งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบกองทุน OP+PP individual data ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบกองทุน OP+PP individual data ปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบกองทุน OP+PP individual data ปี 2552
46.69 บาท/หัวปชก. = 2,195,643.,690 บาท OP individual กทม 166,113, บาท OP individual ส่วนภูมิภาค 2,029,530, บาท สนับสนุนภาพรวมระบบ 229,530, บาท OP/PP Region global 1,800,000,000 บาท 1. คุณภาพข้อมูล 1,440,000,000 บาท 2.สนับสนุนพัฒนาระบบระดับเขต 180,000,000 บาท 3.ส่งช้า 90,000,000 บาท 4.สนับสนุนโครงการ Smart 90,000,000 บาท

2 หลักเกณฑ์จัดสรรให้จังหวัด = ปชก:จำนวน รพ.:จำนวนสอ. (50 : 30 : 20)
งบกองทุนพัฒนาระบบข้อมูลระดับเขต 1 (1+2+3) จังหวัดเชียงใหม่ = 186,579,050 บาท สนับสนุนพัฒนาระบบเขต 19,639,900 บาท คุณภาพข้อมูล 157,119,200 บาท อุทธรณ์ 9,819,950 บาท 1.สนับสนุนพัฒนาระบบ 5,891,970 บาท 2.Performance 11,783,940 บาท 3.Audit 1,963,990 บาท 1+2 = 17,675,910 บาท จ. น่าน ได้รับ 1,895, บาท หลักเกณฑ์จัดสรรให้จังหวัด = ปชก:จำนวน รพ.:จำนวนสอ. (50 : 30 : 20)

3 ผลลัพธ์ที่ สปสช. ต้องการ
1. หน่วยบริการ - ร้อยละหน่วยบริการในจังหวัดมีการส่งข้อมูล - ร้อยละหน่วยบริการที่ข้อมูลผ่านการประมวลผล 2. ข้อมูล - จำนวนข้อมูลที่ส่งทันเวลาเพิ่มขึ้น - จำนวนข้อมูลที่มีความครบถ้วนเพิ่มขึ้น - ร้อยละข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล 3. มีข้อมูลที่ใช้ในการจัดสรรเงินได้อย่างเหมาะสม ผลลัพธ์ที่ จังหวัด ต้องการ มีการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการฯอย่างน้อยร้อยละ 80 เริ่มมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ ระดับอำเภอ (ตาม พรบ.ข้อมูลฯ) มีรายงานประจำปีเป็นภาพรวมของอำเภอส่งจังหวัด ส่งข้อมูลขั้นต่ำที่จังหวัดต้องการตามเวลาที่กำหนด

4 หลักเกณฑ์การตรวจคุณภาพข้อมูล

5 เงื่อนไขคุณภาพข้อมูล OP และ PP ปี 2552
รหัสบัตรประชาชน รหัสหน่วยบริการ รหัสผู้ป่วย (HN) วันที่รับบริการอยู่ในรอบของข้อมูลที่ส่ง รหัสวินิจฉัยโรค (ICD ) มีข้อมูลค่าใช้จ่ายรวมหรือแยกรายการ ข้อมูล 6 โรค ข้อมูล PP รหัสบัตรปชช. รหัสหน่วยบริการในระบบ UC วันที่เข้ารับบริการในรอบส่งข้อมูล กิจกรรมส่งเสริม+ป้องกัน รายครั้ง ครบ 4 ข้อ = 1 คะแนน ขาดข้อหนึ่งข้อใด ได้ 0 คะแนน มีสิทธิ์ได้ คะแนนหรือ ครบ 7 ข้อ รอบ1 = 1.50 คะแนน (ตค. 51-พค52) ครบ 7 ข้อ รอบ 2 = 1.25 คะแนน (มิย.52-กย.52) ขาดข้อหนึ่งข้อใดได้ 0 คะแนน

6 รอบ ที่1 เงื่อนไขงบ OP รอบที่ 2
คะแนน ตค.51- พค 52 เงื่อนไขงบ OP รอบที่ 2 มิย.52- กย. 52 1. รหัสบัตร ปชช. 2. รหัสหน่วยบริการ 3. รหัสผู้ป่วย (HN) 1 4. วันที่เข้ารับบริการ 5. รหัสวินิจฉัยโรค(icd ) 6. ข้อมูลค่าใช้จ่ายรวมหรือแยกรายการ 0.25 7.ข้อมูล 6 โรคเรื้อรัง 1 คะแนน= 1 point รวม 1.50 1 คะแนน = 1 point รวม

7 6 โรคเรื้อรัง 1. DM (E11 - E14) 2. HT (I10 - I15)
3. STROKE (I60 - I69) 4. CVD/IHD (I20 - I25) 5. ASTHMA (J45 - J46) 6. COPD  (J43 - J44)

