งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Australian Model การอธิบายด้วยสมการ การอธิบายด้วยกราฟ กรณีของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Australian Model การอธิบายด้วยสมการ การอธิบายด้วยกราฟ กรณีของประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Australian Model การอธิบายด้วยสมการ การอธิบายด้วยกราฟ กรณีของประเทศไทย

2 สมการใน Australian Model A คือ Domestic Absorption

3 ตัวแปรใน Australian Model e = nominal exchange rate ราคาของ Tradables ในสกุลเงินตรา ตปท ราคาของ Nontradables ในสกุลเงินตราของตน RER = Real Exchange Rate

4 สมการใน Australian Model

5 Internal Balance External Balance NCI = net capital inflow

6 กราฟแสดง Australian Model RER=e P T * /P N a=A/P N 0 EB IB A B overemployment unemployment BOP surplus BOP deficit a a RER

7 กราฟแสดง Australian Model RER=e P T * /P N a=A/P N 0 EB IB overemployment unemployment BOP surplu s BOP deficit BOP surplus unemployment overemployment BOP deficit

8 RER=e P T * /P N a=A/P N 0 IB EB. o

9 RER=e P T * /P N a=A/P N 0 IB EB. o

10 RER=e P T * /P N a=A/P N 0 IB EB a RER 1 2

11 RER=e P T * /P N a=A/P N 0 IB EB 1 2

12 RER=e P T * /P N a=A/P N 0 IB EB EB’ 0 1 2 3

13 RER=e P T * /P N a=A/P N 0 IB EB EB’ 0 1

14 นโยบายการเงินใน Australian Model จาก - ใช้เงินกับ Nontraded Gds เป็นสัดส่วน ของรายจ่ายทั้งหมด (M=M2)

15 นโยบายการเงินใน Australian Model - Supply เป็น function ของ RER

16 นโยบายการเงินใน Australian Model ที่ดุลยภาพ

17 นโยบายการเงินใน Australian Model

18 - NCI คือ Foreign Borrowing อันเป็นทางเลือก ทางด้านนโยบาย - อุปสงค์ของสินค้าขึ้นกับ Real Balance (m=M s /P N ) - ดังนั้นนโยบายการเงินจะส่งผลต่อระดับของ Domestic Dem. โดยผ่าน Real Balance

19 กลไกการปรับตัวแบบ อัตโนมัต MB = NFA + DC NFA= Foreign Exchange Reserves - Foreign Liability ของธนาคารกลาง (CB) - CB คุม MB ไม่ได้ ถ้าคุม NFA ไม่ได้ - NFA ขึ้นกับปัจจัย เช่น ดุลการชำระเงินที่ส่งผล ต่อ M s

20 กลไกการปรับตัวแบบ อัตโนมัต - รัฐบาลสามารถคุม MB ได้เต็มที่หรือไม่ ได้ ถ้ารัฐบาลคุมเศรษฐกิจให้มีดุล ชำระเงินสมดุลตลอด - การสมดุลของ BOP จะเกิดขึ้นเมื่อ - ปล่อย e ให้ลอยตัวอย่างอิสระ - fix e ให้อยู่ในระดับที่ BOP สมดุลตลอด

21 กลไกการปรับตัวแบบ อัตโนมัต - ถ้าทำได้ ก็เท่ากับว่า คุม NFA ได้ - แต่ที่สำคัญคือ รัฐบาลคุมได้แค่ e หรือ M s ( โดยผ่าน BOP) ซึ่งเท่ากับว่าคุม M s ได้

22 กลไกการปรับตัวแบบ อัตโนมัต - ในระบบ e คงที่ - ราคาของ Traded Gds กำหนดโดย ตปท - BOP และดังนั้น NFA ถูกกำหนดในระบบ - M s จึงถูกกำหนดในระบบ รัฐบาลคุม M s ไม่ได้ - ในระบบที่ e ลอยตัว - รัฐบาลคุม M-stock ได้ - ราคาของ Traded Gds ผันผวนตาม e Bop ได้ดุลตลอด

23 กลไกการปรับตัวแบบ อัตโนมัต - สมมุติว่า DC g เพิ่ม ทำให้ M s เพิ่ม - ถ้า M d ไม่เพิ่มในสัดส่วนเดียวกัน ตัวแปรที่จะนำพา M s ที่เพิ่มขึ้นให้กลับมาเท่ากับ M d ก็คือ BOP โดยที่ เงินจะไหลออก ผ่านการขาดดุล BOP จนกระทั่ง m s =m d กลไกการปรับตัวแบบอัตโนมัต

24 นโยบายการเงินใน Swan Diagram - Automatic Adjustment Mechanism ใน Swan Diagram

25 นโยบายการเงินใน Swan Diagram - สมการที่เชื่อมระหว่าง BOP กับ M s ด้านขวามือจะเท่ากับสภาวะของ BOP - ถ้า Stock ของ NFA จะเปลี่ยน โดยผ่านการสะสม หรือการยุบลงของสำรองเงิน ตราต่างประเทศ

26 RER=e P T * /P N m=M/P N 0 IB EB นโยบายการเงินใน Swan Diagram BOP surplus BOP deficit RER 0 0 1 m0m0 m1m1

27 นโยบายการเงินใน Swan Diagram ผลของนโยบายการเงินแบบขยายตัว -M s เพิ่มจาก m 0 ไป m 1 โดยการขยาย DC - ผลคือ เศรษฐกิจขยับจากจุด 0 ไปที่ 1 เกิด BOP def เศรษฐกิจถอยในแนวราบจากจุด 1

