งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grain Processin g การปรับปรุงสภาพเมล็ด พืชอาหาร ทรงศิลป์ พจน์ ชนะชัย โทร 7723 เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grain Processin g การปรับปรุงสภาพเมล็ด พืชอาหาร ทรงศิลป์ พจน์ ชนะชัย โทร 7723 เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grain Processin g การปรับปรุงสภาพเมล็ด พืชอาหาร ทรงศิลป์ พจน์ ชนะชัย โทร 7723 เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น

2 Grain Processin g เป็นขบวนการเพื่อปรับปรุง คุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดพืช อาหาร เพื่อนำไปใช้ผ่าน ขบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ ประโยชน์ หรือเก็บรักษาต่อไป

3 1. แยกเมล็ดออกจากรวง หรือ ฝัก เช่น ถั่วลิสง หรือส่วนอื่น ๆ 2. ทำความสะอาด 3. ปรับปรุงคุณภาพ เช่น ลดความชื้น คัดเกรด 4. ปรับปรุงคุณลักษณะอื่น ๆ และป้องกัน กำจัดแมลง และเชื้อรา Objectives:

4 Grain Processin g 1. เมล็ดต้องมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่าง กันอย่างน้อย 1 ลักษณะ ระหว่างสิ่งเจือปน (contaminants) และเมล็ดดี (Major crop seed) 2. สิ่งเจือปนนั้นมีมากมายหลายชนิด ซึ่งมี ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ฉะนั้นต้อง เลือกเครื่องจักรที่สามารถทำความสะอาดได้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว และมีประสิทะภาพสูง หลักการการทำความสะอาด และ คัดแยกเมล็ดพืชอาหาร

5 Consideration factors for grain processing 1. Grain moisture content 2. Harvesting and processing methods 3. Grain characteristics or Grain type 4. Economical Efficiency 5. Minimized loss 6. Upgrading 7. End use

6 4. Economical Efficiency 5. Minimized loss 6. Upgrading 7. End use Consideration factors for grain processing

7 Procedure of Grain Processing 1. Harvesting and Shelling/Threshing 2. Pre- cleaning (scalper) 5. Cleaning 3. Drying 6. Grading 4. Screening 7. Treatment

8 * Procedure of Grain Processing * 1.Harvesting and Precleaning - Combine harvestor - Scalper (Picking on a belt, large screener ) - Thresher/Sheller - Debearder

9 * Procedure of Grain Processing * 2. Pre-cleaning - Scalper (Screener) - Air blower 3. Drying - LSU - In store - Fluidized bed

10 4. Screeni ng - Screene r 5. Cleaning - Air screen cleaner 6. Grading - Gravity separator - Color separator 7. Treatmen t - Fumigation

11 Grain Processin g 1. Size (large, medium or small) 2. Shape (round, flat oval, triangle, dimension, ect.) 3. Weight (heavy, light) 4. Density หรือ specific gravity Grain Processing 1 The physical bases of grain separation Being Done by Using the Differences of Grain Properties and Inert Materials

12

13

14 Physical properties of Inert Materials

15 Grain Processin g 5. Seed coat (Fruit wall) texture 6. Colour (green, red, brown, ect.) 7. Affinity for liquid Grain Processing 1 The physical bases of grain separation

16 Grain Processin g Physical characteristic used for grain separation 1. Size เป็นหลักการเบื้องต้นในการใช้ทำ ความสะอาดเมล็ด เมล็ดพืชต่างชนิดกัน มี ขนาดต่างกัน และขนาดต่างจากสิ่งเจือปน เครื่องจักรที่ใช้ได้แก่ Grain Processing 1 1.1 Scalper ใช้ประโยชน์จากการ ทำงานของตะแกรง เป็นการแยกขั้นแรก จะแยก สิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกก่อน 1.2 Air screen cleaner เครื่องมือชนิดนี้นิยมใช้กันอย่าง กว้างขว้างเพราะมีตะแกรงขนาด และชนิดต่างๆมากกว่า 200 ชนิด และขนาดให้เลือก สามารถแยก เมล็ดได้โดยลักษณะ 3 มิติ ความ กว้าง ความหนา และความยาว

