งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อคณาจารย์ ชื่อคุณวุฒิ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ. ดร. พิพัฒน์ อมต ฉายา Ph.D.(Mechanical Engineering) University of Leed, UK ดร. บัณฑิต กฤตา คม D. Eng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อคณาจารย์ ชื่อคุณวุฒิ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ. ดร. พิพัฒน์ อมต ฉายา Ph.D.(Mechanical Engineering) University of Leed, UK ดร. บัณฑิต กฤตา คม D. Eng."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อคณาจารย์ ชื่อคุณวุฒิ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ. ดร. พิพัฒน์ อมต ฉายา Ph.D.(Mechanical Engineering) University of Leed, UK ดร. บัณฑิต กฤตา คม D. Eng (Mechanical and Energy Systems Engineering), Oita University, Japan ดร. อนิวรรต หาสุข D. Eng (Materials Engineering) University of Fukui, Japan ผศ. มงคล คธาพันธ์วศ. ม. ( วิศวกรรมเค่รื่องกล ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้า พระนครเหนือ ผศ. วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ ภิญโญ วศ. ม. ( วิศวกรรมเค่รื่องกล ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้า พระนครเหนือ หลักสูตร วิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ( วศ. ม. วิศวกรรมเครื่องกล ) (M.Eng. Mechanical Engineering) Department of Mechanical Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering and Architecture ติดต่อ - สอบถามรายละเอียด และสมัครเรียน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน 744 ถ. สุรณารายณ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4424-2978-9 ต่อ 3410 www.me.rmuti.ac.th หรือติดต่อ ดร. บัณฑิต กฤตาคม โทร 081-9544-711 E-mail: bundit.kr@rmuti.ac.th หรือ bundit_krittacom@hotmail.com ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน Rajamangala University of Technology Isan สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องก ล กลุ่ม - หัวข้องานวิจัย  การเผาไหม้ การถ่ายเท ความร้อน - มวล โดยใช้เทคโนโลยีจาก วัสดุพรุน  การคำนวณและการ ทดลองเกี่ยวกับ พลศาสตร์ของไหล  การประยุกต์และศึกษาใน เทคโนโลยีของ ท่อความร้อน  การวิเคราะห์และผลิต ทางวัสดุศาสตร์  การออกแบบทางเครื่องกล และกลศาสตร์ขั้นสูง

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( วศ. ม. วิศวกรรมเครื่องกล ) จัดรูปแบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออก เป็น 2 ภาคการศึกษา มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ได้แก่. แผน ก แบบ ก 1 เป็นแบบเน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แผน ก แบบ ก 2 เป็นแบบที่เน้นการทำวิจัยร่วมกับการศึกษารายวิชา โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงที่ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาปกติตามหลักสูตรมีระยะเวลา 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ทำการศึกษาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท หากไม่สำเร็จตามแผนการศึกษา จะชำระภาค การศึกษาละ 6,000 บาท จำนวนนักศึกษาที่รับ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษาละ 15 คน โดยเริ่มเปิดรับสมัคร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โครงสร้างหลักสูตร ผลงานวิชาการของคณาอาจารย์ ( บางส่วน ) 36 รวม 6 18 12 รายวิชา 1. กลุ่มวิชาบังคับ 2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่ น้อยกว่า 3. วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 แผนการเรียน แบบ ก 1 36 - 36 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรม โลหะการ วิศวกรรมการผลิต และได้เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00 แผน ก แบบ ก 2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกล เกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมการ ผลิต หรือสำเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรอื่น ในสาขาวิชา เดียวกันกับข้างต้น แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือวารสารระดับชาติ ที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ยอมรับ หรือวารสารนานาชาติ (International Journal) และนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) แผน ก แบบ ก ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 และผลงาน วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ ประชุม (Proceeding) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา [1] Amatachaya. P., Chili Rotary dryer, International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology, Khon Kaen, THAILAND, 21-24 January 2007. [2] Amatachaya, P. and Krittacom, B., The Combustion of Liquid Fuels using a packed Bed, Proceeding of International Conference on Power Engineering (ICOPE-09), Kobe International Conference Center, Kobe, JAPAN, 13-16 November 2009. [3] Krittacom, B. and Kamiuto, K., High- Temperature Emission Characteristics of Open-Cellular Porous Plates, Proceeding of A SME-JSME Thermal Engineering Summer Heat Transfer Conference (HT2007), Vancouver, CANADA, 8-12 July 2007, HT2007-32327. [5] Krittacom, B. and Kamiuto, K., Emission characteristics of isothermal open-cellular porous materials at high temperatures, Advanced Engineering Materials, 2008, vol.10 (4), pp. 346-351. [4] Krittacom, B. and Saito, S., Enhancement of Radiation Emission Characteristics of a Porous Burner, Proceeding of International Conference on Power Engineering (ICOPE-09), Kobe International Conference Center, Kobe, JAPAN, 13-16 November 2009. [6] Hasook, A., Tanoue, S., Iemoto, Y. and Unryu, T., Characterization and mechanical properties of poly (lactic acid) (PLA)/poly(ε-caprolactone) (PCL)/organoclay nano- composites prepared by melt compounding, Polymer Engineering and Science, 2006, vol.46, pp. 1001-1007. [7] Hasook, A., Muramatsu, H., Tanoue, S., Iemoto, Y. and Unryu, T., Preparation of Nanocomposites by Melt Compounding Polylactic acid (PLA) /Polyamide12 (PA12) /Organoclay at Different Screw Rotating Speeds Using a Twin Screw Extruder, Polymer composite, 2008, vol. 29 (1), pp. 1-8.


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อคณาจารย์ ชื่อคุณวุฒิ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ. ดร. พิพัฒน์ อมต ฉายา Ph.D.(Mechanical Engineering) University of Leed, UK ดร. บัณฑิต กฤตา คม D. Eng.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google