งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการระบบบริหารจัดการสารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการระบบบริหารจัดการสารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการระบบบริหารจัดการสารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา: รศ.ดร. พิสมัย กุลกาญจนาธร ทีมงาน: บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ประดิษฐา รัตนวิจิตร์ สุรินทร์ อยู่ยง รักษิณีย์ คำมานิตย์ กาญจนา ทิมอ่ำ ดวงใจ จันทร์ต้น อุบลวรรณ บุญเปล่ง ดุษณี ธนฐิติพงศ์ นันทวรรณ จินากุล รัตนา นาคสง่า วิไลวรรณ ทองใบน้อย กวีวุฒิ กนกแก้ว กฤษณะ พรมดวงศรี

2 ปัญหาในการทำงานปัจจุบัน
ปริมาณสารเคมี มากเกินกว่า 3,000 ขวด เภสัชจุลชีววิทยา เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชวินิจฉัย หน่วยพัสดุ เภสัชวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี หน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน วิจัยกลาง อาหารเคมี

3 ปัญหาในการทำงานปัจจุบัน
ปัญหาในการดูแลจำนวนสารเคมี ไม่ทราบจำนวนคงเหลือที่แน่นอน ไม่ทราบวันหมดอายุ ไม่ทราบข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี การสั่งสารเคมีที่ซ้ำซ้อนกัน การเพิ่มจำนวนและการสะสมสารเคมีที่หมดอายุ นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการจำนวนสารเคมี (ระบบฐานข้อมูลสารเคมี)

4 การดำเนินโครงการวิจัย R2R
รายละเอียดกิจกรรม 2553 2554 มี.ค.-เม.ย. พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.-ต.ค. พ.ย.-ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. สำรวจปัญหาและความต้องการของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิจัยของการใช้งานระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการจำนวนสารเคมี คัดเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารเคมีและพัฒนาโปรแกรม จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารเคมีแก่นักวิทยาศาสตร์และทดสอบการใช้งานเบื้องต้น เปิดทดลองใช้งานระบบฐานข้อมูลสารเคมีแก่ผู้ใช้งานทั่วไป ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ สรุปและเขียนรายงาน

5 ระบบฐานข้อมูลสารเคมี
Computer-based application Need an expert programmer Inflexible to access Need an installation of software for all computer

6 ระบบฐานข้อมูลสารเคมี
Web-based application / Webpage generator Flexible to access (Internet access) Additional software does not needed Compatible to Tablet PC or smart phone Real time updating +

7 RESULT FROM R2R

8 e-Chemical Database on-line (ECDB)

9 Real time chemical stock

10 Label and Memorize

11 Searching chemical

12 อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล
28 เมษายน 2553

13 จำนวนคงเหลือสารเคมี

14 ขั้นตอนของระบบบริหารจัดการสารเคมี
ภาควิชา/หน่วยงานเบิกสารเคมี 1 ลงบันทึกในฐานข้อมูล 2 จัดเก็บสารเคมี 3 แปะฉลากบนขวดสารเคมี

15 ระบบการขอยืม/ขอใช้สารเคมี

16 การประเมินผลระบบฐานข้อมูล
Technician ระบบสามารถใช้แก้ไขปัญหาการบริหารจำนวนสารเคมีได้ มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลดี ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบที่เป็นทางการภายในคณะแก่นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

17 การประเมินผลระบบฐานข้อมูล
Researcher / Student ส่วนมากยังไม่ทราบหรือไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่องระบบฐานข้อมูล ผู้ที่เคยใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลดี ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในรูปแบบที่เป็นทางการภายในคณะแก่นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

18 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ
ได้ระบบฐานข้อมูลเพื่อดูแลจำนวนสารเคมีของหน่วยงาน/ภาควิชา Technician ประจำภาควิชาสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ จำนวนเฉลี่ยผู้ใช้งาน 250 คน ต่อหนึ่งเดือน ลดจำนวนการซื้อสารเคมีที่ซ้ำซ้อน (CHEAPER) ลดระยะเวลาในการใช้ค้นหาสารเคมี (FASTER) ระบบช่วยจำวันที่หมดอายุและสถานที่จัดเก็บของสารเคมี (BETTER) ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (BETTER)

19 การนำเสนอผลงาน R2R การประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสุนน
คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

20 การนำเสนอผลงาน R2R

21 THANK YOU

22 Up coming event E3 Project
e-Chemical Stock e-Chemical Waste management e-Chemical Database


ดาวน์โหลด ppt โครงการระบบบริหารจัดการสารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google