งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ในภาพรวมตามระบบ GFMIS เมื่อ 14 ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด 27,824.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,840.01 ล้าน ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ในภาพรวมตามระบบ GFMIS เมื่อ 14 ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด 27,824.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,840.01 ล้าน ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ในภาพรวมตามระบบ GFMIS เมื่อ 14 ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด 27,824.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,840.01 ล้าน ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด 27,824.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,840.01 ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 17.40 ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 22.5 ) ส่วนใหญ่เป็น บาท คิดเป็นร้อยละ 17.40 ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 22.5 ) ส่วนใหญ่เป็น การเบิกจ่ายงบบุคลากร การเบิกจ่ายงบบุคลากร ชย.ทร. จาก งป.ทั้งหมด 440,996,788 บ. เบิกจ่ายแล้ว 5,342,662.23 บ. ชย.ทร. จาก งป.ทั้งหมด 440,996,788 บ. เบิกจ่ายแล้ว 5,342,662.23 บ. คิดเป็นร้อยละ1.21งป.ที่เบิกเป็นงบประจำประเภทเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนต่างๆ คิดเป็นร้อยละ1.21งป.ที่เบิกเป็นงบประจำประเภทเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนต่างๆ พัสดุทั่วไป ชย. ค่าก่อสร้างแฟลต อรม. (ผูกพันงบประมาณมาจากปี 50 ) พัสดุทั่วไป ชย. ค่าก่อสร้างแฟลต อรม. (ผูกพันงบประมาณมาจากปี 50 ) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกศึกษาอบรม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกศึกษาอบรม สปช.ทร. สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจ้างปี 51 แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51 แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51

3 2. ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุน 120.76 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ตามระบบ GFMIS ณ 14 ม.ค. 51เบิกจ่ายแล้ว 3.11 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 2.58 ตามระบบ GFMIS ณ 14 ม.ค. 51เบิกจ่ายแล้ว 3.11 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 2.58 ในจำนวนที่เบิกจ่ายแล้วเป็นงบรายจ่ายประจำ 2,949,955 บาท ล้าน และเป็น ในจำนวนที่เบิกจ่ายแล้วเป็นงบรายจ่ายประจำ 2,949,955 บาท ล้าน และเป็น งบจัดซื้อจ้าง 163,762 บาท งบจัดซื้อจ้าง 163,762 บาท ชย.ทร. ถืองบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 13.3 ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อจ้างทั้งหมด ชย.ทร. ถืองบรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 13.3 ล้านบาท เป็นงบจัดซื้อจ้างทั้งหมด และยังไม่มีทำสัญญา หรือ เบิกจ่าย และยังไม่มีทำสัญญา หรือ เบิกจ่าย สปช.ทร. สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจ้างปี 51 แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51 (ต่อ) แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51 (ต่อ) 3. ความก้าวหน้าการในการจัดซื้อจ้างวงเงินรวม 7,512.36 ล้านบาท ผูกพันแล้ว 771.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.26 คาดว่าเมื่อสิ้น ม.ค. 51 จะผูกพันไม่ 771.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.26 คาดว่าเมื่อสิ้น ม.ค. 51 จะผูกพันไม่ ได้ตามที่รัฐบาลกำหนด (ร้อยละ 70 คาดว่าจะผูกพันได้ประมาณ ร้อยละ 24) ได้ตามที่รัฐบาลกำหนด (ร้อยละ 70 คาดว่าจะผูกพันได้ประมาณ ร้อยละ 24) ชย.ทร. ถืองบจัดซื้อจ้าง 412,156,500 บาท เมื่อถึง 14 ม.ค. ทำสัญญาแล้ว ชย.ทร. ถืองบจัดซื้อจ้าง 412,156,500 บาท เมื่อถึง 14 ม.ค. ทำสัญญาแล้ว 1,471,657 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 1,471,657 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36

