งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อผู้จัดทำ ด. ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1 ด. ช. ชยากร โชติวัฒนภิญโญ ม.1/5 เลขที่ 7 ด. ญ. ปิยฉัตร ลาสันเทียะ ม.1/5 เลขที่ 25 ด. ช. พศิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อผู้จัดทำ ด. ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1 ด. ช. ชยากร โชติวัฒนภิญโญ ม.1/5 เลขที่ 7 ด. ญ. ปิยฉัตร ลาสันเทียะ ม.1/5 เลขที่ 25 ด. ช. พศิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อผู้จัดทำ ด. ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1 ด. ช. ชยากร โชติวัฒนภิญโญ ม.1/5 เลขที่ 7 ด. ญ. ปิยฉัตร ลาสันเทียะ ม.1/5 เลขที่ 25 ด. ช. พศิน มนตรีนิยมกาล ม.1/5 เลขที่ 29 ด. ญ. พิชชาภา เพชรสุขศิริ ม.1/5 เลขที่ 30

3 ด. ญ. กนกภรณ์ น้ำหนัก 55 ก. ก. สูง 161 ซ. ม. ผลการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดี น้ำหนักและส่วนสูงตาม เกณฑ์ สมส่วน ด. ช. ชยากร น้ำหนัก 48 ก. ก. สูง 159 ซ. ม. ผลการทดสอบ สมรรถภาพทางกาย พอใช้ น้ำหนักและส่วนสูงตาม เกณฑ์ สมส่วน ด. ญ. ปิยฉัตร น้ำหนัก 55 ก. ก. สูง 156 ซ. ม. ผลการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดี น้ำหนักและส่วนสูงตาม เกณฑ์ สมส่วน ด. ช. พศิน น้ำหนัก 56 ก. ก. สูง 164 ซ. ม. ผลการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดีมาก น้ำหนักและส่วนสูงตาม เกณฑ์ สมส่วน ด. ญ. พิชชาภา น้ำหนัก 58 ก. ก. สูง 160 ซ. ม. ผลการ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดี น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ท้วม

4 การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกาย เช่น ความสูงและ น้ำหนักตัว 2. การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เช่น นิสัย, อารมณ์ แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย อาหาร วัยนี้มีความต้องการอาหารเป็นปริมาณมาก เราควรกิน อาหารให้ครบ 5 หมู่ได้แก่ 1. โปรตีน 2. คาร์โบไฮเดรต 3. วิตามิน 4. เกลือแร่ 5. ไขมัน การออกกำลังกาย ถ้าออกกำลังกายอย่างถูกต้องและ เหมาะสม จะส่งเสริมให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ กระดูกและกล้ามเนื้อหัวใจและปอด การพักผ่อน ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนจากความเครียด ความ เหนื่อยล้าจากการเล่น และการทำกิจกรรมต่างๆ การพักผ่อนที่ ดีที่สุดคือการนอนหลับ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซม ส่วนสึกหรอ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต เช่น ยาและสารเคมีต่างๆ พฤติกรรมและการปฏิบัติตัวที่มีผลต่อสุขภาพร่างกาย การมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางกายและทางจิต จะทำให้ เจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามศักยภาพที่ควรจะเป็น เช่น การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

5 เก่งจังกินผักได้ กลุ่มของผมได้วางแผนเอาไว้ในการทำ ผลงานสุขภาพเรื่องเก่งจังกินผักได้ ว่าจะนัดรวมตัวกันเพื่อกิน ผักกันและจะพยายามกินผักทุกชนิดไม่เลือกว่าชนิดไหนไม่ชอบ ไม่ว่าจะเจอผักตอนไหนก็จะพยายามกินมันให้หมด กลุ่มของผม จะเริ่มกิจกรรมเก่งจังกินผักได้ โดยการกินข้าวเที่ยงที่ โรงเรียน จัดให้ จะกินผักทุกชนิดโดยการไม่เลือกว่าเป็นชนิดไหน กินเท่าไหร่ใช้ให้หมด กลุ่มของผมได้วางแผนเอาไว้ในการ ทำผลงานสุขภาพเรื่องกินเท่าไหร่ใช้ให้หมด ว่าเราทุกคนจะ วางแผนเอาไว้ว่าเมื่อเรารับประทานอาหารแล้วเราจะทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายโดยใช้พลังงานที่เราได้รับจากการ รับประทานอาหารให้หมด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย การวิ่งรอบสนามฟุตบอล 2 รอบทุเย็น การออกกำลังกาย กลุ่มของผมได้วางแผนเอาไว้ในการทำ ผลงานสุขภาพเรื่องการออกกำลังกาย ว่า เราทุกคนจะรวมตัวกัน ออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพที่ดีและสุขภาพของพวกเราเอง เราทุกคนจะพยายามออกกำลังกายให้เป็นประจำกลุ่มของผมจะ เริ่มกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการวิ่งรอบสนามฟุตบอล 1-2 รอบทุกเย็น บางวันจะไปว่ายน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง -2 ชั่วโมง

6 ชื่อ นักเรีย น 7/12/ 12 14/12/ 12 21/12/ 12 28/12/ 12 4/1/1311/1/ 13 18/1/ 13 25/1/1 3 กนก ภรณ์ 53/15 9 53.5/1 60 53.5/1 63 54/16 4 54/16 4.5 55/16 6 55/16 7 56/16 7.5 ชยากร 48/16 0 48/16 2 49/16349/16 3.5 50/16 3.5 50/16 5 50.5/ 165 50.5/1 66 ปิยฉัตร 51/15 7 51.5/1 59 51.5/1 59.5 52/16 0 53/16 1 54/16 1 54.5/ 162 55.5/1 63 พศิน 55/16 7 56/16 7.5 55/16856.5/1 68 57/16 8.5 56/16 9 58/17 0.5 60/17 1 พิชชา ภา 57/15 9 56/15 9 56.5/1 60.5 56.5/1 61 57.5/1 62 58/16 3 57/16 4 59/16 4.5

7 ผล ส ำเร็จ เ พราะสามารถลดน้ำหนักคนที่มี น้ำหนักเกินเกณฑ์ลงไปได้ให้ตรงกับเกณฑ์ ได้

8 www.sumonkananit.socialgo.com/members/profile/2894/bl og-view/blog_3893.html www.google.co.th


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อผู้จัดทำ ด. ญ. กนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ ม.1/5 เลขที่ 1 ด. ช. ชยากร โชติวัฒนภิญโญ ม.1/5 เลขที่ 7 ด. ญ. ปิยฉัตร ลาสันเทียะ ม.1/5 เลขที่ 25 ด. ช. พศิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google