งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graham allison ส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน สำคัญมาก เพราะไปเกี่ยวข้องกับ กลุ่มเป้าหมาย PA=public=social BA=targeted group Pa managerialism marketisation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graham allison ส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน สำคัญมาก เพราะไปเกี่ยวข้องกับ กลุ่มเป้าหมาย PA=public=social BA=targeted group Pa managerialism marketisation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 3rd Quarter 2002 Analyst Presentation
4/4/ :09:24 AM หลักการพื้นฐานของนักบริหาร ผศ. อร่าม ศิริพันธุ์

1 graham allison ส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน สำคัญมาก เพราะไปเกี่ยวข้องกับ กลุ่มเป้าหมาย PA=public=social BA=targeted group Pa managerialism marketisation Strategic management Ba=corporate governance=บรรษัทภิบาล

2 คำถามหลัก 1. องค์ประกอบขององค์การเป็นอย่างไร?
2. นักบริหารใช้อะไรในการทำงาน? 3. นักบริหารทำงานอย่างไร? 4. นักบริหารมีจุดมุ่งหมายอะไร? 5. ทักษะที่นักบริหารต้องฝึก? 6. บทบาทที่นักบริหารต้องแสดง?

3 1.องค์ประกอบขององค์การ
องค์การ = เป้าหมาย+งาน+คน องค์การ “ที่ซึ่งคนตั้งแต่ 2 คน มาทำงานร่วมกันเพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง” เป้าหมาย = ทิศทาง วัตถุประสงค์ขององค์การ งาน = การออกแบบหน่วยงาน ในรูปแบบแผนภูมิองค์การ การจัดโครงสร้างองค์การ คน = กำลังคนที่จะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของหน่วยงาน “Put the right man into the right job”

4 Pyramid of an Organization
CEO’s = Chief Executive Officers กำหนดเป้าหมาย จัดโครงสร้าง- ออกแบบงาน ฝ่าย แผนก ตำแหน่งงาน มีคนเข้ามาในแต่ละ cell put the right man into the right position

5 2. นักบริหารใช้อะไรในการทำงาน?
ทรัพยากรทางการบริหาร (Managerial Resources) - 4M’s : Man , Money , Materials , Management - 6M’s : Man , Money , Materials , Management , Machine , Marketing Human Financial Resources Physical Information

6 ทรัพยากรทางการบริหาร (Management Resources)
ทรัพยากรมนุษย์ = กำลังคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ-ทุกฝ่าย-ทุกระดับชั้น การเงินและงบประมาณ = ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำกิจการงานขององค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุทางกายภาพ = บรรดาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ อาคาร ที่ใช้ในการทำงานขององค์การ ระบบสารสนเทศ = ความรู้-ข้อมูลที่ใช้ในการทำงาน

7 3.นักบริหารทำงานอย่างไร?
หน้าที่ของผู้บริหาร ( management functions: Gulick & Urwick ) POSDCORB ( Planning , Organizing , Staffing , Directing , COordinating , Reporting , Budgeting) P O L C (Ricky Griffin) P = Planning (วางแผน) O = Organizing (จัดองค์การ-แบ่งงาน) L = Leading (การนำ-การสั่งการ) C = Controlling (การควบคุมงาน)

8 กระบวนการบริหาร = หน้าที่ของผู้บริหาร
การวางแผน = การกำหนดเป้าหมาย-วิธีการในการทำงาน การจัดองค์การ = การจัดระบบงาน-แบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้กำลังคนได้ปฏิบัติ การนำ-การอำนวยการ = การทำให้งานดำเนินไปโดยอาศัยการจูงใจการติดต่อสื่อสาร และการสำแดงภาวะผู้นำ การควบคุม = การวัด-ตรวจสอบผลงาน เพื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลงานที่ต่ำกว่าเป้าที่กำหนด นำไปสู่กระบวนการแก้ไขให้ถูกต้อง--- corrective actions