17 1.Size 1.3 Width and thickness separators หรือ precision grader เป็นเครื่องมือที่พัฒนาการมาจาก air screen cleaner ใช้สำหรับคัดเมล็ด มากกว่าการทำความสะอาด รูตะแกรงจะ มีความลึก คัดขนาด Grain Processing 1 1.4 Length separator ใช้ สำหรับแยกเมล็ดที่มีความยาว ต่างกัน

18 2. Shape (round, flat oval, triangle, dimension, etc.) ใช้ความสามารถในการกลิ้งของเมล็ดลง ตามที่ลาดเอียง ( ในบางกรณีสิ่งเจือปนมีขนาดทั้ง 3 มิติ ใกล้เคียงกันเมล็ดดีจนไม่สามารถใช้ air screen cleaner หรือเครื่องมืออื่นๆ หห ลักการแยกจะแยกเมล็ดออกจากกันโดย อาศัย Grain Processing 1 Grain Processin g 2.1. Spiral separator 2.2 Draper 2.3 Inclined vibrating deck

19 Grain Processin g 3. Weight (heavy, light) ใช้ความเร็วลมแขวนลอยของเมล็ดเป็นตัวคัด โดยเป่ากระแสลมด้านวัตถุนั้น สิ่งที่เบาจะ ถูกพัดออกไป เรียกเครื่องนี้ว่า Air separator โดยทั่วไปมี 2 ชนิด 3.1 Pneumatic separator เป็นท่อกลวงมี ลมเป่าอยู่ส่วนล่างของท่อ 3.2 Fractionating separator เมล็ดที่มี ความถ่วงจำเพาะต่ำจะถูกพัดออกไป เมล็ด ที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำมักจะมีความงอก ต่ำด้วย ฉะนั้นจึงเป็นการปรับปรุง เปอร์เซ็นต์การงอกให้สูงขึ้นด้วย Grain Processing 1

20 Grain Processin g Grain Processing 1 4. Density หรือ specific gravity ( ความหนาแน่นหรือความถ่วงจำเพาะ ) เมล็ดที่มีขนาดเท่ากันทั้ง 3 มิติ แต่อาจ แตกต่างกันในด้านความหนาแน่นหรือ ความถ่วงจำเพาะ เช่น เมล็ดอ่อนลีบ เมล็ด ที่เสื่อมสภาพ หรือแมลงเจาะทำลาย ลักษณะนี้สามารถคัดแยกได้โดยใช้ Gravity separator นอกจากนี้นี้ยังสามารถ ยกระดับคุณภาพของเมล็ดด้วย Stoner

21 Grain Processin g 5. Seed coat (Fruit wall) texture เช่น เมล็ดฝ้ายที่มีขน 6. Colour (green, red, brown, ect.) Colour sorter 7. Affinity for liquid ( ไม่นิยมใช้ ในเมล็ดพืชอาหาร ) Grain Processing 1 The physical bases of grain separation

22 Instrum ents Instrum ents Combine harvestor Scal per Grading separator Drye r Harvestor Sheller/Thresher Cleaner

23 Processing of Paddy Harvesting and Shelling/Threshing Drying precleaning Screening storage milling (husk rice) brow rice polishing Cleaning Grading (Colour sortor) white rice Packing

24 cleaning (blowing) Sizing grading ( colour sortor) packing Rice (white rice)

25 POSTHARVEST Harvesting Drying Shelling Storage

26

27 Mechanical shelling Hand shelling

28 คำถาม

29

30

31 Instrument

32

33

34

35

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt Grain Processin g การปรับปรุงสภาพเมล็ด พืชอาหาร ทรงศิลป์ พจน์ ชนะชัย โทร 7723 เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google