งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Grain Quality. 1. To understand a meaning of grain qualities 2. To understand grain quality for trade 3. To understand each grain quality Objectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Grain Quality. 1. To understand a meaning of grain qualities 2. To understand grain quality for trade 3. To understand each grain quality Objectives."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Grain Quality

2 1. To understand a meaning of grain qualities 2. To understand grain quality for trade 3. To understand each grain quality Objectives

3 Desirable qualities of each grain aren’t the same Grain Quality Wheat seed, bread, baking 1. Type of grain 2. End use of grain

4 Factors effect to grain qualities 2. Cultural practices and environment -Growing season- Fertilization, water etc. - Harvesting system - Threshing/Shelling, Drying, Grain processing 1. Grain type 3. Postharvest handling system

5 4. Storage manage and period เช่น การจัดการภายในโรงเก็บ การป้องกัน กำจัดแมลง 5. Transportation procedure วิธีการขนส่ง ทั้งนี้รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเมล็ด ภายในระบบการจัดการต่าง ๆ

6 Grain quality properties 1. Low moisture content & uniform 2. High test weight 3. Low % foreign material 4. Low% of discolor, broken, etc. 5. Low breakage susceptibility 6. High milling quality7. High oil content

7 8. High protein content9. High nutritive value 10. High viability 11. Low mold content 12. Low carcinogen 13. Low insect damage Grain quality properties

8 General grade standard All countries concern 1. Moisture content2. Test weight 3. Foreign materials 4. Other factors :- Toxins content, MGOs, chemical residuals, etc.

9 Factors affect on quality properties 1. Environment 2. Time & System of harvesting period 3. Postharvest treatment 4. Storage period 5.Transportation procedure

10 Grade standard for Yellow corn in the United State Grade factors No.1 No.2 No.3 No. 4 No. 5 Moisture (max.%) 14.0 15.5 17.5 20.0 23.0 Test weight (min.%) 56.0 54.0 52.0 49.0 46.0 Foreign M. (max.%) 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 Heat damage (max.%) 0.1 0.2 0.5 1.0 3.0 Total damage (max.%) 3.0 5.0 7.0 10.0 15.0 Source: USDA Quality below No. 5 on any factor label can not be in the trade

11 Grade standard for Yellow corn in Argentina Grade factors No.1 No.2 No. 3 No. 4 Damage kernels 3.0 5.0 8.010.0 Broken kernels 2.0 3.0 5.0 5.0 Foreign materials 1.0 1.5 2.02.0 Source: Paulsen and Hill,1999 Maximum Percent Allowable

12 Grade standard for Yellow corn in South Africa Grade factors No.1 No.2 No. 3 Defective kernels 3.0 5.0 8.0 Other coulor kernels 2.0 3.0 5.0 Foreign materials 0.3 0.5 0.75 Source: Hill,1998 Maximum Percent Allowable Pink corn 12.0 12.0 12.0 Sum of the above 3 defects 9.0 20.0 30.0

13 Corn for feed Corn for oil Corn for grain exporter Rice Qualities needs for each of the grain. Soybean

14 Rice quality 1. Moisture content (%MC) 2. Weight Test 3. Inert matter 4. %breakage

15 การแบ่งประเภทข้าวตาม ปริมาณอะไมโลส ประเภทข้าว ปริมาณอะไมโลส ( ร้อยละ ) ลักษณะข้าวสุก ข้าวเหนียว 1-2 เหนียวมาก ข้าวเจ้าอะไมโลสต่ำมาก 2-9 เหนียว นุ่ม ข้าวเจ้าอะไมโลสต่ำ 9-20 เหนียว นุ่ม ข้าวเจ้าอะไมโลสปานกลาง 20-25 นุ่ม ค่อนข้างเหนียว ข้าวเจ้าอะไมโลสสูง 25-33 ร่วน แข็ง

16

17

18 Non-irradiated sample Irradiated sample

19 มาตรฐานข้าวหอมมะลิ พ. ศ. 2544 กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศให้กำหนด ข้าวหอมมะลิไทย เป็นสินค้ามาตรฐาน เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2544 โดยมีการปรับปรุง รายละเอียดมาตรฐานดังนี้ 1. มีข้าวหอมมะลิไทยไม่น้อยกว่า 92% 2. มีความชื้นไม่เกิน 14% 3. มีลักษณะโดยทั่วไป เป็นข้าวเมล็ด ยาว มีความยาวท้องไข่น้อยโดย ธรรมชาติ

20 4. ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ 5. ความยาวเฉลี่ยของเมล็ดที่ไม่มีส่วน ใดหัก ต้องไม่ต่ำกว่า 7.0 มม. อัตราส่วน ความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ย ของ ข้าวเต็มเมล็ดที่ไม่มีส่วนใดหัก ต้องไม่ต่ำ กว่า 3.2 6. มีคุณสมบัติทางเคมี มีปริมาณอะมิโลส ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 13.0 และไม่เกินร้อยละ 18.0 ที่ระดับความชื้นร้อยละ 14.0 มีค่า การสลายเมล็ดข้าวในด่าง ระดับ 6-7 มาตรฐานข้าวหอม มะลิ พ. ศ. 2544

21 7. การแบ่งชนิดของข้าวขาว และข้าวกล้อง ยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน ข้าวหอมมะลิไทย พ. ศ. 2541

22 มาตรฐานข้าว 5% พ. ศ. 2544 www.pechsiam.com/allabout2.htm กระทรวงพาณิชย์ได้ออก ประกาศกำหนด Class 1 > 0.7 มม. short < 6.2 ไม่ เกิน 10% ข้าวเต็มเมล็ด 60% ข้าวหัก class 1 < 7.0% ข้าวแดง < 60% ข้าวท้องไข่ < 6.0% ความชื้น < 14%

23 คำถ าม 1.Grain qualities หมายความว่าอย่างไร 2. Grain quality สำหรับใช้ในการซื้อ - ขาย 3. คุณภาพข้าวที่ผู้บริโภคนำมาใช้ใน การหุงต้มมีอะไรบ้าง 4. ข้าวขาว 5% หมายความว่าอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt Grain Quality. 1. To understand a meaning of grain qualities 2. To understand grain quality for trade 3. To understand each grain quality Objectives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google