งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง “ การใช้ เครื่องมือ Trigger” (medical record safety review) เพื่อช่วยในการวัด Safety ของผู้ป่วย โดย คณะกรรมการ RM รพ. ค่ายสุรนารี ปี 50 นำเสนอ พรพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง “ การใช้ เครื่องมือ Trigger” (medical record safety review) เพื่อช่วยในการวัด Safety ของผู้ป่วย โดย คณะกรรมการ RM รพ. ค่ายสุรนารี ปี 50 นำเสนอ พรพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง “ การใช้ เครื่องมือ Trigger” (medical record safety review) เพื่อช่วยในการวัด Safety ของผู้ป่วย โดย คณะกรรมการ RM รพ. ค่ายสุรนารี ปี 50 นำเสนอ พรพ. กิจกรรมพัฒนา คุณภาพ ใน CLT

2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ((adverse event) หมายถึงผลลัพธ์ไม่ดีที่เกิด จากการดูแลรักษา ซึ่งไม่ใช่ จากสภาวะของโรค Medical record safety review * วัดที่ outcome ไม่ใช่ process ( error) อันตราย (Harm) เครื่องมือ วัด อาจ ก่อให้เกิด หมายถึง การสูญเสีย ด้านร่างกาย จิตใจ E อันตรายชั่วคราวต่อผู้ป่วยซึ่งต้องให้ การบำบัดรักษา F อันตรายชั่วคราวต่อผู้ป่วยซึ่งต้องทำให้ นอนระยะนานขึ้น G อันตรายถาวรต่อผู้ป่วย H ต้องช่วยชีวิต I Dead

3 วิธีการทำ Medical record safety review ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

4 1 ตั้ง TRIGGERS 1. ผู้ป่วยที่กลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วัน 2. ผู้ป่วยที่แพ้ยา 3. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วย sepsis 4. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บขณะนอนโรงพยาบาลจาก การทำหัตถการนอก OR 5. ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 6. ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่ด้าน ธุรการ 7. ผู้ป่วยที่ย้ายเข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน 8. ผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะหรือถูกตัด อวัยวะโดยไม่ได้วางแผน 9. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผน 10. ผู้ป่วยที่มี cardiac หรือ respiratory arrest ที่ไม่ เสียชีวิต 11. ผู้ป่วยที่มี neurological deficit เกิดขึ้นระหว่าง อยู่โรงพยาบาล 12. ผู้ป่วยที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ 13. ผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บระหว่างการคลอดหรือการ แท้ง,complication post surgery

5 2 เลือก High risk Charts   Complication,sepsis,Hospital infection   CPR, Dead   Admit ICU ( unplan )   Readmission chart   กลับตรวจซ้ำที่ ER ( unplan 48 ชม. ที่ admit หรือ CPR หรือมี ภาวะแทรกซ้อน )   Refer case (Unplan ที่มี complication)   Incidence report ( Harm  E), คดี ความ   Major Operation   Operation / high risk case   Massive Blood transfusion   High alert drug, แพ้ยา

6 Medical record safety review 3 วิธีการทำ Medical record safety review Select High Risk Charts Trigger Reviewed Portion of Chart Reviewed AE Identified End Review Harm Category Assigned Total Hospital Days AE / 1000 Days N Y สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : การวัดเรื่องความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

7 4 ลงข้อมูลในแบบบันทึก ( ตัวอย่าง ) HN Trigg er Backgr ound Interv ention LO S Adver se Event Harm กิจกรรม พัฒนา คุณภาพ

8 การทดลองใช้ Medical record safety review ในรพ. ค่ายสุรนารี ตุ๊กตา ทุก CLT ร่วมกันทำ Safety ของผู้ป่วย ระดับ รพ. ตอบได้แน่ชัดว่า รพ. ของเราดูแลผู้ป่วย ได้ปลอดภัย + ดี ระดับไหน ตอบสนองเข็มมุ่งของ รพ. ปี 49-51 บริการที่ปลอดภัย CLT PED CLT ORTHO เริ่ม ต. ค. 49 CLT OB- GYN CLT MED CLT SURGRY เริ่ม มิ. ย.50

9 เปรียบเทียบ Medical safety record review * การทบทวนเวชระเบียน ในขณะ Admit * (Trigger tool) เป็นการทบทวนเวชระเบียนภายหลัง ผป. ออกจาก รพ. เพื่อหา adverse event Trigger marker rapid response team rapid response team เพื่อลดการเกิด adverse event พบ ภาวะแทรก ซ้อน หา Adverse event

10 การทบทวน เวชระเบียน ขณะผู้ป่วย อยู่ ใน โรงพยาบาล ตั้ง trigger markers หา RCA กรณีพบ ภาวะแทรกซ้อน Rapid Respo nse team Quality culture Safety culture CQITracer การทบทวน เวชระเบียบ ภายหลัง ออกจาก รพ. อดีตข้อดี * เน้นผลลัพธ์ > กระบวนการ * ไม่เน้นการจับผิด * ผู้ทบทวนไม่ต้องอยู่ ในเหตุการณ์ * ครอบคลุมการเกิด AE * ทราบแนวโน้ม ด้าน Safety ในภาพรวม รพ. (Adverse event) เปรียบเทียบ ภายในทีม, ระหว่างทีม  Bench Marking  รพ. ระดับ เดียวกัน ปัจจุบัน trigger marker เฉพาะของ ทีม (Specific Clinical risk) ลด Adverse event

