งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2/2550 /40106/P1 phanvipa. ธงชาติของอิราเอลและอาหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2/2550 /40106/P1 phanvipa. ธงชาติของอิราเอลและอาหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2/2550 /40106/P1 phanvipa

2 ธงชาติของอิราเอลและอาหรับ

3 เป็นความขัดแย้ง ระหว่าง - ชนชาติสองชนชาติ - อุดมการณ์สอง อุดมการณ์ - ศาสนาสองศาสนานั้น ใกล้ชิดกัน - ศาสนาสองศาสนานั้น ใกล้ชิดกัน

4 ความเป็นมา ชาวอิสราเอลหรือชาวฮิบรูเดิม อาศัยอยู่แถบที่เรียกในคัมภีร์เก่าว่า คานาอา ใน หุบเขาทางภาคเหนือ แล้วขยายดินแดนมารุกราน ชาว ปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ตามแนวฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ชาวอิสราเอลหรือชาวฮิบรูเดิม อาศัยอยู่แถบที่เรียกในคัมภีร์เก่าว่า คานาอา ใน หุบเขาทางภาคเหนือ แล้วขยายดินแดนมารุกราน ชาว ปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ตามแนวฝั่งทะเล เมดิเตอร์เรเนียน เกิดความแห้งแล้ง อพยพไปยัง อียิปต์ เกิดความแห้งแล้ง อพยพไปยัง อียิปต์ อพยพกลับมายังดินแดนเดิมโดย โมเสส อพยพกลับมายังดินแดนเดิมโดย โมเสส

5 เส้นทางที่โมเสสพาชาวยิว อพยพจากอียิปต์มายัง canaan

6 อาณาจักรยิวแบ่งเป็น 2 อาณาจักร พระเจ้า โซโลมอน อิสราเอล มีเมือง หลวงชื่อ สมาเรีย อิสราเอล มีเมือง หลวงชื่อ สมาเรีย จูดาห์ มีเมือง หลวงชื่อ เยรู ซาเลม

7 อัสซีเรียรุกราน อิสราเอล บาบิโล เนียนรุกราน จูดาห์ กวาดต้อนยิวไปเป็นทาส สมัยพระเจ้าไซรัสของ เปอร์เซีย ให้ยิวกลับไป ยังดินแดนเดิม ปกครองตนเอง

8

9 โรมมันรุกราน ทำลายกรุงเยรู ซาเลม ชาวยิวจำนวนมาก อพยพไปจากปาเลสไตน์ ศตวรรษที่ 7 ศาสนาอิสลามแผ่ ไปยังยุโรป มุสลิมปกครอง ปาเลสไตน์ ถึงค. ศ. 1071 ประชากรส่วนใหญ่คืออาหรับที่ นับถือศาสนาอิสลาม

10 อิสราเอล 1. ความเชื่อของชาวยิวที่ว่า พระผู้ เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบ ดินแดนนี้ ให้ 2. การที่ชาวยิวต้องกระจัดกระจาย ไปอยู่ในประเทศต่างๆ ก็ยิ่งทำให้ เกิดกระตือรือร้นที่จะกลับมายัง ดินแดนนี้มากขึ้น ต่อมาความเชื่อ นี้ได้กลายเป็นขบวนการทาง การเมือง และอุดมการณ์ ซึ่งมีชื่อ ว่า ไซออนนิสม์

11 ไซออน นิสม์ ขบวนการการเมืองของชาวยิว วัตถุประสงค์ คือ จะผูกพัน ชาวยิวในโลกไว้ด้วยพันธะด้าน เชื้อชาติ ให้กลายเป็นชนชาติที่ ยิ่งใหญ่ โดยมีศูนย์กลางทาง การเมือง และวัฒนธรรมอยู่ที่รัฐ อิสราเอลตั้งโดย นายธีโอดอร์ เฮิร์ซล์ ชื่อภูเขา ใน ดินแดน ปาเลสไต น์

12 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษ ต้องการให้ยิวช่วยเหลือในการ ทำสงครามจึงประกาศว่า เห็นชอบที่จะให้จัดตั้งประชาคม ชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหประชาชาติมีมติให้แบ่ง ดินแดนปาเลสไตน์เป็น 2 รัฐ คือ รัฐยิวและรัฐอาหรับ

