งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structural, Physical and Chemical properties of Grains.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structural, Physical and Chemical properties of Grains."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structural, Physical and Chemical properties of Grains

2 Physical property of grain คุณลักษณะที่สามารถวัด ชั่ง ตวง หรือตรวจสอบได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง วัตถุประสงค์ : ความห มาย : 1. เพื่อให้ทราบลักษณะกายภาพของเมล็ด ธัญพืช และเมล็ดพืชตระกูลถั่ว 2. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะ ทางกายภาพของเมล็ดธัญพืช และเมล็ดพืช ตระกูลถั่ว 3. ทราบประโยชน์ของการศึกษาลักษณะ ทางกายภาพ

3 Physical property of grain Color Shape : round, flat, heart Size : large, medium, small

4 Weight : heavy and light Dimension : Thickness Seed coat texture Affinity : Electrostatic properties

5 Color Weight Shape Size Dimension Seed coat texture

6

7 1. สามารถนำความรู้ไปใช้ในเรื่องการ คัดแยกเมล็ด เพื่อการค้า ประโยชน์ : 3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในปรับปรุง คุณภาพเมล็ด 3.. เพื่อนำไปใช้ในการเลือกปฏิบัติกับเมล็ดอย่าง เหมาะสม เช่น อบแห้ง (Drying) ให้ได้ คุณภาพที่สุด

8 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดพืชอาหารมี อะไรบ้างยกตัวอย่างมา 5 ลักษณะ จงบอกประโยชน์ของการศึกษาลักษณะทาง กายภาพมาให้เข้าใจ คำถ าม ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวสามารถ นำมาแบ่งข้าวได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Structural, Physical and Chemical properties of Grains.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google