งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธาตุในตารางธาตุ Chaiwat Chueamang. คำทำนายของ Dmitri Mendeleev (1869) Eka-Aluminum (Ea)Gallium (Ga) Atomic mass 68 amu 69.9 amu Melting point Low 30.15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธาตุในตารางธาตุ Chaiwat Chueamang. คำทำนายของ Dmitri Mendeleev (1869) Eka-Aluminum (Ea)Gallium (Ga) Atomic mass 68 amu 69.9 amu Melting point Low 30.15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธาตุในตารางธาตุ Chaiwat Chueamang

2 คำทำนายของ Dmitri Mendeleev (1869) Eka-Aluminum (Ea)Gallium (Ga) Atomic mass 68 amu 69.9 amu Melting point Low 30.15 o C Density5.9 g/cm 3 5.94 g/cm 3 Formula of oxide Ea 2 O 3 Ga 2 O 3 ตารางธาตุของ Mendeleev มีธาตุที่รู้จักแล้วเพียง 66 ตัว

3 ลำดับการค้นพบ ธาตุ

4 8.2 ns 1 ns 2 ns 2 np 1 ns 2 np 2 ns 2 np 3 ns 2 np 4 ns 2 np 5 ns 2 np 6 d1d1 d5d5 d 10 4f 5f การจัดเรียงอิเล็กตรอน ชั้นนอกสุดของธาตุ

5 8.2 การแบ่งประเภทของ ธาตุ

6 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของแคทไอออนและแอนไอออน Na [Ne]3s 1 Na + [Ne] Ca [Ar]4s 2 Ca 2+ [Ar] Al [Ne]3s 2 3p 1 Al 3+ [Ne] อะตอมสูญเสีย อิเล็กตรอนเพื่อทำ ให้แคทไออออนมี การจัดเรียง อิเล็กตรอน เหมือนกับ Noble Gas. H 1s 1 H - 1s 2 or [He] F 1s 2 2s 2 2p 5 F - 1s 2 2s 2 2p 6 or [Ne] O 1s 2 2s 2 2p 4 O 2- 1s 2 2s 2 2p 6 or [Ne] N 1s 2 2s 2 2p 3 N 3- 1s 2 2s 2 2p 6 or [Ne] อะตอมรับ อิเล็กตรอนเพื่อทำ ให้แอนไอออนมี การจัดเรียง อิเล็กตรอน เหมือนกับ Noble Gas ของธาตุ Representative 8.2

7 +1+2+3 -2-3 แคทไอออนและแอนไอออนของธาตุ Representative 8.2

8 Na + : [Ne]Al 3+ : [Ne]F - : 1s 2 2s 2 2p 6 or [Ne] O 2- : 1s 2 2s 2 2p 6 or [Ne]N 3- : 1s 2 2s 2 2p 6 or [Ne] Na +, Al 3+, F -, O 2-, และ N 3- เป็น isoelectronic กับ Ne อะตอมของธาตุใด isoelectronic กับ H - ? He มี 2 อิเล็กตรอนเหมือน H - 8.2 มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

9 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของโลหะทรานสิชัน 8.2 การเกิดแคทไอออนของธาตุทรานสิชันได้ จากการดึงอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล ns ก่อนแล้วจึงดึงออกจากออร์บิทัล (n-1)d เช่น Fe: [Ar]4s 2 3d 6 Fe 2+ : [Ar]4s 0 3d 6 or [Ar]3d 6 Fe 3+ : [Ar]4s 0 3d 5 or [Ar]3d 5 Mn: [Ar]4s 2 3d 5 Mn 2+ : [Ar]4s 0 3d 5 or [Ar]3d 5

10 ธาตุชนิดหนึ่งมีเลขอะตอมเป็น 15 แสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนโดยไม่ ดูตารางธาตุ ระบุว่าธาตุนี้เป็น paramagnetic หรือ diamagnetic และระบุประเภทของธาตุนี้ 15 อิเล็กตรอน : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 p orbital ไม่เต็ม ( มี 3 unpaired spin) เป็น paramagnetic เป็นธาตุ representative

