งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓

2 www.trang.go.th ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คำขวัญจังหวัดตรัง “ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี ” โอบอ้อมอารี มีน้ำใจไมตรี และมีวินัย

3 ภาพรวมการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ธรรมาภิบาลในท้องถิ่น หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น ประเด็นการนำเสนอ

4 ทรัพยากร คน การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ต้นทุน การ บริหารทุน มนุษย์

5 การบริหารงานบุคคล การดำเนินกิจกรรม พื้นฐานดั้งเดิม 1. การสรรหา 2. การบรรจุแต่งตั้ง 3. การเลื่อนเงินเดือน 4. การดำเนินการทางวินัย ฯ ล ฯ

6 ระบบการบริหารคน คน งาน เทคโนโลยี ภาวะผู้นำ เป้าหมาย ระบบการ บริหารคน

7 ปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล 1. หลักคุณธรรม  ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม  ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ  การปฏิบัติงานที่มีผล เป็นรูปธรรม  การกระจายความรับผิดชอบ  การสร้างความสมดุลของ คุณภาพชีวิตและการทำงาน 2. หลักสมรรถนะ 3. หลักผลงาน 4. หลักการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ 5. หลักคุณภาพชีวิต ในการทำงาน

8 เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใช้ประโยชน์ หาคนดีคนเก่งเข้ามาทำงาน พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้น รักษาให้อยู่นาน ๆ ส่งเสริมให้ทำงานเต็มศักยภาพ

9 แนวคิดองค์กร / คน (แบบเดิมๆ ) เน้นการควบคุม เน้นแบ่งงานตามหน้าที่ เน้นการสั่งการ มองคนเป็นเครื่องจักร ขนาดใหญ่ ซับซ้อน เน้นกฎระเบียบ เปลี่ยนแปลง น้อย องค์กร คน

10 เทคโนโลยี ภาวะผู้นำ ค่าใช้จ่าย ไม่สลับซับซ้อน สินทรัพย์ ต้องบูรณาการ ทุกคน ทุกระดับ งาน แยกตามหน้าที่ ใช้ความรู้ + ความร่วมมือ ใช้ความรู้ + ความร่วมมือ เป้าหมาย หัวหน้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวคิด เดิมใหม่

11 การบริหารงานบุคคลของ อปท. การบริหารงานบุคคลของ อปท. รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย อปท. มีความเป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล ตาม ความ ต้องการ และ เหมาะสม พ.ร.บ.บุคคล ส่วนท้องถิ่น ก.ถ. กำหนดมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนด ทิศทาง ที่เหมาะสม เป็นธรรม

12 ประเด็นปัญหาการบริหารงานบุคคล อปท. ผู้บริหาร อปท. ไม่กำหนดวิสัยทัศน์ ในการบริหาร ยุ่งยาก / ขั้นตอนมาก กรอบอัตรากำลังบุคลากร ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย มอบงาน ไม่เหมาะกับคน ไม่เชี่ยวชาญ ในระเบียบ กฎหมาย

13

14 1.ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเป็นข้าราชการ ข้า : ผู้ทำงานในเชิงบริการ ราช : พระมหากษัตริย์ การ : การกระทำ ถ้าทำดี  ก็เป็นการทำดีในพระปรมาภิไธย ถ้าทำชั่ว  ก็เป็นการทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท ถ้าซื่อสัตย์  ก็เป็นการซื่อสัตย์ในพระปรมาภิไธย ถ้าคอร์รัปชั่น  ก็เป็นการทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท

15 2. มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับงานที่ทำ การใช้คนให้เหมาะกับงาน เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ สร้างความเป็นมืออาชีพ มอบหมายงานไม่ตรงความรู้ ความสามารถ ยิ่งทำงาน ประสิทธิภาพจะยิ่งต่ำลง ราชการเกิดความเสียหาย

16 3. มีความรับผิดชอบ สร้างงานให้ดีที่สุด  ให้งานชิ้นนั้น ๆ เป็นอนุสาวรีย์ ทางสติ ปัญญา เมื่อคนสร้างงาน  งานจะย้อนกลับมา สร้างคน

17 มองเห็นโอกาสในการพัฒนางานมากกว่าคนอื่น เห็นข้อดี ข้อเด่น ข้อด้อย วิกฤติ สามารถวางแผนการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่รอรับคำสั่งจากผู้บริหาร ต้องรุก ริ เริ่ม

