งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ นำ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น การ ตัดสินใจ หลัก การ ความ เคยชิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ นำ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น การ ตัดสินใจ หลัก การ ความ เคยชิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ผู้ นำ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น การ ตัดสินใจ หลัก การ ความ เคยชิน

14

15 สมอง จิต วิญญา ณ จิตใจ กาย ( วิสัยทั ศน์ ) ( ความรู้สึก แรงกล้า ) ( วินัย ) ( คุณธร รม ) เกิดจาก การนำ ความ ต้องการ มาทำให้ เป็นไปได้ เป็นการ สำนึกใน ความรู้สึ ก ผิดชอบ ชั่วดี เป็นความ ต้องการ รักษาวินัย อย่างจริงจัง เป็นการ ทุ่มเท เพื่อให้ วิสัยทัศน์ เป็นจริง

16

17

18

19

20

21

22

23 1. บาดหมาง 4. ยอม ทน 2. ประสิทธิผล 5. ยอมรับ 3. ดื้อ รั้น

24

25 ใช้ผู้นำ แบบมุ่ง งาน ใช้ผู้นำ แบบมุ่ง ความสัม พันธ์ ใช้ผู้นำ แบบมุ่ง งาน ดี ไ ม่ ดี สูงต่ำสูงต่ำ มา ก น้ อย มากมาก มากมาก มากมาก 1 2 3 4 5 6 7 8 พอใจปาน กลาง ไม่ พอใจ

26

27

28

29

30

31

32 สมอง จิต วิญญา ณ จิตใจ กาย  ละทิ้งหน้าที่  ไม่มีการ ปรับแนวทาง ให้ สอดคล้อง  ต้องควบคุม จัดการมาก ขึ้น  ต่างคนต่าง ทำงาน  ใช้เกณฑ์ที่ ต่างกันใน การตัดสินใจ  หลบเลี่ยง งาน  เจตนาไม่ดี  หารายได้ พิเศษ  แก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น  กักข้อมูล กัน ท่า ไม่มีความ ผูกพัน ขาดความ กระตือรือร้น ขาดความเข้าใจ ในจุดหมาย ร่วมกัน ไม่ไว้วางใจ กัน ไม่สามารถดึง ศักยภาพ ออกมาได้

33

34


ดาวน์โหลด ppt ผู้ นำ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น การ ตัดสินใจ หลัก การ ความ เคยชิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google