งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/ 2556 โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันที่ 26 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/ 2556 โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันที่ 26 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/ 2556 โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย ถ่ายทอดผ่าน Video Conference

2 วัตถุประสงค์การประชุม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เงินรางวัล ปี 2555 ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองฯ กรมอนามัย ปี 2556 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2557 จาก ก.พ.ร. ทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา พิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป การคัดเลือกตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกรมอนามัย มิติประสิทธิผล การกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ ปี 2557 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมกับ หน่วยงาน12 2

3 คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1134/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  กำหนดยุทธศาสตร์ และกลไกการพัฒนาระบบราชการ  สื่อสารให้บุคลากรทราบ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ  เสนอแนะ ให้คำปรึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  แต่งตั้งคณะทำงานตามความเหมาะสม  อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดี ผอ.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษา  รองอธิบดีกรมอนามัย (ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย) และ CCO ประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยกรรมการ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและเลขานุการ  บุคลากรของ กพร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ 1 3

4 ปี 25554.3674 8,649,396 ปี 25544.6139 8,758,360 ปี 25534.6549 ไม่มีเงิน 12,126,265 ปี 25524.2166 2,429,358 รับจริง 1,079,200 ปี 25514.296012,350,118 ปี 25504.551513,473,272 ปี 25494.826513,479,486 ปี 25484.428713,038,607 ปี 25474.771815,046,779 ปีงบประมาณ คะแนนการปฏิบัติราชการเงินรางวัล คะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯของกรมอนามัย และจำนวนเงินรางวัลที่ได้รับ ปี 2547-2555 2 4

5 =4.50-5.00 =3.50-4.49 =2.50-3.49 =1.50-2.49 =1.00-1.49 =N/A 3.5896 ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองฯ กรมอนามัย ปี 2556 3 5

6 ความเป็นมาของ... การพัฒนาระบบราชการ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการ บริหาร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ เป้าหมาย ตราขึ้นเป็น กฎหมาย ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทำ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ” สำนักงาน ก.พ.ร. 4 6

7 เพื่อสร้างระบบราชการที่มี ประสิทธิภาพ ความพร้อม รับผิดชอบ และโปร่งใส นายกรัฐมนตรี และ ค.ร.ม. รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รองปลัด หน.กลุ่มภารกิจ อธิบดี การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด โดยสร้างระบบความรับผิดชอบ ต่อผลงานในแต่ละระดับไว้อย่าง เป็นรูปธรรม ใน 4 มิติ ได้แก่ ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร 7

8 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจ หลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPI) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจ หลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPI) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. การประหยัดพลังงาน การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. การประหยัดพลังงาน การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ 7. การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ 7. การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ (5) (15) (5) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) 8

9 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมที่สอดคล้อง กับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และ ภารกิจหลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมที่สอดคล้อง กับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และ ภารกิจหลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) รวมกันไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) Joint KPI กำหนดจากยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) มี 11 ประเด็นใหม่ จะวัดเฉพาะกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพ โดย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องร่วมดำเนินการ Joint KPI กำหนดจากยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) มี 11 ประเด็นใหม่ จะวัดเฉพาะกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพ โดย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องร่วมดำเนินการ 9

10 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ครม. มีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 รับทราบการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2557 – 2561 (Country Strategy) เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และเป็นกรอบ ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ปรับสมดุลและ พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน/ ผลิตภาพ/ วิจัยและพัฒนา คน/คุณภาพชีวิต/ ความรู้/ ยุติธรรม กฎ ระเบียบ การสร้างโอกาสความเสมอ ภาคและเท่าทียมกันทาง สังคม (Inclusive Growth) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) หลุดพ้นจาก ประเทศรายได้ ปานกลาง หลุดพ้นจาก ประเทศรายได้ ปานกลาง ลดความ เหลื่อมล้ำ 10

