งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHT 631 Postharvest Handling System of Cereal Grains and Grain Legumes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHT 631 Postharvest Handling System of Cereal Grains and Grain Legumes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHT 631 Postharvest Handling System of Cereal Grains and Grain Legumes

2 School of Bioresources and Technology

3 PHT 631 Postharvest Handling System of Cereal Grains and Grain Legumes

4 Course outline PHT 631 111/6/53 1. Introduction Dr. Songsin Photchanachai 1, 2 18/6/53 2. Structure, physical and chemical properties of grains Dr. Songsin Photchanachai 325/6/53 3. Grain Harvesting Dr. Songsin Photchanachai 42/7/53 4. Grain processing * Threshing/Shelling * Cleaning, Grading, Milling Dr. Songsin Photchanachai 59/7/53 * Grain Drying - Equilibrium moisture content of grains - Measurement of moisture content - Drying methodology Dr. Somkiat Prusyawarakarn (Main campus) 616/7/53 5. Grain quality * Standard of grain quality for trade 6. Marketing and transportation * Marketing system * International trade Dr. Songsin Photchanachai 723/7/53 7. Biochemical Nutritive changes in grains * Biochemical changes in storage grains * Nutritive changes in storage grains Dr. Natta Loahakuljit

5 30/7/53 ****Midterm Exam **** 8 6/8/538. Postharvest machinery of cereals and grain legumes Dr. Chao 9 13/8/539. Grain storage technologies Dr. Songsin Photchanachai 10 20/8/5310. Grains storage pest * Insects and their control in stored grain A. Boosara Chankeawman ee 11 27/8/53* (3/8/53 PHT conference ) 11. * Microorganism and their control * Mycotoxins Dr. Thaweerat Wijitsunthonk ul 12 10/9/5312. Packing for cereal grains and their products Dr. Songsin Photchanachai 13 17/9/5313. Paper presentation and discussion Dr. Songsin Photchanachai 14 24/9/5314. Study visit Dr. Songsin Photchanachai 15 1/10/53 ****Final Exam ****

6 Coordinator: Asst. Prof. Songsin Photchanachai Office Hour: 08:30-17:00; Tel: 02-470-7723 E-Mail: songsin.pho@kmutt.ac.thsongsin.pho@kmutt.ac.th **In a case of invited lecturers the time may be changed. 1 time is 3 periods Paper assignment and presentation are needed Evaluation Mid-term exam 30% Final exam 30% Assignment 40% Grade evaluation: A ≥ 86, B+ = 80-85, B = 75-79, C+ = 70-74

7 Text books are in a library of the Division, School of Architecture and the main library at the main campus. Several journals are available in the Division, the Drying room of the School of Materials and Energy, and the main library. Many can be searched via Internet. อาจารย์บุษรา จันทร์แก้วมณี (Boosara Chankeawmanee) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. พหลโยธิน จตุจักร กทม. (Tel. 02 579 5583) References can be asked from the coordinator via e-mail Coordinator: Asst. Prof. Songsin Photchanachai; Office Hour: 08:30-17:00; Tel: 02-470-7723 E-Mail: songsin.pho@kmutt.ac.thsongsin.pho@kmutt.ac.th In a case of invited lecturers the time may be changed. 1 time is 3 periods Paper assignment and presentation are needed Evaluation Mid-term exam 30% Final exam 30% Assignment 40% Grade evaluation: A ≥ 86, B+ = 80-85, B = 75-79, C+ = 70-74 Text books are in a library of the Division,

8 School of Architecture and the main library at the main campus. Several journals are available in the Division, the Drying room of the School of Materials and Energy, and the main library. Many can be searched via Internet. อาจารย์บุษรา จันทร์แก้วมณี (Boosara Chankeawmanee) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. พหลโยธิน จตุจักร กทม. (Tel. 02 579 5583) References can be asked from the coordinator via e-mail Coordinator: Asst. Prof. Songsin Photchanachai; Office Hour: 08:30-17:00; Tel: 02-470-7723 E-Mail: songsin.pho@kmutt.ac.thsongsin.pho@kmutt.ac.th In a case of invited lecturers the time may be changed. 1 time is 3 periods Paper assignment and presentation are needed Evaluation Mid-term exam 30% Final exam 30% Assignment 40% Grade evaluation: A ≥ 86, B+ = 80-85, B = 75-79, C+ = 70-74 Text books are in a library of the Division,

9 3. เพื่อให้ นศ. ได้เรียนรู้ระบบการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดธัญพืช และเมล็ดพืช ตระกูลถั่ว 4. เพื่อให้ นศ. นำความรู้ที่ได้ไปจัดการหลัง การเก็บเกี่ยวเมล็ดธัญพืช และเมล็ดพืช ตระกูลถั่วอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของวิชาการ PHT 631 5. นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับสถานการณ์ ต่าง ๆ 1. เพื่อให้ นศ. ได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับเมล็ดพืชอาหารในกลุ่มธัญพืช และพืชตระกูลถั่ว 2. เพื่อให้ นศ. ได้รับความรู้และงานวิจัย ใหม่ ๆ ด้านเมล็ดพืชอาหาร

10 Definition of postharvest handling system of cereal grains and grain legumes An appropriated system that need for handling grains to keep their high quality and quantity and to reduce loss and waste till they are used as proper aspects.

