งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกัน การระบาดของคอตีบ 19 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกัน การระบาดของคอตีบ 19 ตุลาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกัน การระบาดของคอตีบ 19 ตุลาคม 2555

2 ประเมินความเสี่ยง (1)  ช่องว่างของภูมิต้านทานโรค  ประชาชนที่ยังไม่มีภูมิต้านทานโรค ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เกิดก่อน หรือเกิดในช่วงต้นของ EPI และเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนครบ โดยเฉพาะชาวเขา  ช่องว่างของภูมิต้านทานโรคเช่นนี้ มีอยู่ในจังหวัดอื่นๆด้วย  แหล่งโรค  ผู้ป่วยและผู้เป็นพาหะในพื้นที่ระบาด เป็นแหล่งแพร่เชื้อ  พาหะมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยที่พบ  ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยมีจำนวนมากกว่าผู้มีอาการชัดเจน และ อาจวินิจฉัยเป็น URI หรือไม่รับการรักษา 18 Oct 2012 To be verified

3 ประเมินความเสี่ยง (2)  โอกาสแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ รวมทั้ง กทม.  ตั้งแต่เดือน พย. จะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล แรงงานเกษตรชาวเขา จำนวนมาก จะหมุนเวียนเคลื่อนย้ายทำงาน ในแถบจังหวัดภาคเหนือ และอีสานตอนบน  ในช่วงเดือน พย. – มค. เป็นฤดูการท่องเที่ยว ประชาชนจากจังหวัด ต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ จะมาท่องเทียวใน จ.เลย และพื้นที่ใกล้เคียง  กลางเดือน ธค. จะมีการชุมนุมใหญ่ของชาวม้ง (World Hmong Assembly) ชาวม้งจากประเทศต่างๆจำนวนมาก จะมารวมตัว ร่วม กิจกรรมเฉลิมฉลอง เป็นช่วงเวลาหลายวัน  นักเรียน โรงเรียนสงเคราะห์ชาวเขา มีอยู่ในหลายจังหวัด และนักเรียน อาจหมุนเวียนเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่  ชาววังสะพุงจำนวนมาก เดินทางมาขายล็อตเตอรี่ใน กทม. และจังหวัด อื่นๆ ไป-กลับเป็นประจำ 18 Oct 2012 To be verified

4 Strengthening immunization program ยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกันโรค  เร่งควบคุมแหล่งโรค ในจังหวัดเลย  ป้องกันกลุ่มเสี่ยง ในจ.เลยและพื้นที่ ใกล้เคียงรวม 8 จว.  ประเมินความเสี่ยง และป้องกันโรคใน จังหวัดอื่นในประเทศ Emergency response

5 พื้นที่ระบาด พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อื่นๆ

6 พื้นที่ระบาด พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อื่นๆ วัคซีน /ยา NPI

7 พื้นที่ระบาด พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อื่นๆ วัคซีน

8 พื้นที่ระบาด พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อื่นๆ พื้นที่เสี่ยง วัคซีน

9 มาตรการตามระดับพื้นที่ พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อื่นๆ พื้นที่รณรงค์ ให้วัคซีน สอบสวน ให้ยา อื่นๆ ระบาด รณรงค์ในเด็ก และผู้ใหญ่ เก็บตกในเด็ก ผู้ป่วย & ผู้สัมผัส (พาหะ) สุขศึกษา NPI เสี่ยง รณรงค์ในเด็ก เก็บตกในเด็ก - สุขศึกษา NPI อื่นๆ เก็บตกในเด็ก- สุขศึกษา

