งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Topics แนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์ หลักสูตรในภาควิชา ระบบการเรียนในภาควิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Topics แนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์ หลักสูตรในภาควิชา ระบบการเรียนในภาควิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 พฤษภาคม 2550

2 Topics แนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์ หลักสูตรในภาควิชา ระบบการเรียนในภาควิชา

3 ความเป็นมา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2536 ทำหน้าที่ให้การศึกษา การพัฒนาและการค้นคว้าวิจัยทางด้านสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นหนักทาง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน และ ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4 Staff Member Faculty staffs 21 Ph.D. 5 Master 15 Ph.D. candidate 1
Foreign Lecturer 1 Bachelor (M.Sc. candidate) 1 External staffs (Regularly) 4 Scholarship students (Ph.D.) 3 Technical Support staff 3 Dept. Office Support 1

5 คณาจารย์ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ (หัวหน้าภาควิชา) สาขาที่สนใจ
Empirical Modeling Decision Support System Knowledge Management

6 คณาจารย์ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร (รองหัวหน้าภาควิชา)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร Ph.D. (CS) สาขาที่สนใจ Digital Image Processing Neural Networks Fuzzy Systems

7 คณาจารย์ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล (รองหัวหน้าภาควิชา) สาขาที่สนใจ
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล (รองหัวหน้าภาควิชา) สาขาที่สนใจ Digital Image Processing Bioinformatics

8 คณาจารย์ Software Engineering Object-Oriented Technology
อาจารย์เสรี  ชิโนดม ประธานกรรมการบริหาร M.Sc. (IT) สาขาที่สนใจ Software Engineering Object-Oriented Technology Management Information System

9 คณาจารย์ Computer Graphics Image Processing ดร.คนึงนิจ กุโบลา
ผู้ประสานงาน M.Sc. (IT) สาขาที่สนใจ Computer Graphics Image Processing

10 คณาจารย์ Image Processing Bioinformatics ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน
สาขาที่สนใจ Image Processing Bioinformatics

11 คณาจารย์ อาจารย์วิทวัส พันทุมจินดา Database Technology
ผู้ประสานงานสาขา IT สาขาที่สนใจ Database Technology Object-Oriented Techology Web Techology

12 คณาจารย์ อาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ สาขาที่สนใจ
Linux Operating System Object-Oriented Technology Computer System

13 คณาจารย์ System Programming Computer Network and Data Communication
อาจารย์จิระ จตุรานนท์ สาขาที่สนใจ System Programming Computer Network and Data Communication

14 คณาจารย์ Database Systems Optimization Advanced Database
ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต สาขาที่สนใจ Database Systems Optimization Advanced Database

15 คณาจารย์ Management Information Systems Office Automation
อาจารย์ถมกนก จันทรุจิรากร สาขาที่สนใจ Management Information Systems Office Automation

16 คณาจารย์ Data Structure and Algorithms อาจารย์พงษ์วุฒิ ดวงศรี
สาขาที่สนใจ Data Structure and Algorithms

17 คณาจารย์ Computer Architecture and Organization Parallel Computing
อาจารย์ภูสิต กุลเกษม สาขาที่สนใจ Computer Architecture and Organization Parallel Computing

18 คณาจารย์ อาจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา สาขาที่สนใจ Data Mining

19 คณาจารย์ Bioinformatics Natural Language Processing
อาจารย์ประวิทย์ บุญมี สาขาที่สนใจ Bioinformatics Natural Language Processing Artificial Intelligence Data Mining

20 คณาจารย์ Pattern Classification Artificial Intelligence Data Mining
อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธ์ สาขาที่สนใจ Pattern Classification Artificial Intelligence Data Mining

21 คณาจารย์ Bioinformatics Artificial Intelligence Data Mining
อาจารย์อุรีรัฐ วัฒนชนม์ (Ph.D.Candidate) สาขาที่สนใจ Bioinformatics Artificial Intelligence Data Mining

22 คณาจารย์ อาจารย์จอน เกตวูต แฮม สาขาที่สนใจ Compilers Linux OS

23 คณาจารย์ อาจารย์กันทิมา อ่อนลออ สาขาที่สนใจ
Web application and Technology Information Technology Database Web-based learning Analysis and Design

24 คณาจารย์ Computer Graphics Database Web Application
อาจารย์พรนภัส วังทอง สาขาที่สนใจ Computer Graphics Database Web Application System Analysis and Design