11 1. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  2. การจัดการการใช้ที่ดินเพื่อ การเกษตร (Zoning) 3. ศูนย์กลางการผลิต 4. อุตสาหกรรมศักยภาพ  5. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 6. ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ   7. SMEs  8. OTOP 9. วิสาหกิจชุมชน 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. การค้าชายแดนและความมั่นคง 12. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  13. การส่งเสริมการลงทุน 14. การวิจัยและพัฒนา 15. การกระตุ้นยอดส่งออก 16. แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม และ เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  17. พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  18. ปฏิรูปการศึกษา แรงงาน และอาชีวศึกษา 19. ระบบประกันสุขภาพ   20. การคุ้มครองทางสังคม (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม: OSCC) 21. พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  22. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 23. การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 24. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 25. เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ เช่น การลดคอร์รัปชั่น 26. บูรณาการการบริหารราชการเชิงพื้นที่ 27. การจัดการข้อมูลและบูรณาการองค์ ความรู้ในภาคราชการ (g4share)  28. การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้  29. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Growth & Competitiveness Growth & Competitiveness Inclusive Growth Green Growth Internal Process ยุทธศาสตร์ย่อย 29 ประเด็น * Joint KPIs ปี 57  ก.สธ.เป็นเจ้าภาพ 11 ยุทธศาสตร์ประเทศ 4 ด้าน

12 Joint KPIs 2557 1.ส่งเสริมการลงทุน 1.1 Investment 1.2 Trading อก. 2.การจัดการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (Zoning)กษ. 3.การคุ้มครองทางสังคม (ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม : OSCC) พม. 4. Green Cityมท. 5.การเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติ สุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว สำนัก นายก 6. SME และ OTOP อก. มท. 7. ปฏิรูปการศึกษาศธ. 8. การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ 9. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life Cycle)พม. 10. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกก. 11. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนัก นายก สศช. สำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงบประมาณ ร่วมกัน กำหนด Joint KPIs ปี 2557 11 ประเด็น กระทรวงสาธารณสุข มีความเกี่ยวข้อง ต้อง ร่วมดำเนินการ 3 ประเด็น หากกรมอนามัยเกี่ยวข้อง ต้องกำหนดเป็นตัวชี้วัด ของกรมด้วย 12

13 บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ต่อJoint KPI ร่วมดำเนินการ จัดตั้งและ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ สังคม OSCC ปัญหาสำคัญ : การตั้งครรภ์ไม่ พร้อม ร่วมดำเนินการ จัดตั้งและ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ สังคม OSCC ปัญหาสำคัญ : การตั้งครรภ์ไม่ พร้อม ก.สธ.เกี่ยวข้องในประเด็นความเชื่อมั่น :-พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับชาวต่างประเทศ ให้มีองค์กร ควบคุมดูแลกำหนดมาตรฐานรับรองคุณภาพบริการ ให้ผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหารควบคุมดูแลมาตรฐานและสุขอนามัยของ ตนเองให้มากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ก.สธ.เกี่ยวข้องในประเด็นความเชื่อมั่น :-พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับชาวต่างประเทศ ให้มีองค์กร ควบคุมดูแลกำหนดมาตรฐานรับรองคุณภาพบริการ ให้ผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหารควบคุมดูแลมาตรฐานและสุขอนามัยของ ตนเองให้มากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 10. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 9. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life Cycle) 3.การคุ้มครองทางสังคม (ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม :OSCC) บูรณาการแผนงาน โครงการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ หลักเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย บูรณาการแผนงาน โครงการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ หลักเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย 13

14 ตัวชี้วัดที่ 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) ตัวชี้วัดที่ 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) วิธีดำเนินการ: ทดลองในหน่วยงานนำร่อง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เลือกงานบริการ กลุ่มเป้าหมาย: กรมบริการด้านเศรษฐกิจ 5 กรม ด้านสังคม 5 กรม รวม 10 กรม ระยะเวลาดำเนินการ : ธันวาคม 2556 – กันยายน 2557 การขยายผล : นำไปใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการ ของทุกส่วนราชการ (กรมบริการ) ในปี 2558 หากกรมอนามัย ไม่ได้ถูกเลือกงานบริการ จะนำน้ำหนักไปเพิ่มในตัวชี้วัดที่ 1 การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 14

