งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามดอกบัวตอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามดอกบัวตอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามดอกบัวตอง

2 พื้นที่ 12, ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,969,750 ไร่ ร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ ทุกอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์ การปกครอง แบ่งเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 416 หมู่บ้าน ปางมะผ้า สบเมย ปาย อำเภอเมือง ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด แม่ฮ่องสอน ประชากรรวม 244,667 คน ชาย % หญิง % ชาวพื้นราบ 51 % ชาวเขา 49 % - 7 ชนเผ่า มีประชากรต่างด้าวแทรกซึมทุกหย่อมหญ้า

3 อัตราตายปริกำเนิด จ.แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ อัตราตายปริกำเนิด จ.แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ เป้าหมาย: ไม่เกิน 9 ต่อการเกิด 1,000 คน อัตรา : 1000 การเกิดทั้งหมด ปีงบฯ สาเหตุ : ตายเปื่อย ยุ่ย สูงสุด

4 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ( BIRTH ASPHYXIA ) จ.แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ( BIRTH ASPHYXIA ) จ.แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ เป้าหมาย: ไม่เกิน 25 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน อัตรา : 1000 การเกิดมีชีพ ปีงบฯ

5 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม จ.แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ร้อยละ เกณฑ์ : ไม่เกิน ร้อยละ 7 ปีงบฯ

6 จำนวนหญิงฝากครรภ์รายใหม่ ปีงบประมาณ อำเภอ ปีงบฯ 2555ปีงบฯ 2556ปีงบฯ 2557ครึ่งปี ไทยต่างด้าวไทยต่างด้าวไทยต่างด้าว เมือง แม่สะเรียง ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะผ้า รวม2, , ร้อยละ

7 อำเภอ ปีงบฯ 2555ปีงบฯ 2556ปีงบฯ 2557ครึ่งปี ไทยต่างด้าวไทยต่างด้าวไทยต่างด้าว เมือง แม่สะเรียง ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะผ้า รวม3, , ร้อยละ จำนวนหญิงคลอด ปีงบประมาณ หมายเหตุ : หญิงคลอด คือ หญิงที่คลอดทั้งในและนอกสถานบริการ

8 โครงการ LCDIP จ.แม่ฮ่องสอน 1 สิงหาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557

9 1.กำหนดผู้ประสานงานของ รพ.(project manager) 1.รพ.ศรีสังวาลย์คุณสมศรีจิตซื่อ 2.รพ.ขุนยวมคุณกรรณิกาเมืองมานิตย์ 3.รพ.แม่ลาน้อยคุณพุดตานสุริยะไพร 4.รพ.แม่สะเรียงคุณวันเพ็ญมโนวงศ์ 5.รพ.ปายคุณสุพาณีเกิดศรี 6.รพ.สบเมยคุณชญานิษฐ์ถิ่นวนา 7.รพ.ปางมะผ้าคุณดวงหทัยจันทร์วรจักร การจัดระบบดำเนินโครงการ

10 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการอบรมการใช้ เครื่องมือตรวจประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กจาก สถาบันพัฒนาการเด็กฯ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ รพ.ทุกแห่ง - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พย.56 ผ่านระบบ VDO Conferrence - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีค.57 - ครั้งที่ พค เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ของ รพ.ทุกแห่ง

11 1.จัดทำแผนผังการดำเนินงานเฉพาะพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน (เอกสาร 1) 2. แบบลงทะเบียนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรม

12 3. บันทึกข้อมูลโปรแกรม เด็กคลอดที่มีภาวะ BA/ LBWทุกรายที่แม่ มีเลขประจำตัว 13 หลัก - ห้องคลอด LCDIP1 และมอบสมุดติดตามพัฒนาการเด็ก (สมุดสีส้ม + สีเขียว) - ห้องหลังคลอด/NB LCDIP2 ภายใน 7 วัน(ไม่เกิน 1เดือน) - ติดตามพัฒนาการเด็ก LCDIP3 ตามเกณฑ์ 4. จัดระบบติดตามประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ตามช่วงอายุที่กำหนดโดยใช้คู่มือติดตามพัฒนาการเด็กไทย (LCDSI)เล่มสีเขียว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล LCDIP3 การบันทึกข้อมูลตามโปรแกรม

13 1. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ (คลอด/หลังคลอด) พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ฝึกปฏิบัติตามคู่มือเล่มสีเขียว 2. อบรมผู้ดูแลเด็ก /อสม. เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 3. ตรวจประเมินรับรองโดยกุมารแพทย์ หรือ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ (อยู่ระหว่างเตรียมการ) การจัดกิจกรรมอื่นๆ

