งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม กรณี ติมอร์ตะวันออก จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กานต์ คงอ่อน รหัสประจำตัวนักศึกษา 5120710113 เสนอ ผู้ช่วย ศจ. ชิดชนก ระฮิมมูลา งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม กรณี ติมอร์ตะวันออก จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กานต์ คงอ่อน รหัสประจำตัวนักศึกษา 5120710113 เสนอ ผู้ช่วย ศจ. ชิดชนก ระฮิมมูลา งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม กรณี ติมอร์ตะวันออก จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กานต์ คงอ่อน รหัสประจำตัวนักศึกษา 5120710113 เสนอ ผู้ช่วย ศจ. ชิดชนก ระฮิมมูลา งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ( 196-415 ) Conflict Resolution in Southeast Asia คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 ความขัดแย้งทางสังคมและ วัฒนธรรม กรณีติมอร์ตะวันออก

3 ความเป็นมาของความขัดแย้ง ติมอร์ตะวันออก เป็นอาณา นิคมของโปรตุเกสตั้งแต่ปี พ. ศ. 2063 ( ค. ศ. 1520) ภายหลัง โปรตุเกสถอนตัวออกไป เมื่อปี พ. ศ. 2518 อินโดนีเซียได้ส่งทหารเข้า ยึดครองติมอร์ตะวันออกโดยผนวก เข้าเป็นจังหวัดที่ 27 ของ อินโดนีเซีย

4 การก่อตัวของความ ขัดแย้ง ชาวติมอร์ตะวันออกต้องการแยกตัวเป็นเอก ราช รัฐชายขอบ ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ อิสลาม ( ชาว อินโดนีเซีย ) คริสต์ ( ชาวติมอร์ ตะวันออก )

5 รัฐบาลอินโดนีเซียยินยอมให้ชาว ติมอร์ตะวันออกลงประชามติเพื่อ แยกตัวเป็นเอกราชจากอินโดนีเซีย ใน วันที่ 30 สิงหาคม 2542 ประชาชนชาวติมอร์ตะวันออกกว่า ร้อยละ 80 ออกเสียงสนับสนุนการ แยกตัวเป็นเอกราช จึงก่อให้เกิด เหตุการณ์รุนแรงในติมอร์ตะวันออกโดย กลุ่มกองกำลัง militia ที่นิยมอินโดนีเซีย

6 การจัดการปัญหาความขัดแย้ง ระยะเริ่มแรกรัฐบาลอินโดนีเซียมี การจัดการปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง ในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

7 ผลของการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การจัดการความขัดแย้ง โดยใช้ความรุนแรงของรัฐบาลอินโดนีเซียขณะนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีความสามารถในการจัดการปัญหา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในชาติตนได้ สหประชาชาติจึงต้องเข้ามา แทรกแซง

8 บทบาทของสหประชาชาติในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง สหประชาชาติได้ตัดสินใจจัดตั้งกองกำลัง นานาชาติ (International Force in East Timor - INTERFET) เมื่อ 15 กันยายน พ. ศ. 2542 เพื่อส่งเข้า ไปรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก ก่อนที่จะ ประกาศเอกราชในวันที่ 20 พฤษภาคม พ. ศ.2545 เริ่มตั้งแต่ 20 พฤษภาคม พ. ศ. 2545 - 19 พฤษภาคม พ. ศ. 2547 สหประชาชาติดำเนินการสนับสนุนติมอร์ ตะวันออกภายใต้ United Nations Mission of Support in East Timor (UNMISET)

9

10 แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญประการ หนึ่งที่ทำให้การพัฒนาของติมอร์ตะวันออก มีความล่าช้า คือ ระบบการเมือง ภายในประเทศยังคงอยู่ในระยะการสร้าง ชาติ มีกลุ่มการเมืองต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จนก่อให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งทาง การเมือง การแข่งขันเพื่อแย่งชิงอำนาจทาง การเมืองระหว่างกลุ่มการเมืองต่าง ๆ และ ปัญหาความขัดแย้งที่ฝังลึกตั้งแต่สมัยอยู่ใต้ การปกครองของอินโดนีเซียที่มีการ แบ่งกลุ่มอุดมการณ์ออกเป็น ๒ ขั้ว คือ กลุ่ม นายกุสเมา นายฮอร์ตา และกลุ่มศาสนจักร กับกลุ่มของนายมารี อัลคาทีรี (Mari Alkatiri) และพรรค FRETILIN


ดาวน์โหลด ppt ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม กรณี ติมอร์ตะวันออก จัดทำโดย นางสาวพิมพ์กานต์ คงอ่อน รหัสประจำตัวนักศึกษา 5120710113 เสนอ ผู้ช่วย ศจ. ชิดชนก ระฮิมมูลา งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google