งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grain Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grain Quality."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grain Quality

2 Objectives 1. To understand a meaning of grain qualities
2. To understand grain quality for trade 3. To understand each grain quality

3 Desirable qualities of each grain aren’t the same
Grain Quality Desirable qualities of each grain aren’t the same 1. Type of grain 2. End use of grain Wheat seed, bread, baking

4 2. Cultural practices and environment
Factors effect to grain qualities 1. Grain type 2. Cultural practices and environment Growing season - Fertilization, water etc. Harvesting system 3. Postharvest handling system - Threshing/Shelling, Drying, Grain processing

5 4. Storage manage and period
เช่น การจัดการภายในโรงเก็บ การป้องกันกำจัดแมลง 5. Transportation procedure วิธีการขนส่ง ทั้งนี้รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเมล็ดภายในระบบการจัดการต่าง ๆ

6 Grain quality properties
1. Low moisture content & uniform 2. High test weight 3. Low % foreign material 4. Low% of discolor, broken, etc. 5. Low breakage susceptibility 6. High milling quality 7. High oil content

7 Grain quality properties
8. High protein content 9. High nutritive value 10. High viability 11. Low mold content 12. Low carcinogen 13. Low insect damage

8 General grade standard
All countries concern 1. Moisture content 2. Test weight 3. Foreign materials 4. Other factors :- Toxins content, MGOs, chemical residuals, etc.

9 3. Postharvest treatment
Factors affect on quality properties 1. Environment 2. Time & System of harvesting period 3. Postharvest treatment 4. Storage period 5.Transportation procedure

10 Grade standard for Yellow corn in the United State
Grade factors No No No No No. 5 Moisture (max.%) Test weight (min.%) Foreign M. (max.%) Heat damage (max.%) Total damage (max.%) Source: USDA Quality below No. 5 on any factor label can not be in the trade

11 Maximum Percent Allowable
Grade standard for Yellow corn in Argentina Maximum Percent Allowable Grade factors No No.2 No No. 4 Damage kernels Broken kernels Foreign materials Source: Paulsen and Hill,1999

12 Maximum Percent Allowable
Grade standard for Yellow corn in South Africa Maximum Percent Allowable Grade factors No No No. 3 Defective kernels Other coulor kernels Foreign materials Sum of the above 3 defects Pink corn Source: Hill ,1998

13 Qualities needs for each of the grain.
Corn for feed Corn for oil Corn for grain exporter Rice Soybean

14 Rice quality 1. Moisture content (%MC) 2. Weight Test 3. Inert matter
4. %breakage

15 การแบ่งประเภทข้าวตามปริมาณอะไมโลส
ประเภทข้าว ปริมาณอะไมโลส (ร้อยละ) ลักษณะข้าวสุก ข้าวเหนียว เหนียวมาก ข้าวเจ้าอะไมโลสต่ำมาก เหนียว นุ่ม ข้าวเจ้าอะไมโลสต่ำ เหนียว นุ่ม ข้าวเจ้าอะไมโลสปานกลาง นุ่ม ค่อนข้างเหนียว ข้าวเจ้าอะไมโลสสูง ร่วน แข็ง

16

17

18 Non-irradiated sample

19 มาตรฐานข้าวหอมมะลิ พ.ศ. 2544
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศให้กำหนด ข้าวหอมมะลิไทย เป็นสินค้ามาตรฐาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2544 โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานดังนี้ 1. มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 92% 2. มีความชื้นไม่เกิน 14% 3. มีลักษณะโดยทั่วไป เป็นข้าวเมล็ดยาว มีความยาวท้องไข่น้อยโดยธรรมชาติ

20 มาตรฐานข้าวหอมมะลิ พ.ศ. 2544
4. ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ 5. ความยาวเฉลี่ยของเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหัก ต้องไม่ต่ำกว่า 7.0 มม. อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ย ของข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหัก ต้องไม่ต่ำกว่า 3.2 6. มีคุณสมบัติทางเคมี มีปริมาณอะมิโลสไม่ต่ำกว่าร้อยละ 13.0 และไม่เกินร้อยละ 18.0 ที่ระดับความชื้นร้อยละ 14.0 มีค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง ระดับ 6-7

21 มาตรฐานข้าวหอมมะลิ พ.ศ. 2544
7. การแบ่งชนิดของข้าวขาวและข้าวกล้อง ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2541

22 มาตรฐานข้าว 5% พ.ศ. 2544 ข้าวเต็มเมล็ด 60% Class 1 > 0.7 มม.
มาตรฐานข้าว 5% พ.ศ. 2544    กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกำหนด  ข้าวเต็มเมล็ด 60% ข้าวหัก class 1 < 7.0% Class 1 > 0.7 มม. short < 6.2 ไม่เกิน 10% ข้าวแดง < 60% ข้าวท้องไข่ < 6.0% ความชื้น < 14%

23 4. ข้าวขาว 5% หมายความว่าอย่างไร
คำถาม Grain qualities หมายความว่าอย่างไร 2. Grain quality สำหรับใช้ในการซื้อ-ขาย 3. คุณภาพข้าวที่ผู้บริโภคนำมาใช้ในการหุงต้มมีอะไรบ้าง 4. ข้าวขาว 5% หมายความว่าอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Grain Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google