งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - นามสกุลน้ำห นัก ส่วนสู ง BMI ลุกนั่งดัน พื้น อ่อน ตัว วิ่งผลการ ประเมิน ด. ญ. เข็มทิศ คำศรี จันทร์ 431.4520.53137174.3 ดีมาก ด. ญ. ธณิญา บุญ แต่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - นามสกุลน้ำห นัก ส่วนสู ง BMI ลุกนั่งดัน พื้น อ่อน ตัว วิ่งผลการ ประเมิน ด. ญ. เข็มทิศ คำศรี จันทร์ 431.4520.53137174.3 ดีมาก ด. ญ. ธณิญา บุญ แต่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ - นามสกุลน้ำห นัก ส่วนสู ง BMI ลุกนั่งดัน พื้น อ่อน ตัว วิ่งผลการ ประเมิน ด. ญ. เข็มทิศ คำศรี จันทร์ 431.4520.53137174.3 ดีมาก ด. ญ. ธณิญา บุญ แต่ง 331.4116.6212665.6 พอใช้ ด. ญ. บูรณา แถลง กิจ 371.4218.329338.55.4 ดี ด. ญ. ปานหทัย ศรี แก้ว 381.4817.3343174.4 ดีมาก ด. ช. พีรธร ทัตตะ กิตติยา 571.6122.0412733.1 ดี

3

4 1. เลือกอาหาร โดยวัยนี้ร่างกายมีการใช้พลังงานน้อยลงจากกิจกรรมที่ลดลง จึงควรลดอาหาร ประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน ให้เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา และเพิ่มแร่ธาตุที่ ผู้สูงอายุมักขาด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ซึ่งมีอยู่ในนมถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ และควรกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนประเภทผัด ๆ ทอด ๆ จะช่วยลดปริมาณไขมันใน อาหารได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน 2. ออกกำลังกาย หากไม่มีโรคประจำตัว แนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิคสัก 30 นาที ต่อครั้ง ทำให้ได้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง จะเกิดประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดอย่างมาก โดยขั้นตอน การออกกำลังกายจะต้องค่อย ๆ เริ่ม มีการยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มความหนักขึ้น จนถึง ระดับที่ต้องการ ทำอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะเวลาที่ต้องการ จากนั้นค่อย ๆ ลดลงช้า ๆ และค่อย ๆ หยุดเพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับตัว 3. สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาจเป็นสวนสาธารณะใกล้ ๆ สถานที่ท่องเที่ยว หรือการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการ ปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถช่วย ป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้ 4. หลีกเลี่ยงอบายมุข ได้แก่ บุหรี่และสุรา จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือลดความรุนแรง ของโรคได้ ทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังช่วยป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมต่าง ๆ อัน เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในขณะนี้ การดูแลและควบคม น้ำหนักของตนเองให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน การดูแลและ ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานเป็นสิ่ง สำคัญ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในช่วงวัยรุ่นที่มีการ เปลี่ยนแปลงพัฒนาการทั้ง ทาง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทาง เพศ หากวัยรุ่นมีน้ำหนักที่ ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ย่อม ส่งผลให้เกิดโลกต่างๆ ตามมา การควบคุมน้ำหนัก การควบคุม น้ำหนักเป็นวิธีการรักษา น้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่คงที่ ไม่อ้วนหรือ ผอมเกินไปจนต้องลดหรือเพิ่ม น้ำหนัก อีกทั้งยังเป็นวิธีการ รักษาสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงต่อ การเกิดโรค ดังนั้นการควบคุม น้ำหนักให้คงที่และอยู่ในระดับ ที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง โดยเฉพาะวัยรุ่น

5

6 ชื่อ - นามสกุลน้ำห นัก ส่วนสูงลุก นั่ง ดันพื้นอ่อน ตัว วิ่ง ด. ญ. เข็มทิศ คำศรี จันทร์ 43/4 3 1.45/1. 47 3137/40174.3/4.1 6 ด. ญ. ธณิญา บุญ แต่ง 33/3 4 1.41/1. 46 21/2 3 26/286/15.6/5.5 4 ด. ญ. บูรณา แถลง กิจ 37/3 8 1.42/1. 44 29/2 8 33/328.5/85.41/5. 43 ด. ญ. ปานหทัย ศรี แก้ว 38/3 6 1.48/1. 50 34/3 4 31/367/64.39/4. 29 ด. ช. พีรธร ทัตตะ กิตติยา 57/6 0 1.61/1. 67 41/4 4 27/283/63.1/3.0 5 ชื่อ - นามสกุล 3/12/ 13 10/12 /13 17/12 /13 24/12 /13 7/1/1 3 14/1/ 13 21/1/ 13 ด. ญ. เข็มทิศ คำ ศรีจันทร์ 43/1. 45 44/1. 46 43/1. 46 42/1. 46 43/1. 47 ด. ญ. ธณิญา บุญ แต่ง 33/1. 43 32/1. 44 33/1. 44 34/1. 44 34/1. 45 35/1. 46 34/1. 46 ด. ญ. บูรณา แถลง กิจ 37/1. 42 36/1. 42 36/1. 43 37/1. 43 39/1. 43 38/1. 43 38/1. 44 ด. ญ. ปานหทัย ศรี แก้ว 38/1. 48 39/14 9 37/1. 49 38/1. 49 37/1. 49 36/1. 50 ด. ช. พีรธร ทัตตะ กิตติยา 57/1. 64 59/1. 64 58/1. 65 581. 66 59/1. 66 60/1. 67

7


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - นามสกุลน้ำห นัก ส่วนสู ง BMI ลุกนั่งดัน พื้น อ่อน ตัว วิ่งผลการ ประเมิน ด. ญ. เข็มทิศ คำศรี จันทร์ 431.4520.53137174.3 ดีมาก ด. ญ. ธณิญา บุญ แต่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google