4 4. งานโครงการก่อสร้างต่างๆ วงเงินรวม 518.28 ล้านบาท อนุมัติจ้างแล้ว 1 รายการ (งานจัดซื้อติดตั้งระบบสายดินที่เครื่องแปลงความถี่ 1000 เควีเอ รายการ (งานจัดซื้อติดตั้งระบบสายดินที่เครื่องแปลงความถี่ 1000 เควีเอ ฐท.สส. เป็นหน่วยถืองป.) ฐท.สส. เป็นหน่วยถืองป.) ชย.ทร. ถืองป.งานโครงการก่อสร้างทั้งหมด 298,075,000 บ. ยังไม่มีการทำ ชย.ทร. ถืองป.งานโครงการก่อสร้างทั้งหมด 298,075,000 บ. ยังไม่มีการทำ สัญญา ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นการจัดซื้อจ้างโดยวิธี e-Auction สัญญา ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นการจัดซื้อจ้างโดยวิธี e-Auction สปช.ทร. สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจ้างปี 51 แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51 (ต่อ) แจ้งในการประชุม นขต.ทร. ประจำเดือน ม.ค. 51 (ต่อ)

5 รายการ งป. วงเงินใช้แล้วคงเหลือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา410,000206,160203,840 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 3,000,0001,640,7821,359,218 เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ410,625105,075305,550 ค่าเช่าบ้าน135,00045,00090,000 ค่าใช้สอยอื่น62,2502,69059,560 ค่าบอกรับสื่อสิ่งพิมพ์9,0003,0505,950 ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงาน1,500,000599,700900,300 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ค่า e-Auction ) 250,0000250,000 ค่าไฟฟ้า1,000,000345,496654,504 ค่าน้ำประปา100,00037,75762,243 ค่าไปรษณีย์10,0003,7486,252

6 ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ x 1000 บาท เปรียบเทียบการใช้งป.เบี้ยเลี้ยงฯแยกตามเดือน 494,924 มีนาคมเมษายน พฤษภาคม มิถุนายนกรกฎาคม สิงหาคมกันยายน ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ x1000 บาท เปรียเทียบการใช้งป.ทำงานนอกเวลาฯแยกตามเดือน มีนาคมเมษายน พฤษภาคม มิถุนายนกรกฎาคม สิงหาคมกันยายน ปี 50 ปี 51 ปี 50 ปี 51 603,206 34,920 278,431 41,730 69,030 227,921 41,280

7 ปี 50 กราฟแสดงค่าไฟฟ้า ต่อเดือน เปรียบเทียบระหว่าง ปี 49 – ปี 50

8 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 50 ทั้งหมด (เบิกเหลื่อมปี) วงเงินทั้งหมดที่ขอกันไว้เมื่อสิ้น ก.ย. 50 269,375,888.78 เบิกจ่ายได้แล้ว (ถึง 1 ก.พ. 51) (รายงานครั้งที่แล้วเบิกจ่ายได้ 149,945,931.82 บาท) 181,612,018.89 คงเหลือ87,763,869.89 เบิกได้แล้วคิดเป็นร้อยละ67.4

9 รายการงานเริ่ม-แล้วเสร็จวงเงินจ้างส่งงานแล้ว 1.สร้างสถานีเรือ ทร. อ.ละงู จว.สตูล มิ.ย.50–เม.ย.5133,099,0006,553,602 2.ปรับปรุงระบบประปา ทร. พื้นที่ สัตหีบ มิ.ย.50– ก.พ.51 22,760,00011,152,400 3.สร้างอาคาร กบก.พธ.ทร.ที่กรม สห.ทร. มิ.ย.50– พ.ค.51 13,150,0001,972,500 4.ปรับปรุง ฐตร.ฐท.สส.เป็นสถานีเรือ พ.ค.50- ธ.ค.50 17,427,00017,427,000 5.สร้างอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว 1 หลัง ที่ อรม.อร. 1 หลัง ที่ อรม.อร. ก.ค.50 –ก.ค.51 54,220,00016,537,100 6.สร้าง รร.สร.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวก ความสะดวก มิ.ย.50 –มี.ค.51 14,939,0007,768,280 7.สร้างอาคารพักประทวนโสด 22 ห้อง ที่ สอ.รฝ. พังงา สอ.รฝ. พังงา มิ.ย.50 –ก.พ.51 11,177,0007,265,050 รวม166,772,00068,675,932 รายละเอียดความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงป.เหลื่อมปีของงานก่อสร้างปี 50 หมายเหตุ –วงเงินส่งงานแล้วที่ขีดเส้นใต้หมายถึงวงเงินไม่เพิ่มขึ้นจากที่รายงานครั้งที่แล้ว

