งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ด. ญ. กนกพร บุญโต ม.1/10 เลขที่ 2 ด. ญ. กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ด. ญ. เกรียงศีกดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ด. ญ. กนกพร บุญโต ม.1/10 เลขที่ 2 ด. ญ. กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ด. ญ. เกรียงศีกดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ด. ญ. กนกพร บุญโต ม.1/10 เลขที่ 2 ด. ญ. กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ด. ญ. เกรียงศีกดิ์ เรืองสา ม.1/10 เลขที่ 6 ด. ช. เมธี เขจรไชย ม.1/10 เลขที่ 41 ด. ญ. ศศิวิมล ประเสริฐสังข์ เลขที่ 44

2  กนกพร หนัก 37 สูง 149 อ่อนตัว +6 ลุกนั่ง 20 ดันพื้น 15 วิ่ง 5.23 เกณฑ์ ปกติ เพราะ กิน อาหารครบ 5 หมู่และออกกำลังกายสม่ำเสมอ  กัลยกร หนัก 49 สูง 161 อ่อนตัว +3 ลุกนั่ง 18 ดันพื้น 18 วิ่ง 5.19 เกณฑ์ ปกติ เพราะ ทาน อาหารที่มีประโยชน์ไม่ทานน้ำอัดลม และออก กำลังกายสม่ำเสมอ  เกรียงศักดิ์ หนัก 59 สูง 162 อ่อนตัว 7 ลุกนั่ง 29 ดันพื้น 14 วิ่ง 4.31 เกณฑ์ น้ำหนักเกิน เพราะ ทานอาหารไม่มีประโยชน์ และไม่ค่อยออก กำลังกาย  เมธี หนัก 70 สูง 168 อ่อนตัว +7 ลุกนั่ง 37 ดัน พื้น 25 วิ่ง 3.36 เกณฑ์ น้ำหนักเกิน เพราะทาน อาหารเยอะเกินไปและชอบดื่มน้ำอัดลม  ศศิวิมล หนัก 40 สูง 156 อ่อนตัว +5 ลุกนั่ง 32 ดันพื้น 21 วิ่ง 4.16 เกณฑ์ ปกติ เพราะทาน อาหารครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

3

4

5 ชื่อ สมาชิ ก นน. สส กนก พร 37/ / / / / / / /15 1 กัล ยกร 49/ / / / / /16 2 เกรีย งศักดิ์ 57/ / / / / /16 9 เมธี 70/ / / / /17 1 ศศิวิม ล 42/ / / / / / / /16 0 ชื่อ สมาชิ ก น้ำหนั ก ส่วนสู ง อ่อน ตัว ดันพื้นลุกนั่งวิ่ง 800 ม. กนก พร กัล ยกร เกรียง ศักดิ์ เมธี ศศิวิม ล

6

7  1.http://www.tlcthai.com/education/knowled ge-online/15469.html  2.http://www.thaigoodview.com/library/cont est2551/health03/05/2/contents/grows02.html  3.http://www.thaigoodview.com/library/stud entshow/st2545/4-5/no12/teen.html  4.http:// /nutrition/teens.php  5.http://www.clinicneo.co.th/detailcolumn.ph p?grp=2&col_id=316


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้ทำโครงงาน ด. ญ. กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ด. ญ. กนกพร บุญโต ม.1/10 เลขที่ 2 ด. ญ. กัลยกร จรลักษณ์ ม.1/10 เลขที่ 5 ด. ญ. เกรียงศีกดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google