชว์สินค้าได้ตามธรรมชาติ และจัดแสดงสินค้าได้จำนวนมาก ลูกค้าเข้าชมได้ครั้งละมากๆ สินค้าที่มีขนาดใหญ่และ มีน้ำหนักมากสามารถยก ขึ้นรถได้ทันที Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4


ดาวน์โหลด ppt Chapter IV Store Building , Layout , Equipment and Facilitation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google