งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการระบบบริหาร จัดการสารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษา : รศ. ดร. พิสมัย กุลกาญจนา ธร ทีมงาน : บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ประดิษฐา รัตนวิจิตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการระบบบริหาร จัดการสารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษา : รศ. ดร. พิสมัย กุลกาญจนา ธร ทีมงาน : บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ประดิษฐา รัตนวิจิตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการระบบบริหาร จัดการสารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษา : รศ. ดร. พิสมัย กุลกาญจนา ธร ทีมงาน : บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ประดิษฐา รัตนวิจิตร์ สุรินทร์ อยู่ยงรักษิณีย์ คำ มานิตย์ กาญจนา ทิมอ่ำดวงใจ จันทร์ ต้น อุบลวรรณ บุญเปล่งดุษณี ธนฐิติพงศ์ นันทวรรณ จินากุลรัตนา นาคสง่า วิไลวรรณ ทองใบน้อยกวีวุฒิ กนกแก้ว กฤษณะ พรมดวงศรี

2 ปัญหาในการทำงาน ปัจจุบัน หน่วย พัสดุ เภสัชจุล ชีววิทยา เภสัช อุตสาหกรร ม เภสัชกรรมเภสัชเคมี เภสัช พฤกษศาสต ร์ เภสัช วินิจฉัย สรีรวิทยา เภสัชวิทยา อาหารเคมีชีวเคมี หน่วย ปฏิบัติการ มาตรฐาน วิจัยกลาง

3 ปัญหาในการดูแลจำนวนสารเคมี ปัญหาในการดูแลจำนวนสารเคมี – ไม่ทราบจำนวนคงเหลือที่แน่นอน – ไม่ทราบวันหมดอายุ – ไม่ทราบข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี – การสั่งสารเคมีที่ซ้ำซ้อนกัน การเพิ่มจำนวนและการสะสม สารเคมีที่หมดอายุ ปัญหาในการดูแลจำนวนสารเคมี ปัญหาในการดูแลจำนวนสารเคมี – ไม่ทราบจำนวนคงเหลือที่แน่นอน – ไม่ทราบวันหมดอายุ – ไม่ทราบข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี – การสั่งสารเคมีที่ซ้ำซ้อนกัน การเพิ่มจำนวนและการสะสม สารเคมีที่หมดอายุ นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหาร จัดการจำนวนสารเคมี ( ระบบฐานข้อมูลสารเคมี ) นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหาร จัดการจำนวนสารเคมี ( ระบบฐานข้อมูลสารเคมี ) ปัญหาในการทำงาน ปัจจุบัน

4 การดำเนิน โครงการวิจัย R2R

5 Computer-based application Computer-based application Need an expert programmer Need an expert programmer Inflexible to access Inflexible to access Need an installation of software for all computer Need an installation of software for all computer ระบบฐานข้อมูล สารเคมี

6 Web-based application / Webpage generator Web-based application / Webpage generator Flexible to access (Internet access) Flexible to access (Internet access) Additional software does not needed Additional software does not needed Compatible to Tablet PC or smart phone Compatible to Tablet PC or smart phone Real time updating Real time updating ระบบฐานข้อมูล สารเคมี

7

8 e-Chemical Database on-line (ECDB)

9 Real time chemical stock

10 Label and Memorize

11 Searching chemical

12 อบรมการใช้งานระบบ ฐานข้อมูล 28 เมษายน 2553

13 จำนวนคงเหลือสารเคมี

14 ขั้นตอนของระบบบริหาร จัดการสารเคมี แปะฉลากบน ขวดสารเคมี ภาควิชา / หน่วยงาน เบิกสารเคมี 1 ลงบันทึกใน ฐานข้อมูล 2 จัดเก็บสารเคมี 3

15 ระบบการขอยืม / ขอใช้ สารเคมี

16 Technician – ระบบสามารถใช้แก้ไขปัญหาการบริหาร จำนวนสารเคมีได้ – มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลดี – ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ระบบ ฐานข้อมูลในรูปแบบที่เป็นทางการภายใน คณะแก่นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์และ นักวิจัย การประเมินผลระบบ ฐานข้อมูล

17 Researcher / Student – ส่วนมากยังไม่ทราบหรือไม่ได้รับการ ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบฐานข้อมูล – ผู้ที่เคยใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบฐานข้อมูลดี – ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ระบบ ฐานข้อมูลในรูปแบบที่เป็นทางการภายใน คณะแก่นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์และ นักวิจัย การประเมินผลระบบ ฐานข้อมูล

18 สรุปผลการดำเนินงาน ของโครงการ ได้ระบบฐานข้อมูลเพื่อดูแลจำนวน สารเคมีของหน่วยงาน / ภาควิชา ได้ระบบฐานข้อมูลเพื่อดูแลจำนวน สารเคมีของหน่วยงาน / ภาควิชา Technician ประจำภาควิชาสามารถใช้งาน ระบบฐานข้อมูลได้ Technician ประจำภาควิชาสามารถใช้งาน ระบบฐานข้อมูลได้ จำนวนเฉลี่ยผู้ใช้งาน 250 คน ต่อหนึ่ง เดือน จำนวนเฉลี่ยผู้ใช้งาน 250 คน ต่อหนึ่ง เดือน ลดจำนวนการซื้อสารเคมีที่ซ้ำซ้อน (CHEAPER) ลดจำนวนการซื้อสารเคมีที่ซ้ำซ้อน (CHEAPER) (CHEAPER) ลดระยะเวลาในการใช้ค้นหาสารเคมี (FASTER) ลดระยะเวลาในการใช้ค้นหาสารเคมี (FASTER) ระบบช่วยจำวันที่หมดอายุและสถานที่ จัดเก็บของสารเคมี (BETTER) ระบบช่วยจำวันที่หมดอายุและสถานที่ จัดเก็บของสารเคมี (BETTER) ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (BETTER) ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (BETTER)

19 การนำเสนอผลงาน R2R การประชุมวิชาการเครือข่ายบุคลากรสาย สนับสุนน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

20 การนำเสนอผลงาน R2R

21

22 E3 Project Up coming event e-Chemical Stock e-Chemical Waste management e-Chemical Database


ดาวน์โหลด ppt โครงการระบบบริหาร จัดการสารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษา : รศ. ดร. พิสมัย กุลกาญจนา ธร ทีมงาน : บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ ประดิษฐา รัตนวิจิตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google