งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grain Harvestin g. Objectiv es: To understand harvesting methods and system manage To understand harvesting index of cereals and grain-legumes  เป้าหมายหลักของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grain Harvestin g. Objectiv es: To understand harvesting methods and system manage To understand harvesting index of cereals and grain-legumes  เป้าหมายหลักของการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grain Harvestin g

2 Objectiv es: To understand harvesting methods and system manage To understand harvesting index of cereals and grain-legumes  เป้าหมายหลักของการ เก็บเกี่ยว ให้ได้เมล็ดพืชคุณภาพดี และ ผลผลิตสูงสุด

3 การเก็บ เกี่ยว การเก็บเกี่ยว เป็นกระบวนการแยกเมล็ด ออกจากต้นพืชในแปลง อาจจะรวมไป ถึงกระบวนการการนวดเมล็ดออกจาก รวงหรือฝัก การเก็บเกี่ยวแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ 1. การตัด : การตัดส่วนของรวง หรือฝัก ออกจากต้นพืชในแปลง 2. การนวด : การแยกเอาเมล็ดออกจาก ส่วนของรวง ฝัก หรือต้นพืชเพื่อให้ได้ เมล็ดออกมา

4 Harvestin g Index  Age (Physiological Maturity; PM) เมล็ดพืชมีการสะสมอาหารมากที่สุด ความงอกและความแข็งแรงมากที่สุด - logging of plant - color of stalk or plants - color of pod or grains  Age after flowering or day after flowering)  Crop characteristics

5 1. น้ำหนักของเมล็ด 2. ความ งอกของเมล็ด 3. ความแข็งแรงของเมล็ด การเปลี่ยนแปลงในระหว่างการ สุกแก่ของเมล็ด 4. ความชื้นของเมล็ด 5. ขนาดของเมล็ด Harvestin g Index

6 นน. เมล็ด ขนาด เมล็ด

7 MILKY STAGE 18-22 DAYS AFTER SILKING MILKY STAGE DOUGH STAGE DENT STAGE 10-14 DAYS AFTER SILKING BLISTER STAGE FIROZA et al (2004) CORN KERNEL DEVELOPMENT DENT 60-70 DAS

8 Grain Moisture Content (%) Corn 18- 20 Rice 17-23 Sorghum28-32 Wheat16- 19 Soy bean14- 16 Peanut ~ 30 Other legumes 14- 20 Harvesting Index (Moisture content)

9 วิธีการ เก็บเกี่ยว 1. เก็บ ด้วยมือ 2. เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องจักร ค่าจ้าง แพง ลักษณะของต้นพืช ระยะห่างของ ต้นพืช ขาดแรงงาน เครื่องมื อ อื่น ๆ

10 Harvestin g Index หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเก็บ เกี่ยวด้วยเครื่องจักร 1. ลักษณะต้น พืช 2. ความสูงของ ซี่เกี่ยว 3. ความเร็วของการ ขับเคลื่อน 4. ความสูงของ ใบมีด (cutter) 7. ความเร็วลมของพัดลม 8. ลักษณะของตะแกรง ทำความสะอาดเบื้องต้น 5. ระยะห่างระหว่างซี่นวด กับผนังห้องนวด 6. ความเร็วของลูกนวด 9. Minimized loss 10. Economical Efficiency 11. Efficiency

11 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ เก็บเกี่ยว 1. ความชื้น ของเมล็ด 2. วิธีการ เก็บเกี่ยว 3. ช่วงเวลาใน การเก็บเกี่ยว 4. สภาพ ภูมิอากาศ 5. ขนาด พื้นที่ 6. ชนิด ของพืช

12 การสูญเสียของเมล็ดเมื่อเก็บเกี่ยว ในช่วงเวลาไม่เหมาะสม 1. การร่วงของ เมล็ด 2. การหักล้มของ ต้น 3. การงอกบนต้น 4. การทำลายของศัตรู