8 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูล
8

9 หลักเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพข้อมูล
9

10 โครงสร้างแฟ้มข้อมูล โครงสร้างแฟ้มข้อมูลปี 2552 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ตารางอ้างอิงรหัส ข้อมูลสถานีอนามัย อ้างอิง สนย. ตารางอ้างอิงรหัส ข้อมูลโรงพยาบาล อนุโลมให้ใช้ eclaim สปสช. หรือ สนย. 10

11 ช่องทางการส่งข้อมูล

12 ช่องทางการส่งข้อมูล

13 รอบการส่งข้อมูล

14 18 แฟ้มของ สอ. ส่ง สสจ. ไม่เกินวันที่ 5
จังหวัดน่าน สถานีอนามัย 18 แฟ้มของ สอ. ส่ง สสจ. ไม่เกินวันที่ 5 จังหวัด ส่ง สนย. ไม่เกินวันที่ 10 โรงพยาบาล ส่ง สปสช . ไม่เกินวันที่ 10

15 ” “ เงื่อนไขเวลาในการส่งข้อมูล ส่งช้า ข้อมูลการบริการ
ข้อมูลการบริการในเดือน กำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ 2 หลังเดือนที่ตัดข้อมูลให้บริการ หากเกินกำหนด  ข้อมูลอุทธรณ์ ข้อมูลการบริการ 10888|000306|37325| |10888|2|1|22|1| |001857|37008| |10888|2|3|34|1| |001857|36699| |10888|2|3|32|1| |002649|37018| |10888|2|3|29|1| |002732|37421| |10888|2|1|9|1| |002649|37018| |10888|2|3|29|1| |002732|37421| |10888|2|1|9|1| |010734|37078| |10888|3|1|12|1|5301 ส่งช้า 7 10 15 18 10 13 1 30 30 10 ส่งข้อมูลเดือนถัดไป 15

16 (ตรวจสอบข้อมูล op+pp สปสช. เขต 1 จ. เชียงใหม่)
1. (ตรวจสอบข้อมูล op+pp สปสช. เขต 1 จ. เชียงใหม่) หัวข้อรายงานผลการส่งข้อมูลรายแฟ้ม จะนำการประมวลผลข้อมูลขึ้น Web 2. (รพ. ตรวจดูผลการรับข้อมูลได้ที่ สปสช. กทม. กรณีส่งข้อมูลตรงที่ สปสช. ) 3. ( สอ. ตรวจดูผลการรับข้อมูล ได้ที่ หัวข้อผลการส่งข้อมูลของ สนย.)

17 ข้อมูลอุธรณ์ปี 52 งวดที่ 1 (6 เดือนแรก)
ส่งไม่ทันวันที่ กันยายน 2552 งวดที่ 2 (6 เดือนหลัง) ส่งไม่ทันวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เมื่อ สปสช. จ. เชียงใหม่ ขึ้น web รายงานการประมวลผลข้อมูล(point) จะกำหนดระยะเวลาแก้ไขข้อมูล ประมาณ 2 สัปดาห์

18 การโอนเงิน

19 click click

20 click

21 click

22

23

24 รายงานผลการส่งข้อมูล ปี ๒๕๕๑

25 รพ.ที่มีผลการส่งข้อมูลน้อยกว่าจัดสรรล่วงหน้า (งวดที่ 2 ปี 2551)

26 รพ.ที่มีหนี้ค้าง (ไม่อยู่ในการจัดสรรรอบ 2)
NHSO_ZONE PROVINCE HCODE HNAME Total สาขาพื้นที่(พิษณุโลก) พิษณุโลก 11251 ชาติตระการ,รพช. สาขาพื้นที่(เชียงใหม่) ลำปาง 11149 งาว,รพช. สาขาพื้นที่(สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 11362 คีรีรัฐนิคม,รพช. 26

27 การจัดสรรเงิน ของ สสอ. โอนผ่าน สสจ. (งวดที่ 2 ปี 2551)
27

28 รายงานผลการส่งข้อมูล ปี ๒๕๕๒

29 อันดับ รพ.ที่มีผลการส่งข้อมูลน้อย (6 เดือนแรก ปี 2552)
29

30 อันดับ รพ.ที่มีผลการส่งข้อมูลมาก (6 เดือนแรก ปี 2552)
30

31 รพ.ที่ได้คะแนน ไม่สม่ำเสมอ (6 เดือนแรก ปี 2552)
31

32 รพ.ที่ได้คะแนน ทั้ง 12 แฟ้ม และ 18 แฟ้ม (6 เดือนแรก ปี 2552)
32

33 เปรียบเทียบการส่งข้อมูล สนย. กับ คะแนน สปสช. (เดือน ต.ค.2551)
33

34 นายณัฏฐธร มโนวร หัวหน้างานสารสนเทศ โทร. : ต่อ 5023 มือถือ : , MSN :


ดาวน์โหลด ppt งบกองทุน OP+PP individual data ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google