งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Monte Carlo Analysis. Monte carlo analysis คือ เทคนิคการ วิเคราะห์ของมอนติคาร์โล เป็นวิธีที่เน้นกระบวนการทางสถิติเพื่อการวิจัยใน สิ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Monte Carlo Analysis. Monte carlo analysis คือ เทคนิคการ วิเคราะห์ของมอนติคาร์โล เป็นวิธีที่เน้นกระบวนการทางสถิติเพื่อการวิจัยใน สิ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Monte Carlo Analysis

2 Monte carlo analysis คือ เทคนิคการ วิเคราะห์ของมอนติคาร์โล เป็นวิธีที่เน้นกระบวนการทางสถิติเพื่อการวิจัยใน สิ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะ เกิดขึ้นที่ได้จัดลำดับก่อนหลังไว้แล้ว

3 ขั้นตอนดำเนินงานของวิธีมอนติ คาร์โล การสร้างค่าของตัวแปรสุ่ม ที่มีการแจกแจง ความน่าจะเป็นตามที่กำหนด กระบวนการ จำลองรูปแบบของปัญหา การวิเคราะห์ และการ แก้ปัญหาโดยวิธีมอนติคาร์โล การสร้าง เหตุการณ์เชิงสุ่ม การจำลองแบบโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้เทคนิคการจำลอง แบบในการศึกษาทางสถิติ

4 เทคนิคการวิเคราะห์ของมอนติคาร์ โลช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ดังเช่น 1. ช่วยกำหนดกรอบการทำงานในการตัดสินใจ เพื่อการวางแผน 2. ช่วยในการตัดสินใจหาทางป้องกันปัญหาที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนจะกลายเป็นปัญหาขั้น วิกฤติ 3. ช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกของ นโยบายและการปฏิบัติ 4. ช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกสรรจาก ทางเลือกหลาย ๆ ทางที่เสนอไว้


ดาวน์โหลด ppt Monte Carlo Analysis. Monte carlo analysis คือ เทคนิคการ วิเคราะห์ของมอนติคาร์โล เป็นวิธีที่เน้นกระบวนการทางสถิติเพื่อการวิจัยใน สิ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google