11 คำจำกัดความ 3. Cereal หมายถึง เมล็ดธัญญาหาร เมล็ดพืช อาหารที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก ( แป้ง ) เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวไรน์ และ ข้าวบาร์เลย์ 2. Seed หมายถึง “ เมล็ดพันธุ์พืช ” ใช้ในการขยายพันธุ์ 1. Grain หมายถึง “ เมล็ดพืชอาหาร ” นำไปบริโภค

12 คำจำกัดความ 5. Loss หมายถึง การสูญเสียหรือ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ทำให้เสียคุณภาพทางอาหาร และ โภชนาการ 6. Waste หมายถึง การสูญเสียที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้น 4. Grain-Legumes หมายถึง พวก ถั่วทุกชนิด เช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วแดง หลวง ถั่วลันเตา และถั่วแระ

13 7. Feed ใช้เรียก อาหาร สำหรับสัตว์ 6. Food ใช้เรียก อาหารสำหรับ มนุษย์

14  Postharvest Tech. of Seeds  Crop physiology  Drying technology  Agricultural machinery Related subjects  Fungi, Toxicology and their control  Cereal Chemistry  Insect pest and their control  Packing and Transportation  Marketing

15  J. of Drying Tech.  J. of Agri Food Chem  J. of Stored product res.  J. of Food Sci Related journals  J. of Toxicology  J. of Cereal Chemistry  J. of Radiation Physic and Chem.  J. of Cereal Sci.

16  www.SciDirect.com  Main Library:- scopus, sprinklelink. ect.  www.en.wikipedia.org  www.google.com  www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pub med Search engines

17 เนื่องจากเมล็ดพืชเป็นสิ่งที่มีชีวิต เกิดความสูญเสียทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ภายหลังการเก็บ เกี่ยว สาเหตุที่ต้องมีการจัดการหลัง การเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช - ขบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ ภายใน เมล็ดพืช - สภาพแวดล้อม - ศัตรูโรงเก็บ เช่น แมลง นก หนู เชื้อจุลินทรีย์ - กระบวนการจัดการ เช่น การเก็บ เกี่ยว การอบแห้ง การสี การทำความ สะอาด

18 * เพื่อลดการลดการสูญเสียของเมล็ดพืช ในด้านปริมาณคุณภาพขณะการ ปฏิบัติการต่าง ๆ * เพื่อทราบวิธีการในการเก็บรักษาเมล็ดให้ เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการจัดการหลัง การเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช * เพื่อสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติที่ เหมาะสมกับเมล็ดพืชนั้น ๆ * ทราบวิธีเก็บเกี่ยวการลดความชื้น ทำ ความสะอาด ได้อย่างเหมาะสม และ ประหยัดค่าใช้จ่าย

19 * ทราบศัตรูของเมล็ดพืชที่เกิดขึ้นกับเมล็ด การเก็บเกี่ยว * ทราบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ด พืชในระหว่างการเก็บรักษา วัตถุประสงค์ของการจัดการหลัง การเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช * ทราบวิธีการลดการสูญเสียของเมล็ดทั้ง ด้านปริมาณ และโภชนาการ * ทราบวิธีการขนส่ง การบรรจุหีบห่อ และ การตลาดของเมล็ดพืช * เพื่อทราบขบวนการปฏิบัติที่ประหยัด และต้นทุนต่ำที่สุด * ทราบแนวทางการเพิ่มราคาให้กับเมล็ด พืช

20 1. วัตถุประสงค์ของการจัดการหลัง การเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช มีอะไรบ้าง 2. ท่านคิดว่าการเรียนวิชา PHT 631 สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มรายไดเข องเกษตรกรได้หรือไม่ อย่างไร 3. จงบอกวัตถุประสงค์ในการเรียนวิชา PHT 631 มาเป็นข้อ ๆ คำถาม


ดาวน์โหลด ppt PHT 631 Postharvest Handling System of Cereal Grains and Grain Legumes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google