งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคุ้มทุนของทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดหาของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น. ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น. ส. บุญเพ็ญ ชูทอง น. ส. จริยา รัตนพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคุ้มทุนของทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดหาของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น. ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น. ส. บุญเพ็ญ ชูทอง น. ส. จริยา รัตนพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคุ้มทุนของทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดหาของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น. ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น. ส. บุญเพ็ญ ชูทอง น. ส. จริยา รัตนพันธุ์

2 วัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์งบประมาณการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศกับอัตราการใช้ 2. วิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนในทรัพยากร สารสนเทศ

3 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 1. ประชากรที่ศึกษา คือ หนังสือฉบับพิมพ์ที่ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดหา โดยประชากร คือหนังสือที่สามารถยืมออกได้เท่านั้น และวารสารฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ บอกรับ / ต่ออายุ จำนวน 335 รายการ 3,423 เล่ม ปีงบประ มาณ ภาษา ไทย ภาษาอัง กฤษ รวม 25533,6331,7865,41 9 25543,2682,3938,66 1 25553,1911,6174,80 8 รวม 10,09 2 5,79615,8 88

4 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา สำหรับหนังสือ ได้แก่ ลำดับที่ / ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง / ปีที่พิมพ์ / จำนวนเล่ม / ISBN / บาร์โค้ด / ราคาต่อเล่ม / สาขาวิชาที่เสนอ / จำนวนครั้งในการยืม ดังภาพตัวอย่าง

5 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา สำหรับวารสาร ประกอบด้วย ลำดับที่ / ชื่อวารสาร / ISSN / ปีที่ / ฉบับที่ / วัน เดือน ปี / ปีที่พิมพ์ / บาร์โค้ด / จำนวนเล่ม / ราคา / สาขาวิชาที่ เสนอแนะ / จำนวนครั้งในการยืม

6 การเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือ รวบรวมข้อมูลหนังสือที่จัดซื้อในช่วง ปีงบประมาณ 2553-2555 เลือกเฉพาะรายการ ที่อนุญาตให้ยืมเท่านั้น ดึงข้อมูลสถิติการยืมจากฐานข้อมูลห้องสมุด อัตโนมัติ Walai Autolib ข้อมูลของราคาหนังสือ ใช้ราคาสุทธิแล้ว ข้อมูลของผู้เสนอซื้อ แยกตามสาขาวิชาของผู้ เสนอซื้อ ซึ่งข้อมูลวิเคราะห์สามารถแยกตาม สำนักวิชาได้

7 การเก็บรวบรวมข้อมูลวารสาร รวบรวมข้อมูลจากรายการวารสารภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศฉบับที่มีการบอกรับและต่อ อายุวารสารในช่วงปีงบประมาณ 2553-2555 รวบรวมจากฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib โมดูล Circulation เพื่อดึงข้อมูลสถิติการยืม เก็บสถิติการใช้วารสารฉบับปัจจุบันและฉบับ ย้อนหลังจากการนำตัวเล่มลงมาจากชั้นจัดเก็บ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

8 การเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลสถิติการยืม สถิติ การยืม

9 การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์วิเคราะห์ความคุ้มทุน วิเคราะห์จากสูตร งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการใช้ การประเมินความคุ้มทุน ผู้ดำเนินการได้คิดราคาเทียบกับ ปริมาณการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หนังสือราคา 300 บาท หากมีการใช้ 1 ครั้ง ความคุ้มทุน 300 บาท หากมีการใช้ 2 ครั้ง ความคุ้มทุน 150 บาท หากมีการใช้ 5 ครั้ง ความคุ้มทุน 60 บาท หากมีการใช้ 300 ครั้ง ความคุ้มทุน 1 บาท หากไม่มีการใช้ประโยชน์เลย ถือว่า ไม่มีความคุ้มทุนเลย

10 สถิติที่ใช้ สถิติที่ใช้ในการวัดค่าความคุ้มทุน โดยใช้ค่า ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และสูตรการวิเคราะห์ค่า ความคุ้มทุน

11 ค่าร้อยละ ปีงบประ มาณ รายจ่ายตาม งบประมาณที่ จ่ายจริง สัดส่วน งบประมาณ จำนวน หนังสือที่ จัดซื้อ 25534,930,263.505,419 25545,189,627.105,661 25553,946,618.824,808 รวม 14,066,509. 42 15,888 เพิ่มขึ้นร้อย ละ 95 จากปี 2553 ลดลง ร้อยละ 131.50 จาก ปี 2554

12 ค่าเฉลี่ย ปีงบประ มาณ รายจ่าย ตาม งบประมา ณที่จ่าย จริง จำนวน หนังสือที่ จัดซื้อ จำนวน การใช้ อัตรา เฉลี่ยการ ใช้ต่อ ครั้ง 25534,930,263. 5 5,41934,2276.32 25545,189,627. 1 5,66124,1194.26 25553,946,618. 82 4,80815,4963.22 รวม 14,066,5 09.42 15,88873,8424.65

13 ค่าเฉลี่ย

14 ผลการวิเคราะห์ค่าความคุ้มทุน ของหนังสือ ปีงบประ มาณ รายจ่ายตาม งบประมาณที่ จ่ายจริง จำนวน หนังสือที่ จัดซื้อ อัตรา การใช้ ความ คุ้มทุน 25534,930,263.505,41934,227144.47 25545,189,627.105,66124,119215.17 25553,946,618.824,80815,496254.69 รวม 14,066,509.42 15,88873,84 2 190.4 9

15 ข้อมูลการบอกรับ / ต่ออายุ วารสาร ปีงบประม าณ รายจ่ายตาม งบประมาณที่ จ่ายจริง จำนวนชื่อ เรื่อง วารสารที่ บอกรับ / ต่อ อายุ จำนวนเล่ม วารสารที่ บอกรับ / ต่อ อายุ 255399,8631181,174 255491,6151111,149 255587,5501061,100 รวม 279,0283353,423

16 ผลการวิเคราะห์ค่าความคุ้มทุน ของวารสาร ปีงบป ระมา ณ รายจ่าย ตาม งบประมา ณที่จ่าย จริง จำนวน เล่ม วารสาร ที่ บอกรับ / ต่อ อายุ จำนวน การใช้ อัตรา เฉลี่ย ในการ ใช้ ความ คุ้มทุน 255399,8631,1742,8802.4534.67 255491,6151,1492,3702.0638.66 255587,5501,1001,8101.6448.37 รวม 279,0283,4237,0602.0639.52

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความคุ้มทุนของทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดหาของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น. ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น. ส. บุญเพ็ญ ชูทอง น. ส. จริยา รัตนพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google