13 การแบ่งดินแดนอย่างไม่ยุติธรรม โดยชาวอาหรับได้ดินแดนอยู่ เพียงร้อยละ 43 ชาวยิวได้ดินแดนที่อุดม สมบูรณ์กว่า ดินแดนที่ชาวอาหรับได้รับล้วน แต่เป็นภูเขาและทะเลทรายทำการ เพาะปลูกได้ยาก ปัญหาการปกครอง ดินแดน

14 รัฐยิวเป็นประเทศเอกราชในวันที่ 14 พ. ค. 1948 เรียกว่าประเทศอิสราเอล นายเดวิด เบนกูเรียนเป็นนายกรัฐมนตรีคน แรกของอิสราเอล

15 เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างชาว อาหรับกับชาวยิวกลายเป็น สงครามระหว่างยิวกับประเทศ อาหรับ 4 ประเทศคือปาเลสไตน์ อียิปต์ ซีเรีย และเลบานอนขึ้น

16 สงครามยิว - อาหรับ ! 15 พ. ค.1948 4 ประเทศ โจมตี อิสราเอล !!26 ต. ค.1956 อิสราเอลโจมตี ไซนาย กรณีกา ซา !!! 5-10 มิ. ย.1967 สงคราม 6 วัน  1973 สงคราม ยมคิปปูร์อียิปต์และ ซีเรียเข้าโจมตี อิสราเอล

17 สงคราม 6 วัน สงคราม 6 วัน ค. ศ. 1967 กลุ่มประเทศอาหรับได้ โจมตีอิสราเอล แต่อิสราเอล สามารถยึดดินแดน คาบสมุทรไซนาย ฉนวนกาซา จากอียิปต์ ที่ราบสูงโกลัน จากซีเรีย ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน นครเยรูซาเล็มฝั่งตะวันออก ซึ่ง ดินแดนทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแล ของอิสราเอลจนถึงปัจจุบัน ค. ศ. 1967 กลุ่มประเทศอาหรับได้ โจมตีอิสราเอล แต่อิสราเอล สามารถยึดดินแดน คาบสมุทรไซนาย ฉนวนกาซา จากอียิปต์ ที่ราบสูงโกลัน จากซีเรีย ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน นครเยรูซาเล็มฝั่งตะวันออก ซึ่ง ดินแดนทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแล ของอิสราเอลจนถึงปัจจุบัน

18

19 ปี ค. ศ. 1979 อียิปต์และอิสราเอล ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพตาม ข้อตกลง Camp David Accords ทำให้ชาติอาหรับไม่พอใจ ข้อตกลงนั้นเกี่ยวกับการถอนกำลัง ออกจากแหลมไซนาย ปี ค. ศ. 1979 อียิปต์และอิสราเอล ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพตาม ข้อตกลง Camp David Accords ทำให้ชาติอาหรับไม่พอใจ ข้อตกลงนั้นเกี่ยวกับการถอนกำลัง ออกจากแหลมไซนาย

20 แหลมไซนาย ช่วง 1974- 1982

21

22 นายกรัฐมนตรีเอฮุด โอลเมิร์ตของ อิสราเอล ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช และประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาสข องปาเลสไตน์

23 ประธานาธิบดี มาฮ์มุด อับบาส ปาเลสไตน์ และนายกรัฐมนตรี เอฮุด โอล เมิร์ต อิสราเอล

24 1. ความมั่นคงปลอดภัยของชนกลุ่มน้อย ชาวยิวในฉนวนกาซา 2. ดินแดนแห่งนี้ไม่ได้มีความสำคัญ หรือ มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์การทหารต่อ อิสราเอล 3. อิสราเอลให้ความสำคัญกับเวสต์แบงก์ มาก โดยอิสราเอลกลับเร่งดำเนินการ สร้างนิคมชาวยิวและทำถนนหนทางเพิ่ม มากขึ้นในเขตเวสต์แบงค์ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดใน ค. ศ. 2005 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดใน ค. ศ. 2005

25 แผนที่ดินแดนชาวปาเลสไตน์

26 แผนที่ประเทศ อิสราเอล ค. ศ. 2007 จาก www.lib.utexas.edu/maps/gazastrip.html www.lib.utexas.edu/maps/gazastrip.html


ดาวน์โหลด ppt 2/2550 /40106/P1 phanvipa. ธงชาติของอิราเอลและอาหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google