งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายทะเล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายทะเล

2 กฎหมายทะเล ที่มา และ วิวัฒนาการของ กฎหมายทะเล อาณาเขตทางทะเลของรัฐ
ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง ช่องแคบ รัฐหมู่เกาะ เขตประมง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

3 ทะเลอาณาเขต คำจำกัดความ และความเป็นมา ขอบเขตของทะเลอาณาเขต และเส้นฐาน
ข้อกำหนดในทะเลอาณาเขต สิทธิในการผ่านโดยสุจริต ภาระหน้าที่ของรัฐชายฝั่ง อำนาจของรัฐชายฝั่งต่อเรือต่างชาติ

4 เขตต่อเนื่อง คำจำกัดความ และที่มาของเขตต่อเนื่อง ขอบเขตของเขตต่อเนื่อง
กฎข้อบังคับในบริเวณเขตต่อเนื่อง

5 ช่องแคบ คำจำกัดความ และกฎข้อบังคับ
สิทธิการผ่านชั่วคราว (Transit Passage)

6 รัฐหมู่เกาะ คำจำกัดความ การวัดความกว้างของทะเลอาณาเขต
เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และไหล่ทวีป ของรัฐหมู่เกาะ เส้นฐานหมู่เกาะ สถานภาพทางกฎหมายของน่านน้ำ หมู่เกาะ

7 เขตประมง การขยายเขตทางทะเลเพื่อสิทธิ ในการประมง การขยายเขตต่อเนื่อง
การขยายทะเลอาณาเขต การเปลี่ยนวิธีการกำหนดเขต น่านน้ำภายในของตน

8 เขตประมง ความกว้างของเขตประมง เขตประมงจำเพาะ เขตอนุรักษ์การประมง

9 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ แนวคิดของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
ขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

10 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ กฎข้อบังคับของเขตเศรษฐกิจจำเพาะ สิทธิของรัฐชายฝั่ง
สิทธิในอธิปไตย สิทธิและหน้าที่ตามอนุสัญญา สิทธิของรัฐอื่น

11 ทะเลหลวง หลักเสรีภาพในทะเลหลวง สิทธิและหน้าที่ของรัฐทั้งปวง
สิทธิในการเยี่ยมตรวจเรือ (Right of Visit) การไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด (Hot Pursuit)

12 ทะเลหลวง การประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากร ที่มีชีวิตในทะเล
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลประโยชน์พิเศษของรัฐชายฝั่ง

13 ไหล่ทวีป ความหมายของไหล่ทวีป ธรณีวิทยาของพื้นดินท้องทะเล
ชั้นทวีป หรือระเบียงทวีป ที่ราบริมฝั่งทะเล ไหล่ทวีป ลาดทวีป พื้นทะเล พื้นดินท้องทะเล ดินใต้ผิวดิน

14 ไหล่ทวีป ลักษณะทางกฎหมายของพื้นดินท้องทะเล และดินชั้นล่าง
ขอบทวีป (Continental Margin) ไหล่ทวีป ลาดทวีป เนินทวีป พื้นทะเล (Sea Floor) ข้อจำกัดของรัฐชายฝั่ง พันธะของรัฐชายฝั่ง


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายทะเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google