งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการพื้นฐานของ นักบริหาร ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการพื้นฐานของ นักบริหาร ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการพื้นฐานของ นักบริหาร ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์

2 graham allison ส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน สำคัญมาก เพราะ ไปเกี่ยวข้องกับ กลุ่มเป้าหมาย PA=public=social BA=targeted group Pa managerialism marketisation Strategic management Ba=corporate governance= บรรษัทภิบาล

3 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ 1. องค์ประกอบขององค์การเป็น อย่างไร ? 2. นักบริหารใช้อะไรในการทำงาน ? 3. นักบริหารทำงานอย่างไร ? 4. นักบริหารมีจุดมุ่งหมายอะไร ? 5. ทักษะที่นักบริหารต้องฝึก ? 6. บทบาทที่นักบริหารต้องแสดง ? คำถามหลัก

4 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ 1. องค์ประกอบของ องค์การ องค์การ “ ที่ซึ่งคนตั้งแต่ 2 คน มาทำงาน ร่วมกันเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ” เป้าหมาย = ทิศทาง วัตถุประสงค์ขององค์การ งาน = การออกแบบหน่วยงาน ในรูปแบบแผนภูมิ องค์การ การจัดโครงสร้างองค์การ คน = กำลังคนที่จะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของ หน่วยงาน องค์การ “ ที่ซึ่งคนตั้งแต่ 2 คน มาทำงาน ร่วมกันเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ” เป้าหมาย = ทิศทาง วัตถุประสงค์ขององค์การ งาน = การออกแบบหน่วยงาน ในรูปแบบแผนภูมิ องค์การ การจัดโครงสร้างองค์การ คน = กำลังคนที่จะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของ หน่วยงาน “Put the right man into the right job” องค์การ = เป้าหมาย + งาน + คน

5 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ Pyramid of an Organization มีคนเข้ามาในแต่ละ cell put the right man into the right position CEO’s = Chief Executive Officers กำหนดเป้าหมาย จัดโครงสร้าง - ออกแบบงาน แผนก ตำแหน่งงาน ฝ่าย

6 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ 2. นักบริหารใช้อะไรในการ ทำงาน ? ทรัพยากรทางการบริหาร (Managerial Resources) - 4M’s : Man, Money, Materials, Management - 6M’s : Man, Money, Materials, Management, Machine, Marketing Human Financial Resources Physical Information

7 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ ทรัพยากรทางการ บริหาร (Management Resources) ทรัพยากรมนุษย์ = กำลังคนที่ปฏิบัติงานอยู่ ในองค์การ - ทุกฝ่าย - ทุกระดับชั้น การเงินและงบประมาณ = ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน การทำกิจการงานขององค์การ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย วัตถุทางกายภาพ = บรรดาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ อาคาร ที่ใช้ในการ ทำงานขององค์การ ระบบสารสนเทศ = ความรู้ - ข้อมูลที่ใช้ในการ ทำงาน

8 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ 3. นักบริหารทำงาน อย่างไร ? หน้าที่ของผู้บริหาร ( management functions: Gulick & Urwick ) POSDCORB ( P lanning, O rganizing, S taffing, D irecting, CO ordinating, R eporting, B udgeting) P O L C (Ricky Griffin) P = P lanning ( วางแผน ) O = O rganizing ( จัดองค์การ - แบ่งงาน ) L = L eading ( การนำ - การสั่งการ ) C = C ontrolling ( การควบคุมงาน )

9 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ กระบวนการบริหาร = หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน = การกำหนดเป้าหมาย - วิธีการ ในการทำงาน การจัดองค์การ = การจัดระบบงาน - แบ่งงาน เป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้กำลังคนได้ปฏิบัติ การนำ - การอำนวยการ = การทำให้งาน ดำเนินไปโดยอาศัยการจูงใจการติดต่อสื่อสาร และการสำแดงภาวะผู้นำ การควบคุม = การวัด - ตรวจสอบผลงาน เพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลงานที่ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด นำไปสู่ กระบวนการแก้ไขให้ถูกต้อง --- corrective actions

10 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ 4. นักบริหารมี จุดมุ่งหมายอะไร ? ประหยัด Efficiency บรรลุเป้าหมาย Effectiveness 3E’s เที่ยงธรรม Equity “ เราถูกจ้างมาเพื่อทำอะไร ” What am I here for? “ เราถูกจ้างมาเพื่อทำอะไร ” What am I here for?