10 รายการงานเริ่ม-แล้วเสร็จวงเงินจ้างเบิกจ่ายแล้ว 1.งานก่อสร้างอาคารแสดงผลงาน ทร. พื้นที่ ตั้งเต็นท์ ติดตั้งราวกันตก 6 เม.ย.-1พ.ย.50 19,890,123.015,315,394.7 2. ก่อสร้างสถานีวิจัยในทะเล เกาะแรด และห้องน้ำสาธารณะ 15 มิ.ย.-12 ต.ค. 1,690,600.01,690,600.0 3. จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารแสดง ผลงาน ทร. 10 ก.ค.-17 ต.ค. 9,799,113.59,799,113.5 4.จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในทะเล 18 ก.ค.-14 ธ.ค. 6,778,985.06,778,985.0 5. ระบบส่งน้ำและไฟฟ้า จากเขาหมาจอ ไป เกาะแสมสาร 14 ส.ค.-11 พ.ย. 5,349,679.05,349,679.0 6.งานระบบส่งน้ำขึ้นเขาหมาจอ 14 ส.ค.-27 ต.ค. 2,392,728.62,392,729.6 45,901,229.141,326,501.8 เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 90.0% รายละเอียดความก้าวหน้าการเบิกจ่ายของงบรายจ่ายลงทุนปี 50

11 รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ กผค.ออกเรื่อง แล้ว ร้อยละ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง54,105,00013,972,51525.8 ค่าซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกลเครื่องทุ่นแรง17,700,00015,710,93288.7 ค่าจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือกลทดแทน12,310,00012,310,000100.0 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. (ค่าครุภัณฑ์) 2,500,0002,500,000100.0 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. (ค่าตอบแทนฯ) 4,000,0003,707,23392.7 ค่าขุดลอกร่องน้ำท่าเรือ ฐานทัพ 10,000,00010,000,000100.0 ค่าใช้จ่ายจัดหาผลิตแจกจ่ายสาย ขส. 158,50000 ค่าใช้จ่ายจัดหาผลิตแจกจ่ายสาย ยศ. 8,0008,000100.0 ค่าใช้จ่ายจัดหาผลิตแจกจ่ายสาย พธ.(NGV) 16,32000 รวม100,797,82058,208,68057.7 ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ปี 51

12 สถานภาพยอดพัสดุทั่วไป ชย.ทร. ปี 51 หน่วยวงเงินจัดสรรใช้แล้วร้อยละ กองบริหารงานช่าง600,000600,000100.0 กองแผนและโครงการ220,000207,40094.2 กองโรงงานโยธา450,000296,38365.8 กองโรงงานเครื่องกล(เครื่องเย็น)350,000259,49974.1 กองโรงงานไฟฟ้า300,000267,86089.3 สำรอง50,00040,62581.2 รวม1,970,0001,671,76784.8 หมายเหตุ โรงงานเครื่องกลใช้ งป.ซ่อมเครื่องกลจากยอดสำรองซ่อมเครื่องกลฯ ระหว่างปี มีจำนวน 2,393,115 บ. ขณะนี้ใช้แล้ว 316,897 บาท

13 งานโครงการก่อสร้าง ปี 51 มีรายการงานก่อสร้างที่ ชย.ทร. รับผิดชอบ จำนวน 33 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 447,313,100 บาท ในจำนวนนี้ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งบประมาณ จำนวน 19 งาน วงเงินรวม 298,075,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 14 งาน วงเงิน 149,238,100 บาทหน่วยเจ้าของงานเป็นหน่วยถือ งป. และ ชย.ทร. เป็นผู้จัดทำแบบส่งให้หน่วย ดำเนินการจัดจ้างเอง ความก้าวหน้า -งานที่ถือ งป. เอง ทำแบบแล้วเสร็จจำนวน 19 งาน เสนอขออนุมัติแบบ พร้อมให้ กพด. จัดจ้างคู่ขนานแล้ว 13 งาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน e-Auction กพด. จัดจ้างคู่ขนานแล้ว 13 งาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน e-Auction -งานที่หน่วยเจ้าของงาน เป็นหน่วยถือ งป. จำนวน14 งาน ทำแบบแล้วเสร็จ จำนวน 10 งาน จัดส่งแบบให้หน่วยแล้ว 10 งาน จำนวน 10 งาน จัดส่งแบบให้หน่วยแล้ว 10 งาน -งานโครงการอนุรักษ์ฯ อยู่ระหว่างจัดจ้างทั้ง 2 งาน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 51(งบรายจ่ายลงทุน) มีงานที่ ชย.ทร.รับ- ผิดชอบ จำนวน 2 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 13,300,000 บาท - ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 10,000,000 บ. - ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 10,000,000 บ. - วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ. - วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ.

