งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงานการวิจัย นายแพย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงานการวิจัย นายแพย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนรายงานการวิจัย นายแพย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 หัวข้อการเขียน ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ ทบทวนวรรณกรรม วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ บรรณานุกรม

3 ชื่อเรื่อง ใจความสำคัญของการศึกษา สั้น กระชับและเข้าใจง่าย น่าสนใจ

4 บทคัดย่อ ไม่ควรเกิน หน้ากระดาษ A4 ควรเขียนวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผล การศึกษา สรุป และ การนำไปใช้ประโยชน์ เน้นสาระสำคัญ ที่น่าสนใจ การนำไปใชประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ แต่เขียน น้อยที่สุด

5 บทนำ กล่าวถึงความสำคัญของ ปัญหา อ้างถึงการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา สาเหตุที่ต้องวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ

6 วัตถุประสงค์ 1. เป็นกริยาเชิงการเรียนรู้เช่น ทราบ อธิบาย หาความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ พัฒนา หา รูปแบบ เป็นต้น 2. ต้องบอกผลลัพธ์ของการศึกษาครั้งนี้ 3. มีความชัดเจน เข้าใจง่าย

7 การทบทวนวรรณกรรม จัดทำ Out line ก่อน การลำดับเนื้อหา ไม่มีข้อจำกัด แต่ควรเริ่มต้น ด้วยเนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญของการวิจัยนี้ รวบรวมบทความ วิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมา เลือกมาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

8 วิธีการศึกษา การออกแบบการศึกษา ประชากรศึกษา ประชากรตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง แสดงวิธีคิด วิธีการเลือกตัวอย่าง การเลือกพื้นที่ เหตุผล

9 การเก็บข้อมูล - การเตรียมทีม การเตรียมชุมชน การ เตรียมอุปกรณ์ - วิธีการเก็บข้อมูล ชนิดของข้อมูล แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล - องค์ประกอบของเครื่องมือ - ทดสอบความเชื่อมั่น

10 ผลการศึกษา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทำ Dummy Table ก่อน พิจารณา จาก โครงร่างความคิดของการวิจัย เช่น อะไรคือตัวแปรต้น ตัวแปรตาม อธิบายลักษณะของประชากรหรือตัว แปรต้น แสดงผลโดยใช้สถิติที่ถูกต้องและ เหมาะสม ขึ้นอยู่กับการออกแบบการ วิจัยและวัตถุประสงค์ การนำเสนอในรูปตารางจะมีความ ชัดเจน แต่ไม่มากเกินไป

11 การสรุปผล เขียนย่อความ ประเด็นสำคัญที่พบใน การศึกษาครั้งนี้ กระชับสั้น

12 การอภิปรายผล อภิปรายจากสิ่งที่เราพบจากการศึกษา แนวทางการอภิปราย - อธิบายสาเหตุการเกิด โดย ทฤษฎี กฎ ธรรมชาติ ความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว - เชื่อมโยง finding หาความเป็นเหตุ เป็น ผล - ความสอดคล้องของผลการศึกษากับ การศึกษาอื่น - โอกาสในการเกิดอคติ ความผิดพลาดของ การเก็บข้อมูล เครื่องมือ - ข้อจำกัดในการวิจัย

13 ข้อเสนอแนะ เป็นผลสืบเนื่องจากสิ่งที่พบ ในการศึกษานี้ เป็นการขยายผล เป็นการประยุกต์ไปใช้

14 ขอบคุณมาก ครับ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงานการวิจัย นายแพย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google