14 จัดทำตราปั๊มสัญลักษณ์โครงการ LCDIP (ทดแทน สติ๊กเกอร์โครงการฯ) ให้ รพ.ใช้ประทับใน OPD card และ ด้านในสมุดสีชมพูของเด็ก เบิกจ่ายสมุดคู่มือสีเขียวและสีส้มให้ทุกรพ. การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

15 การควบคุม กำกับติดตาม 1. การสื่อสารผ่านระบบ LINE : MCH mhs เพื่อสื่อสารภายใน จังหวัด /รับข่าวสารและตอบปัญหาข้อ สงสัยของ จนท. 2. เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดติดดามการบันทึกข้อมูล ทุกเดือน และแจ้งกลับให้ รพ.แก้ไขข้อมูล 3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LCDIP ระดับจังหวัด (เอกสาร 2 ) และมีแผนออกนิเทศติดตามงาน ในเดือน พค.- มิย.57(เอกสาร 2 )

16 จำนวนเด็ก BA และ LBW จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 รายการ คนไทยใน CUPคนไทยนอก CUPต่างด้าว รวมไทยต่างด้าว พื้นราบพื้นที่สูงใน จว.นอก จว.ต่างด้าว ค่าย อพยพ ทารกเกิดมี ชีพ ที่คลอด ใน รพ ทารกเกิดมี ชีพ ที่ได้รับ การชั่ง น้ำหนัก ทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อย กว่า 2,500 กรัม ทารกมีภาวะ ขาด ออกซิเจนแรก คลอด

17 จำนวนเด็ก BA และ LBW ที่เข้าโครงการฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ลำ ดับ รพ. จำนวน LBW+BA (ไทย+ต่างด้าว) เข้าโครงการร้อยละ 1ศรีสังวาลย์ ขุนยวม ปาย แม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะผ้า รวม

18 การบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LCDIP วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 20 พฤษภาคม 2557 รายงานข้อมูลสถิติเด็กป่วย โครงการ LCDIP ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม 2556 ถึง 20 พฤษภาคม 2557 จังหวัด ข้อมูลที่ลงบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูล ทั่วไป LCDIP1LCDIP2LCDIP3ข้อมูลทั่วไปLCDIP1LCDIP2LCDIP3 ชม (99 %) 869 (90%) 645 (74%) 971 (99.79%) 839 (87%) 566 (65%) 508 (79%) ลพ (98 %) 268 (90%) 188 (70%) 303 (100.00%) 264 (89%) 108 (40%) 130 (69%) ลป (93 %) 376 (97%) 220 (59%) 413 (99.76%) 347 (90%) 240 (64%) 188 (85%) แพร่ (99 %) 206 (93%) 153 (74%) 224 (100.00%) 198 (89%) 141 (68%) 143 (93%) น่าน (99 %) 252 (91%) 165 (65%) 279 (100.00%) 242 (87%) 204 (81%) 145 (88%) พะเยา (99 %) 224 (83%) 147 (66%) 271 (100.00%) 244 (91%) 116 (52%) 143 (97%) ชร (89 %) 647 (96%) 191 (30%) 759 (99.87%) 597 (88%) 490 (76%) 178 (93%) มส (100 %) 150 (88%) 113 (75%) 170 (100.00%) 161 (95%) 76 (51%) 98 (87%) รวม % ของ ข้อมูลที่ บันทึก % 96.14%88.16%53.68%99.88 %88.63%64.87%84.14%

19

20 การพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลมีเงื่อนไข 1. ข้อมูลทั่วไป ต้องมีการระบุผลเลือดของมารดา 2. ข้อมูล lcdip1 ต้องมีการระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน 3. ข้อมูล lcdip2 ถ้าเด็กรอดชีวิตหรือกลับบ้าน ต้องมีการระบุข้อมูลการติดตามเด็ก (Followup) 4. ข้อมูล lcdip3 ต้องมีการบันทึกผลการประเมิน พัฒนาการเด็ก

21 ปัญหาทางออก 1.บันทึก LCDIP 2 ล่าช้าบันทึกภายใน 7 วันหลังคลอด 2.บันทึกข้อมูล LCDIP 1-3 บันทึกได้แต่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ โทรแจ้งชื่อ รหัส คนไข้ให้ สสจ. ให้แจ้งผู้จัดทำโปรแกรมแก้ไข ให้ หรือแจ้งไปที่อีเมล เพื่อให้ แก้ไขข้อมูล 3.ไม่ได้สอนและแจก คู่มือเล่มสี เขียวให้มารดา/ผู้ดูแลเด็ก เน้นย้ำก่อนกลับบ้าน 1.เน้นย้ำพ่อแม่ให้ทราบว่าบุตรเป็นเด็ก กลุ่มเสี่ยงต้องได้รับการดูแลอย่าง ต่อเนื่อง 2.บอกวิธีการใช้หนังสือคู่มือเล่มสีเขียว และสีส้ม 3.ให้แสดงตัวเมื่อมารับบริการโดย แสดงสมุดประจำตัวสีส้ม เพื่อให้ได้รับ การดูแลพิเศษมากกว่าเด็กปกติ

