งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อ ด. ญ. วรัชยา บัวผุย เลขที่ 43 ม.1/10 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ยิ้ม 1. ด. ช. ปองพล เสือโรจน์ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อ ด. ญ. วรัชยา บัวผุย เลขที่ 43 ม.1/10 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ยิ้ม 1. ด. ช. ปองพล เสือโรจน์ เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อ ด. ญ. วรัชยา บัวผุย เลขที่ 43 ม.1/10 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ยิ้ม 1. ด. ช. ปองพล เสือโรจน์ เลขที่ 32 ม.1/10 2. ด. ช. ปณิธาณ วงค์เจริญวุฒิ เลขที่ 27 ม.1/10 3. ด. ญ. ชนัญญา เกตุผึ้ง เลขที่ 11 ม.1/10 4. ด. ญ. สิริกานต์ เลาหไทมงคล เลขที่ 46 ม.1/10 5. ด. ญ. วรัชยา บัวผุย เลขที่ 43 ม.1/10

2 บทที่ 1 ปัญหาและสาเหตุ คนที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ผอม ไม่รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ คนที่ 2 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ คนที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ท้วม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และขนม คนที่ 4 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ คนที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ท้วม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และขนม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของ ตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน 2. เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ เจริญเติบโตสมวัย 3. เพื่อศึกษาวิธีการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย 4. เพื่อควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 5. เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตาม ผลการทดสอบ

3 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง * การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตในวัยรุ่น - ภาวะการณ์เจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญเติบโตของวัยรุ่น * แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต สมวัย ระบบทุกระบบของร่างกายมีการทำงานประสานกัน อย่างเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนใน ร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัย * อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ * วิธีการดูแลน้ำหนักตัวเอง คอยออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ประโยชน์ และคอยชั่งน้ำหนัก * วิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย การส่งเสริมระบบหมุนเวียน ของเลือด เป็นต้น

4 บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเ วลา ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว/ด/ปว/ด/ป ว / ด / ป เก่งจังกิน ผักได้ 28/1 1/55 30/1 1/55 4/12 /55 15/12 /55 18/1 2/55 23/1 2/55 8/1/5 6 กินเท่าไร ใช้ให้ หมด 28/1 1/55 30/1 1/554/12 /55 15/12 /55 18/1 2/55 23/1 2/55 8/1/5 6 การออก กำลังกาย 28/1 1/55 30/1 1/554/12 /55 15/12 /55 18/1 2/55 23/1 2/55 8/1/5 6

5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ชื่อสมาชิก นน./ สส. น้ำหนัก / ส่วนสูง ครั้งที่ / ว / ด / ป 12345678 เจมส์51/15750/168 51/16751/168 51/156 851/16851/16750/168 ว่าน50/15649/166 48/16649/16648/167 จาจา56/164 55/16454/16455/164 แบมบู50/162 49/163 48/162 ปาปัว59/164 58/164 28/16458/16457/16458/164 ชื่อ / สกุลน้ำห นัก ส่วน สูง อ่อน ตัว ดันพื้น 1 นาที ลุกนั่ง 1 นาที เดิน / วิ่ง 800 เมตร 121212121212 ด. ช. ปองพล เสือ โรจน์ 51501571585615 17195.895.21 ด. ช. ปณิธาณ วงค์ เจริญวุฒิ 50 1561668 5 91820196.975.82 ด. ญ. ชนัญญา เกตุผึ้ง 5655164 569921225.485.12 ด. ญ. สิริกานต์ เลาห ไทมงคล 5049162 68101118224.894.35 ด. ญ. วรัชยา บัวผุย 5958164 7991019205.785.23

6 บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการดำเนินงาน สำเร็จ ไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนก็เพิ่มหรือลดก็ ทำกันได้ทุกคนไม่ว่าจะ - ออกกำลังกาย - รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ - กินอาหารที่มีประโยชน์ - และคอยชั่งน้ำหนักตัวเองทุกวัน - ไม่กินขนมคบเคียว

7 สรุป / บรรณานุกรม สรุป การเจริญเติบโตของแต่ละคนมีการ พัฒนาขึ้นและเท่าเดิมจากคนอ้วนก็ลดลง จาก คนผอมก็เพิ่มขึ้น ทุกคนมีการเจริญเติบโตที่ แตกต่างกัน บรรณานุกรม sites.google.com trueplookpanya.com Thedentistclinic.com Jordanpe.wordpress.com


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน กินอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสุขภาพที่ดี ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อ ด. ญ. วรัชยา บัวผุย เลขที่ 43 ม.1/10 ชื่อสมาชิกกลุ่ม ยิ้ม 1. ด. ช. ปองพล เสือโรจน์ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google