งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีนี้เป็นการใช้ผังต้นไม้ในการเขียนอธิบาย การประมวลผลโดยจำลองกิ่งก้านสาขาของ ต้นไม้เป็นหลักโดยแตกจากรากทางซ้ายมือ แตกเป็นกิ่งอยู่ทางขวามือ แตกกิ่งไปเรื่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีนี้เป็นการใช้ผังต้นไม้ในการเขียนอธิบาย การประมวลผลโดยจำลองกิ่งก้านสาขาของ ต้นไม้เป็นหลักโดยแตกจากรากทางซ้ายมือ แตกเป็นกิ่งอยู่ทางขวามือ แตกกิ่งไปเรื่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีนี้เป็นการใช้ผังต้นไม้ในการเขียนอธิบาย การประมวลผลโดยจำลองกิ่งก้านสาขาของ ต้นไม้เป็นหลักโดยแตกจากรากทางซ้ายมือ แตกเป็นกิ่งอยู่ทางขวามือ แตกกิ่งไปเรื่อย ๆ จน ครบเงื่อนไขทั้งหมดและกิ่งสุดท้ายของทุกกิ่ง คือกิจกรรมที่ต้องกระทำ เมื่อเป็นตามเงื่อนไข นั้น

3

4  เขียนเริ่มต้นจากรากแตกกิ่งไปตามจำนวน เงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎโดยพิจารณาเงื่อนไข ที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจเริ่มแรก  แตกกิ่งของเงื่อนไขแรกนั้นเป็นเงื่อนไขถัดไป  แตกกิ่งของเงื่อนไขต่อไป จนกระทั่งหมด เงื่อนไขที่เกิดขึ้น  เขียนกิ่งของกิจกรรมที่จะต้องกระทำเมื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขจากรากไปปลายกิ่ง เงื่อนไขแต่ละกิ่ง

5

6  นิยมใช้เมื่อมีเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ขึ้น ไปที่เกิดต่อเนื่องกัน โดยผู้ตัดสินใจมีทางเลือก หลายทาง แต่ไม่ทราบผลลัพธ์ของแต่ละ ทางเลือก  จะบอกทางเลือก ( วิธีการตัดสินใจ ความน่าจะ เป็นของแต่ละทางเลือก รวมทั้งบอกค่าใช้จ่าย หรือสิ่งที่ต้องเสียไป เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์ของ แต่ละทางเลือก )  เมื่อปัญหาคลี่คลายหรือเวลาผ่านไป อาจจะ พบทางเลือกใหม่ๆ หรือได้ผลลัพธ์ / ผลตอบแทนในขั้นสุดท้าย และทำการ ตัดสินใจคัดสรรทางเลือกที่คาดว่าจะได้ ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

7  ระบุปัญหา  ร่างโครงสร้างการวิเคราะห์แบบกิ่งก้านสาขา  ระบุความน่าจะเป็นของแต่ละทางเลือก  ประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังของแต่ละ ทางเลือก  วิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ด้วย การคำนวณย้อนหลังไปจากทางขวาสุดของ กิ่งก้านมาทางซ้ายสุด

8  เส้นตรง แสดงถึง ทางเลือกหรือ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น  สี่เหลี่ยม แสดงถึง จุดที่ต้องมีการตัดสินใจ เส้นตรงหลัง สี่เหลี่ยม หมายถึงทางเลือกที่ใช้ตัดสินใจ  วงกลมแสดงถึง จุดที่ระบุว่ามี สภาวการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เส้นตรงหลังวงกลม คือ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น

9 ทางเลื อกที่ 1 ทางเลื อกที่ 2 ทางเลื อกที่ 3 สภาวกา รณ์ที่ 1 สภาวกา รณ์ที่ 2 สภาวกา รณ์ที่ 3 สภาวกา รณ์ที่ 4 สภาวกา รณ์ที่ 5 สภาวกา รณ์ที่ 6 ผลตอบแท นที่ 1 ผลตอบแท นที่ 3 ผลตอบแท นที่ 2 ผลตอบแท นที่ 5 ผลตอบแท นที่ 4 ผลตอบแท นที่ 6 จะเห็นว่าทุกครั้ง หลังจุดตัดสินใจ จะ เป็นทางเลือกต่างๆ ในขณะที่หลังเครื่องหมาย จะเป็นสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

10 ได้รับ 5% ของยอดขาย ได้รับจดหมายเชิดชูเกียรติ ได้เลื่อนตำแหน่ง ได้รับ 5% ของยอดขาย ได้รับจดหมายเชิดชูเกียรติ ได้รับ 2% ของยอดขาย ได้รับจดหมายเชิดชูเกียรติ ยอดขาย > 50,000 บาท ยอดขาย <= 50,000 บาท ยอดขาย > 50,000 บาท ยอดขายทั้งแผนก > 1 ล้านบาท ยอดขายทั้งแผนก <= 1 ล้านบาท

11 1. สร้างจากด้านซ้ายไปขวา 2. ทางเลือกต้องมากกว่า 1 ทาง 3. สภาวการณ์ต้องเกิดอย่างน้อย 1 สภาวการณ์

12

13

14

15  การเกิดเงื่อนไขต่าง ๆ และการกระทำ กิจกรรมเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง  กรณีที่มีเงือนไขหลากหลายแบบ ในการ แตกกิ่งที่แตกต่างกันไป โดยเงื่อนไขไม่ จำกัด

16 ทางเลือก / ความน่าจะ เป็น ปัจจัยทางบวก ( บาท ) ปัจจัยทางลบ ( บาท ) ตลาดขนาดใหญ่ (A 1 ) 200,000-180,000 ตลาดขนาดกลาง (A 2 ) 100,000-20,000 ไม่ก่อสร้างตลาดเลย (A 3) 00 ความน่าจะเป็น 0.5 สมมติว่า เทศบาลแห่งหนึ่งมีโครงการก่อสร้างตลาด แห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนขณะ เศรษฐกิจเติบโต โดยเทศบาลให้มีการศึกษาความน่าจะ เป็นรวมทั้งค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างจากทางเลือก 3 ทาง คือ สร้างตลาดขนาดใหญ่ สร้างตลาดขนาดกลางและไม่ ก่อสร้างตลาดเลย ปรากฏผลการศึกษาดังนี้

17 ตลาด ขนาด ใหญ่ ตลาด ขนาด กลาง ไม่สร้าง ตลาด + 0.5 - 0.5 + 0.5 - 0.5 200,000 100,000 - 180,000 0 - 20,000 0 A2A2 A1A1 A3A3 ทำการคำนวณย้อนกลับจะได้ผลตอบแทนภายใต้ ความแน่นอน คือ A1 = (200,000) (0.5) + (-180,000) (0.5) = 10,000 บาท A2 = (100,000) (0.5) + (-20,000) (0.5) = 40,000 บาท A3 = 0(0) + 0(0) = 0 บาท จะเห็นว่า ด้วยการวิเคราะห์แบบกิ่งก้านสาขาซึ่ง คำนวณภายใต้หลักการของความน่าจะเป็น สรุปได้ว่า เทศบาลควรสร้างตลาดขนาดกลาง

18


ดาวน์โหลด ppt วิธีนี้เป็นการใช้ผังต้นไม้ในการเขียนอธิบาย การประมวลผลโดยจำลองกิ่งก้านสาขาของ ต้นไม้เป็นหลักโดยแตกจากรากทางซ้ายมือ แตกเป็นกิ่งอยู่ทางขวามือ แตกกิ่งไปเรื่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google