15 องค์ประกอบ Service Level Agreement (SLA) คือ พันธะสัญญาใน การให้บริการของหน่วยงานบริการในแต่ละองค์กร ระหว่าง ผู้รับบริการ กับ ผู้ให้บริการ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ระดับ ประสิทธิภาพการส่งมอบงานบริการ การรับประกันไว้อย่าง ชัดเจน และรับรู้โดยทั่วกัน วัตถุประสงค์ ในการให้บริการ 1 1 ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 2 2 ผู้รับผิดชอบ ต่อพันธะสัญญา ผู้รับผิดชอบ ต่อพันธะสัญญา 3 3 ขอบเขตใน การให้บริการ 4 4 คำจำกัดความ 5 5 มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน 6 6 ประเมินผลจากกระบวนการดำเนินงาน 6 องค์ประกอบ สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) มาตรฐานในการให้บริการทางศุลกากร บริการ ที่สำคัญ แนวทาง/เวลา ให้บริการ 1. การนำเข้า/ ส่งออกสินค้า โดยระบบ IT 2. กรณีสินค้าถูก ตรวจสอบด้วย เครื่องเอกซเรย์ ภายใน 15 นาที 3. กรณีเจ้าหน้าที่ เปิดตรวจสินค้า ภายใน 30 นาที 4.การตอบข้อ ซักถามเรื่องพิกัด อัตราศุลกากร ภายใน 30 วัน ทำการ ต่อ ชนิดสินค้า ตัวอย่าง 15

16 ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดที่ 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 16

17 ตัวชี้วัดที่ 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ระดับ ตัวชี้วัด 1 2 345 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 74 76 788082 2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 91 92939495 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 91 92939495 4 การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยาย เวลาการเบิกจ่ายเงิน 6 เดือนแรก 4345 4749 51 กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เป็นเจ้าภาพ ค่าเป้าหมายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริการการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (น้ำหนัก ร้อยละ 5) 17

18 กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ เป็นนโยบายของรัฐบาลในการให้ส่วนราชการลดการใช้พลังงานได้อย่างน้อย 10% รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th และประเมินผลจากข้อมูล ในเว็บไซต์นี้www.e-report.energy.go.th ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ด้านไฟฟ้า 1 1 ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 2 2 ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 1 มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงาน 2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินการใช้ พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงาน 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานที่ใช้จริง ครบถ้วน 12 เดือน 3 - 5 มีผลการคำนวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index, EUI) โดยอยู่ในช่วง -0.333 ถึง 0 (น้ำหนัก ร้อยละ 5) 18

19 ตัวชี้วัด 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (น้ำหนัก ร้อยละ 15) ระดับความสำเร็จของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ จำนวนข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาองค์การ ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ (ร้อยละ 2) (ร้อยละ 3) (ร้อยละ 10) ประเมินผลจากความ ครบถ้วน ทันสมัย และส่งรายงานตาม กำหนด  Survey Online  เลือกประเด็นที่มีค่า GAP สูงที่ สุดแต่ละด้าน มาทำแผน พัฒนา สมรรถนะองค์การ  ประเมินผลจากการส่งแผนตาม กำหนด และค่า GAP ครั้งที่ 1 เปรียบเทียบกับครั้งที่ 2 19

20 ค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญ (GAP) จากการสำรวจครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าเฉลี่ยกลาง คือ ค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญ (GAP) ของทุกส่วนราชการ X max คือ ค่า GAP สูงที่สุดของทุกส่วนราชการ ค่าเฉลี่ยกรมอนามัย คือ ค่าเฉลี่ย GAP ของกรมอนามัย การพัฒนา บุคลากร ผู้ใช้งาน สารสนเทศ ปรับปรุง วัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยกลาง1.41.21.1 X max 3.43.72.3 ค่าเฉลี่ยกรมอนามัย1.8 1.5 20

21 ผู้ตอบ 568 คน จากข้าราชการ 1,370 บาท (ร้อยละ 41.46) ร้อยละของผู้ตอบจำแนกตามกลุ่มอายุ ร้อยละของผู้ตอบจำแนกตาม ประเภทตำแหน่ง ข้อมูลทั่วไป 21

