งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ Knowledge Management Assessment for Performance Excellence : KMA โครงการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ Knowledge Management Assessment for Performance Excellence : KMA โครงการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ Knowledge Management Assessment for Performance Excellence : KMA โครงการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ Knowledge Management Assessment for Performance Excellence : KMA โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการ พัฒนาระบบราชการและสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการ พัฒนาระบบราชการและสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2 การพัฒนา KMA หน่วยงานนำร่อง ( พ. ศ. 2549 – 2553) ระยะพัฒนา KMA โดยมีการทดลองใช้ในองค์กรนำร่อง 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. Spanion (Thailand) Co.,Ltd. ระยะขยายผลการนำ KMA ไปใช้ในองค์กรนำร่อง และปรับปรุง แบบประเมิน KMA ( ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล TQC มาแล้ว ) ขยายผลระยะที่ 1 3. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) 6. บริษัท ซีพี ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ( กิจการเบเกอรี่ ) 7. บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) ขยายผลระยะที่ 2 8. บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 9. บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด ( มหาชน ) 10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 11. บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด ( มหาชน )

3 สำนักงาน ก. พ. ร. ร่วมมือทาง วิชาการกับสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ จัดโครงการ KMA คัดเลือกหน่วยงานนำร่อง จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. กรมชลประทาน ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ๓. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ๔. กรมสุขภาพจิต ๕. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ๖. สำนักงานนโยบายและแผนการ ขนส่งและจราจร

4

5

6 ภาพการสัมมนา ผลของการ ตรวจประเมิน การจัดการ ความรู้มี ประโยชน์ อย่างไร หน่วยงานที่เข้าร่วม สัมมนา ๑. กรมชลประทาน ๒. สำนักงาน ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย๓. กรม ส่งเสริม อุตสาหกรรม๔. กรมสุขภาพจิต

7 ภาพการสัมมนา KMA หน่วยงานที่เข้า ร่วมสัมมนา ๕. สำนักงาน คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามยาเสพ ติด ๖. สำนักงาน นโยบายและ แผนการขนส่ง และจราจร


ดาวน์โหลด ppt โครงการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ Knowledge Management Assessment for Performance Excellence : KMA โครงการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้สู่ความเป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google