9 4.นักบริหารมีจุดมุ่งหมายอะไร?
“เราถูกจ้างมาเพื่อทำอะไร” What am I here for? ประหยัด Efficiency บรรลุเป้าหมาย Effectiveness E’s เที่ยงธรรม Equity

10 Efficiency = ประสิทธิภาพ
OUTPUT > INPUT = ประหยัด = กำไร = ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer’s Satisfaction)

11 Effectiveness = ประสิทธิผล
การบรรลุเป้าหมายการก่อกำเนิดองค์กร “หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร” เป้าหมายของหน่วยงาน ถ่ายทอด - ปลูกฝังมาเป็น เป้าหมายของบุคลากร

12 จะวัดผลของการบรรลุเป้าหมายได้ไหม-อย่างไร?
ดูจากการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Goal Attainment Approach) ดูทั้งระบบ (System Approach) ( ดูทั้ง input –process –output ) ดูความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Approach) ดูที่ค่านิยมของคนในองค์การ (Competing Values Approach)

13 Equity = ความเที่ยงธรรม(equality + JUSTICE)
จริยธรรมในการทำงาน ให้ความรัก ความเมตตา ทำงานสนองตอบต่อหน้าที่-บุคคลโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง (Impersonal) Sine era et studio - ปราศจากซึ่งความรักและความชัง …………..

14 ทรัพยากรทางการบริหาร ( Management Resources ) กระบวนการทางการบริหาร
( Management process ) ผลที่ได้รับ ( Attainment ) 4M’s / 6M’s - Human - Financial - Physical - Information - Planning - Organizing - Leading - Controlling การบรรลุเป้าหมาย สินค้า/บริการ 3E’s Efficiency Effectiveness Equity

15 5.ทักษะของนักบริหาร? 3 ภูมิ : ภูมิรู้ - ภูมิทำ - ภูมิฐาน
3 ภูมิ : ภูมิรู้ - ภูมิทำ - ภูมิฐาน ปาปณิกสูตร : จักขุโม – นิสสยสัมปัณโณ - วิธุโร Katz & Kahn Conceptual Skills (คิดเก่ง) Interpersonal Skills (เก่งคน) Technical Skills (เก่งงาน)

16 ทักษะของนักบริหาร (ต่อ)
คิดหาเหตุ Diagnostic Skills Conceptual skills เก่งคิด คิดหาทางออก Analytic Skills “ต้องเก่งทั้ง 2 ด้าน”

17 เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน CEO
เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน CEO Middle Management First-line Management

18 6.บทบาทที่นักบริหารต้องแสดง?
บทบาทด้านเกี่ยวกับคน (Interpersonal roles) เป็นหัวโขน-ตัวแทนหน่วยงาน : Figurehead เป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงาน : Liaison เป็นผู้นำ-ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น : Leader = good sample Managerial Roles - Henry Mintzberg

19 บทบาทที่นักบริหารต้องแสดง (ต่อ)
บทบาทด้านเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสาร (Informational roles) เป็นผู้ประเมิน-ประมวล-ตรวจสอบข้อมูล : Monitor เป็นผู้กระจายข่าวสารให้คนได้รู้ : Disseminator เป็นผู้แจ้ง-ประกาศ-แถลงเรื่องสำคัญๆ : Spokesperson Managerial Roles - Henry Mintzberg

20 บทบาทที่นักบริหารต้องแสดง (ต่อ)
บทบาทด้านเกี่ยวกับ การตัดสินใจ (Decisional roles) เป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องสำคัญ : Entrepreneur เป็นผู้จัดสรรทรัพยากรในการบริหาร : Resources Allocator เป็นผู้จัดการความยุ่งยากทั้งหลายในหน่วยงาน : Disturbance Handler เป็นนักเจรจาต่อรอง : Negotiator Managerial Roles - Henry Mintzberg

21 The Journey is Never End


ดาวน์โหลด ppt Graham allison ส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน สำคัญมาก เพราะไปเกี่ยวข้องกับ กลุ่มเป้าหมาย PA=public=social BA=targeted group Pa managerialism marketisation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google