22 ระดับ Gap ความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร จำแนกตามข้อคำถาม (เรียงจากมากไปหาน้อย) ค่าเฉลี่ยกรม เท่ากับ 1.8 ข้อ5. ส่วนราชการ มีแนวทาง ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อ รักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทำให้ อัตราการโอน/การลาออกมี แนวโน้มลดลง - ค่าความเห็นด้วย = 5.6 - ค่าความสำคัญ = 8.1 ข้อ3. ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า การเลื่อนระดับ และการ โยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บน พื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน - ค่าความเห็นด้วย = 6.1 - ค่าความสำคัญ = 8.3 ค่าเฉลี่ยกลาง เท่ากับ 1.4 22

23 ระดับ Gap ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ จำแนกตามข้อคำถาม (เรียงจากมากไปหาน้อย) ค่าเฉลี่ยกรม เท่ากับ 1.8 ค่าเฉลี่ยกลาง เท่ากับ 1.2 ข้อ14. ฐานข้อมูล ของส่วน ราชการ สามารถใช้งานได้ อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ รวดเร็ว - ค่าความเห็นด้วย = 6.2 - ค่าความสำคัญ = 8.2 23

24 ระดับ Gap ความพึงพอใจการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ จำแนกตามข้อคำถาม (เรียงจากมากไปหาน้อย) ข้อ24. ส่วนราชการมีการให้ รางวัลหรือยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่ องค์การอย่างเหมาะสม - ค่าความเห็นด้วย = 6.1 - ค่าความสำคัญ = 8.2 ค่าเฉลี่ยกรม เท่ากับ 1.5 ข้อ20. สภาพแวดล้อมทำงาน ในปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้า ทำงานอย่างมีความสุข - ค่าความเห็นด้วย = 6.6 - ค่าความสำคัญ = 8.4 ข้อ28. ส่วนราชการของ ข้าพเจ้า สามารถปรับตัวได้ไว ต่อการเปลี่ยนแปลง ของ สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผล ต่อการบรรลุภารกิจ - ค่าความเห็นด้วย = 6.6 - ค่าความสำคัญ = 8.4 ค่าเฉลี่ยกลาง เท่ากับ 1.1 24

25 ตัวชี้วัดที่ 7 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดน้ำหนัก 1ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดผลลัพธ์ในการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 2 2ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 3 สำรวจความพึงพอใจ โดย ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก วัดกระบวนงานตามภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น และเกี่ยวข้องกับ การให้บริการต่อประชาชนโดยตรง ประเมินจากผลการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการใน ปี 2556 ร่วมกับผลการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน และประชาชน ทั่วไปผ่านช่องทางเว็บไซต์ (www.stopcorruption.go.th) ตู้รับเรื่องร้องเรียน และสาย ด่วน 1206 25

26 ปัญหาหลักของ กระบวนการ ศึกษาวิจัยฯ ด้านเงิน ใช้งบประมาณ ผิดประเภท/ ผิดระเบียบ จัดจ้างในราคา สูงเกินจริง ไม่ดำเนินการ จริง แต่มีการ เบิกจ่าย ด้าน คุณภาพ ไม่มีการ เผยแพร่ ผลงานวิจัย ไม่มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย กระบวนงานศึกษาวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนงานศึกษาวิจัย ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 26

27 กฎหมาย กฎระเบียบ พัฒนา เครื่องมือ เสริมพลัง ประชาชน/ ผู้รับบริการ เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยมีช่องทางเผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมนโยบายป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ของกรมอย่างจริงจัง แนวทางการ ดำเนินงาน สร้างระบบตรวจสอบ ควบคุม การ เบิกจ่ายงบฯ ที่ถูกต้องตามระเบียบฯ สร้างระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล ระหว่างกระบวนงานวิจัย และนำ ผลงานวิจัยไปต่อยอดใช้ประโยชน์ กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการ เบิกจ่ายงบประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษ ที่เด็ดขาดแก่ ผู้กระทำความผิด คลัง กตส. กตส. กพร. กพว. กพร. สลก. 27

