งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ออกแบบและสร้าง เครื่องทดสอบ สร้างเอกสารประกอบการ ทดสอบทดสอบ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ออกแบบและสร้าง เครื่องทดสอบ สร้างเอกสารประกอบการ ทดสอบทดสอบ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ออกแบบและสร้าง เครื่องทดสอบ สร้างเอกสารประกอบการ ทดสอบทดสอบ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและ สถิติที่ใช้

2 ออกแบบและสร้างเครื่อง ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข ศึกษาข้อมูล จากเนื้อหาวิชา จาก สถานศึกษา จากบริษัท กำหนดเนื้อหาและ วัตถุประสงค์ ออกแบเครื่องทดสอบ อาจารย์ที่ปรึกษา สร้างเครื่องทดสอบ ผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้เก็บข้อมูล ได้เครื่องทดสอบการล้า ตัวของวัสดุ

3 สร้างเอกสารประกอบการ ทดลอง ศึกษาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหาเกี่ยวกับการล้าตัว รายละเอียดของชุดทดลอง ขั้นตอนการทดลอง ออกแบบเอกสารประกอบเครื่องทดสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ สร้างเอกสารประกอบเครื่องทดสอบ ผู้เชี่ยวชายตรวจสอบเอกสาร ได้เอกสารประกอบเครื่องทดสอบพร้อมนำไปใช้

4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. ศึกษาข้อมูลวิธีสร้างแบบประเมิน 2. กำหนดรูปแบบของคำถาม โดยศึกษาจากตำรา เอกสาร และงานวิจัยอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 3. สร้างแบบประเมินผลสำหรับสอบถามความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ 4. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแบบประเมินผลที่สร้างขึ้น และปรับปรุงแก้ไข 5. ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมิน

5 การวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพ ของเครื่องทดสอบ วัสดุที่ใช้ทำการทดสอบ เหล็ก st 37 เป็นวัสดุทดสอบ จำนวน 16 ชิ้น โดยขนาด ของชิ้นทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลาง ( d ) 8 มิลลิเมตร มีค่า รัศมี 0.5 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานของเครื่อง WP140 Fatigue Testing และคำนวณหาค่าความเค้นอัดสลับได้มี ความผิดพลาด ไม่เกิน 10 %

6 แรง F ( N ) ความเค้นสดับจำนวนรอบจนขาด N 20040010100 15030084984 125250399232 1002001985697 ตาราง ค่า S และค่า N ของวัสดุเหล็ก ที่ได้จากเครื่องมาตรฐาน แรง F ( N ) ความเค้นสดับจำนวนรอบจนขาด N 20040010605 15030088893 125250416119 1002002045267 ตารางที่ 4-2 ค่า S และค่า N ของวัสดุเหล็ก ที่ได้จากเครื่องที่สร้างขึ้น

7 แรง F ( N ) ความเค้นสดับจำนวนรอบจนขาด N 20040014030 ตารางที่ 4-3 ค่า S และค่า N ของวัสดุเหล็ก ( Test bar 1) จากตารางคู่มือ ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบค่า S และค่า N จากเครื่องมาตรฐานและเครื่องสร้างใหม่ ความเค้นดัดสลับ Error ความเค้นสดับ N ( Cycle) เครื่องมาตรฐาน N ( Cycle) เครื่องที่สร้างขึ้น 10 % 4001010010605+ 5 % 3008498488893+ 4.59 % 250399232416119+ 4.22 % 20019856972045267+ 2.99 %

8 สรุปผล - เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ สามารถหาค่าความเค้น สลับของเหล็ก st 37 โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน 10 % เมื่อ เทียบกับเครื่องมาตรฐาน - ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ, ด้านการทดสอบ, ด้านคุณภาพเครื่องทดสอบ ต้องมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ด้าน - ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด ไว้ในสมมติฐาน

9 อภิปรายผล จากการทดลองใช้เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุที่ สร้างขึ้น สามารถคำนวณหาค่าความเค้นดัดสลับมีความ ผิดพลาดไม่เกิน 10 % เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน เนื่องจากโครงสร้างเล็กกะทัดรัด และแข็งแรง ไม่มีเสียง ดัง การเคลื่อนย้ายสะดวก อุปกรณ์หา ซื้อได้ง่ายใน ท้องตลาด

10 ข้อเสนอแนะ ในการทดลองหาประสิทธิภาพ ชิ้นทดสอบ ขนาด ผิว จะต้องไปตามมาตรฐาน ควรมีการถ่ายทำเป็นสื่อ เกี่ยวกับ การเรียนการสอน และการทดสอบไว้ เพื่อเผยแพร่ ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ออกแบบและสร้าง เครื่องทดสอบ สร้างเอกสารประกอบการ ทดสอบทดสอบ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google