14 รายการงานงบประมาณ งานที่เป็นหน่วยถือ งป. 19 งาน 1. สร้างอาคารกราบพักทหาร ขนาด 200 คน ของ พันสอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 1 หลัง 16,000,000 2. สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 6,600,000 3. สร้างเขื่อน ถนน รั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร. 10,450,000 4. ก่อสร้างเขื่อน คสล. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลอง 28,500,000 5. สร้างคลังพัสดุ ที่ อจปร.อร. 1 หลัง 12,825,000 6. สร้างอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว 3 หลัง ที่ พัน สอ.12 กรม สอ.รฝ. 3 หลัง 21,000,000 7. สร้างที่ทำการ กราบทหาร มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท.ระบบสาธารณูปโภค ลานจอดรถ 24,000,000 8. สร้างอาคารพักสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ กฝร. 32,000,000 9. สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 7,000,000 10. สร้าง รง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ ของ วศ.ทร. พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา 6,000,000 11. สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. 28,000,000 12. ปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ภาค 4 ของ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 4,500,000 13. สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตร บก.นรข. 2 หลัง 16,400,000 14. สร้างที่ทำการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้าพร้อมที่พักข้าราชการ กภ.1 กร 20,900,000 (ภายในต้นเดือน ก.พ.)

15 รายการงานงบประมาณ 15. สร้างอาคารร้อย บก.ทรภ. 2 พร้อมโรงเลี้ยง และระบบสาธารณูปโภค (9,900,000) 16,200,000 16. สร้างคลังพัสดุทั่วไป ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง (6,000,000) 2,500,000 17.สร้างอาคารพักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2 (8,000,000) 17. สร้างอาคารพักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2 (8,000,000) 7,000,000 18.สร้างอาคารพักทหาร กอง รปภ.ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง (5,000,000) 18. สร้างอาคารพักทหาร กอง รปภ.ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง (5,000,000)3,200,000 19. สร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q) 16 ครอบครัว 1 หลัง ที่ ทรภ.2 35,000,000 (งานที่ 15-19 คาดว่าแบบจะแล้วเสร็จใน เสนอให้ กผค.ฯได้ใน 6 ก.พ. ) รวม298,075,000 หมายเหตุ - งานรายการที่ 2 สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 ไม่มีผู้ยื่น ซองคุณสมบัติ ต้องออกประกาศใหม่ ซองคุณสมบัติ ต้องออกประกาศใหม่ - งานรายการที่ 11 สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. อาจต้องยกเลิก - งานรายการที่ 11 สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. อาจต้องยกเลิก แล้วประกาศ TOR ใหม่ เนื่องจาก กบ.ทร.ให้ทบทวนความเหมาะสมแบบ แล้วประกาศ TOR ใหม่ เนื่องจาก กบ.ทร.ให้ทบทวนความเหมาะสมแบบ

16 1.สร้างอาคารกราบพักทหาร ขนาด 200 คน ของ พันสอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 1 หลัง (อนุมัติแบบแล้ว) พ.ย.50ธ.ค.50ม.ค.51ก.พ.51มี.ค.51เม.ย.51 2.สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 (อนุมัติแบบแล้ว) 3.สร้างเขื่อน ถนน รั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร. (อนุมัติแบบแล้ว) 4.ก่อสร้างเขื่อน คสล. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลอง(อนุมัติแบบแล้ว) 19.สร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ( S.O.Q ) 16 ครอบครัว 1 หลัง ที่ ทรภ.2 11.สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด ( B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. 13.สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตร บก.นขร. 2 หลัง 14.สร้างที่ทำการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้า พร้อมที่พักข้าราชการ กภ.1 กร 5.สร้างคลังพัสดุ ที่ อจปร.อร. 1 หลัง 9.สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 10.สร้าง รง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ ของ วศ.ทร. พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา 15. สร้างอาคารร้อย บก.ทรภ. 2 พร้อมโรงเลี้ยง และระบบสาธารณูปโภค 17.สร้างอาคารพักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2 17. สร้างอาคารพักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2 16. สร้างคลังพัสดุทั่วไป ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง 18.สร้างอาคารพักทหาร กอง รปภ.ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง 6.สร้างอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว 3 หลัง ที่ พัน สอ.12 กรม สอ.รฝ. 3 หลัง 12.ปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ภาค 4 ของ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 7.สร้างที่ทำการ กราบทหาร มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท.ระบบสาธารณูปโภค ลานจอดรถ 8.สร้างอาคารพักสัญญาบัตรโสด ( B.O.Q.) 2 หลัง ที่ กฝร. 20.งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 21.งานวางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด

