งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย แนวทางการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย แนวทางการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย แนวทางการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2 หัวข้อนำเสนอ 1.ความเป็นมาของการพัฒนาระบบราชการ 2.กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 3.กลไกการดำเนินการของกรมอนามัย 4.คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  การรายงานและการประเมินผล  การกระจายค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของ กรมอนามัย ให้หน่วยงาน  รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล โดยเจ้าภาพตัวชี้วัด 2 - 9 25 ก.พ.57 13.00 น. 26 ก.พ.57 09.00 น. 25 ก.พ.57 10.30 น.  แนวทางการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย

3 ความเป็นมาของ... การพัฒนาระบบราชการ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการ บริหาร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ เป้าหมาย ตราขึ้นเป็น กฎหมาย ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทำ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ” สำนักงาน ก.พ.ร. 1 3

4 เพื่อสร้างระบบราชการที่มี ประสิทธิภาพ ความพร้อม รับผิดชอบ และโปร่งใส นายกรัฐมนตรี และ ค.ร.ม. รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด โดยสร้างระบบความรับผิดชอบ ต่อผลงานในแต่ละระดับไว้อย่าง เป็นรูปธรรม ใน 4 มิติ ได้แก่ ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร 4

5 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจ หลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPI) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจ หลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPI) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. การประหยัดพลังงาน การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. การประหยัดพลังงาน การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ 7. การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ 7. การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ (5) (15) (5) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) 5 2

6 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมที่สอดคล้อง กับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และ ภารกิจหลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมที่สอดคล้อง กับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และ ภารกิจหลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 6 กรมอนามัยคัดเลือก 4 ตัวชี้วัด 1.บริการ ANC คุณภาพ 2.ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 3.มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการ อย่างถูกสุขลักษณะ 4.ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน HAS กำหนดจากยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 11 ประเด็น จะวัดเฉพาะกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมดำเนินการ กำหนดจากยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 11 ประเด็น จะวัดเฉพาะกระทรวงที่เป็นเจ้าภาพ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมดำเนินการ 6

7 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการ ภาครัฐ การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม การสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน การสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าทียมกัน ทางสังคม 7 ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ยุทธศาสตร์ย่อย 29 ประเด็น เลือกเป็นตัวชี้วัด ปี 2557 จำนวน 11 ประเด็น

8 ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 1.ส่งเสริมการลงทุน 1.1 Investment 1.2 Trading อก. 2.การจัดการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (Zoning)กษ. 3.การคุ้มครองทางสังคม (ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม : OSCC) พม. 4. Green Cityมท. 5.การเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติ สุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว สำนัก นายก 6. SME และ OTOP อก. มท. 7. ปฏิรูปการศึกษาศธ. 8. การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ 9. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life Cycle)พม. 10. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกก. 11. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนัก นายก สศช. สำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงบประมาณ ร่วมกัน กำหนด Joint KPIs ปี 2557 กระทรวงสาธารณสุข มีความเกี่ยวข้อง ต้อง ร่วมดำเนินการ 3 ประเด็น หากกรมอนามัยเกี่ยวข้อง ต้องกำหนดเป็นตัวชี้วัด ของกรมด้วย 8

9 บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ต่อ Joint KPI ร่วมดำเนินการ จัดตั้งและ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ สังคม OSCC ปัญหาสำคัญ : การตั้งครรภ์ไม่ พร้อม ร่วมดำเนินการ จัดตั้งและ ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือ สังคม OSCC ปัญหาสำคัญ : การตั้งครรภ์ไม่ พร้อม ก.สธ.เกี่ยวข้องในประเด็นความเชื่อมั่น :-พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับชาวต่างประเทศ ให้มีองค์กร ควบคุมดูแลกำหนดมาตรฐานรับรองคุณภาพบริการ ให้ผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหารควบคุมดูแลมาตรฐานและสุขอนามัยของ ตนเองให้มากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ก.สธ.เกี่ยวข้องในประเด็นความเชื่อมั่น :-พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับชาวต่างประเทศ ให้มีองค์กร ควบคุมดูแลกำหนดมาตรฐานรับรองคุณภาพบริการ ให้ผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหารควบคุมดูแลมาตรฐานและสุขอนามัยของ ตนเองให้มากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 10. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 9. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (Life Cycle) 3.การคุ้มครองทางสังคม (ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม :OSCC) บูรณาการแผนงาน โครงการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ หลักเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย บูรณาการแผนงาน โครงการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ หลักเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย 9

