งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2/2550/40106 พรรณวิภา. 2/2550/40106 พรรณวิภา สงครามกลางเมือง ยูโกสลาเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม ยูโกสลาเวียประกอบด้วย 6 รัฐ 2 มณฑลอิสระ มาซิโดเนีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2/2550/40106 พรรณวิภา. 2/2550/40106 พรรณวิภา สงครามกลางเมือง ยูโกสลาเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม ยูโกสลาเวียประกอบด้วย 6 รัฐ 2 มณฑลอิสระ มาซิโดเนีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2/2550/40106 พรรณวิภา

2 2/2550/40106 พรรณวิภา สงครามกลางเมือง ยูโกสลาเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม ยูโกสลาเวียประกอบด้วย 6 รัฐ 2 มณฑลอิสระ มาซิโดเนีย มอนเตรนิโกร โครเอเซีย สโลวีเนีย บอสเนีย – เฮอร์เซ โกวีนา เซอร์เบีย มณฑลอิสระ วอยวอดีนา Vojvodina และ โคโซวอ Kosovo

3 2/2550/40106 พรรณวิภา จอมพลโจซิฟ บรอซ ติโต ผู้นำ ยูโกสลาเวีย

4 2/2550/40106 พรรณวิภา แผนที่ ยูโกสลาเวีย ปี 1991

5 2/2550/40106 พรรณวิภา แผนที่ยูโกสลาเวียในอดีต เชื้อชาติ ต่างใน ยูโกสลาเวีย ปี 1991

6 2/2550/40106 พรรณวิภา สาเหตุของความขัดแย้งใน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ความขัดแย้งภายในเรื่องเชื้อ ชาติ 3 กลุ่ม คริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ชาวเซิร์บที่นับถือคริสนกาย โรมันคาทอลิก กลุ่มมุสลิม

7 2/2550/40106 พรรณวิภา ดินแดนที่เป็น ยูโกสลาเวีย ประกอบด้วย เซอร์เบีย มอนเตรนิ โกร และวอยวอดิ นา

8 2/2550/40106 พรรณวิภา การแยกตัวของบอสเนีย - เฮอร์เซโกวินา จากการล่มสลายของสหภาพโซ เวียตในเดือนธันวาคม ค. ศ. 1991 สาธารณรัฐ 2 แห่งของ ยูโกสลาเวีย เริ่มประกาศ อิสระภาพ สลาโวเนีย ( สโลเวเนีย ) โครเอเชีย

9 2/2550/40106 พรรณวิภา สาธารณรัฐ บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐ บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา ได้ประกาศเอกราช แยกตัวจากรัฐบาลกลางของ ยูโกสลาเวีย ชาวเซิร์บประกาศแยกตัวซ้อน รัฐบาลบอสเนีย ไม่ยอมและ เซอร์เบียเป็นสาธารณรัฐใหญ่ สุด ต้องการให้ยูโกสลาเวียเป็น ประเทศเดียว จึงเกิดสงคราม ระหว่างเซอร์เบียกับสาธารณรัฐ นั้นๆ

10 2/2550/40106 พรรณวิภา เชื้อชาติในบอสเนีย - เฮอร์เซโกวินา

11 2/2550/40106 พรรณวิภา นายสโลโบดาน มิโลเซวิช ผู้นำ เซอร์เบีย

12 2/2550/40106 พรรณวิภา ที่มาความขัดแย้ง @ ชาวโครแอตต้องการให้ ดินแดนส่วนตนอาศัยอยู่ เข้า รวมกับรัฐโครเอเชีย @ ชาวเซิร์บในบอสเนียต้องการ รวมเข้ากับรัฐเซอร์เบีย @ ชาว เซิร์บประกาศตัวเป็นอิสระซ้อนกับ ดินแดนบอสเนีย จึงเกิดสงคราม กลางเมืองระหว่างรัฐบาลบอสเนีย ( เป็นชาวมุสลิม ) กับชาวเซิร์บใน บอสเนียซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เซอร์เบีย

13 2/2550/40106 พรรณวิภา สภาพเหตุการณ์ ชาวเซิร์บภายใต้การนำของ นายคาราจิช แยกดินแดนส่วน หนึ่งในบอสเนีย - เฮอร์เซโกวินาออกเป็นอิสระใน นาม “ รัฐของชาวเซิร์บใน บอสเนีย ” มีเมืองหลวงอยู่ที่ เมืองปาเล