17 กผค.ออก เรื่องจ้าง ตั้ง TORยื่นซอง คุณสมบัติ เสนอราคาสรุปจ้าง 1.สร้างกราบพักทหาร 200คน พัน สอ 22 กรมสอ.29 ต.ค.5029พ.ย.5021 ม.ค.51 2.สร้างเสาอากาศแบบ Self Support ที่ บก.ทรภ.314ก.ย.5029พ.ย.50 3.สร้างเขื่อนถนนรั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร.5 ก.ย.5029พ.ย.5014 ม.ค.51 4.สร้างเขื่อนริมแม่น้ำด้านข้างพิพิธภัณฑ์รล.แม่กลอง5 พ.ย.5029พ.ย.5015 ม.ค.51 5.สร้างคลังพัสดุที่ อจปร.อร.19พ.ย.5029พ.ย.5017 ม.ค.51 6.สร้างอ.พักประทวน10ครอบครัว 3 หลัง พันสอ.1229พ.ย.50 21 ธ.ค.50 25 ม.ค.51 7.สร้างอ.กราบทหารและ มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท.4 ธ.ค.50 21 ธ.ค.50 25 ม.ค.51 8.สร้างอ.พักสัญญาบัตรโสด 2 หลัง ที่ กฝร.14 ธ.ค.50 25 ธ.ค.50 5 ก.พ.51 9.สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 3 ม.ค. 51 10 ม.ค.5112 ก.พ.51 10.สร้างรง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ วศ.ทร. 27 ธ.ค.50 7 ม.ค.5112 ก.พ.51 11.สร้างอ.พักสัญญาบัตรโสด 2 หลัง ที่ สรส. 4 ม.ค. 51 14 ม.ค.51ปรับแบบ 12.ปรับปรุงกราบพักภาค 4 ของ รร.ชพ.ยศ.ทร.4 ม.ค. 5114 ม.ค.5114 ก.พ.51 13.สร้างอ.พักสัญญาบัตร บก.นรข. 2 หลัง8 ม.ค.5114 ม.ค.5114 ก.พ.51 14.สร้างอ.มว.เรือลาดตะเวนชายแดนส่วนหน้า กภ.1 15.สร้างอ.ร้อย บก.ทรภ.2พร้อมโรงลี้ยง 16.สร้างคลังพัสดุทั่วไป ทรภ.2 จำนวน 1 หลัง 17.สร้างอ.พักชุดปฏิบัติการพิเศษ ทรภ.2 18.สร้างกราบพักทหารกอง รปภ.ทรภ.2 1หลัง 19.สร้างอ.พักสัญญาบัตร16ครอบครัว1หลัง ทรภ.2 ออกประกาศใหม่ครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นซอง

18 รายการงานงบประมาณแบบเสร็จ งานที่สนับสนุนจัดทำแบบให้หน่วยเจ้าของงาน 14 งาน 1. ปรับปรุงคลังปืนเล็กและเครื่องสนาม พื้นที่ สพ.ทร. ทุ่งโปรง 2,800,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 2. สร้างหอโดดสูง 34 ฟุต ที่ นย. 2,800,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 3. สร้างกราบพักทหาร ร้อย ฝ.5 พัน ฝ.1 กฝท.ศฝท.นย. 1 หลัง 18,000,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 4. สร้างอาคารกราบพักทหาร มว.สห.ทร. จังหวัดนราธิวาส 8,000,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 5. สร้างอาคารกองร้อย บก. และบริการ กอง รปภ. สพ.ทร. 15,000,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 6. สร้างอาคาร บก.สน. เรือ สังคม และที่พักนายทหารสัญญาบัตร 3,200,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 7. ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง-โรงครัว ที่ สน.เรือเชียงคาน 2,000,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 8. ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง-โรงครัว ที่ บก.นรข. เขตอุบลราชธานี 2,000,000 ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 9. ปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง-โรงครัว ที่ สน. เรือสังคม 2,000,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 10. สร้าง บก.กพธ.ฐท.พง.ทรภ.3 5,733,000ส่งแบบให้หน่วยแล้ว 11. สร้างกราบพักทหาร ร้อย บก.กรม สน.พล.นย. 24,000,000 20 ก.พ. 51 12. สร้างอาคารโรงเรียนสรรพาวุธ สพ.ทร. 1 หลัง 28,000,000 13 ก.พ. 51 13. ต่อเติมอาคารเรียน กอง นทน. รร.นย.ศฝ.นย. 10,000,000 8 ก.พ. 51 14. ปรับปรุงระบบประปาของ ทร. พื้นที่ อ.สัตหีบ (มีการปรับแผน) 25,705,000 ฐท.สส.จ้างแล้ว รวม149,238,100

