งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Topic 10 ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ และการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Topic 10 ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ และการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Topic 10 ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ และการเปลี่ยนแปลง

2  รายได้ประชาชาติดุลยภาพ รายได้ประชาชาติที่อยู่ในระดับเดียวกับความ ต้องการใช้จ่ายมวลรวม เป็นระดับรายได้ ประชาชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตราบ เท่าที่องค์ประกอบของความต้องการใช้จ่าย มวลรวมยังคงสภาพเดิม (Aggregate Demand = Aggregate Suppy)  การวิเคราะห์รายได้ดุลยภาพในแบบจำลอง แบ่งได้ 2 แนวทาง คือ - แนวทางอุปสงค์รวมเท่ากับอุปทาน (AD = AS) - แนวทางส่วนรั่วไหลเท่ากับส่วนอัดฉีด (S+T+M = (I+G+X)

3 อุปสงค์รวมประกอบด้วย C +I +G+ (X-M) = AD (Aggregate Demand) อุปทานรวมคือผลิตภัณฑ์ประชาชาติ = Y = AS (Aggregate Supply) ข้อสมมุติ GDP at mkp = NI ดังนั้น NI = Y รายได้ประชาชาติอยู่ในดุลยภาพ เมื่อ C + I + G + (X-M) = Y แนวทางอุปสงค์รวมเท่ากับอุปทาน

4  การวิเคราะห์จากกราฟ 0 ADe AD E YeYe Y AD = C + I +G + (X-M) Y, AS AD < (Y, AS) Y1Y2 AD > AS

5 Example (1) Suppose C = 100 +0.8 Yd I = 100 mil. bt G = 200 mil. bt X = 50 mil. bt M = 30 mil.bt T = 10 mil. Bt จงหา ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ, graph

6  แนวทางส่วนรั่วไหลเท่ากับส่วนอัดฉีด - ส่วนรั่วไหล คือ ส่วนที่ทำให้รายได้ ประชาชาติลดลง เมื่อตัว แปรดังกล่าวเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย S, T, M - ส่วนอัดฉีด คือ ส่วนที่ทำให้รายได้ ประชาชาติเพิ่มขึ้น เมื่อตัว แปรดังกล่าวเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย I, G, X รายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับดุลยภาพ ก็ต่อเมื่อ S + T +M = I + G + X สมมติให้ I : เป็นการลงทุนอิสระ

7  การวิเคราะห์จากกราฟ Ye E S+T+M=I+G+X S+T+M I+G+X Y -Ca+Ma Y1 Y2Y2

8 Example (2) Suppose C = 100 +0.8 Yd I = 100 mil. bt G = 200 mil. bt X = 50 mil. bt M = 30 mil.bt T = 10 mil. Bt จงหา ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพด้วยวิธี ส่วนรั่วไหลเท่ากับส่วนอัดฉีด, แสดง graph

9  การเปลี่ยนแปลงระดับดุลยภาพและระดับ ว่าจ้างทำงานดุลยภาพ รายได้ประชาชาติดุลยภาพจะเปลี่ยนแปลง เมื่อตัวกำหนดรายได้เปลี่ยนแปลง ตัวกำหนดรายได้ดุลยภาพ คือ อุปสงค์ รวมและอุปทานรวม เมื่อตัวกำหนดอุปสงค์รวมเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อ C, I, G, (X-M) ตัวได้ตัวหนึ่งเปลี่ยนหรือ ทุกตัวพร้อมกัน จะทำให้รายได้ดุลยภาพ เปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือ เป็นการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของส่วนรั่วไหลและส่วนอัดฉีด

10  การวิเคราะห์จากกราฟ กำหนด รายจ่ายของการลงทุนเพิ่มขึ้น AD 0 Y1Y1 Y2Y2 Y AD1 AD2 Y Y1 Y2 Y I+G+X I+G’+X S+T +M

11  ทฤษฎีว่าด้วยตัวทวี (Multiplier) คือ ค่าที่เป็นตัวเลขที่แสดงว่าเมื่อมีการ เปลี่ยนแลงในรายจ่ายอิสระแล้ว ระดับ รายได้ประชาชาติจะเปลี่ยนแปลงไป เท่าใดของรายจ่ายอิสระ เช่น Y = k I เมื่อ Y : การเปลี่ยนแปลงของ รายได้ประชาชาติ I : การเปลี่ยนแปลงของ รายจ่ายในการลงทุน k : ตัวทวี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 / (1 - MPC) = 1 / MPS Assumptions : 1. Close economy 2. All variables are autonomous except C

12 Example (3) From Exs 1 and 2, C = 100 +0.8 Yd, I = 100 mil. Bt, G = 200 mil. Bt., X = 50 mil. Bt., M = 30 mil.bt., T = 10 mil. Bt Suppose investment increase by 100 mil bt. ( การลงทุนเพิ่มขึ้น 100 mil bt, I = 100 ) จงหา k

13  ช่วงห่างการเฟ้อ และช่วงห่างการ ฝืด รายได้ประชาชาติดุลยภาพ (YE) ที่เกิดขึ้นในขณะ ใดขณะหนึ่ง อาจจะมีค่าไม่เท่ากับรายได้ ประชาชาติ ณ ระดับที่มีการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment Income หรือ Potential Income; YF) เมื่อไม่เท่ากันส่วนต่างดังกล่าวเรียกว่า ช่วง ห่างรายได้ (Income gap) ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ช่วงห่างการเฟ้อ และช่วงห่างการฝืด (YE ≠ YF) - ช่วงห่างการเฟ้อ (Inflationary gap) : สภาวะที่ ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่เกิดขึ้นจริงมีค่า มากกว่าความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่มีการจ้าง งานเต็มที่ (YE >YF) - ช่วงห่างการฝืด (Deflationary gap) : สภาวะที่ ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่เกิดขึ้นจริงมีค่าต่ำ กว่าความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่มีการจ้างงาน เต็มที่ (YE < YF)

14  การพิจารณาช่วงห่างการเฟ้อและ ช่วงห่างการฝืดจากกราฟ AD 0 E1 Ef E2 Y1YfY2 AD1 ADf AD2 ช่วงห่างการ ฝืด ช่วงห่างการ เฟ้อ


ดาวน์โหลด ppt Topic 10 ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ และการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google