13 ปัญหาการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช ของประเทศไทย 1. สภาพดินฟ้าอากาศ ( อุณหภูมิ และความชื้น สูง ) 2. เขตร้อนชื้นมีการระบาดของโรค และแมลงมาก การเก็บเกี่ยวล่าช้าทำให้เกิดการสูญเสีย ต่อเนื่อง 1.1 เมล็ดมีความชื้นสูงในขณะเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะผลผลิตที่ ต้องเก็บเกี่ยวในฤดูฝน เช่น ข้าวนาปรัง 1.2 เครื่องอบแห้งไม่เพียงพอ ทำให้จุลินทรีย์เข้าระบาด สูญเสียคุณภาพทางโภชนาการ 2.1 ผลผลิต และคุณภาพต่ำ 2.2 ผลผลิต เสียหายเนื่องจากโรคและแมลง 2.3 ปัญหาการเก็บรักษา

14 การจัดการเก็บ เกี่ยว 1. วางแผนการปลูกให้เหมาะสม 2. เก็บเกี่ยวเมล็ดเมื่อแก่เต็มที่ และ ความชื้นเหมาะสม 3. การจัดการกับเมล็ดใน ขั้นตอนต่อไป เช่นการกะเทาะ เมล็ด การอบแห้ง การทำความ สะอาด

15 Harvester Model

16 Combine harvester

17 Model of harvester

18 Harvesting Index of corn Stage of ripenessApproximate Characteristics moisture content (%) Milky ripeness 50 Grain stem milky grain Stage of ripeness Dead ripeness 10-14 Grain glass-hard, tend to fall out of the chaff. Straw durty yellowish to whitish grey and brittle Yellow ripeness 25 Yellow stem, slightly green Full ripeness 18 hard grain, straw light yellow

19 Harvesting Index of Soy bean * Moisture Content * Plant characteristics - Pod colour - Leaf colour - Logging of the plant

20 Harvesting Index of Mungbean In-determinate plant การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร มีปัญหา Harvesting Index - Day after Flowering (variety) - Pod characteristics (Black or brown) - 50% of Mature Pod

21 PEANUT Arachis hypogaea L. (Leguminoceae) Annual herb Used in various ways Contains high oil (44-56%) and protein contents (22-30%)

22 Harvesting Index Moisture content about 25 to 50 % or higher at harvest (most important factor in the harvesting, drying, storage and marketing of peanut) Seed charactoristics - when internal pericarp of peanut pod turns to brown or black colour Age - 70% of pods are fully matured

23 HARVESTING ON PEANUT

24 คำถา ม 1. การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ในประเทศไทยมีวิธีการ เก็บเกี่ยวอย่างไรบ้าง 2. ท่านได้รับมอบหมายให้เก็บ เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องมือเก็บ เกี่ยวท่านจำเป็นต้องพิจารณา และมีข้อมูลอะไร 3. ดัชนีการเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่ว เหลืองมีอะไร

25

26 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว S 28-32% เก็บเกี่ยวหักใส่ กระสอบ ~ 30 กองรวมกันบนพื้น ~ 7 S 24-26% ขนเข้ายุ้ง ชั่วคราว ~ 20 S 19-20% ขนเข้ายุ้ง บริเวณบ้าน สี (Shelling) สีขาย

27 S 19-20% ขนเข้ายุ้งบริเวณบ้าน สี (Shelling) สีขาย S 17-18% ลดความชื้น ~ 18 ขายไซโล / โรงงานอาหาร สัตว์ S 13-14% ลดความชื้น เก็บเข้าไซโล Fumigate แปรรูป

28 Harvesting Index of Paddy

29 1. การเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวโพด ใช้เกณฑ์ อะไรบ้าง 2. ปัญหาการเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วเขียวมี อะไร 3. การใช้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวต้อง พิจารณาอะไรบ้าง 4. ลักษณะของต้นพืชที่สามารถนำมาใช้ ในการเก็บเกี่ยวมีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Grain Harvestin g. Objectiv es: To understand harvesting methods and system manage To understand harvesting index of cereals and grain-legumes  เป้าหมายหลักของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google