งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล VSEPR 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล VSEPR 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล VSEPR 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552

2 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 VSEPR Background ความรู้เดิมที่เราทราบคือลักษณะของอิเล็กตรอนคู่ ในโครงสร้างลิวอิสสามารถแบ่งได้เป็นสองลักษณะ คือ electron pairs: bonding and lone. The Lewis Dot Structure สามารถบอกเราถึงพันธะภายใน โมเลกุล แต่ไม่ได้บอกถึงลักษณะโรงสร้างทาง geometry? Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR). 3D structure is determined by minimizing repulsion of electron pairs.

3 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3 Example: CH 4 ในการพิจารณาแรงผลักระหว่าง bonding และ lone pairs เพื่อให้ได้รูปร่างที่มีแรงผลักกันน้อยที่สุด Lewis Structure VESPR Structure VSEPR Background

4 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 4 Example: NH 3 (both bonding and lone pairs). Lewis Structure VSEPR Structure VSEPR Background

5 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 5 จากภาพตัวอย่างดังกล่าว เราจึงมีวิธีในการที่จะบอก รูปร่างของโมเลกุลสารได้ดังนี้ 1. เขียนโครงสร้าง Lewis Dot Structure 2. ปรับหรือจัดตำแหน่งของ bonding/lone electron pairs เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีแรงผลักระหว่าง อิเล็กตรอนน้อยที่สุด space such that repulsions are minimized. VSEPR Background

6 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร จุดประสงค์ 1. สำรวจตรวจสอบการจัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโมเลกุลได้ 2. อธิบายเปรียบเทียบการจัดตัวของลูกโป่งกับรูปร่างโมเลกุล รูปทรงต่างๆได้ การปฏิบัติงาน 1. เป่าลูกโป่ง 6 ลูกให้มีขนาดเท่า ๆ กัน ผูกขั้วไว้ให้แน่น 2. ผูกลูกโป่งที่เป่าแล้วเข้าด้วยกัน 2 ลูก สังเกตรูปร่างและ ทิศทางของลูกโป่ง บันทึกผล ผูกลูกโป่งเพิ่มขึ้นเป็น 3, 4, 5 และ 6 ลูก โดย เพิ่มที่ละลูกตามลำดับ สังเกตรูปร่างและทิศทาง บันทึกผล 6 การทดลองเรื่อง การจัดตัวของลูกโป่งกับ รูปร่างโมเลกุล

7 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 7 Linear Structures: มุมระหว่างพันธะคือ 180° Example: BeF 2 180° VSEPR Background

8 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 8 Trigonal Planar Structures: มุมระหว่างพันธะคือ 120° Example: BF 3 120° VSEPR Background

9 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 Tetrahedral: Any (and every) HCH มุมระหว่าง พันธะคือ ~109.5° Example: CH 4 109.5° VSEPR Background

10 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 Tetrahedral: ทุกพันธะจะทำมุมกัน 109.5° (exactly) ลักษณะและความแตกต่างของความ หนาแน่นของ bonding and lone pair electron (implies orbitals). ส่งผลให้มุมต่างไป bonding pair lone pair Takes up more space than a bonding pair. VSEPR Background

11 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 Pyramidal: Bond angles are <109.5°, and structure is nonplanar: ที่มี Lone pair ที่อะตอมกลาง 1 คู่ Example: NH 3 107° VSEPR Background

12 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 ตัวอย่างรูปร่างโมเลกุลที่เปลี่ยนไปของ tetrahedral : จากรูปร่าง tetrahedral (109.5°) เทียบกับโมเลกุง ของน้ำ : VSEPR: Tetrahedral

13 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 The molecules are not tetrahedral (only CH 4 is); Tetrahedral (trigonal) pyramidalbent VSEPR Comparison of CH 4, NH 3, and H 2 O

14 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14 VSEPR shape (PCl 5 ) Trigonal Bipyramidal, 120° in plane, and two orbitals at 90° to plane: Example, PCl 5 : 90° 120°

15 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15 VSEPR and Octahedral Shape Octahedral: all angles are 90°: Example, SCl 6 : 90°

16 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16 Advanced VSEPR Square Planar versus “See Saw” See Saw Square Planar No dipole moment

17 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร Advanced VSEPR 17 Driving force for last structure was to maximize the angular separation of the lone pairs. Lone Pairs need to have more room and be further from other pairs than bonding pairs.

18 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18 Advanced VSEPR Applications VESPR and resonance structures. Must look at VESPR structures for all resonance species to predict molecular properties.

19 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19 VSEPR Provide the Lewis dot and VESPR structures for CF 2 Cl 2. Does it have a dipole moment? 32 e - Tetrahedral

20 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 20 VSEPR and more molecules

21 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 21 VSEPR and more molecules ในการเขียนสัญลักษณ์ ของรูปร่างโมเลกุล ให้ A คือจำนวนอะตอม กลาง ให้ X คือจำนวนกลุ่ม อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ รอบ ให้ E คือจำนวนกลุ่ม อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว รอบอะตอมกลาง อะตอมกลาง

22 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 22 จำนวน กลุ่ม อิเล็กตรอน รอบ อะตอม กลาง รูปร่าง / สัญลักษณ์ 2 3AX 2 E 4AX 3 EAX 2 E 2

23 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 23 จำนวน กลุ่ม อิเล็กตร อนรอบ อะตอม กลาง รูปร่างสัญลักษณ์ 5 6

24 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร 24 VSEPR and more molecules ให้นักเรียนเขียนรูปร่างของโมเลกุลต่อไปนี้ SO 2

25 พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี ชุดที่ 4 อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี รูปร่างโมเลกุล VSEPR 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google