14 2/2550/40106 พรรณวิภา ทำการต่อสู้ขัดขวางการแยกตัว เป็นอิสระของชาวมุสลิม บอสเนียอย่างโหดร้าย ทารุณ ขับไล่ชาวมุสลิมและโคแอตอ อกจากถิ่นฐาน สงครามเริ่มรุนแรงปี 1994 ประชาคมยุโรป นาโต และ สหประชาชาติเข้าแทรกแซง

15 2/2550/40106 พรรณวิภา ผลของสงครามหลังการ เจรจา สหพันธุ์บอสเนีย - โคแอต ( มุสลิมรวมกับโคแอต ) ครอบครองพื้นที่ 51 % สาธารณรัฐบอสเนีย - เซิร์บ ( กลุ่มชาวเซิร์บ ) ครอบครอง พื้นที่ 49% 14 ก. ย.1996 บอสเนียเลือกตั้ง ครั้งแรกมีประธานาธิบดี คนแรก นายลิยา อลิยา อิเซ็ท เบโควิช เป็นมุสลิมบอสเนีย

16 2/2550/40106 พรรณวิภา ปี 1991 สหพันธ์สาธารณรัฐ ยูโกสลาเวียเหลือ เซอร์เบีย มอนเตรนิโกร โคโซ วอ วอยโวดินา

17 2/2550/40106 พรรณวิภา ปัญหาโคโซวอ

18 2/2550/40106 พรรณวิภา โคโซวอ ประชากรร้อยละ 90 เป็นชาว แอลบาเนีย ร้อยละ 10 เป็นชาว เซอร์เบีย ประธานาธิบดี สโลโบดาน มิโล เซวิซ ประกาศยกเลิกสิทธิการ ปกครองตนเองของโคโซวอ และสนับสนุนให้ชาวเซิร์บ อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ใน โคโซวอ และกดขี่ชาวแอลบา เนีย

19 2/2550/40106 พรรณวิภา เกิดการต่อต้านในโคโซวอ และ โคโซวอประกาศ เอกราชเมื่อ ก. ค. 1990 ประธานาธิบดี สโลโบดาน มิโล เซวิซ แห่งยูโกสลาเวีย พยายามปราบปราม ชาวโคโซ วอ เชื้อสายแอลบาเนีย เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) ช่วงค. ศ. 1990- 1998

20 2/2550/40106 พรรณวิภา

21 2/2550/40106 พรรณวิภา NATO เข้ามาแทรกแซงให้ยุติ การปราบปรามชาว โคโซวอ เชื้อสายแอลบาเนีย 26 มี. ค. 2007 นาย Martti Ahtisaari ฑูตพิเศษของ สหประชาชาติ เสนอให้เอกราช แก่ โคโซวอ

22 2/2550/40106 พรรณวิภา การอพยพลี้ภัยของเชื้อสายแอล บาเนีย

23 2/2550/40106 พรรณวิภา สภาพสงครามในโคโซวอ

24 2/2550/40106 พรรณวิภา แผนข้อเสนอของฑูตพิเศษ @ กำหนดให้โคโซวอ เป็นเอกราช ภายใต้การดูแลของนานาชาติ โคโซวอสามารถเข้าเป็นสมาชิก UN มี ธงชาติ และเพลงชาติเป็นของตนเอง @ ห้ามโคโซวอผนวกรวมกับ แอล บาเนียและห้ามพื้นที่ของชาวเซิร์บ ผนวกเข้ารวมกับเซอร์เบีย @ ชนกลุ่มน้อยชาวเซิร์บจะได้รับการ คุ้มครองและต้องมีที่นั่งในรัฐบาล ท้องถิ่นและรัฐสภารวมทั้งต้องมีการให้ สถานพิเศษแก่ศาสนาคริสต์นิกาย เซอร์เบียออร์โธดอกซ์


ดาวน์โหลด ppt 2/2550/40106 พรรณวิภา. 2/2550/40106 พรรณวิภา สงครามกลางเมือง ยูโกสลาเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม ยูโกสลาเวียประกอบด้วย 6 รัฐ 2 มณฑลอิสระ มาซิโดเนีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google