22 ปัญหาทางออก 4.เด็กมารับการตรวจติดตาม พัฒนาการ แต่ค้นหารายชื่อใน โปรแกรมไม่พบ /จนท.ไม่ทราบ ว่าเป็นเด็กในโครงการ LCDIP หรือไม่ เพราะไม่มีสมุด ประจำตัว/แสดงสัญลักษณ์ -ให้ประทับตราสัญลักษณ์ไว้ที่ OPD Card /สมุดสีชมพู/สมุด ทะเบียนการบริการ -ผู้บันทึกข้อมูลต้องบันทึก ถูกต้องโดยเฉพาะชื่อมารดา/ ชื่อเด็ก/ที่อยู่/รพ.ที่ต้องติดตาม พัฒนาการเด็ก 5.การจัดบริการคลินิกเด็กดีใน ระดับ รพ. ไม่เป็นรูปธรรมที่ ชัดเจน ให้จัดบริการคลินิกเด็กดี อย่าง น้อย 2 ครั้ง/เดือน 6.การจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อ แม่ มีแต่การให้ความรู้ ไม่เข้าใจ ปรับกิจกรรมเป็นการฝึกปฏิบัติ จริงด้วย

23 ปัญหาทางออก 7.คนไข้ที่อยู่ห่างไกล ให้รพ.สต. ติดตามพัฒนาการและกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ส่งข้อมูลให้ รพ.เป็นผู้บันทึก ข้อมูลในโปรแกรม 8.กรณีกลับบ้านและติดตาม พัฒนาการที่คลินิกเด็กดีของรพ. ให้ติ๊ก ที่ Follow up 9.ถ้าส่งไปรับการรักษาที่ รพ.อื่นให้ติ๊ก ที่ Refer 10.กรณีเด็ก Refer มาตามนัด ไม่ต้องเพิ่ม LCDIP 2 ใหม่ให้ใช้ อันเดิม แต่รพ.ที่ส่งมาต้องระบุ Refer 11.ตรวจ Neurodevelopmentใน เด็ก Preterm จะให้ผลลบ ให้ติ๊กว่า ทำไม่ได้

24 ปัญหาทางออก 12.ตรวจ Ankle Clonus ในเด็ก BAจะพบว่าผลผิดปกติ ให้ติ๊กว่า ผิดปกติ 13.ตรวจ ROP exam ให้ตรวจ เฉพาะเด็กที่มีความจำเป็นต้อง ตรวจ (Sub NICU On O2) ถ้าไม่ได้ตรวจ ให้ติ๊กว่า ไม่ได้ตรวจ 14.การติดตามเด็ก จนถึงอายุ 5 ปีจะต้องติดตาม 12 ครั้ง ถ้าขาดการติดตาม ให้เป็น 9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (75 %) 15.คลินิก High riskให้มีการตั้งคลินิกในรพ.แม่ข่ายและ รพท. 16.การติดตามพัฒนาการเด็ก จะติดตามไปตามระยะเวลาที่ กำหนด ติดตามไปจนกว่าเด็กจะย้ายไปนอก เขต 8 จว.หรือตาย 17. LCDIP 1 – คีย์ซ้ำซ้อน - คีย์น้อยกว่าจำนวนLBW/BAที่มีจริง คีย์ LBW/BA ทุกรายที่มาคลอดใน รพ. -ต้องตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่อง

25 ปัญหาทางออก 18. LCDIP 2 - คีย์ไม่ครบทุกรายการ - ph ต้องไม่เกิน 7 กว่า - ไม่ได้สอนคู่มือเล่มสีเขียว ให้ผู้ปกครองเด็ก - referไปรพ.อื่น แต่รพ.ที่ทำ คลอดไม่ได้บันทึก LCDIP 1 -ต้องตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่อง 19.ปัญหาการติดตามพัฒนาการ เด็กในพื้นที่ ไม่มาตามนัด มา ไม่ได้ไม่มีรถมาส่ง สร้างเครือข่ายในอำเภอและ จังหวัด เพื่อตรวจประเมินและส่ง ต่อ 20.การประสานภายใน รพ. จนท.ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ ของโครงการ LCDIP ประชุมชี้แจงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

26 ปัญหาอื่นๆ

27


ดาวน์โหลด ppt หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามดอกบัวตอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google