10 ตัวชี้วัดที่ 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) ตัวชี้วัดที่ 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) วิธีดำเนินการ : ทดลองในหน่วยงานนำร่อง ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เลือกงานบริการ 44 งานบริการ กลุ่มเป้าหมาย : 17 กระทรวง 40 กรม การขยายผล : นำไปใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการ ของทุกส่วนราชการ (กรมบริการ) ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมาย 4 เรื่อง ได้แก่ การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 10 สำนักงานปลัด ตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในสังกัด กรมการแพทย์ ตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของหน่วยงานบริการในสังกัด กรมสุขภาพจิต ตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของหน่วยงานบริการในสังกัด กรมควบคุมโรคงานออกใบรับรองแหล่งผลิตสินค้า

11 คือ พันธะสัญญาในการ ให้บริการของหน่วยบริการ ในแต่ละองค์กร ระหว่าง ผู้รับบริการ กับผู้ให้บริการ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ระดับประสิทธิภาพการส่ง มอบงานบริการ การ รับประกันไว้อย่างชัดเจน และรับรู้โดยทั่วกัน สัญญาระดับคุณภาพการให้บริการ (SLA : Service Level Agreement) มาตรฐานในการให้บริการทางศุลกากร บริการ ที่สำคัญ แนวทาง/เวลา ให้บริการ 1. การนำเข้า/ ส่งออกสินค้า โดยระบบ IT 2. กรณีสินค้าถูก ตรวจสอบด้วย เครื่องเอกซเรย์ ภายใน 15 นาที 3. กรณีเจ้าหน้าที่ เปิดตรวจสินค้า ภายใน 30 นาที 4.การตอบข้อ ซักถามเรื่องพิกัด อัตราศุลกากร ภายใน 30 วันทำ การ ต่อชนิด สินค้า ตัวอย่าง 11

12 ตัวชี้วัดที่ 5 การประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดที่ 4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 12 ด้านไฟฟ้า ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

13 ตัวชี้วัด 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (น้ำหนัก ร้อยละ 15) ระดับความสำเร็จของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาองค์การ ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ ประเมินผลจากความ ครบถ้วน ทันสมัย และส่งรายงานตาม กำหนด  Survey Online  เลือกประเด็นที่มีค่า GAP สูงที่ สุดแต่ละด้าน มาทำแผน พัฒนา สมรรถนะองค์การ  ประเมินผลจากการส่งแผนตาม กำหนด และค่า GAP ครั้งที่ 1 เปรียบเทียบกับครั้งที่ 2 13

14 กลไกการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เครือข่าย กพร. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย หน่วยงานเจ้าภาพ ตัวชี้วัด 14 3 คณะทำงาน หมวด 2 คณะทำงาน หมวด 3 คณะทำงาน หมวด 4 คณะทำงาน หมวด 5 คณะทำงาน หมวด 6 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ คณะทำงาน ประสานและ สนับสนุน PMQA

15 กำหนดยุทธศาสตร์ และกลไก สื่อสารยุทธศาสตร์ ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ เสนอแนะและให้คำปรึกษา สนับสนุน กำกับดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรค สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ถ่ายทอด ผลักดันการพัฒนาระบบราชการในหน่วยงาน ให้คำปรึกษาในหน่วยงาน ติดตามประเมินผล และรายงานต่อกรมอนามัย ประสานและดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการ/ หน่วยงานส่วนกลาง ศึกษาเกณฑ์ที่จะประเมิน วางแผน กำหนดแนวทางดำเนินงาน กำหนดเกณฑ์การประเมินระดับหน่วยงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงาน ติดตามประเมินผล รวบรวมผลและ รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ กพร. กรมอนามัย คณะกรรมการ กพร. กรมอนามัย เจ้าภาพตัวชี้วัด และ คณะทำงาน PMQA เครือข่าย กพร. กรมอนามัย เครือข่าย กพร. กรมอนามัย     15