19 งบประมาณดำเนินการแล้ว งานงป.จัดซื้อจ้างแผนปกติ ปี 51 100,797,82058,208,680 งานโครงการก่อสร้างปี 51 298,075,000213,275,000 งานโครงการอนุรักษ์ฯ13,300,00013,300,000 งป.ผูกพันข้ามปี 50-51 43,020,00043,020,000 รวม455,192,820327,803,680 คิดเป็นร้อยละ72.01 ถึง 30 ม.ค. 51 ผูกพันงบประมาณได้แล้ว 52,139,756 คิดเป็นร้อยละ11.45 สรุปวงเงินที่อยู่ระหว่างการจัดจ้าง

20 การฝึก ทร. ปี 51 มี 4 กรอบสถานการณ์ 1. การปฏิบัติการทางทหาร สถานการณ์สมมติ คือมีความขัดแย้งระหว่าง 2 1. การปฏิบัติการทางทหาร สถานการณ์สมมติ คือมีความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ประเทศอันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ 2. การสนับสนุนการแก้ปัญหาใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ ฝึกเกี่ยวกับการปิด 2. การสนับสนุนการแก้ปัญหาใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ ฝึกเกี่ยวกับการปิด ล้อมตรวจค้น การต่อต้านการก่อวินาศกรรม การส่งกลับสายแพทย์ ฯลฯ ล้อมตรวจค้น การต่อต้านการก่อวินาศกรรม การส่งกลับสายแพทย์ ฯลฯ 3. การต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล (ฐานทัพฯ พื้นที่ชายฝั่ง ฐานขุดเจาะ) 3. การต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล (ฐานทัพฯ พื้นที่ชายฝั่ง ฐานขุดเจาะ) 4. การบรรเทาสาธารณะภัย 4. การบรรเทาสาธารณะภัย ชย.ทร. จะเกี่ยวข้องเป็นหน่วยรับการฝึก ในกรอบสถานการณ์ที่ 4 ส่วน ชย.ทร. จะเกี่ยวข้องเป็นหน่วยรับการฝึก ในกรอบสถานการณ์ที่ 4 ส่วน กรอบสถานการณ์ 1,2 และ3 นั้น จะอาจจะเกี่ยวข้องได้ในฐานะ สนับสนุน กรอบสถานการณ์ 1,2 และ3 นั้น จะอาจจะเกี่ยวข้องได้ในฐานะ สนับสนุน หน่วยที่รับการฝึก หน่วยที่รับการฝึก กำหนดการฝึก 1. Pre CPX เริ่มสถานการณ์ ตั้งแต่ 25 – 29 ก.พ. 51 1. Pre CPX เริ่มสถานการณ์ ตั้งแต่ 25 – 29 ก.พ. 51 2. CPX I ฝึกปัญหาที่บังคับการด้วยกำลังตามแผน ในสถานการณ์ 24 ชม. 2. CPX I ฝึกปัญหาที่บังคับการด้วยกำลังตามแผน ในสถานการณ์ 24 ชม. ตั้งแต่ 3 - 13 มี.ค. 51 ตั้งแต่ 3 - 13 มี.ค. 51 3. CPX II ฝึกด้วยกำลังจริงตั้งแต่ 17 – 26 มี.ค. 51 3. CPX II ฝึกด้วยกำลังจริงตั้งแต่ 17 – 26 มี.ค. 51 ผู้บังคับบัญชาสามารถดุข้อมูลและติดตามสถานการณ์ฝึกได้จาก Website ผู้บังคับบัญชาสามารถดุข้อมูลและติดตามสถานการณ์ฝึกได้จาก Websitehttps\\training51.navy.mi.th

21


ดาวน์โหลด ppt 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ในภาพรวมตามระบบ GFMIS เมื่อ 14 ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด 27,824.62 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4,840.01 ล้าน ม.ค. 51 จาก งป.ทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google