งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

2 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โอบอ้อมอารี มีน้ำใจไมตรี และมีวินัย
ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คำขวัญจังหวัดตรัง “ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี ” โอบอ้อมอารี มีน้ำใจไมตรี และมีวินัย

3 ประเด็นการนำเสนอ ภาพรวมการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ธรรมาภิบาลในท้องถิ่น หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น 1 2 3 4

4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
คน ต้นทุน ทรัพยากร การบริหารทุนมนุษย์ การบริหารทรัพยากรบุคคล

5 4. การดำเนินการทางวินัย
การบริหารงานบุคคล 1. การสรรหา การดำเนินกิจกรรม พื้นฐานดั้งเดิม 2. การบรรจุแต่งตั้ง 3. การเลื่อนเงินเดือน 4. การดำเนินการทางวินัย ฯ ล ฯ

6 ระบบการบริหารคน คน งาน
เป้าหมาย ระบบการ บริหารคน เทคโนโลยี ภาวะผู้นำ

7 ปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม  ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ  การปฏิบัติงานที่มีผล เป็นรูปธรรม  การกระจายความรับผิดชอบ  การสร้างความสมดุลของ คุณภาพชีวิตและการทำงาน 1. หลักคุณธรรม 2. หลักสมรรถนะ 3. หลักผลงาน 4. หลักการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ 5. หลักคุณภาพชีวิต ในการทำงาน

8 เป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สรรหา หาคนดีคนเก่งเข้ามาทำงาน พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้น พัฒนา รักษาให้อยู่นาน ๆ รักษาไว้ ส่งเสริมให้ทำงานเต็มศักยภาพ ใช้ประโยชน์

9 แนวคิดองค์กร / คน (แบบเดิมๆ )
เน้นการควบคุม เน้นแบ่งงานตามหน้าที่ เน้นการสั่งการ มองคนเป็นเครื่องจักร ขนาดใหญ่ ซับซ้อน เน้นกฎระเบียบ เปลี่ยนแปลงน้อย

10 แนวคิด เดิม ใหม่ คน งาน เทคโนโลยี ภาวะผู้นำ หัวหน้า เป้าหมาย
ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ ใช้ความรู้ + ความร่วมมือ งาน แยกตามหน้าที่ เทคโนโลยี ไม่สลับซับซ้อน ต้องบูรณาการ ภาวะผู้นำ หัวหน้า ทุกคน ทุกระดับ เป้าหมาย ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11 การบริหารงานบุคคลของ อปท. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตาม ความ ต้องการ และ เหมาะสม อปท. มีความเป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนด ทิศทาง ที่เหมาะสม เป็นธรรม ก.ถ. กำหนดมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ร.บ.บุคคล ส่วนท้องถิ่น

12 ประเด็นปัญหาการบริหารงานบุคคล อปท.
ผู้บริหาร อปท. กรอบอัตรากำลัง บุคลากร ไม่กำหนดวิสัยทัศน์ ในการบริหาร ยุ่งยาก / ขั้นตอนมาก มอบงาน ไม่เหมาะกับคน ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ไม่เชี่ยวชาญ ในระเบียบ กฎหมาย

13 มรรค ๘ : การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2 มรรค ๘ : การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

14 ข้า : ผู้ทำงานในเชิงบริการ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเป็นข้าราชการ ข้า : ผู้ทำงานในเชิงบริการ ราช : พระมหากษัตริย์ การ : การกระทำ ถ้าทำดี  ก็เป็นการทำดีในพระปรมาภิไธย ถ้าทำชั่ว  ก็เป็นการทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท ถ้าซื่อสัตย์  ก็เป็นการซื่อสัตย์ในพระปรมาภิไธย ถ้าคอร์รัปชั่น  ก็เป็นการทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท

15 2. มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับงานที่ทำ  การใช้คนให้เหมาะกับงาน
 เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ  สร้างความเป็นมืออาชีพ มอบหมายงานไม่ตรงความรู้ ความสามารถ ยิ่งทำงาน ประสิทธิภาพจะยิ่งต่ำลง ราชการเกิดความเสียหาย

16 3. มีความรับผิดชอบ สร้างงานให้ดีที่สุด  ให้งานชิ้นนั้น ๆ
สร้างงานให้ดีที่สุด  ให้งานชิ้นนั้น ๆ เป็นอนุสาวรีย์ ทางสติ ปัญญา เมื่อคนสร้างงาน  งานจะย้อนกลับมา สร้างคน

17 4. มีวิสัยทัศน์  เห็นข้อดี ข้อเด่น ข้อด้อย วิกฤติ
 มองเห็นโอกาสในการพัฒนางานมากกว่าคนอื่น  เห็นข้อดี ข้อเด่น ข้อด้อย วิกฤติ  สามารถวางแผนการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ  มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์  ไม่เพียงแต่รอรับคำสั่งจากผู้บริหาร ต้องรุก ริ เริ่ม

18 5. มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักรู้เสมอว่าตนเป็นข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ข้าราชการอยู่ได้ เพราะประชาชน  ประชาชน กับข้าราชการ ต้องอาศัยพึ่งพากัน  ต้องพร้อมน้อมตัวรับใช้ประชาชนด้วยความภาคภูมิใจ  ต้องตระหนักว่า การได้รับใช้ประชาชน คือ เกียรติยศของการเป็นข้าราชการ