16 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจ หลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPI) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) 1.ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรม ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจ หลักของกระทรวง 2. ตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน ( Joint KPI) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 3. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. การประหยัดพลังงาน การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10) 4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. การประหยัดพลังงาน การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ 7. การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ 7. การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ (5) (15) (5) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. มิติภายนอก (ร้อยละ 70) มิติภายใน (ร้อยละ 30) 16 2

17 หน่วยงานที่มีบทบาท เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ กรมอนามัยไม่ถูกเลือกงาน บริการ ไม่ต้องดำเนินการ ในปี 2557 บุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจ ออนไลน์ กอง จ.และ กพร.จัดประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำแผนพัฒนาองค์การ คณะทำงาน PMQA ดำเนินการปรับปรุงใน ภาพรวมของกรม ประเมินผลจากการสำรวจ ออนไลน์ครั้งที่ 2 กำหนดเป็นตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการ แนวทางดำเนินงานของกรมอนามัย ส่วนที่ต้องให้หน่วยงานร่วมดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัด กพร.ร่วมกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานกำหนด ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจหลัก 17

18 4. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 18

19 การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและ บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรกรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือ ปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้าง คุณค่าของกรมอนามัย การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและ บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรกรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือ ปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้าง คุณค่าของกรมอนามัย ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปี 2557 19 4

20 ตัวชี้วัดที่ 1 : การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน 1. กตส.1 2. สลก.1 3. กอง ค.1 4. กอง จ.1 5. กอง ผ.1 6. กพร.2 ศอ.1ศอ.2ศอ.3ศอ.4ศอ.5ศอ.6ศอ.7ศอ.8ศอ.9ศอ.10ศอ.11ศอ.12 112112322131 1. สำนัก ส.2 2. สำนัก ท.3 3. สำนัก ภ.3 4. สำนัก อพ.1 5. กอง อ.1 6 ศพส.1 7. กทป.2 1. สำนัก ว.2 2.สำนัก สอ.3 3. กอง ป.1 4. ศกม.1 5. Lab2 อำนวยการวิชาการ ศูนย์อนามัย วิชาการ 20

21 1. กตส. การตรวจสอบภายใน 2. สลก. การดำเนินงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายก 3. กอง จ. การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการและเลื่อนเงินเดือน 4. กอง ค. การจัดทำรายงาน การเงินของกรม 5. กอง ผ. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 6. กพร. การประเมินการพัฒนาระบบ ราชการของหน่วยงาน ความพึงพอใจต่อการ สนับสนุนของ กพร. หน่วยงานสายอำนวยการ การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 รายงานผลการตรวจสอบ ที่แสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานสารบรรณถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกฯ ได้แก่ การรับ-ส่ง การจัดเก็บ การทำลายหนังสือราชการ ดำเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการและเลื่อนเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ รายงานการเงิน ที่ผู้บริหารใช้ประโยชน์ เพื่อวางแผน และบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศของกรมที่มีประสิทธิภาพ สถานการณ์การพัฒนาระบบ ราชการของหน่วยงาน 21

22 7. สำนัก ส.1) ระบบบริการ ANC คุณภาพ 2) ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 8. สำนัก ท.1) เด็กปฐมวัยมีปัญหาฟันน้ำนมผุ 2) โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ฯ 3) ผู้สูงอายุได้รับฟันเทียมพระราชทาน 9. สำนัก ภ.1) โรงเรียนมีการจัดการอาหารที่ดีเพื่อลดภาวะอ้วน 2) องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 3) องค์กรต้นแบบไร้พุง 10. สำนัก อพ.1)สถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 11. กอง อ.1)คลินิกไร้พุง (DPAC) 12. ศพส.1)เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 13. กทป.1) ผลงานวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในเวทีวิชาการ 2) ความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย หน่วยงานสายส่งเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 : การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมอนามัย 22

