งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 พฤษภาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 พฤษภาคม 2550

2 Topics แนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์ หลักสูตรในภาควิชา ระบบการเรียนในภาควิชา

3 ความเป็นมา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2536 ทำหน้าที่ให้การศึกษา การพัฒนาและการ ค้นคว้าวิจัยทางด้านสาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง เน้นหนักทาง - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ - ระบบปฏิบัติการ - การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน และ ระบบการ จัดการฐานข้อมูล - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล - เทคโนโลยีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4 Staff Member Faculty staffs21  Ph.D. 5  Master15 Ph.D. candidate1 Foreign Lecturer 1  Bachelor (M.Sc. candidate) 1 External staffs (Regularly)4 Scholarship students (Ph.D.) 3 Technical Support staff3 Dept. Office Support1

5 คณาจารย์ ผศ. ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ ( หัวหน้าภาควิชา ) สาขาที่สนใจ  Empirical Modeling  Decision Support System  Knowledge Management

6 คณาจารย์ ผศ. ดร. กฤษณะ ชิน สาร ( รองหัวหน้า ภาควิชา ) ประธาน กรรมการบริหาร หลักสูตร Ph.D. (CS) สาขาที่สนใจ  Digital Image Processing  Neural Networks  Fuzzy Systems

7 คณาจารย์ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล ( รองหัวหน้า ภาควิชา ) สาขาที่สนใจ  Digital Image Processing  Bioinformatics

8 คณาจารย์ อาจารย์เสรี ชิโนดม ประธาน กรรมการบริหาร M.Sc. (IT) สาขาที่สนใจ  Software Engineering  Object-Oriented Technology  Management Information System

9 คณาจารย์ ดร. คนึงนิจ กุโบลา ผู้ประสานงาน M.Sc. (IT) สาขาที่สนใจ  Computer Graphics  Image Processing

10 คณาจารย์ ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ ชน ผู้ประสานงานสาขา CS สาขาที่สนใจ  Image Processing  Bioinformatics

11 คณาจารย์ อาจารย์วิทวัส พัน ทุมจินดา ผู้ประสานงานสาขา IT สาขาที่สนใจ  Database Technology  Object-Oriented Techology  Web Techology

12 คณาจารย์ อาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ สาขาที่สนใจ  Linux Operating System  Object-Oriented Technology  Computer System

13 คณาจารย์ อาจารย์จิระ จตุรา นนท์ สาขาที่สนใจ  System Programming  Computer Network and Data Communicatio n

14 คณาจารย์ ดร. สุรางคนา ธรรม ลิขิต สาขาที่สนใจ  Database Systems  Optimization  Advanced Database

15 คณาจารย์ อาจารย์ถมกนก จันทรุจิรากร สาขาที่สนใจ  Management Information Systems  Office Automation

16 คณาจารย์ อาจารย์พงษ์วุฒิ ดวงศรี สาขาที่สนใจ  Data Structure and Algorithms

17 คณาจารย์ อาจารย์ภูสิต กุล เกษม สาขาที่สนใจ  Computer Architecture and Organization  Parallel Computing

18 คณาจารย์ อาจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา สาขาที่สนใจ  Data Mining

19 คณาจารย์ อาจารย์ประวิทย์ บุญมี สาขาที่สนใจ  Bioinformatics  Natural Language Processing  Artificial Intelligence  Data Mining

20 คณาจารย์ อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธ์ สาขาที่สนใจ  Pattern Classification  Artificial Intelligence  Data Mining

21 คณาจารย์ อาจารย์อุรีรัฐ วัฒน ชนม์ (Ph.D.Candidate ) สาขาที่สนใจ  Bioinformatics  Artificial Intelligence  Data Mining

22 คณาจารย์ อาจารย์จอน เกตวูต แฮม สาขาที่สนใจ  Compilers  Linux OS

23 คณาจารย์ อาจารย์กันทิมา อ่อนลออ สาขาที่สนใจ  Web application and Technology  Information Technology  Database  Web-based learning Analysis and Design

24 คณาจารย์ อาจารย์พรนภัส วัง ทอง สาขาที่สนใจ  Computer Graphics  Database  Web Application  System Analysis and Design

25 คณาจารย์ อาจารย์อธิตา โชค อนันต์รัตนา สาขาที่สนใจ  Computer Multimedia  Graphic Design  Software Reengineering Analysis and Design

26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายสุรชัย วชิรหัตถ พงษ์ สาขาที่สนใจ  Network  Data Communicatio n

