งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
รายชื่อคณาจารย์ ชื่อ คุณวุฒิ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา Ph.D.(Mechanical Engineering) University of Leed, UK ดร.บัณฑิต กฤตาคม D. Eng (Mechanical and Energy Systems Engineering), Oita University, Japan ดร.อนิวรรต หาสุข D. Eng (Materials Engineering) University of Fukui, Japan ผศ.มงคล คธาพันธ์ วศ.ม. (วิศวกรรมเค่รื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ผศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ กลุ่ม-หัวข้องานวิจัย  การเผาไหม้ การถ่ายเทความร้อน-มวล โดยใช้เทคโนโลยีจากวัสดุพรุน  การคำนวณและการทดลองเกี่ยวกับ พลศาสตร์ของไหล  การออกแบบทางเครื่องกลและกลศาสตร์ขั้นสูง  การประยุกต์และศึกษาในเทคโนโลยีของ ท่อความร้อน หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล) (M.Eng. Mechanical Engineering)  การวิเคราะห์และผลิต ทางวัสดุศาสตร์ ติดต่อ-สอบถามรายละเอียด และสมัครเรียน สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรณารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร ต่อ 3410 หรือติดต่อ ดร.บัณฑิต กฤตาคม โทร หรือ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Isan We are professional Mechanical Engineering

2 โครงสร้างหลักสูตร ผลงานวิชาการของคณาอาจารย์ (บางส่วน)
[1] Amatachaya. P., Chili Rotary dryer, International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology, Khon Kaen, THAILAND, January 2007. [2] Amatachaya, P. and Krittacom, B., The Combustion of Liquid Fuels using a packed Bed, Proceeding of International Conference on Power Engineering (ICOPE-09), Kobe International Conference Center, Kobe, JAPAN, November 2009. [3] Krittacom, B. and Kamiuto, K., High-Temperature Emission Characteristics of Open-Cellular Porous Plates, Proceeding of A SME-JSME Thermal Engineering Summer Heat Transfer Conference (HT2007), Vancouver, CANADA, 8-12 July 2007, HT [5] Krittacom, B. and Kamiuto, K., Emission characteristics of isothermal open-cellular porous materials at high temperatures, Advanced Engineering Materials, 2008, vol.10 (4), pp [4] Krittacom, B. and Saito, S., Enhancement of Radiation Emission Characteristics of a Porous Burner, Proceeding of International Conference on Power Engineering (ICOPE-09), Kobe International Conference Center, Kobe, JAPAN, November 2009. [6] Hasook, A., Tanoue, S., Iemoto, Y. and Unryu, T., Characterization and mechanical properties of poly (lactic acid) (PLA)/poly(ε-caprolactone) (PCL)/organoclay nano- composites prepared by melt compounding, Polymer Engineering and Science, 2006, vol.46, pp [7] Hasook, A., Muramatsu, H., Tanoue, S., Iemoto, Y. and Unryu, T., Preparation of Nanocomposites by Melt Compounding Polylactic acid (PLA) /Polyamide12 (PA12) /Organoclay at Different Screw Rotating Speeds Using a Twin Screw Extruder, Polymer composite, 2008, vol. 29 (1), pp. 1-8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล) จัดรูปแบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออก เป็น 2 ภาคการศึกษา มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ได้แก่. แผน ก แบบ ก 1 เป็นแบบเน้นการทำวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แผน ก แบบ ก 2 เป็นแบบที่เน้นการทำวิจัยร่วมกับการศึกษารายวิชา โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงที่ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาปกติตามหลักสูตรมีระยะเวลา ปี แต่ไม่เกิน ปี ทำการศึกษาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท หากไม่สำเร็จตามแผนการศึกษา จะชำระภาค การศึกษาละ 6,000 บาท จำนวนนักศึกษาที่รับ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษาละ คน โดยเริ่มเปิดรับสมัคร ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมการผลิต และได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00 แผน ก แบบ ก 2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมการผลิต หรือสำเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรอื่น ในสาขาวิชาเดียวกันกับข้างต้น 36 รวม 6 18 12 รายวิชา 1. กลุ่มวิชาบังคับ 2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3. วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2 แผนการเรียน แบบ ก 1 - เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือวารสารระดับชาติ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ หรือวารสารนานาชาติ (International Journal) และนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) แผน ก แบบ ก ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร ได้ค่าระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า จากระบบคะแนนเต็ม และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) Mechanical Engineering


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google