งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 1 Chapter IV Store Building, Layout, Equipment and Facilitation Consideration on Facilitation Ownership : Self.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 1 Chapter IV Store Building, Layout, Equipment and Facilitation Consideration on Facilitation Ownership : Self."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 1 Chapter IV Store Building, Layout, Equipment and Facilitation Consideration on Facilitation Ownership : Self Investment Rental : –Building Rental –Franchising

2 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 2 Chapter IV Store Building, Layout, Equipment and Facilitation Ownership –Advantage –Disadvantage Rental –Advantage –Disadvantage Franchising Advantage Disadvantage

3 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 3 Chapter IV Store Building Outsider the Building –Attraction, Imaging, Useful and Benefit Store Front and Decoration –Vista or Visualization –Material Decoration ;Colorful,Print-Ad Entrance / Exit –Invitation, Widely, Automatic, Ringing

4 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 4 Chapter IV Store Building Windows “this is the eyes of store” –Open Background –Semi-closed Background –Close Background

5 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 5 Chapter IV In-store Building The Floor ; strong,non-slippery The Roof ; Cool Temp, brightening The wall and Partition ; Bright, Temperature control, Economics Electrical ; Visualize-Clear, easy to selection & work, E’z Maintain The Color ; Attraction, Fancy Imagination, Bright, Strong Temperature ;Cool-warm,Comfort, Eco

6 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 6 Chapter IV Lay-out and Displaying Lay out : การวางผังคือการจัดระเบียบภายใน องค์กร เพื่อดึงดูดและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อเกิดประสิทธิ ภาพในการจำหน่ายมากที่สุด – มีทางเข้าร้านที่สะดวกในการเข้ามาดูตัวสินค้า – มีทางเดินกว้างขวางพอรับปริมาณผู้ซื้อ – มีแสงสว่างเพียงพอและทั่วถึง เน้นจุดสำคัญ เป็นพิเศษ – มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม

7 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 7 Chapter IV Lay-out and Displaying ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการจัดวางผังร้านค้า –Size and shape of area and Shelf –Location and area of Installation –Types and Number of Merchandises –Type of Services ; Full or Self service –Consumer Behavior –Decoration and Equipment –Retailer Mind

8 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 8 Chapter IV Lay-out and Displaying

9 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 9 Chapter IV Lay-out and Displaying ลักษณะของการจัดผังร้านค้า – การวางผังร้านค้าเมื่อพิจารณาจากตัวผู้ค้าปลีก – การวางผังร้านค้าตามประเภทสินค้าที่จำหน่าย – การวางผังร้านค้าโดยศึกษาจากร้านค้าประเภท เดียวกัน – การวางผังร้านค้าโดยอาศัยข้อมูลภายนอก การวางผังแบบตาราง (Grid Layout) การวางผังแบบหมุนอิสระ (Free Flow Layout) – การวางผังธุรกิจบริการ (Service Retailing Layout)

10 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 10 Chapter IV Lay-out and Displaying การวางผังร้านค้าเมื่อ พิจารณาจากตัว ผู้ค้าปลีก วันทำการ เวลาปิด - เปิด ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เงินทุนหมุนเวียน การออกแบบร้านที่ดี จะอำนวย ความสะดวกแก่ลูกค้า ได้ดีขึ้น ภาพแสดงการศึกษา เส้นทางเดินของลูกค้า

11 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 11 Lay-out and Displaying Customer Traffic Flow Study

12 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 12 Chapter IV Lay-out and Displaying การจัดผังภายในร้านค้าตาม ประเภทสินค้าที่จำหน่าย

13 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 13 Grid Lay-out and Displaying

14 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 14 Grid Lay-out and Displaying

15 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 15 Free Form Lay-out การจัดผังแบบหมุนเวียนอิสระ (Free Flow Layout)

16 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 16 Free Form Store Lay-out

17 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 17 Chapter IV Displaying Displaying and Space ManagementDisplaying and Space Management – เพื่อสร้างจุดสนใจ จุดเด่น สะดุดตาลูกค้า – เป็นการส่งเสริมการขายที่จุดซื้อ (Point of Purchasing) – เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและเลือก ซื้อสินค้าแก่ลูกค้า – เพิ่มอำนาจในการตัดสินใจซื้อแก่ผู้บริโภค Main Factors for DisplayingMain Factors for Displaying –Merchandising Characteristics –Type of Store

18 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 18 Displaying & Merchandising

19 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 19 Plan-o-grams Planograms is a diagram created from Photographs, computer output, or artist’s renderings that illustrate exactly where every SKU should be placed. SKU : Stock Keeping Units

20 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 20 Plan-o-grams

21 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 21 Plan-o-grams

22 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 22 Plan-o-grams Computer Print Out Truly Merchandising

23 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 23 Plan-o-grams

24 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 24 Plan-o-grams Merchandise Island

25 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 25 Chapter IV Exterior Displaying Exterior DisplayingExterior Displaying – ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่สำหรับการขาย – โชว์สินค้าได้ตามธรรมชาติ และจัดแสดงสินค้า ได้จำนวนมาก – ลูกค้าเข้าชมได้ครั้งละมากๆ – สินค้าที่มีขนาดใหญ่และ มีน้ำหนักมากสามารถยกขึ้นรถได้ทันที


ดาวน์โหลด ppt Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Ch-4 1 Chapter IV Store Building, Layout, Equipment and Facilitation Consideration on Facilitation Ownership : Self.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google