งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 2/51

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 2/51"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 2/51
4 ก.พ. 51 กองแผนและโครงการ

2 สปช.ทร. สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจ้างปี 51
แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ในภาพรวมตามระบบ GFMIS เมื่อ 14 ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด 27, ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4, ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 22.5 ) ส่วนใหญ่เป็น การเบิกจ่ายงบบุคลากร ชย.ทร. จาก งป.ทั้งหมด 440,996,788 บ. เบิกจ่ายแล้ว 5,342, บ. คิดเป็นร้อยละ1.21งป.ที่เบิกเป็นงบประจำประเภทเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนต่างๆ พัสดุทั่วไป ชย. ค่าก่อสร้างแฟลต อรม. (ผูกพันงบประมาณมาจากปี 50 ) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกศึกษาอบรม

3 สปช.ทร. สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจ้างปี 51
แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51 (ต่อ) 2. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุน ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ตามระบบ GFMIS ณ 14 ม.ค. 51เบิกจ่ายแล้ว 3.11 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 2.58 ในจำนวนที่เบิกจ่ายแล้วเป็นงบรายจ่ายประจำ 2,949,955 บาท ล้าน และเป็น งบจัดซื้อจ้าง 163,762 บาท ชย.ทร. ถืองบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 13.3 ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อจ้างทั้งหมด และยังไม่มีทำสัญญา หรือ เบิกจ่าย 3. ความก้าวหน้าการในการจัดซื้อจ้างวงเงินรวม 7, ล้านบาท ผูกพันแล้ว ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ คาดว่าเมื่อสิ้น ม.ค. 51 จะผูกพันไม่ ได้ตามที่รัฐบาลกำหนด (ร้อยละ 70 คาดว่าจะผูกพันได้ประมาณ ร้อยละ 24) ชย.ทร. ถืองบจัดซื้อจ้าง 412,156,500 บาท เมื่อถึง 14 ม.ค. ทำสัญญาแล้ว 1,471,657 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36

4 สปช.ทร. สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจ้างปี 51
แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51 (ต่อ) 4. งานโครงการก่อสร้างต่างๆ วงเงินรวม ล้านบาท อนุมัติจ้างแล้ว 1 รายการ (งานจัดซื้อติดตั้งระบบสายดินที่เครื่องแปลงความถี่ 1000 เควีเอ ฐท.สส. เป็นหน่วยถืองป.) ชย.ทร. ถืองป.งานโครงการก่อสร้างทั้งหมด 298,075,000 บ. ยังไม่มีการทำ สัญญา ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นการจัดซื้อจ้างโดยวิธี e-Auction

5 สถานภาพงปประจำปี 51 รายการ งป. วงเงิน ใช้แล้ว คงเหลือ
สรุปถึง 1 ก.พ. 51 รายการ งป. วงเงิน ใช้แล้ว คงเหลือ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 410,000 206,160 203,840 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 3,000,000 1,640,782 1,359,218 เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ 410,625 105,075 305,550 ค่าเช่าบ้าน 135,000 45,000 90,000 ค่าใช้สอยอื่น 62,250 2,690 59,560 ค่าบอกรับสื่อสิ่งพิมพ์ 9,000 3,050 5,950 ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงาน 1,500,000 599,700 900,300 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ค่า e-Auction) 250,000 ค่าไฟฟ้า 1,000,000 345,496 654,504 ค่าน้ำประปา 100,000 37,757 62,243 ค่าไปรษณีย์ 10,000 3,748 6,252

6 เปรียบเทียบการใช้งป.เบี้ยเลี้ยงฯแยกตามเดือน
x 1000 บาท ปี 50 เปรียบเทียบการใช้งป.เบี้ยเลี้ยงฯแยกตามเดือน ปี 51 603,206 494,924 278,431 227,921 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เปรียเทียบการใช้งป.ทำงานนอกเวลาฯแยกตามเดือน x 1000 บาท ปี 50 ปี 51 69,030 41,730 41,280 34,920 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