25 คณาจารย์ Computer Multimedia Graphic Design
อาจารย์อธิตา โชคอนันต์รัตนา สาขาที่สนใจ Computer Multimedia Graphic Design Software Reengineering Analysis and Design

26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุรชัย วชิรหัตถพงษ์ สาขาที่สนใจ Network Data Communication

27 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร หน้าที่ ดูแลควบคุมการใช้ทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ในภาควิชาฯ

28 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรุจิเรข เกษมโชติพัฒน์ หน้าที่ ดูแลห้องสมุด การใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในภาควิชาฯ

29 เจ้าหน้าที่ ประสานงานทั่วไป นางสาวนัฐณันท์ สวนโน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

30 เจ้าหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร เอกสารทั่วไป นายสุธน ทองปาน
พนักงานผลิตทดลอง หน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร เอกสารทั่วไป

31 หลักสูตร ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ชลบุรี) ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สระแก้ว) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชลบุรี) (ต่อเนื่อง) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชลบุรี) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ความร่วมมือระหว่างสถาบัน) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

32 Students สะสมถึงปี 2549 2550 ปกติ พิเศษ B.Sc. (CS) 176 134 (50)
B.Tech. (IT) 50 100 59 87 B.Tech. (CB) 120 - 40 M.Sc. (IT) 6 69 3 21 Ph.D. (CS)

33 Classroom Certain rooms on the 3rd, 4th, and 5th floor of the Sirindorn Building SD , 413: Common room for M.Sc. (IT) & Ph.D. (CS) CC107: Teleconference to Sakeow Campus Eng5: Teleconference to Chantaburi Campus

34 PC Laboratory Departmental Student SD412 (80) Linux Laboratory (24)
University Service SD414 (60) SD416 (60) SD117 (60) MS103 (60)

35 แบบการติดตั้งระบบโครงข่ายภาพรวม
PUBLIC NETWORK Dell Web Server For Student (angsila.cs.buu.ac.th) CentOS 4.2 Cisco 1100 Dell 1850 – Web Server For Staff (banbung.cs.buu.ac.th) Connect to Computer Center 1000 MB CentOS 4.2 Dell 1850 – MySQL Database Server (db.cs.buu.ac.th) Cisco 1100 SSR Router CentOS 4.2 Dell PowerEdge 4400 Web Server (alphabox.cs.buu.ac.th) Firewall for Access Point Cisco 1100 Fedora Core 6 PC– Windows Server (wangmuk.cs.buu.ac.th) VLAN6 = /24 Windows 2003 Server VLAN_Public Server = /24 GW = HP LH3000 Oracle Database Server (sriracha.cs.buu.ac.th) Fedora Core 2 PC – Proxy Server (proxy.cs.buu.ac.th) 3Com Switch 3Com Switch 3Com Switch Etharasis Switch CentOS 4.4 ห้องพักอาจารย์,ห้องสอน ห้อง Lab 414 , 117 ห้อง Lab 412 , Lab Linux ห้อง Lab MS103 HP NetServer – DNS Server (snafu.cs.buu.ac.th) Fedora Core 6 VLAN2 = /24 GW = VLAN3 = /24 GW = VLAN4 = /24 GW = VLAN5 = /24 GW = VLAN Intranet Server = /24 GW = แบบแสดง : แบบการติดตั้งระบบโครงข่ายภาพรวม

36 Learning Activity

37 Security Policy Access Card to Faculty and laboratory room.

38 กิจกรรมในภาควิชา ประเพณีการทำบุญภาควิชา

39 กิจกรรมในภาควิชา ประเพณีการแข่งกีฬา กิจกรรมแนะนำวิชาเอก
งานเลี้ยง Bye Senior งาน CS-return ทัศนะศึกษาในประเทศ การอบรมต่างๆ

40 Departmental Project & Research
Burapha Linux Distribution Develop E-Learning system using Open Source software Learning Management System (LMS) Courseware Data Mining Command Post Exercise for Naval Operation Digital Image Processing Neural Networks Bioinformatics

41 งานวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งานวิจัย บูรพาลีนุกซ์

42 Research Group Linux and Open Source Knowledge and Smart Technology
Computer Graphic and Multimedia E-learning

43 เว็บไซต์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

44 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Topics แนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์ หลักสูตรในภาควิชา ระบบการเรียนในภาควิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google