28 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจ หลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPI) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจ หลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPI) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. การประหยัดพลังงาน การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. การประหยัดพลังงาน การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ 7. การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ 7. การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ (5) (15) (5) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการใน ภาพรวมของกรม 28 รอความชัดเจนจาก ก.พ.ร.และกระทรวง

29 1.การคัดเลือกตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกรมอนามัย มิติประสิทธิผล 2. การกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน 3. กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ ปี 2557 4. การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมกับ หน่วยงาน12 ประเด็นเพื่อพิจารณา 29

30 การพิจารณา 1 : ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯของกรมอนามัย มิติประสิทธิผล  เลือกตัวชี้วัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 1)..................................................................... 2)...................................................................... 3)...................................................................... 4)...................................................................... 5)...................................................................... ตัวชี้วัดระดับกรม ปี 2556 ผลงาน/เป้าหมาย (คะแนน) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 120/154 แห่ง(1.00) สถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นเยาวชน 25.15/30%(4.03) อปท. มีการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 30/30 แห่ง(5.00) ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 70.07/72% (3.07) ตัวชี้วัดระดับกรม ปี 2556 ผลงาน/เป้าหมาย (คะแนน) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 120/154 แห่ง(1.00) สถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นเยาวชน 25.15/30%(4.03) อปท. มีการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 30/30 แห่ง(5.00) ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 70.07/72% (3.07) 30

31 เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 10. YFHS 11. อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ 12. ตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น วัยทำงาน 13. คลินิก DPAC 14. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 15. องค์กรต้นแบบไร้พุง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 16. พัฒนาทักษะกายใจ 17. Long term Care 18. โรคในช่องปากผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข อัตราส่วนมารดาตาย พัฒนาการสมวัย เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน อัตราคลอดในมารดา 15-19ปี อัตราส่วนมารดาตาย พัฒนาการสมวัย เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน อัตราคลอดในมารดา 15-19ปี เป้าหมายกรมอนามัย เป้าหมายกระทรวง 1.พัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย (10) 2.พัฒนาและจัดระบบ บริการที่มีคุณภาพ (26) 3.พัฒนาระบบ บริหารจัดการ (8) ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ รพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการ สุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ รพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการ สุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น ข้อมูลนำเข้า โครงการพระราชดำริฯ 1. ฟันเทียมพระราชทาน 2. โรงพยาบาลสายใยรัก 3. ตำบลนมแม่ เด็กปฐมวัย และสตรี 4. ฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง 5. พัฒนาการเด็กตามวัย 6. ฟันน้ำนมผุในเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน 7. ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 8. เด็กวัยเรียนสูงดี รูปร่างสมส่วน 9. โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 19. จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 20. รพ.สธ. ได้มาตรฐาน ด้าน Env.H 21. ส้วมสาธารณะ HAS 22. ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ 23. อปท. มีคุณภาพ ระบบบริการ Env.H 24. จังหวัดที่มีกลไก คุ้มครองสิทธิ ด้าน Env.H 31

32 การพิจารณา 2 : การกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 32

33 เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 10. YFHS 11. อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ 12. ตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น วัยทำงาน 13. คลินิก DPAC 14. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 15. องค์กรต้นแบบไร้พุง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 16. พัฒนาทักษะกายใจ 17. Long term Care 18. โรคในช่องปากผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข อัตราส่วนมารดาตาย พัฒนาการสมวัย เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน อัตราคลอดในมารดา 15-19ปี อัตราส่วนมารดาตาย พัฒนาการสมวัย เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน อัตราคลอดในมารดา 15-19ปี เป้าหมายกรมอนามัย เป้าหมายกระทรวง 1.พัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย (10) 2.พัฒนาและจัดระบบ บริการที่มีคุณภาพ (26) 3.พัฒนาระบบ บริหารจัดการ (8) ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ รพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการ สุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ รพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการ สุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น ข้อมูลนำเข้า โครงการพระราชดำริฯ 1. ฟันเทียมพระราชทาน 2. โรงพยาบาลสายใยรัก 3. ตำบลนมแม่ เด็กปฐมวัย และสตรี 4. ฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง 5. พัฒนาการเด็กตามวัย 6. ฟันน้ำนมผุในเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน 7. ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 8. เด็กวัยเรียนสูงดี รูปร่างสมส่วน 9. โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 19. จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 20. รพ.สธ. ได้มาตรฐาน ด้าน Env.H 21. ส้วมสาธารณะ HAS 22. ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ 23. อปท. มีคุณภาพ ระบบบริการ Env.H 24. จังหวัดที่มีกลไก คุ้มครองสิทธิ ด้าน Env.H 33