11 ผลลัพธ์การใช้เครื่องมือ medical record safety review

12 ผลลัพธ์การใช้เครื่องมือ medical record safety review โดย CLT Ortho พ. ท. พจนารถ อินทรกำแหง CLT Ortho พ. ท. พจนารถ อินทรกำแหง CLT Ped พ. ท. หญิง ดาริน สันติชาติงาม CLT Ped พ. ท. หญิง ดาริน สันติชาติงาม CLT OB-Gyn พ. ท. หญิง วัน ฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล CLT OB-Gyn พ. ท. หญิง วัน ฤกษ์ ตรีธารทิพย์วิกุล CLT Med พ. ท. หญิง เปรม เก่ง ชน CLT Med พ. ท. หญิง เปรม เก่ง ชน CLT ศัลยกรรม CLT ศัลยกรรม ศัลยกรรมทั่วไปพ. ท. รุ่งธรรม บวรยรรยง ศัลยกรรมทั่วไปพ. ท. รุ่งธรรม บวรยรรยง Appendix ร. อ. เรวัติ วุฒิศรุต Appendix ร. อ. เรวัติ วุฒิศรุต ศัลยกรรมระบบประสาทพ. ท. วริ นทร ทานาค ศัลยกรรมระบบประสาทพ. ท. วริ นทร ทานาค ตาพ. ท. อภิรักษ์ ไชยรุ่งเรือง ตาพ. ท. อภิรักษ์ ไชยรุ่งเรือง

13 CLT Ortho AE ประกอบด้วย Infection -Aspirate pneumonia 1 -SSI 2 -Wound dehiscent 1 Har m E 3, F 30, H 1, I 1 - ระบบ IC -Mind Map aspirate pneumonia Operation fail 24 เช่น dislocat, cement leak improper reduction -Clinical tracer spine, arthroplasty, trauma Post –op problem Stiff knee 3, neuraprexia 3, rupture tendon 1 Medical dz. CHF, MI post D 3 1

14 CLT กุมาร AE ประกอบด้วย 1. ตกเตียง 2 นวตกรรม 2.Readmit 20 CQI, bronchitis, pneumonia, AGE 3. sepsis 1, Har m E 5, F 22, I 2 4. Unplan ET 1 5. Unplan ICU 2 6. Unexpected dead 2 (SIDS, CP) การ Monitor new born

15 CLT OB-GYN AE ประกอบด้วย Unexplain C/S 11 ด้านสูติ กรรม Harm E 9, F 2 Clinical tracer C/S in CPD Re-admit จาก Preterm 1, Infect episiotomy 1 Discharge plan & HHC in high risk case ทารกไม่ได้ narcan การ เตรียม ความพร้อม ในรถ E Complication post C/S

16 CLT OB-GYN ด้านนรีเวช AE ประกอบด้วย intra op complication -Partial injury ureter 1 -Bleed 1 เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด - จองเลือด, OFF ASA - PAP, Investigation เพิ่ม Miss diag -Undetect CA cervix 1 -Polycystic dz. 1 Harm E 4, F 3 เลื่อนการผ่าตัด 3 Hospital infection (Class II) 11

17 CLT Med AE ประกอบด้วย 1. SE จากการได้ยา Steroid 2, war farin 1, ASA 2, anti-TB1, Phlebitis 1 2. inadequate dose ->ATB 2, epilepsy 1 3. resp failure -> Prolong tachynea 1 4. Hypoglycemia 1 5. Sepsis 1 6. Competency -> care end stage 1, order by Phone 1, critical treat by intern 1, investigate 1, aspirate/NG feed 1, ไม่รายงาน -> Critical point 5 7. un-plan off tube 1 8. ลื่นตกหกล้ม Harm E 10, F 11, I 10 ทบทวนการใช้ยา ทบทวน Critical point CQI องค์กรพยาบาล

18 CLT ศัลยกรรม AE ประกอบด้วย - Wound Infection 8 ราย, NI (UTI/URI) 2 ราย, Wound dehiscence 1 Inadequate ATB 1 ราย ทบทวนร่วมกับ IC - Septic shock (Case cirrhosis) 2 ราย, VAP & Sepsis 1 Critical point - Gut Obstruction 2 ราย Discharge plan & HHC - Bleeding (Case Hernia)2 ราย -> Pressure dressing Harm E 6, F 11, I 3

19 *Mind MAP การป้องกัน aspirate pneumonia - การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดใน ผป. ต้อหิน - Competency การเย็บ - ระบบการดูแลที่ ER กับคณะกรรมการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ - จัดทำ Appendicial score (Alvarado score) ป้องกัน delay diagnosis หมายเหตุ ( พบ revisit จากการ รักษาอาการปวดท้องได้ร้อยละ 44.82% เป็น appendicitis ร้อย ละ 15.38% )

20 5 อันดับโรค, หัตถการ RM ของแต่ละ CLT Clinical risk 5 อันดับ Risk profile ประกัน Quality & safety - กระบวนการ ทำงาน - ทบทวน 12 กิจกรรม - Incident report - Quality round -trigger markers / rapid response team ขณะอยู่ ใน รพ. จัดลำดับ ค้น หา การทบทวน medical record safety review ภายหลังออก จาก รพ. ถ้ามีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้ว & สมบูรณ์ เกิดจากปัญหา ขณะทำงาน

21 ขอบคุณ RM ของทุก CLT ที่เน้น Safety culture ในงาน ประจำ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง “ การใช้ เครื่องมือ Trigger” (medical record safety review) เพื่อช่วยในการวัด Safety ของผู้ป่วย โดย คณะกรรมการ RM รพ. ค่ายสุรนารี ปี 50 นำเสนอ พรพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google