งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาระบบ ชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ การตัดสินใจ โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับ ชั้นกับงานชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาระบบ ชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ การตัดสินใจ โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับ ชั้นกับงานชลประทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาระบบ ชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ การตัดสินใจ โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับ ชั้นกับงานชลประทาน

2 ในงานชลประทานมีการตัดสินใจที่สำคัญใน หลายๆ เรื่อง ดังนั้นการที่มีวิธีหรือกระบวนการที่ จะช่วยให้การตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นย่อมจะเป็น ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

3 Analytic Hierarchy Process, AHP คืออะไร ? กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น ( Analytic Hierarchy Process, AHP ) เป็น วิธีการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ ( Multi – Criteria Decision Making Method )

4 จุดเด่นของ AHP คืออะไร ?  เป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปใช้กับการตัดสินใจที่มีความ ยุ่งยากซับซ้อนได้

5 การนำ AHP มาใช้กับงานชลประทาน  การเลือกทางเลือก  การจัดลำดับความสำคัญ  การตัดสิน เรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆ  การวางแผน  การคาดการณ์  การประเมินผล

6 AHP ต้องใช้อะไรบ้าง ?  เกณฑ์ ( กำหนดโดยผู้ตัดสินใจ )  การเปรียบเทียบตามเกณฑ์ ( พิจารณาโดยผู้ตัดสินใจ )  ตารางระดับความสำคัญหรือความชอบ

7 รูปแบบของ AHP AHP จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นระดับชั้น คือ เป้าหมาย เกณฑ์ เกณฑ์ย่อย และ ทางเลือก จากนั้นให้วิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ หรือทางเลือกทีละคู่ ตามตารางระดับความสำคัญ หรือความชอบ แล้วก็คำนวณหาน้ำหนัก ความสำคัญ หรือลำดับความสำคัญของแต่ละชั้น

8 ขั้นตอนการดำเนินการ AHP 1. การจัดลำดับชั้นในการวิเคราะห์ ( Structuring the Hierachy ) จัดทำเป็นแผนภูมิระดับชั้น ระดับชั้นบนสุด คือเป้าหมาย หรือปัญหาที่ ต้องการตัดสินใจ ( Goal ) ระดับชั้นที่ 2 คือเกณฑ์หลัก ( Criteria ) ระดับชั้นที่ 3 คือเกณฑ์ย่อย ( Subcriteria )( ถ้ามี ) ระดับชั้นสุดท้าย คือ ทางเลือก ( Alternative )

9 เป้าหมา ย เกณฑ์ เกณฑ์ ย่อย ทางเลือ ก

10 2 การคำนวณหาลำดับความสำคัญ ( Calculation of Relative Priority ) ในแต่ระดับชั้นให้พิจารณาเปรียบเทียบ ความสำคัญของเกณฑ์ต่างๆในระดับชั้นเดียวกัน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ หรือ ทางเลือกทีละคู่ ( Pairwise Comparison ) ตาม ตารางระดับความสำคัญ หรือความชอบ ( Standard Preferrence Table ) แล้วก็ คำนวณหาน้ำหนักความสำคัญ หรือลำดับ ความสำคัญของแต่ละชั้น

11

12 1=Equally 3=Moderate 5=Strong 7=Very Strong 9=Extreme 2, 4, 6, 8 ใช้เมื่อมีความแตกต่างกันบ้างในระหว่างช่วงระดับต่างๆ

13 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความสำคัญ การเลือกซื้อสินค้า โดยใช้เกณฑ์ด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ A มีคุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ B โดย ให้ A มีค่าระดับเปรียบเทียบมากกว่า (Very Strongly Preferred) ของ B หรือแสดงเป็น ตัวเลขเท่ากับ 7 เมื่อเปรียบเทียบกลับกัน ผลิตภัณฑ์ B ก็จะมีคุณภาพเป็น 1/7 ของผลิตภัณฑ์ A หมายเหตุ ทางเลือกเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบ แนวตั้งและแนวนอนจะแสดงตัวเลขเท่ากับ 1

14 การตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ราคา ทำเล ลักษณะบ้าน บ้าน B C การเลือกซื้อบ้าน บ้าน A

15

16

17

18

19 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาระบบ ชลประทาน ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ การตัดสินใจ โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับ ชั้นกับงานชลประทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google