7 กราฟแสดงค่าไฟฟ้าต่อเดือน เปรียบเทียบระหว่าง ปี 49 – ปี 50
109,466 101,520 บาท 103,540 100,000 95,474 95,000 94,082 97,279 เฉลี่ยปี 50 91,215 บ. 90,000 85,700 89,427 87,929 85,000 81,202 86,404 80,063 80,000 79,703 75,000 76,704 77,161 70,000 72,238 ปี 51 65,000 ปี 50 60,000 55,000 50,000 มี.ค. มิ.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 50 ทั้งหมด (เบิกเหลื่อมปี)
วงเงินทั้งหมดที่ขอกันไว้เมื่อสิ้น ก.ย. 50 269,375,888.78 เบิกจ่ายได้แล้ว (ถึง 1 ก.พ. 51) (รายงานครั้งที่แล้วเบิกจ่ายได้ 149,945, บาท) 181,612,018.89 คงเหลือ 87,763,869.89 เบิกได้แล้วคิดเป็นร้อยละ 67.4

9 รายละเอียดความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงป.เหลื่อมปีของงานก่อสร้างปี 50
รายการงาน เริ่ม-แล้วเสร็จ วงเงินจ้าง ส่งงานแล้ว 1.สร้างสถานีเรือ ทร. อ.ละงู จว.สตูล มิ.ย.50–เม.ย.51 33,099,000 6,553,602 2.ปรับปรุงระบบประปา ทร. พื้นที่ สัตหีบ มิ.ย.50– ก.พ.51 22,760,000 11,152,400 3.สร้างอาคาร กบก.พธ.ทร.ที่กรม สห.ทร. มิ.ย.50– พ.ค.51 13,150,000 1,972,500 4.ปรับปรุง ฐตร.ฐท.สส.เป็นสถานีเรือ พ.ค.50- ธ.ค.50 17,427,000 5.สร้างอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว 1 หลัง ที่ อรม.อร. ก.ค.50 –ก.ค.51 54,220,000 16,537,100 6.สร้าง รร.สร.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวก มิ.ย.50 –มี.ค.51 14,939,000 7,768,280 7.สร้างอาคารพักประทวนโสด 22 ห้อง ที่ สอ.รฝ. พังงา มิ.ย.50 –ก.พ.51 11,177,000 7,265,050 รวม 166,772,000 68,675,932 หมายเหตุ –วงเงินส่งงานแล้วที่ขีดเส้นใต้หมายถึงวงเงินไม่เพิ่มขึ้นจากที่รายงานครั้งที่แล้ว

10 รายละเอียดความก้าวหน้าการเบิกจ่ายของงบรายจ่ายลงทุนปี 50
รายการงาน เริ่ม-แล้วเสร็จ วงเงินจ้าง เบิกจ่ายแล้ว 1.งานก่อสร้างอาคารแสดงผลงาน ทร. พื้นที่ ตั้งเต็นท์ ติดตั้งราวกันตก 6 เม.ย.-1พ.ย.50 19,890,123.0 15,315,394.7 2.ก่อสร้างสถานีวิจัยในทะเล เกาะแรด และห้องน้ำสาธารณะ 15 มิ.ย.-12 ต.ค. 1,690,600.0 3.จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารแสดง ผลงาน ทร. 10 ก.ค.-17 ต.ค. 9,799,113.5 4.จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในทะเล 18 ก.ค.-14 ธ.ค. 6,778,985.0 5.ระบบส่งน้ำและไฟฟ้า จากเขาหมาจอ ไป เกาะแสมสาร 14 ส.ค.-11 พ.ย. 5,349,679.0 6.งานระบบส่งน้ำขึ้นเขาหมาจอ 14 ส.ค.-27 ต.ค. 2,392,728.6 2,392,729.6 45,901,229.1 41,326,501.8 เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 90.0%

11 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ปี 51
รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ กผค.ออกเรื่องแล้ว ร้อยละ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง 54,105,000 13,972,515 25.8 ค่าซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกลเครื่องทุ่นแรง 17,700,000 15,710,932 88.7 ค่าจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือกลทดแทน 12,310,000 100.0 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. (ค่าครุภัณฑ์) 2,500,000 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. (ค่าตอบแทนฯ) 4,000,000 3,707,233 92.7 ค่าขุดลอกร่องน้ำท่าเรือ ฐานทัพ 10,000,000 ค่าใช้จ่ายจัดหาผลิตแจกจ่ายสาย ขส. 158,500 ค่าใช้จ่ายจัดหาผลิตแจกจ่ายสาย ยศ. 8,000 ค่าใช้จ่ายจัดหาผลิตแจกจ่ายสาย พธ.(NGV) 16,320 รวม 100,797,820 58,208,680 57.7