18 ตระหนักรู้เสมอว่าตนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการอยู่ได้ เพราะประชาชน ประชาชน กับข้าราชการ ต้องอาศัยพึ่งพากัน ต้องพร้อมน้อมตัวรับใช้ประชาชนด้วยความภาคภูมิใจ ต้องตระหนักว่า การได้รับใช้ประชาชน คือ เกียรติยศของการเป็นข้าราชการ

19 ถ้าทำดี  ก็เป็นการทำดีในพระปรมาภิไธย ถ้าทำชั่ว  ก็เป็นการทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท ถ้าซื่อสัตย์  ก็เป็นการซื่อสัตย์ในพระปรมาภิไธย ถ้าคอร์รัปชั่น  ก็เป็นการทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท

20 ขาดสติปัญญา สติปัญญา แหลมคม ทำตัว เป็นแก้วว่าง ยิ่งทำงาน คุณภาพชีวิตยิ่งเสื่อม จะพัฒนาตนเอง ให้เชี่ยวชาญขึ้น จะเป็นที่พึ่งแก่ ตนเอง / องค์กร

21 ทำทุกวิถีทางในการป้องกันมิให้การโกง กลายเป็นวัฒนธรรมของระบบราชการ กล้ายืนหยัด คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่โกงเอง ไม่สนับสนุนให้คนอื่นโกง ไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นคนอื่นโกง

22

23 รรมาภิบาลใน ท้องถิ่น การบริหารการ ปกครองที่ดี นทุกระ ดับ

24 ผู้เล่น ผู้แสดง ผู้มีบทบาท หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความพร้อม ตรวจสอบ การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ ธรรมาภิบาล

25 เดินทางตรง เดินตรงทาง เดินตรงกลาง เดินตัวตรง ครรลอง ของ ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล  วิชาเทพ วิชา ธรรม

26 การสร้างธรรมาภิบาลให้แผ่ ขยาย ซึมลึกในองค์กร ท้องถิ่น ระดับล่าง....... ใน ฐานราก ใน ฐานราก ต้องลึกถึงจิตใจ และ สร้างมโนธรรมให้ ปลูกฝังต่อเนื่องให้ได้ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม เมตตาธรรม สามัคคี ธรรม สุจริตธรรม เที่ยง ธรรม ธรรมชาติ ธรรมดา ชุดของ ธรรม ธรรมของ ผู้ ประพฤติ ดี ครอบครัว บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) สถาบันทางสังคม องค์กรที่มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดต่อๆ กันมา

27 รรมะ หรับบุคลากรท้องถิ่น ธรรมคุ้มครองโลก ให้เกิดสันติสุข ธรรมประจำโลก ๘ ประการ  ละอายต่อการทำชั่ว  เกรงกลัวต่อบาป  อิฎฐารมณ์ : ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หิริโอตตัปปะ โลกธรรม ๘  อนิฎฐารมณ์ : เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์

28 ทาน  การให้ ปิยวาจา  วจีไพเราะ อัตถจริยา  สงเคราะห์ผู้อื่น สมานัตตตา  วางตนพอดี ฉันทะ  รักงาน วิริยะ  สู้งาน จิตตะ  ใส่ใจในงาน มังสา  ทำงานด้วย ปัญญา สัจจะ  รักษาสัตย์ ทมะ  รู้จักข่มใจ ขันติ  อดทน อดกลั้น จาคะ  เสียสละ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ ฆราวาสธรรม ๔ รรมะ หรับบุคลากรท้องถิ่น

29

30 องค์ ความรู้ ( Body of Knowledge ) การมีส่วนร่วม ของประชาชน ( People Participation) ธรรมาภิ บาล / การบริหาร จัดการที่ดี (Good Govermance) หัวใจของการบริหารงาน ท้องถิ่น

31 กฎหมาย ตัวชี้วัด ระเบียบการให้รางวัลจูง ใจ วใจของการบริหารงานท้องถิ่น งาน ท้องถิ่น หลังการปฏิรูประบบราชการ ปี ๒๕๔๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

32 งานของท้องถิ่น ประเมิน ประกวด ประโยชน์สุขของประชาชน... คนท้องถิ่น ต้องละ...ผลประโยชน์ แต่ต้อง

33 1. ปกป้องสถาบันสำคัญ 2. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย 3. เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด และผู้ มีอิทธิพล 4. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5. โครงการไทยเข้มแข็ง 6. บ้านสวยเมืองงาม นามเมืองตรัง 7. ๗ ปลอด ข้อฝาก

34 นึกอะไรไม่ออก ยิ้มงาม ไหว้สวย พูดจาไพเราะ

35

36 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google