27 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายณรงค์ศักดิ์ ชู สินชินภัทร หน้าที่  ดูแลควบคุมการ ใช้ทรัพยากร ระบบ คอมพิวเตอร์ใน ภาควิชาฯ

28 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวรุจิเรข เกษมโชติพัฒน์ หน้าที่  ดูแลห้องสมุด การใช้ทรัพยากร ต่างๆ ภายใน ภาควิชาฯ

29 เจ้าหน้าที่ นางสาวนัฐณันท์ สวนโน เจ้าหน้าที่ สำนักงาน หน้าที่  ประสานงาน ทั่วไป

30 เจ้าหน้าที่ นายสุธน ทองปาน พนักงานผลิต ทดลอง หน้าที่  ดูแลความ เรียบร้อยภายใน อาคาร  เอกสารทั่วไป

31 หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( ชลบุรี ) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( สระแก้ว ) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ชลบุรี ) ( ต่อเนื่อง ) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ชลบุรี ) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( ความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน )  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

32 Students สะสมถึงปี 2549 2550 ปกติพิเศ ษ ปกติพิเศ ษ B.Sc. (CS) 176134(50) B.Tech. (IT) 501005987 B.Tech. (CB) 120-40- M.Sc. (IT) 669321 Ph.D. (CS) 3-

33 Classroom Certain rooms on the 3 rd, 4 th, and 5 th floor of the Sirindorn Building SD319-320, 413: Common room for M.Sc. (IT) & Ph.D. (CS) CC107: Teleconference to Sakeow Campus Eng5: Teleconference to Chantaburi Campus

34 PC Laboratory Departmental Student SD412 (80) Linux Laboratory (24) University Service SD414 (60) SD416 (60) SD117 (60) MS103 (60)

35 แบบแสดง : แบบการติดตั้งระบบโครงข่ายภาพรวม SSR Router 3Com Switch Etharasis Switch ห้อง Lab 414, 117 ห้อง Lab MS103 ห้องพักอาจารย์, ห้องสอน ห้อง Lab 412, Lab Linux Dell 1850 - Web Server For Student (angsila.cs.buu.ac.th) HP NetServer – DNS Server (snafu.cs.buu.ac.th) PC – Proxy Server (proxy.cs.buu.ac.th) Dell 1850 – MySQL Database Server (db.cs.buu.ac.th) Dell PowerEdge 4400 Web Server (alphabox.cs.buu.ac.th) HP LH3000 Oracle Database Server (sriracha.cs.buu.ac.th) PUBLIC NETWORK Fedora Core 6 Fedora Core 2 CentOS 4.2 CentOS 4.4 VLAN2 = 10.16.64.0/24 GW = 10.16.64.1 Cisco 1100 VLAN3 = 10.16.66.0/24 GW = 10.16.66.1 VLAN4 = 10.16.68..0/24 GW = 10.16.68.1 VLAN5 = 10.16.2.0/24 GW = 10.16.2.1 Connect to Computer Center 1000 MB VLAN Intranet Server = 10.16.64.0/24 GW = 10.16.64.1 VLAN_Public Server = 10.16.64.0/24 GW = 10.16.64.1 Dell 1850 – Web Server For Staff (banbung.cs.buu.ac.th) CentOS 4.2 Cisco 1100 VLAN6 = 10.16.64.0/24 Firewall for Access Point PC– Windows Server (wangmuk.cs.buu.ac.th) Windows 2003 Server

36 Learning Activity

37 Security Policy Access Card to Faculty and laboratory room.

38 กิจกรรมในภาควิชา ประเพณีการ ทำบุญภาควิชา

39 กิจกรรมในภาควิชา ประเพณีการแข่ง กีฬา กิจกรรมแนะนำ วิชาเอก งานเลี้ยง Bye Senior งาน CS-return ทัศนะศึกษาใน ประเทศ การอบรมต่างๆ

40 Departmental Project & Research Burapha Linux Distribution Develop E- Learning system using Open Source software  Learning Management System (LMS)  Courseware Data Mining Command Post Exercise for Naval Operation Digital Image Processing Neural Networks Bioinformatics

41 งานวิจัยในภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ งานวิจัย บูร พาลีนุกซ์

42 Research Group Linux and Open Source Knowledge and Smart Technology Computer Graphic and Multimedia E-learning

43 เว็บไซต์ของภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ http://www.cs.buu.ac.th

44 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google