12 สถานภาพยอดพัสดุทั่วไป ชย.ทร. ปี 51
หน่วย วงเงินจัดสรร ใช้แล้ว ร้อยละ กองบริหารงานช่าง 600,000 100.0 กองแผนและโครงการ 220,000 207,400 94.2 กองโรงงานโยธา 450,000 296,383 65.8 กองโรงงานเครื่องกล(เครื่องเย็น) 350,000 259,499 74.1 กองโรงงานไฟฟ้า 300,000 267,860 89.3 สำรอง 50,000 40,625 81.2 รวม 1,970,000 1,671,767 84.8 หมายเหตุ โรงงานเครื่องกลใช้ งป.ซ่อมเครื่องกลจากยอดสำรองซ่อมเครื่องกลฯ ระหว่างปี มีจำนวน 2,393,115 บ. ขณะนี้ใช้แล้ว 316,897 บาท

13 งานโครงการก่อสร้าง ปี 51 มีรายการงานก่อสร้างที่ ชย.ทร. รับผิดชอบ จำนวน
33 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 447,313,100 บาท ในจำนวนนี้ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งบประมาณ จำนวน 19 งาน วงเงินรวม 298,075,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 14 งาน วงเงิน 149,238,100 บาทหน่วยเจ้าของงานเป็นหน่วยถือ งป. และ ชย.ทร. เป็นผู้จัดทำแบบส่งให้หน่วย ดำเนินการจัดจ้างเอง งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 51(งบรายจ่ายลงทุน) มีงานที่ ชย.ทร.รับ- ผิดชอบ จำนวน 2 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 13,300,000 บาท - ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 10,000,000 บ. - วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ. ความก้าวหน้า งานที่ถือ งป. เอง ทำแบบแล้วเสร็จจำนวน 19 งาน เสนอขออนุมัติแบบ พร้อมให้ กพด. จัดจ้างคู่ขนานแล้ว 13 งาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน e-Auction -งานที่หน่วยเจ้าของงาน เป็นหน่วยถือ งป. จำนวน14 งาน ทำแบบแล้วเสร็จ จำนวน 10 งาน จัดส่งแบบให้หน่วยแล้ว 10 งาน -งานโครงการอนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างจัดจ้างทั้ง 2 งาน

14 งานก่อสร้างปี 51 รายการงาน งบประมาณ งานที่เป็นหน่วยถือ งป. 19 งาน
1. สร้างอาคารกราบพักทหาร ขนาด 200 คน ของ พันสอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 1 หลัง 16,000,000 2. สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 6,600,000 3. สร้างเขื่อน ถนน รั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร. 10,450,000 4. ก่อสร้างเขื่อน คสล. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลอง 28,500,000 5. สร้างคลังพัสดุ ที่ อจปร.อร. 1 หลัง 12,825,000 6. สร้างอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว 3 หลัง ที่ พัน สอ.12 กรม สอ.รฝ. 3 หลัง 21,000,000 7. สร้างที่ทำการ กราบทหาร มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท.ระบบสาธารณูปโภค ลานจอดรถ 24,000,000 8. สร้างอาคารพักสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ กฝร. 32,000,000 9. สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 7,000,000 10. สร้าง รง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ ของ วศ.ทร. พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา 6,000,000 11. สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. 28,000,000 12. ปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ภาค 4 ของ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 4,500,000 13. สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตร บก.นรข. 2 หลัง 16,400,000 14. สร้างที่ทำการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้าพร้อมที่พักข้าราชการ กภ.1 กร 20,900,000 (ภายในต้นเดือน ก.พ.)

15 งานก่อสร้างปี 51 (ต่อ) รายการงาน งบประมาณ
15. สร้างอาคารร้อย บก.ทรภ. 2 พร้อมโรงเลี้ยง และระบบสาธารณูปโภค (9,900,000) 16,200,000 16. สร้างคลังพัสดุทั่วไป ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง (6,000,000) 2,500,000 17. สร้างอาคารพักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ (8,000,000) 7,000,000 18. สร้างอาคารพักทหาร กอง รปภ.ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง (5,000,000) 3,200,000 19. สร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q) 16 ครอบครัว 1 หลัง ที่ ทรภ.2 35,000,000 (งานที่ คาดว่าแบบจะแล้วเสร็จใน เสนอให้ กผค.ฯได้ใน 6 ก.พ. ) รวม 298,075,000 หมายเหตุ - งานรายการที่ 2 สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 ไม่มีผู้ยื่น ซองคุณสมบัติ ต้องออกประกาศใหม่ - งานรายการที่ 11 สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. อาจต้องยกเลิก แล้วประกาศ TOR ใหม่ เนื่องจาก กบ.ทร.ให้ทบทวนความเหมาะสมแบบ