23 14. สำนัก ว.1) มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ 2) ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ (HAS) 15.สำนัก สอ.1) การพัฒนาตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย 2) Clean Food Good Taste Plus 3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย และระบบการจัดการน้ำบริโภค ผ่านเกณฑ์ 16. กอง ป.1)จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของ ประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 17. ศกม.1) จังหวัดที่มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่ 18. ศูนย์ Lab1) การตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตัวชี้วัดที่ 1 : การบรรลุเป้าหมาย ตาม ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมอนามัย หน่วยงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 23

24 ตัวชี้วัดที่ 1 : การสนับสนุนเขตสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศอ.1มีแผน ดำเนินงานตามแผน นิเทศติดตาม วิเคราะห์ รายงานผล และจัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ศอ.2จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ปัญหา มีโครงการที่ผลักดันในพื้นที่ ศอ.3ประสาน ทำแผนยุทธศาสตร์เขต ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรม ศอ.4ทำแผนยุทธศาสตร์เขต ประเมินปัญหา วางระบบงาน M&E ร่วมแก้ปัญหา ติดตาม ผล ศอ.5สรุป วิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบข้อมูล มีโครงการที่ผลักดันในพื้นที่ ความพึงพอใจของทีมเขตสุขภาพ จำนวนนวัตกรรม/ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย/วิชาการ ศอ.6มีกลไก ร่วมวางแผน สนับสนุน จัดทำ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ/นโยบาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งาน บริการสาธิตส่งเสริมสุขภาพในศูนย์ อนามัย) กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ์ 24

25 ศอ.7การมีส่วนร่วม มีแผนสนับสนุน และความสำเร็จตามแผน ศอ.8ประสาน ทำแผนยุทธศาสตร์เขต ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรม ศอ.9 ความพึงพอใจของทีมเขตสุขภาพ จำนวนนวัตกรรม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ วิชาการ ศอ.10 รายงานสถานการณ์ประจำปี จำนวนการรายงานสถานการณ์ตัวชี้วัด โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของเขต ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ/นโยบาย ความพึงพอใจของผู้บริหารเขต ศอ.11จัดการข้อมูล :-จัดเก็บ วิเคราะห์ บทสรุปผู้บริหาร ความพึงพอใจของทีมบริหาร จำนวนนวัตกรรม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ วิชาการ ศอ.12 รายงานสถานการณ์/การศึกษา จำนวนแผนงาน โครงการ สื่อสนับสนุน จำนวนตัวชี้วัดกรมอนามัยผ่านเกณฑ์ ความพึงพอใจของผู้บริหารเขต กระบวนการผลผลิต ผลลัพธ์ 25

26 กลไก ระบบงาน ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนเขต สุขภาพ แผนสนับสนุนเขตสุขภาพ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงาน/สนับสนุนเขตสุขภาพ รายงานการติดตามประเมินผล โครงการที่ศูนย์ผลักดันให้เกิดในพื้นที่ รายงานสถานการณ์สุขภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม สรุปบทเรียน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ ต่อการ แก้ไขปัญหาระดับเขต ผลการสำรวจความพึงพอใจ การเสนอตัวชี้วัด มี 2 ลักษณะ คือ กระบวนการปฏิบัติงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ได้จากหลักฐานอ้างอิง ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงาน Best practice model กลไก ระบบข้อมูล กระบวนการทำงาน สถานการณ์สุขภาพ องค์ความรู้ นวัตกรรม บทเรียนตามพื้นที่ ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย/วิชาการ 26

27 การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) เจ้าภาพชี้แจง รายละเอียด รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์ การประเมินผลเจ้าภาพชี้แจง รายละเอียด รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์ การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและ บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรกรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือ ปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้าง คุณค่าของกรมอนามัย การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและ บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรกรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือ ปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้าง คุณค่าของกรมอนามัย การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 27

28 Q&A 28 ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ โทรศัพท์ : 089 810 2574 Line ID code : lawan2574


ดาวน์โหลด ppt ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย... กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย แนวทางการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google