11 Effective nuclear charge (Z eff ) คือ ประจุบวกของนิวเคลียส ที่อิเล็กตรอนวง นอกสุดรับรู้ Na Mg Al Si 11 12 13 14 10 1 2 3 4 186 160 143 132 Z eff Core Z Radius Z eff = Z -  0 <  < Z (  = shielding constant) Z eff  Z – number of inner or core electrons ในคาบเดียวกัน เมื่อ Z eff เพิ่ม รัศมีอะตอมลด 8.3

12

13 ขนาดอะตอม 8.3

14 เรียงลำดับรัศมีอะตอมของธาตุ ต่อไปนี้จากเล็กไปหาใหญ่ P, Si, N Li, C, Be, N < P < Si C < Be < Li Na, Al, P, Cl, Mg Cl < P < Al < Mg < Na

15 8.3 ขนาดไอออนเทียบกับ ขนาดอะตอม

16 แคทไอออน มีขนาด เล็กกว่า ขนาดอะตอมของมันเสมอ แอนไอออน มีขนาด ใหญ่กว่า ขนาดอะตอมของมันเสมอ 8.3

17 รัศมีของไอออน

18 ไอออนใดมีขนาดใหญ่กว่าในแต่ ละคู่ต่อไปนี้ N 3-, F - N 3- Mg 2+, Ca 2+ Ca 2+ Fe 2+, Fe 3+ Fe 2+ O 2-, Cl - Cl -

19 Ionization energy คือพลังงานที่ น้อยที่สุด (kJ/mol) ที่ต้องใช้ในการดึง อิเล็กตรอนออกจากอะตอมที่สภาวะพื้น I 1 + X (g) X + (g) + e - I 2 + X (g) X 2+ (g) + e - I 3 + X (g) X 3+ (g) + e - I 1 first ionization energy I 2 second ionization energy I 3 third ionization energy 8.4 I 1 < I 2 < I 3

20 Filled n=1 shell Filled n=2 shell Filled n=3 shell Filled n=4 shell Filled n=5 shell 8.4 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไอออ ไนซ์ขั้นที่ 1 กับเลขอะตอม

21 ธาตุใดต่อไปนี้มีค่า first ionization energy สูงกว่า Li, Be Be ธาตุใดต่อไปนี้มีค่า second ionization energy สูงกว่า O, S O Li, Be Li O, S O

22 แนวโน้มพลังงงานไอออไนซ์ขั้นที่ 1 8.4 First Ionization Energy เพิ่มขึ้น

23 Electron affinity (EA) คือพลังงาน ที่ปลดปล่อยออกมาจากการรับ อิเล็กตรอนของอะตอมธาตุแล้วเกิด เป็นแอนไอออน ณ สถานะแก๊ส X (g) + e - X - (g) 8.5 F (g) + e - X - (g) O (g) + e - O - (g)  H = -328 kJ/mol EA = +328 kJ/mol  H = -141 kJ/mol EA = +141 kJ/mol

24 8.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง Electron affinity กับเลขอะตอม

25 ทำไมโลหะหมู่ 2A จึงรับอิเล็กตรอน ได้ยากกว่าโลหะหมู่ 1A ธาตุใดมีค่า electron affinity สูงกว่า โลหะหมู่ 2A มีอิเล็กตรอนอยู่เต็ม subshell s แล้ว อิเล็กตรอนที่เข้ามา ใหม่จะอยู่ห่างจากนิวเคลียสและถูก shield มากกว่า ในกรณีของโลหะ หมู่ 1A ที่ยังมีที่ว่างใน subshell s Li, Na Li O, F F

26 8.6 ความสัมพันธ์แบบ ทะแยงมุม (diagonal relationships)

27 H (1S 1 ) หมู่ 1A ? ไฮโดรเจนควรอยู่ที่ไหนในตารางธาตุ ? HH + + e - หมู่ 7A ? H + e - H-H- ไฮโดรเจนควรจัดแยกเป็นประเภทของมันเอง H + เป็นกรด ส่วน H - เป็นเบส

28 ธาตุใน Group 1A (ns 1, n ไม่ต่ำกว่า 2) M M +1 + 1e - 2M (s) + 2H 2 O (l) 2MOH (aq) + H 2(g) 8.6 Increasing reactivity low ionization energy ทำปฏิกิริยากับ น้ำได้ไฮดรอก ไซด์เบส เกิดออกไซด์ได้ง่าย 4M (s) + O 2(g) 2M 2 O (s) Li 2 O Na 2 O 2 KO 2 RbO 2 CsO 2