11 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ Efficiency = ประสิทธิภาพ = ประหยัด = กำไร = ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (Customer’s Satisfaction) OUTPUT > INPUT

12 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ Effectiveness = ประสิทธิผล “ หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นมา เพื่ออะไร ” เป้าหมายของหน่วยงาน ถ่ายทอด - ปลูกฝังมาเป็น เป้าหมายของ บุคลากร การบรรลุเป้าหมายการก่อกำเนิดองค์กร

13 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ จะวัดผลของการ บรรลุเป้าหมายได้ ไหม - อย่างไร ? ดูจากการบรรลุเป้าหมายที่ กำหนดไว้ (Goal Attainment Approach) ดูทั้งระบบ (System Approach) ( ดูทั้ง input –process –output ) ดูความพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder Approach) ดูที่ค่านิยมของคนใน องค์การ (Competing Values Approach)

14 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ Equity = ความเที่ยง ธรรม ( equality + JUSTICE) จริยธรรมในการทำงาน ให้ความรัก ความเมตตา ทำงานสนองตอบ ต่อหน้าที่ - บุคคลโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง (Impersonal) Sine era et studio - ปราศจากซึ่งความรักและ ความชัง …………..

15 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ ทรัพยากรทางการ บริหาร ( Management Resources ) กระบวนการ ทางการบริหาร ( Management process ) ผลที่ได้รับ ( Attainment ) 4M’s / 6M’s - Human - Financial - Physical - Information - Planning - Organizing - Leading - Controlling การบรรลุ เป้าหมาย - สินค้า / บริการ 3 E’s - Efficiency - Effectiveness - Equity

16 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ 5. ทักษะของนัก บริหาร ? 3 ภูมิ : ภูมิรู้ - ภูมิทำ - ภูมิ ฐาน Katz & Kahn Conceptual Skills ( คิดเก่ง ) Interpersonal Skills ( เก่งคน ) Technical Skills ( เก่งงาน ) ปาปณิกสูตร : จักขุโม – นิสสยสัมปัณโณ - วิธุโร

17 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ ทักษะของนัก บริหาร ( ต่อ ) คิดหาเหตุ Diagnostic Skills คิดหาทางออก Analytic Skills Conceptual skills เก่งคิด “ ต้องเก่งทั้ง 2 ด้าน ”

18 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน CEO Middle Management First-line Management

19 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ 6. บทบาทที่นักบริหาร ต้องแสดง ? บทบาทด้าน เกี่ยวกับคน (Interpersonal roles) เป็นหัวโขน - ตัวแทน หน่วยงาน : Figurehead เป็นผู้เชื่อมประสาน ระหว่างหน่วยงาน : Liaison เป็นผู้นำ - ตัวอย่างที่ดี แก่ผู้อื่น : Leader = good sample Managerial Roles - Henry Mintzberg

20 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ บทบาทที่นักบริหารต้องแสดง ( ต่อ ) บทบาทด้าน เกี่ยวกับ ข้อมูล ข่าวสาร (Informational roles) เป็นผู้ประเมิน - ประมวล - ตรวจสอบ ข้อมูล : Monitor เป็นผู้กระจายข่าวสาร ให้คนได้รู้ : Disseminator เป็นผู้แจ้ง - ประกาศ - แถลงเรื่องสำคัญๆ : Spokesperson Managerial Roles - Henry Mintzberg

21 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ บทบาทที่นักบริหารต้อง แสดง ( ต่อ ) บทบาทด้าน เกี่ยวกับ การตัดสินใจ (Decisional roles) เป็นผู้ชี้ขาดในเรื่อง สำคัญ : Entrepreneur เป็นผู้จัดสรรทรัพยากร ในการบริหาร : Resources Allocator เป็นผู้จัดการความ ยุ่งยากทั้งหลายใน หน่วยงาน : Disturbance Handler เป็นนักเจรจาต่อรอง : Negotiator Managerial Roles - Henry Mintzberg

22 ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์ The Journey is Never End


ดาวน์โหลด ppt หลักการพื้นฐานของ นักบริหาร ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google