16 2.สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 (อนุมัติแบบแล้ว)
พ.ย.50 ธ.ค.50 ม.ค.51 ก.พ.51 มี.ค.51 เม.ย.51 1.สร้างอาคารกราบพักทหาร ขนาด 200 คน ของ พันสอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 1 หลัง (อนุมัติแบบแล้ว) 2.สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 (อนุมัติแบบแล้ว) 3.สร้างเขื่อน ถนน รั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร. (อนุมัติแบบแล้ว) 4.ก่อสร้างเขื่อน คสล. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลอง(อนุมัติแบบแล้ว) 5.สร้างคลังพัสดุ ที่ อจปร.อร. 1 หลัง 6.สร้างอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว 3 หลัง ที่ พัน สอ.12 กรม สอ.รฝ. 3 หลัง 7.สร้างที่ทำการ กราบทหาร มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท.ระบบสาธารณูปโภค ลานจอดรถ 8.สร้างอาคารพักสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ กฝร. 9.สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 10.สร้าง รง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ ของ วศ.ทร. พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา 11.สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. 12.ปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ภาค 4 ของ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 13.สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตร บก.นขร. 2 หลัง 14.สร้างที่ทำการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้า พร้อมที่พักข้าราชการ กภ.1 กร 15. สร้างอาคารร้อย บก.ทรภ. 2 พร้อมโรงเลี้ยง และระบบสาธารณูปโภค 16. สร้างคลังพัสดุทั่วไป ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง 17. สร้างอาคารพักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2 18.สร้างอาคารพักทหาร กอง รปภ.ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง 19.สร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q) 16 ครอบครัว 1 หลัง ที่ ทรภ.2 20.งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 21.งานวางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด

17 ออกประกาศใหม่ครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นซอง
กผค.ออกเรื่องจ้าง ตั้ง TOR ยื่นซองคุณสมบัติ เสนอราคา สรุปจ้าง 1.สร้างกราบพักทหาร 200คน พัน สอ 22 กรมสอ.2 9 ต.ค.50 29พ.ย.50 21 ม.ค.51 2.สร้างเสาอากาศแบบ Self Support ที่ บก.ทรภ.3 14ก.ย.50 3.สร้างเขื่อนถนนรั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร. 5 ก.ย.50 14 ม.ค.51 4.สร้างเขื่อนริมแม่น้ำด้านข้างพิพิธภัณฑ์รล.แม่กลอง 5 พ.ย.50 15 ม.ค.51 5.สร้างคลังพัสดุที่ อจปร.อร. 19พ.ย.50 17 ม.ค.51 6.สร้างอ.พักประทวน10ครอบครัว 3 หลัง พันสอ.12 21 ธ.ค.50 25 ม.ค.51 7.สร้างอ.กราบทหารและ มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท. 4 ธ.ค.50 8.สร้างอ.พักสัญญาบัตรโสด 2 หลัง ที่ กฝร. 14 ธ.ค.50 25 ธ.ค.50 5 ก.พ.51 9.สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 3 ม.ค. 51 10 ม.ค.51 12 ก.พ.51 10.สร้างรง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ วศ.ทร. 27 ธ.ค.50 7 ม.ค.51 11.สร้างอ.พักสัญญาบัตรโสด 2 หลัง ที่ สรส. 4 ม.ค. 51 ปรับแบบ 12.ปรับปรุงกราบพักภาค 4 ของ รร.ชพ.ยศ.ทร. 14 ก.พ.51 13.สร้างอ.พักสัญญาบัตร บก.นรข. 2 หลัง 8 ม.ค.51 14.สร้างอ.มว.เรือลาดตะเวนชายแดนส่วนหน้า กภ.1 15.สร้างอ.ร้อย บก.ทรภ.2พร้อมโรงลี้ยง 16.สร้างคลังพัสดุทั่วไป ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง 17.สร้างอ.พักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2 18.สร้างกราบพักทหารกอง รปภ.ทรภ.2 1หลัง 19.สร้างอ.พักสัญญาบัตร16ครอบครัว1หลัง ทรภ.2 ออกประกาศใหม่ครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นซอง