28 นโยบายการเงินใน Swan Diagram - Excess Supply of Money จะถูกขจัดไป จน m ลดเหลือ m 0 ได้ดุลยภาพที่จุด 0 อีกครั้ง - m มีเท่าเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงใน องค์ประกอบ โดยมี DC มากขึ้น แต่ NFA ลดลง เนื่องจากขาดดุล BOP

29 Time Path Reserve time 0t0t0 t1t1 เพิ่ม M s ที่ t 0

30 Time Path 2 BOP time 0t0t0 t1t1 0 + - เพิ่ม M s ที่ t 0

31 Time Path 3 MsMs time 0 t0t0 t1t1 เพิ่ม M s ที่ t 0

32 ผลของการลดค่าเงิน IB EB RER=e P T * /P N m=M/P N o RoRo R1R1 2 3 1 P N Fixed

33 ผลของการลดค่าเงิน IB EB RER=e P T * /P N m=M/P N o 2 3 1 4 P N Flexible 5

34 ผลของการลดค่าเงิน - กรณี P N Fixed • การลดค่าเงินจะพระบบ ศก ออกจาก จุ ด 1 มี BOP เกินดุล ทำให้ M s เพิ่ม • ระบบ ศก เคลื่อนตัวไปที่จุด 2 บน EB • ที่จุด 2 มีแรงกดดันของเงิน เฟ้อ เพราะมี overemploy • ถ้าไม่มีการปรับลด e ระบบ ศก จะอยู่นอกดุล IB ได้ ระยะหนึ่ง ถ้า P N ปรับตัวสูงขึ้น ไม่ได้ทันที • แต่ไม่ค่อยพบกรณีเช่นนี้ เพราะ P N จะปรับสูงขึ้น

35 ผลของการลดค่าเงิน - กรณี P N flexible • การลดค่าเงินทำให้ ศก เคลื่อนจาก 1 ไป 2 มี BOP > o จึงค่อย ๆ เคลื่อนไปอยู่ที่ 2 บน EB • P N เพิ่ม ศก เคลื่อนออกจาก 2 ในทิศที่ วิ่งเข้าสู่จุด origin ด้วยแรงกดดันทาง RER และ Real Money Balance • Inflation จะอยู่จนกระทั่ง ศก มาอยู่ที่จุดที่ 3 บน IB • เพราะ มี BOP>o ทำให้ M s เพิ่ม เกิด inflation pressure P N เพิ่มต่อเนื่อง

36 ผลของการลดค่าเงิน • ถ้า P N flexible ไม่มาก ศก จะเคลื่อนตัวต่อไปที่จุด 5 เหตุการณ์จะเกิดสลับกันจะกระทั่งได้ดุลยภาพ ทั้งภายในและภายนอก ที่จุด 0 • ผลคือ การเพิ่มในทุกระดับราคา ทำให้เกิด Money Neutralkty โดยที่ระดับตัวแปรแท้จริงไม่เปลี่ยน แปลง • นี่เองเป็นเหตุให้ Ron Mckinnon และ Bob Mundell เสนอว่า การลดค่าเงิน เป็นเครื่องมือที่ไร้ค่า

37 ผลของการลดค่าเงิน • แต่นั่นก็เป็นข้อสรุปของกรณี P N flexible เนื่องจาก ถ้าตลาดแรงงานปรับตัวได้ดี + P N perfectly flexible ระบบ ศก จะได้ดุล IB ตลอดเวลา หากเป็นเช่นนี้ เรา สามารถให้ e คงที่ และให้ Auto. Adj. Mechanism (AAM) ดูแล EB • แต่เพราะ P N ไม่ flexible เราจึงพึ่ง AAM ไม่ได้ แสดงว่า • การลดค่าเงิน มีผลต่อ Real Economy คือ ไม่เกิด Complete Pass Through ของการลดค่าเงิน

38 ตัวอย่างการปรับตัว 1 IB EB RER=e P T * /P N m=M/P N o 1 2

39 ตัวอย่างการปรับตัว 1 เริ่มจากจุดที่ 1 ที่มี inflation + BOP deficit • AAM ทำให้เกิดการลดลงใน NFA และ M2 • ศก มุ่งสู่จุด 2 ที่มีการว่างงานมากมาย • ถ้า P N ลดลง ศก จะเกิดแรงขับเคลื่อนสู่ดุลภาพ ภายใน (IB) • ตามความเป็นจริง ศก จะมีระดับราคาที่อ่อนไหว พอที่จะทำให้ศก เข้าสู่สุลยภาพบน EB ระหว่าง จุด 2 และดุลยภาพคู่ • การลดค่าเงินยังคงจำเป็นที่จะนำ ศก สู่ดุลยภาพคู่

40 ตัวอย่างการปรับตัว 2 IB EB RER=e P T * /P N m=M/P N o 1 2 M o /P N o M o /P N 2 P N เพิ่ม

41 ตัวอย่างการ ปรับตัว 2 • e เพิ่ม ที่จุด 0 เกิด BOP surplus • ถ้ารัฐ sterilize การเพิ่มใน NFA • NFA เพิ่ม แสดงว่า DC ต้องลด • นั่นหมายถึง ธ. กลาง ต้องขาย Domestic Assets เช่น Gov’t Bond แต่จะทำได้ชั่วขณะ • ไม่นานนัก M2 จะเพิ่ม ทำให้ P N เพิ่มในที่สุด


ดาวน์โหลด ppt Australian Model การอธิบายด้วยสมการ การอธิบายด้วยกราฟ กรณีของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google