34 ลำดับหน่วยงาน จำนวนตัวชี้วัด กระทรวงกรม 1สำนักทันตสาธารณสุข14 2สำนักส่งเสริมสุขภาพ58 3สำนักโภชนาการ12 4กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1 5สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์13 6สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม5 7สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ4 8ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข5 9ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย3 10กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ1 จำนวนตัวชี้วัดระดับกระทรวงและกรมที่หน่วยงานส่วนกลางมีส่วนร่วมรับผิดชอบ จำนวนตัวชี้วัดที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ร่วมดำเนินการ....... ข้อมูลนำเข้า 34

35  หน่วยงานวิชาการ  ตามจำนวนตัวชี้วัดกรมที่ลงนามกับกระทรวง  หากไม่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดกรมที่ลงนามกับกระทรวง ให้เลือก ตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ แต่ไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด .................................................................  หน่วยงานสนับสนุน และ ศพส. กทต.  ให้เสนอตัวชี้วัดที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด .................................................................  ศูนย์อนามัยที่ 1-12  การสนับสนุนเขตสุขภาพ ด้านวิชาการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการประสานงาน ฯลฯ ................................................................. ตัวชี้วัดที่ 1 : การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน 35

36 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. คุณภาพการให้บริการ การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. คุณภาพการให้บริการ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การประหยัดพลังงาน 5. การป้องกันปราบปรามการทุจริต (ตัวชี้วัดเดิม รายงานต่อ ปปช.) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การประหยัดพลังงาน 5. การป้องกันปราบปรามการทุจริต (ตัวชี้วัดเดิม รายงานต่อ ปปช.) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ การกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) หากกรมอนามัยไม่ถูกเลือกงานบริการ จะกำหนดเป็นตัวชี้วัดหรือไม่ ? 36 ให้กำหนดเป็นตัวชี้วัด เพิ่มเติมหรือไม่ ?

37 การพัฒนาองค์การกรมอนามัย ข้อเสนอจากคณะทำงาน PMQA 15 พฤศจิกายน 2556 การดำเนินงานของ เจ้าภาพหมวด 1-6 การดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด ส่วนที่ 1 เจ้าภาพหมวดพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ตามแนวทาง PMQA ในภาพรวมของ กรมอนามัย โดยนำผล Survey Online มาพิจารณาด้วย ส่วนที่ 1 เจ้าภาพหมวดพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ตามแนวทาง PMQA ในภาพรวมของ กรมอนามัย โดยนำผล Survey Online มาพิจารณาด้วย ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ เพิ่มคณะประสานงานระหว่างหมวด ส่วนที่ 1 ดำเนินการตัวชี้วัด มิติการพัฒนาองค์การ ร่วมกับกรมอนามัย ส่วนที่ 1 ดำเนินการตัวชี้วัด มิติการพัฒนาองค์การ ร่วมกับกรมอนามัย ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กรภายใน หน่วยงาน และรายงานผลการ พัฒนาให้กรมอนามัยทราบ (ไม่เป็นตัวชี้วัด) ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กรภายใน หน่วยงาน และรายงานผลการ พัฒนาให้กรมอนามัยทราบ (ไม่เป็นตัวชี้วัด) ส่วนที่ 2 ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วม ดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ หน่วยงาน ส่วนที่ 2 ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วม ดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ หน่วยงาน ประเด็นพิจารณา : เห็นชอบตาม แนวทางที่คณะทำงานเสนอหรือไม่ 37 ตัวอย่าง

38 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการ และความคาดหวัง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (C/SH) ของกรมอนามัย ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลแผน/ผลการ ดำเนินงาน โครงการและงบประมาณให้มีความครบถ้วน และ ทันสมัย ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมอนามัย ประเด็น การปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมอนามัย ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล ตัวชี้วัดที่ 8 ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 11 ตัวชี้วัดที่ 9ตัวอย่าง หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 38