29 8.6

30 Group 2A Elements (ns 2, n ไม่ต่ำกว่า 2) M M +2 + 2e - Be (s) + 2H 2 O (l) No Reaction 8.6 Mg (s) + 2H 2 O (g) Mg(OH) 2(aq) + H 2(g) M (s) + 2H 2 O (l) M(OH) 2(aq) + H 2(g) M = Ca, Sr, or Ba Increasing reactivity

31 8.6

32 Group 3A Elements (ns 2 np 1, n ไม่ต่ำกว่า 2) 8.6 4Al (s) + 3O 2(g) 2Al 2 O 3(s) 2Al (s) + 6H + (aq) 2Al 3+ (aq) + 3H 2(g) B เป็นกึ่งโลหะ

33 8.6

34 Group 4A Elements (ns 2 np 2, n ไม่ต่ำกว่า 2) 8.6 Sn (s) + 2H + (g) Sn 2+ (s) + H 2 (g) Pb (s) + 2H + (aq) Pb 2+ (aq) + H 2(g) ตัวอย่างออกไซด์ : CO 2, CO, SiO 2 (oxidation No. 2 เสถียรกว่า 4) (oxidation No. 4 และ 2 เสถียรพอๆกัน ) (oxidation No. 4 เสถียรกว่า 2)

35 8.6

36 Group 5A Elements (ns 2 np 3, n ไม่ต่ำกว่า 2) ตัวอย่างออกไซด์ : N 2 O, NO 2, N 2 O 4, N 2 O 5, P 4 O 6, P 4 O 10 N 2 O 5 (s) + H 2 O(l)2 HNO 3 (aq) P 4 O 10 (s) + 6H 2 O(l)4 H 3 PO 4 (aq)

37 8.6

38 Group 6A Elements (ns 2 np 4, n ไม่ต่ำกว่า 2) ตัวอย่างออกไซด์ : SO 2, SO 3 SO 3 (s) + H 2 O(l)H 2 SO 4 (aq)

39 8.6

40 Group 7A Elements (ns 2 np 5, n ไม่ต่ำกว่า 2) X + 1e - X - 1 X 2(g) + H 2(g) 2HX (g) 8.6 Increasing reactivity

41 8.6

42 Group 8A Elements (ns 2 np 6, n ไม่ต่ำกว่า 2) 8.6

43

44

45 สมบัติของสารประกอบ ออกไซด์ Na 2 O(s) + H 2 O(l)2 NaOH(aq) MgO(s) + 2 HCl(aq)MgCl 2 (aq) + H 2 O(l) Al 2 O 3 (s) + 6 HCl(aq)2 AlCl 3 (aq) + 3 H 2 O(l) Al 2 O 3 (s) + 2 NaOH(aq) + 3 H 2 O(l)2 NaAl(OH) 4 (aq) SiO 2 (s) + 2 NaOH(aq)2 Na 2 SiO 3 (aq) + H 2 O(l) P 4 O 10 (s), SO 3 (g), Cl 2 O 7 + H 2 O ? 8.6

46 สมบัติของสารประกอบ ออกไซด์ 8.6 Na 2 OMgOAl 2 O 3 SiO 2 P 4 O 10 SO 3 Cl 2 O 7 กรด - เบส เบ ส แอม โฟเท ริก กรด ชนิด สารป ระกอ บ ไอออ นิก โคแว เลนต์ จุด หลอมเหลว ( o C) 12 75 28 00 20 45 16 10 58 0 16. 8 - 91. 5 โครงส ร้าง ร่างแห 3 มิติ โมเล กุล จุดเดือด ( o C) ? 36 00 29 80 22 30 ? 44. 8 82


ดาวน์โหลด ppt ธาตุในตารางธาตุ Chaiwat Chueamang. คำทำนายของ Dmitri Mendeleev (1869) Eka-Aluminum (Ea)Gallium (Ga) Atomic mass 68 amu 69.9 amu Melting point Low 30.15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google