19 6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ถ้าทำดี  ก็เป็นการทำดีในพระปรมาภิไธย ถ้าทำชั่ว  ก็เป็นการทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท ถ้าซื่อสัตย์  ก็เป็นการซื่อสัตย์ในพระปรมาภิไธย ถ้าคอร์รัปชั่น  ก็เป็นการทำให้ระคายเบื้องพระยุคลบาท

20 คุณภาพชีวิตยิ่งเสื่อม
7. มีปัญญาในการดำเนินชีวิต ยิ่งทำงาน คุณภาพชีวิตยิ่งเสื่อม ขาดสติปัญญา สติปัญญา แหลมคม จะเป็นที่พึ่งแก่ ตนเอง / องค์กร ทำตัว เป็นแก้วว่าง จะพัฒนาตนเอง ให้เชี่ยวชาญขึ้น

21 ไม่สนับสนุนให้คนอื่นโกง ไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นคนอื่นโกง
8. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้ายืนหยัด คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ข้าราชการที่ดีต้อง ไม่โกงเอง ไม่สนับสนุนให้คนอื่นโกง ไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นคนอื่นโกง ทำทุกวิถีทางในการป้องกันมิให้การโกง กลายเป็นวัฒนธรรมของระบบราชการ

22 ธรรมาภิบาลในท้องถิ่น
3

23 การบริหารการปกครองที่ดี นทุกระดับ
รรมาภิบาลในท้องถิ่น การบริหารการปกครองที่ดี นทุกระดับ

24 ผู้เล่น ผู้แสดง ผู้มีบทบาท ธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาธิปไตยในเชิงรูปแบบ การเลือกตั้ง ผู้เล่น ผู้แสดง ผู้มีบทบาท  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความพร้อมตรวจสอบ ธรรมาภิบาล

25 ธรรมาภิบาล  วิชาเทพ วิชาธรรม
ครรลอง ของ ธรรมาภิบาล เดินทางตรง  เดินตรงทาง  เดินตรงกลาง  เดินตัวตรง

26 การสร้างธรรมาภิบาลให้แผ่ขยาย ซึมลึกในองค์กรท้องถิ่น
ระดับล่าง ในฐานราก ต้องลึกถึงจิตใจ และสร้างมโนธรรมให้ปลูกฝังต่อเนื่องให้ได้ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม เมตตาธรรม สามัคคีธรรม สุจริตธรรม เที่ยงธรรม ธรรมชาติ ธรรมดา ชุดของธรรม ธรรมของ ผู้ประพฤติดี ครอบครัว บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) สถาบันทางสังคม องค์กรที่มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดต่อๆ กันมา

27 รรมะ หรับบุคลากรท้องถิ่น
รรมะ หรับบุคลากรท้องถิ่น สำ 2 โลกธรรม ๘ 1 หิริโอตตัปปะ ธรรมคุ้มครองโลกให้เกิดสันติสุข ธรรมประจำโลก ๘ ประการ อิฎฐารมณ์ : ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ละอายต่อการทำชั่ว เกรงกลัวต่อบาป อนิฎฐารมณ์ : เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์

28 รรมะ หรับบุคลากรท้องถิ่น
รรมะ หรับบุคลากรท้องถิ่น สำ 3 ฆราวาสธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ 4 ทาน  การให้ ปิยวาจา  วจีไพเราะ อัตถจริยา  สงเคราะห์ผู้อื่น สมานัตตตา  วางตนพอดี สัจจะ  รักษาสัตย์ ทมะ  รู้จักข่มใจ ขันติ  อดทน อดกลั้น จาคะ  เสียสละ อิทธิบาท ๔ 5 ฉันทะ  รักงาน วิริยะ  สู้งาน จิตตะ  ใส่ใจในงาน มังสา  ทำงานด้วยปัญญา

29 หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น
4 หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น

30 หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น
ธรรมาภิบาล/ การบริหารจัดการที่ดี (Good Govermance) การมีส่วนร่วม ของประชาชน ( People Participation) องค์ความรู้ ( Body of Knowledge )

31 หลังการปฏิรูประบบราชการ ปี ๒๕๔๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วใจของการบริหารงานท้องถิ่น หั หลังการปฏิรูประบบราชการ ปี ๒๕๔๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานท้องถิ่น กฎหมาย ตัวชี้วัด ระเบียบ การให้รางวัลจูงใจ

32 คนท้องถิ่น ต้องละ...ผลประโยชน์ ประโยชน์สุขของประชาชน...
งานของท้องถิ่น ประเมิน ประกวด คนท้องถิ่น ต้องละ...ผลประโยชน์ แต่ต้อง ประโยชน์สุขของประชาชน...

33 ข้อฝาก ปกป้องสถาบันสำคัญ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการไทยเข้มแข็ง บ้านสวยเมืองงาม นามเมืองตรัง ๗ ปลอด

34 นึกอะไรไม่ออก ยิ้มงาม ไหว้สวย พูดจาไพเราะ

35

36 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
สวัสดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google