งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายทะเล. อาณาเขตทางทะเลของรัฐอาณาเขตทางทะเลของรัฐ ที่มา และ วิวัฒนาการของ กฎหมายทะเล กฎหมายทะเล กฎหมายทะเลกฎหมายทะเล ทะเลอาณาเขต  ทะเลอาณาเขต ช่องแคบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายทะเล. อาณาเขตทางทะเลของรัฐอาณาเขตทางทะเลของรัฐ ที่มา และ วิวัฒนาการของ กฎหมายทะเล กฎหมายทะเล กฎหมายทะเลกฎหมายทะเล ทะเลอาณาเขต  ทะเลอาณาเขต ช่องแคบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายทะเล

2 อาณาเขตทางทะเลของรัฐอาณาเขตทางทะเลของรัฐ ที่มา และ วิวัฒนาการของ กฎหมายทะเล กฎหมายทะเล กฎหมายทะเลกฎหมายทะเล ทะเลอาณาเขต  ทะเลอาณาเขต ช่องแคบ  ช่องแคบ เขตประมง  เขตประมง เขตต่อเนื่อง  เขตต่อเนื่อง รัฐหมู่เกาะ  รัฐหมู่เกาะ เขตเศรษฐกิจจำเพาะ  เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

3 ขอบเขตของทะเลอาณาเขต และเส้นฐาน คำจำกัดความ และความเป็นมา สิทธิในการผ่านโดยสุจริต ข้อกำหนดในทะเลอาณาเขต อำนาจของรัฐชายฝั่งต่อเรือต่างชาติ ภาระหน้าที่ของรัฐชายฝั่ง  ทะเลอาณาเขต

4 ขอบเขตของเขตต่อเนื่องขอบเขตของเขตต่อเนื่อง คำจำกัดความ และที่มาของเขตต่อเนื่อง กฎข้อบังคับในบริเวณเขตต่อเนื่องกฎข้อบังคับในบริเวณเขตต่อเนื่อง เขตต่อเนื่อง  เขตต่อเนื่อง

5 สิทธิการผ่านชั่วคราว (Transit Passage สิทธิการผ่านชั่วคราว (Transit Passage) คำจำกัดความ และกฎข้อบังคับ ช่องแคบ  ช่องแคบ

6 การวัดความกว้างของทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และไหล่ทวีป ของรัฐหมู่เกาะ การวัดความกว้างของทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และไหล่ทวีป ของรัฐหมู่เกาะ คำจำกัดความคำจำกัดความ สถานภาพทางกฎหมายของน่านน้ำหมู่เกาะสถานภาพทางกฎหมายของน่านน้ำหมู่เกาะ เส้นฐานหมู่เกาะ  เส้นฐานหมู่เกาะ รัฐหมู่เกาะ  รัฐหมู่เกาะ

7 เขตประมง  เขตประมง การขยายเขตทางทะเลเพื่อสิทธิในการประมงการขยายเขตทางทะเลเพื่อสิทธิในการประมง การขยายเขตต่อเนื่อง  การขยายเขตต่อเนื่อง การขยายทะเลอาณาเขต  การขยายทะเลอาณาเขต การเปลี่ยนวิธีการกำหนดเขต  การเปลี่ยนวิธีการกำหนดเขต น่านน้ำภายในของตน น่านน้ำภายในของตน การเปลี่ยนวิธีการกำหนดเขต  การเปลี่ยนวิธีการกำหนดเขต น่านน้ำภายในของตน น่านน้ำภายในของตน

8 เขตประมง  เขตประมง ความกว้างของเขตประมงความกว้างของเขตประมง เขตประมงจำเพาะ  เขตประมงจำเพาะ เขตอนุรักษ์การประมง  เขตอนุรักษ์การประมง

9 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ  เขตเศรษฐกิจจำเพาะ แนวคิดของเขตเศรษฐกิจจำเพาะแนวคิดของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำเพาะขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

10 กฎข้อบังคับของเขตเศรษฐกิจจำเพาะกฎข้อบังคับของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ สิทธิของรัฐชายฝั่ง  สิทธิของรัฐชายฝั่ง สิทธิในอธิปไตย  สิทธิในอธิปไตย สิทธิและหน้าที่ตามอนุสัญญา  สิทธิและหน้าที่ตามอนุสัญญา สิทธิของรัฐอื่น  สิทธิของรัฐอื่น

11 ทะเลหลวงทะเลหลวง สิทธิและหน้าที่ของรัฐทั้งปวงสิทธิและหน้าที่ของรัฐทั้งปวง หลักเสรีภาพในทะเลหลวงหลักเสรีภาพในทะเลหลวง สิทธิในการเยี่ยมตรวจเรือ  สิทธิในการเยี่ยมตรวจเรือ (Right of Visit) (Right of Visit) สิทธิในการเยี่ยมตรวจเรือ  สิทธิในการเยี่ยมตรวจเรือ (Right of Visit) (Right of Visit) การไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด  การไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด (Hot Pursuit) (Hot Pursuit) การไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด  การไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด (Hot Pursuit) (Hot Pursuit)

12 การประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเล ความร่วมมือระหว่างประเทศ  ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลประโยชน์พิเศษของรัฐชายฝั่ง  ผลประโยชน์พิเศษของรัฐชายฝั่ง ทะเลหลวงทะเลหลวง

13 ไหล่ทวีป ความหมายของไหล่ทวีปความหมายของไหล่ทวีป ชั้นทวีป หรือระเบียงทวีป  ชั้นทวีป หรือระเบียงทวีป ที่ราบริมฝั่งทะเล ไหล่ทวีป ลาดทวีป  ที่ราบริมฝั่งทะเล ไหล่ทวีป ลาดทวีป พื้นทะเล  พื้นทะเล พื้นดินท้องทะเล ดินใต้ผิวดิน  พื้นดินท้องทะเล ดินใต้ผิวดิน ธรณีวิทยาของพื้นดินท้องทะเลธรณีวิทยาของพื้นดินท้องทะเล

14 ไหล่ทวีปไหล่ทวีปลักษณะทางกฎหมายของพื้นดินท้องทะเลและดินชั้นล่างลักษณะทางกฎหมายของพื้นดินท้องทะเลและดินชั้นล่าง ขอบทวีป (Continental Margin)  ขอบทวีป (Continental Margin) ไหล่ทวีป ลาดทวีป เนินทวีป  ไหล่ทวีป ลาดทวีป เนินทวีป พื้นทะเล (Sea Floor)  พื้นทะเล (Sea Floor) ข้อจำกัดของรัฐชายฝั่ง  ข้อจำกัดของรัฐชายฝั่ง พันธะของรัฐชายฝั่ง  พันธะของรัฐชายฝั่ง


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายทะเล. อาณาเขตทางทะเลของรัฐอาณาเขตทางทะเลของรัฐ ที่มา และ วิวัฒนาการของ กฎหมายทะเล กฎหมายทะเล กฎหมายทะเลกฎหมายทะเล ทะเลอาณาเขต  ทะเลอาณาเขต ช่องแคบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google