10 พค. 2555 มิย. กค. สค. กย. ตค. เกิดการระบาดใน สปป.ลาว สธ. ส่ง DAT ไปช่วย กรม คร. ส่งทีมสำนักระบาดวิทยา และ สคร. สนับสนุน สสจ. สอบสวน ควบคุมโรค เริ่มพบผู้ป่วยใน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ส่วนใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ ผู้ป่วยใน อ.ด่าน ซ้าย มีมากขึ้น ส่วน ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ และพบผู้ป่วยใน อ. ผาขาว การระบาดใน อ. ด่านซ้ายยัง ขยายตัว พบ ผู้ป่วยใน อ. ภูหลวง การระบาดใน อ.ด่านซ้าย ชะลอ ตัว พบการระบาด ในโรงเรียน อ. วังสะพุง พบ ผู้ป่วยใน จ. เพชรบูรณ์ และ หนองบัวลำภู การระบาดใน อ.วังสะพุง ชะลอ ตัว พบผู้ป่วยใน จ. อุดร และ ผู้ป่วยสงสัย ใน จ.สกลนคร พบผู้ป่วยเด็ก ทารกจากฝั่งลาว กรม คร. ประสานสั่งการโดย war room และ VDC กับ สคร. ประจำสัปดาห์ กรม คร. หารือ ปลัดฯ ไพจิตร และผู้ตรวจฯ ปลัดฯ ประชุม สสจ.8 จว.โดย VDC 26 กย. อธิบดี คร. ให้ นโยบายระดมกำลัง คร. ช่วยควบคุมโรค กรม คร. หารือปลัดฯ ณรงค์ ปลัดฯ ให้จัด ประชุม ที่ จ.เลย ปลัด สธ.ให้ยก ระดับความร่วมมือ เร่งรัดควบคุมโรคให้ สงบโดยเร็ว 18 Oct 2012 To be verified สถานการณ์โรคคอตีบระบาดใน สปป. ลาว ไม่มีข้อมูลชัดเจน คาดว่า ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง

11 การสนับสนุนของกรมต่างๆ เพื่อควบคุมโรคคอตีบ  กรม คร.  สนับสนุนการควบคุมโรค ด้านวิชาการ ปฏิบัติการ และเวชภัณฑ์  กรม ว.  พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการชันสูตร ของ รพ.ในพื้นที่เป้าหมาย  กรม พ.  ฝึกอบรมแพทย์ และให้คำปรึกษาแก่แพทย์ในพื้นที่เป้าหมาย ให้ สามารถดูแลผู้ป่วยคอตีบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรม อ.  ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยป้องกันโรค (ล้างมือ ใช้หน้ากากอนามัย)  กรม สบส.  สนับสนุนให้ อสม. ช่วยเฝ้าระวังโรคและให้สุขศึกษาในชุมชน 18 Oct 2012 To be verified

12 การสนับสนุนของกรม คร. ด้านวิชาการ – ทีมส่วนกลางฝึกอบรม แนะนำ ทีม สคร. (SRRT, PHER, ผู้ ประสาน EPI) – ทีมสคร. ฝึกอบรม แนะนำ ทีม 8 จังหวัด (SRRT, PHER, ผู้ ประสาน EPI) – ส่วนกลางและ สคร. ให้คำปรึกษาแก่จังหวัด โดยเฉพาะ ICS จากสื่อสารทางไกล หรือ ในพื้นที่ ด้านปฏิบัติการ – ทีม SRRT สคร. (pooled) และ ทีมส่วนกลาง (pooled) ลง ปฏิบัติการสนับสนุนจังหวัด ตามจำเป็น (โดยเฉพาะในช่วงแรก) ด้านเวชภัณฑ์และวัสดุ – dT, antibiotics, (some) lab supply, other. 18 Oct 2012 To be verified

13 พื้นที่ 1 พื้นที่ 3 พื้นที่ 2 ผู้ตรวจ ราชการ สธ. สสจ. เลย (Incidence commnader ) ผชพว. 1 (Assis. IC) ทีม ปฏิบัติการ ทีม ปฏิบัติการ ทีม ปฏิบัติการ ทีม สคร. ผชพว. 2 (Assis. IC) ผชพว. 3 (Assis. IC) ปรึกษา แนะนำ ทาง วิชาการ ปรึกษา แนะนำ ทาง วิชาการและ ปฏิบัติการ กรม คร. ICS ผอ. สคร 6 หรือผู้แทน ระบบประสาน สั่งการ (ICS) ในจังหวัดเลย ร่าง วันที่ 15 ตุลาคม 2555

14 เครื่องมือที่เราใช้  วัคซีน (Toxoid) ป้องกันการป่วย เฉพาะราย (ไม่ป้องกันการติดเชื้อ)  ยาปฏิชีวนะ กำจัดแหล่งโรค โดย ฆ่าเชื้อในผู้ป่วยและผู้ที่เป็นพาหะ  NPI  หน้ากากอนามัย ป้องกันการ แพร่เชื้อจากผู้ป่วย  ล้างมือ ป้องกันแพร่เชื้อจาก ผู้ป่วยและพาหะ และป้องกันรับ เชื้อโดยคนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การควบคุมป้องกัน การระบาดของคอตีบ 19 ตุลาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google