งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบสร้าง นวัตกรรม สำหรับการวิจัยใน ชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบสร้าง นวัตกรรม สำหรับการวิจัยใน ชั้นเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบสร้าง นวัตกรรม สำหรับการวิจัยใน ชั้นเรียน

2 นวัตกรรม แนวคิด วิธีการที่ครู ผู้วิจัย นำมาใช้พัฒนาผู้เรียน ปัญหาการวิจัย

3 รูปแบบของ นวัตกรรม แผนการจัด กิจกรรม ชุด กิจกร รม ชุดฝึ ก แบบ ฝึก สื่อผส ม ใบความรู้ - ใบ งาน ฯลฯ

4 กระบวนการสร้าง นวัตกรรม 1. วิเคราะห์ วัตถุประสงค์การวิจัย คุณธรรม จริยธรรม ศึกษา - พัฒนาผู้เรียน ในด้านใด ความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ ทักษะทาง กลไก

5 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี การเรียนการ สอน เทคนิคการพัฒนา จิตพิสัย การสอนแบบสืบสวน สอบสวน (Inquiry teaching method)

6 3. เลือกรูปแบบของ นวัตกรรม แผนการจัด กิจกรรม แบบฝึกใน คอมพิวเตอ ร์ ใบงาน / ใบ กิจกรรม ชุดฝึ ก แบบฝึก

7 4. กำหนดโครงสร้าง รายละเอียด ที่ รายการ / เนื้อหา จุดประสง ค์ ย่อย ลักษณะ นวัตกรร ม 1

8 ที่รายการ / เนื้อหา จุดประส งค์ ย่อย ลักษณะ นวัตกรร ม 1 การเขียน ภาพตาม จินตนาก าร สามารถ เขียนภาพ ตาม จินตนากา รของ ตนเองได้ ใบ กิจกรรม ฝึกเขียน ภาพ ตาม จินตนากา ร

9 5. สร้างนวัตกรรมตาม โครงสร้างที่กำหนด แผนการจัด กิจกรรมที่ 1 แผนการจัด กิจกรรมที่ 2 แผนการจัด กิจกรรมที่ 3

10 6. เสนอผู้รู้ / เชี่ยวชาญ พิจารณา 6.1 ความถูกต้องตาม แนวคิด ทฤษฏี 6.2 ความเหมาะสมกับ ผู้เรียน 6.3 ความเป็นไปได้ในการ ปฏิบัติ

11 7. วิเคราะห์ คุณภาพ ค่าดัชนีความ สอดคล้อง (IOC) IOC > Index of Congruence ดัชนีความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญ

12 การหาค่า IOC 1 : เห็นด้วย 0 : ไม่แน่ใจ -1 : ไม่เห็นด้วย 1 : เห็นด้วย 0 : ไม่แน่ใจ -1 : ไม่เห็นด้วย ค่า IOC = 0.5 ถือว่าใช้ได้

13 แบบสอบถามความเห็น : แผนการจัดกิจกรรม.... แผน ที่ รายการ ความคิดเห็น เห็น ด้วย (1) ไม่ แน่ใจ (0) ไม่เห็น ด้วย (-1) 1 การคูณ 2 การหาร

14 ตัวอย่าง 1 ผู้เชี่ยวชาญคน ที่ 1 = -1 ผู้เชี่ยวชาญคน ที่ 2 = 0 ผู้เชี่ยวชาญคน ที่ 3 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคน ที่ 1 = -1 ผู้เชี่ยวชาญคน ที่ 2 = 0 ผู้เชี่ยวชาญคน ที่ 3 = 1 รวมรายการนี้ = 0 คะแนน ค่า IOC = 0/3 = 0

15 ตัวอย่าง 2. ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = -1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = -1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 = 1 รวมรายการนี้ = 1 คะแนน ค่า IOC = 1/3 = 0.33

16 ตัวอย่าง 3. ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = 0 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 = 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 = 0 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 = 1 รวมรายการนี้ = 2 คะแนน ค่า IOC = 2/3 = 0.67

17 8. ปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 9. จัดทำฉบับสมบูรณ์เพื่อ นำไปใช้


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบสร้าง นวัตกรรม สำหรับการวิจัยใน ชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google