18 งานก่อสร้างปี 51 (ต่อ) รายการงาน งบประมาณ แบบเสร็จ
งานที่สนับสนุนจัดทำแบบให้หน่วยเจ้าของงาน 14 งาน 1. ปรับปรุงคลังปืนเล็กและเครื่องสนาม พื้นที่ สพ.ทร. ทุ่งโปรง 2,800,000 ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 2. สร้างหอโดดสูง 34 ฟุต ที่ นย. 3. สร้างกราบพักทหาร ร้อย ฝ.5 พัน ฝ.1 กฝท.ศฝท.นย. 1 หลัง 18,000,000 4. สร้างอาคารกราบพักทหาร มว.สห.ทร. จังหวัดนราธิวาส 8,000,000 5. สร้างอาคารกองร้อย บก. และบริการ กอง รปภ. สพ.ทร. 15,000,000 6. สร้างอาคาร บก.สน. เรือ สังคม และที่พักนายทหารสัญญาบัตร 3,200,000 7. ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง-โรงครัว ที่ สน.เรือเชียงคาน 2,000,000 8. ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง-โรงครัว ที่ บก.นรข. เขตอุบลราชธานี 9. ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง-โรงครัว ที่ สน. เรือสังคม 10. สร้าง บก.กพธ.ฐท.พง.ทรภ.3 5,733,000 11. สร้างกราบพักทหาร ร้อย บก.กรม สน.พล.นย. 24,000,000 20 ก.พ. 51 12. สร้างอาคารโรงเรียนสรรพาวุธ สพ.ทร. 1 หลัง 28,000,000 13 ก.พ. 51 13. ต่อเติมอาคารเรียน กอง นทน. รร.นย.ศฝ.นย. 10,000,000 8 ก.พ. 51 14. ปรับปรุงระบบประปาของ ทร. พื้นที่ อ.สัตหีบ (มีการปรับแผน) 25,705,000 ฐท.สส.จ้างแล้ว รวม 149,238,100

19 สรุปวงเงินที่อยู่ระหว่างการจัดจ้าง
งบประมาณ ดำเนินการแล้ว งานงป.จัดซื้อจ้างแผนปกติ ปี 51 100,797,820 58,208,680 งานโครงการก่อสร้างปี 51 298,075,000 213,275,000 งานโครงการอนุรักษ์ฯ 13,300,000 งป.ผูกพันข้ามปี 50-51 43,020,000 รวม 455,192,820 327,803,680 คิดเป็นร้อยละ 72.01 ถึง 30 ม.ค. 51 ผูกพันงบประมาณได้แล้ว 52,139,756 11.45

20 การฝึก ทร. ปี 51 มี 4 กรอบสถานการณ์
1. การปฏิบัติการทางทหาร สถานการณ์สมมติ คือมีความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ 2. การสนับสนุนการแก้ปัญหาใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ ฝึกเกี่ยวกับการปิด ล้อมตรวจค้น การต่อต้านการก่อวินาศกรรม การส่งกลับสายแพทย์ ฯลฯ 3. การต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล (ฐานทัพฯ พื้นที่ชายฝั่ง ฐานขุดเจาะ) 4. การบรรเทาสาธารณะภัย ชย.ทร. จะเกี่ยวข้องเป็นหน่วยรับการฝึก ในกรอบสถานการณ์ที่ 4 ส่วน กรอบสถานการณ์ 1,2 และ3 นั้น จะอาจจะเกี่ยวข้องได้ในฐานะ สนับสนุน หน่วยที่รับการฝึก กำหนดการฝึก 1. Pre CPX เริ่มสถานการณ์ ตั้งแต่ 25 – 29 ก.พ. 51 2. CPX I ฝึกปัญหาที่บังคับการด้วยกำลังตามแผน ในสถานการณ์ 24 ชม. ตั้งแต่ มี.ค. 51 3. CPX II ฝึกด้วยกำลังจริงตั้งแต่ 17 – 26 มี.ค. 51 ผู้บังคับบัญชาสามารถดุข้อมูลและติดตามสถานการณ์ฝึกได้จาก Website https\\training51.navy.mi.th

21 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ประชุม นขต.ชย.ทร. ครั้งที่ 2/51

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google