39 ข้อ5. ส่วนราชการ มีแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรไว้ ซึ่งทำให้อัตราการโอน/การ ลาออกมีแนวโน้มลดลง ข้อ3. ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับ และการ โยกย้ายบุคลากรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน ข้อ14. ฐานข้อมูล ของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้ อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ค้นหาข้อมูลที่ ต้องการได้รวดเร็ว ข้อ24. ส่วนราชการมีการให้รางวัลหรือยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่างเหมาะสม ข้อ20. สภาพแวดล้อมทำงาน ในปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้า ทำงานอย่างมีความสุข ข้อ28. ส่วนราชการของข้าพเจ้า สามารถปรับตัวได้ไว ต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ภายนอกที่ ส่งผลต่อการบรรลุภารกิจ คำถามที่มีค่า Gap สูงสุด ในแต่ละด้าน พิจารณา แนวทางแก้ไข การสื่อสาร โปร่งใส การเป็นหัวหน้าที่ดี พัฒนาระบบIT ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย 39

40 การพิจารณา 3 : กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ ปี 2557 40

41 กลไกการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ปี 2557 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เครือข่าย กพร. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย หน่วยงานเจ้าภาพ ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา : เห็นชอบตาม แนวทางที่คณะทำงานเสนอหรือไม่ 41 คณะทำงาน หมวด 2 คณะทำงาน หมวด 3 คณะทำงาน หมวด 4 คณะทำงาน หมวด 5 คณะทำงาน หมวด 6 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ คณะทำงานประสาน และสนับสนุน PMQA

42 การพิจารณา 4 : การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงาน 42

43 ปฏิทินดำเนินการ 1-15 ธ.ค.56 24-25 ธ.ค.56 ม.ค.57 26 พ.ย.56 28-29 ต.ค.56 ประชุมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2557 ประชุม Conference เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตาม คำรับรองฯ ระดับกรมและหน่วยงาน เจ้าภาพจัดทำเกณฑ์การประเมินระดับกรม และหน่วยงาน ชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงาน ลงนามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน 15 พ.ย. 56 ประชุมหารือคณะทำงาน PMQA 43

44 การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557 ระหว่างกรมอนามัยกับหน่วยงานในสังกัด  ช่วงเวลา : ในการประชุมผู้บริหารกรมอนามัย ประจำเดือนมกราคม 2556  สถานที่ : ห้องประชุมกำธรสุวรรณกิจ กรมอนามัย  จะจัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองฯ หรือไม่ ? ข้อพิจารณา :  ข้อเสนออื่น ๆ............................................ 44

45

46 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ Internal environment Strategic Goals External environment ProjectActivityProgram Shared Values Core Competency KPIs MissionVision ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี Organization Objective 3412 Purpose Past Performance KPIs ขั้นตอนการคิด ทำจากบนลงล่าง ขั้นตอนการทำ ทำจากล่างขึ้นบน

47 PMQA สาระสำคัญของเกณฑ์ PMQA 6. การจัดการ กระบวนการ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 3. การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์การ 1. การนำ องค์การ 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนิน การ 7. ผลลัพธ์ การดำเนิน การ PMQA Model 2

48 การนำ องค์การ การจัดการองค์การตามแนวทาง PMQA การจัดทำ ยุทธศาสตร์ การถ่ายทอด กลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ สอดคล้องกับความ ต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ตอบสนองความ ต้องการและความ พึงพอใจ C/SH การวัดและวิเคราะห์ ผลการดำเนินการ การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ความผาสุก และความ พึงพอใจ ของบุคลากร การเรียนรู้ ของบุคลากร และการสร้าง แรงจูงใจ การนำองค์การเชิงยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการที่เป็นเลิศผลลัพธ์การดำเนินงาน ระบบงาน กระบวนการ สนับสนุน มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ มิติด้านการ พัฒนาองค์การ กระบวนการสร้างคุณค่า 48


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/ 2556 โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย โดย.. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย วันที่ 26 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google