งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น.ส.บุญเพ็ญ ชูทอง น.ส.จริยา รัตนพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น.ส.บุญเพ็ญ ชูทอง น.ส.จริยา รัตนพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น.ส.บุญเพ็ญ ชูทอง น.ส.จริยา รัตนพันธุ์
ความคุ้มทุนของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น.ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น.ส.บุญเพ็ญ ชูทอง น.ส.จริยา รัตนพันธุ์

2 วัตถุประสงค์ 1. วิเคราะห์งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับอัตราการใช้ 2. วิเคราะห์ความคุ้มทุนของการลงทุนในทรัพยากรสารสนเทศ

3 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
1. ประชากรที่ศึกษา คือ หนังสือฉบับพิมพ์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดหา โดยประชากร คือหนังสือที่สามารถยืมออกได้เท่านั้น และวารสารฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่บอกรับ/ต่ออายุ จำนวน 335 รายการ ,423 เล่ม ปีงบประมาณ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม 2553 3,633 1,786 5,419 2554 3,268 2,393 8,661 2555 3,191 1,617 4,808 10,092 5,796 15,888

4 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา สำหรับหนังสือ ได้แก่ ลำดับที่ / ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง / ปีที่พิมพ์ / จำนวนเล่ม / ISBN / บาร์โค้ด / ราคาต่อเล่ม / สาขาวิชาที่เสนอ / จำนวนครั้งในการยืม ดังภาพตัวอย่าง

5 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา สำหรับวารสาร ประกอบด้วย ลำดับที่ / ชื่อวารสาร / ISSN / ปีที่ / ฉบับที่ / วัน เดือน ปี / ปีที่พิมพ์ / บาร์โค้ด / จำนวนเล่ม / ราคา / สาขาวิชาที่เสนอแนะ / จำนวนครั้งในการยืม

6 การเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือ
รวบรวมข้อมูลหนังสือที่จัดซื้อในช่วงปีงบประมาณ เลือกเฉพาะรายการที่อนุญาตให้ยืมเท่านั้น ดึงข้อมูลสถิติการยืมจากฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib ข้อมูลของราคาหนังสือ ใช้ราคาสุทธิแล้ว ข้อมูลของผู้เสนอซื้อ แยกตามสาขาวิชาของผู้เสนอซื้อ ซึ่งข้อมูลวิเคราะห์สามารถแยกตามสำนักวิชาได้

7 การเก็บรวบรวมข้อมูลวารสาร
รวบรวมข้อมูลจากรายการวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศฉบับที่มีการบอกรับและต่ออายุวารสารในช่วงปีงบประมาณ รวบรวมจากฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib โมดูล Circulation เพื่อดึงข้อมูลสถิติการยืม เก็บสถิติการใช้วารสารฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังจากการนำตัวเล่มลงมาจากชั้นจัดเก็บ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

8 การเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลสถิติการยืม สถิติการยืม

9 การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์วิเคราะห์ความคุ้มทุน วิเคราะห์จากสูตร งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ สถิติการใช้ การประเมินความคุ้มทุน ผู้ดำเนินการได้คิดราคาเทียบกับปริมาณการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หนังสือราคา 300 บาท หากมีการใช้ 1 ครั้ง ความคุ้มทุน 300 บาท หากมีการใช้ 2 ครั้ง ความคุ้มทุน 150 บาท หากมีการใช้ 5 ครั้ง ความคุ้มทุน 60 บาท หากมีการใช้ 300 ครั้ง ความคุ้มทุน 1 บาท หากไม่มีการใช้ประโยชน์เลย ถือว่า ไม่มีความคุ้มทุนเลย

10 สถิติที่ใช้ สถิติที่ใช้ในการวัดค่าความคุ้มทุน โดยใช้ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และสูตรการวิเคราะห์ค่าความคุ้มทุน

11 รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง จำนวนหนังสือที่จัดซื้อ
ค่าร้อยละ ปีงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง สัดส่วนงบประมาณ จำนวนหนังสือที่จัดซื้อ 2553 4,930,263.50 5,419 2554 5,189,627.10 5,661 2555 3,946,618.82 4,808 รวม 14,066,509.42 15,888 เพิ่มขึ้นร้อยละ 95 จากปี 2553 ลดลงร้อยละ จากปี 2554

12 ค่าเฉลี่ย ปีงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง
จำนวนหนังสือที่จัดซื้อ จำนวนการใช้ อัตราเฉลี่ยการใช้ต่อครั้ง 2553 4,930,263.5 5,419 34,227 6.32 2554 5,189,627.1 5,661 24,119 4.26 2555 3,946,618.82 4,808 15,496 3.22 รวม 14,066,509.42 15,888 73,842 4.65

13 รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง
ค่าเฉลี่ย สำนักวิชา ปีงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง จำนวนหนังสือ จำนวน การใช้ อัตราเฉลี่ย ในการใช้ ศิลปศาสตร์ 905,002.77 1,207 1,870 1.55 วิทยาศาสตร์ 289,844.05 146 605 4.14 การจัดการ 486,068.47 373 549 1.47 สารสนเทศศาสตร์ 634,464.65 476 530 1.11 เทคโนโลยีการเกษตร 339,221.35 84 163 2.18 วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 429,996.60 134 123 0.92 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1,545,593.40 978 2,736 2.80 พยาบาลศาสตร์ 317,152.00 161 293 1.82 สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 851,538.15 657 2,047 3.11 เภสัชศาสตร์ 2,470,235.10 982 1,637 1.67 แพทยศาสตร์ 1,806,727.10 1,425 4,331 10.19

14 ผลการวิเคราะห์ค่าความคุ้มทุนของหนังสือ
ปีงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง จำนวนหนังสือที่จัดซื้อ อัตราการใช้ ความคุ้มทุน 2553 4,930,263.50 5,419 34,227 144.47 2554 5,189,627.10 5,661 24,119 215.17 2555 3,946,618.82 4,808 15,496 254.69 รวม 14,066,509.42 15,888 73,842 190.49

15 ข้อมูลการบอกรับ/ต่ออายุวารสาร
ปีงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง จำนวนชื่อเรื่องวารสารที่บอกรับ/ต่ออายุ จำนวนเล่มวารสารที่บอกรับ/ต่ออายุ 2553 99,863 118 1,174 2554 91,615 111 1,149 2555 87,550 106 1,100 รวม 279,028 335 3,423

16 ผลการวิเคราะห์ค่าความคุ้มทุนของวารสาร
ปีงบประมาณ รายจ่ายตามงบประมาณที่จ่ายจริง จำนวนเล่มวารสารที่บอกรับ/ต่ออายุ จำนวนการใช้ อัตราเฉลี่ยในการใช้ ความคุ้มทุน 2553 99,863 1,174 2,880 2.45 34.67 2554 91,615 1,149 2,370 2.06 38.66 2555 87,550 1,100 1,810 1.64 48.37 รวม 279,028 3,423 7,060 39.52

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt น.ส. อาภรณ์ ไชยสุวรรณ น.ส.บุญเพ็ญ ชูทอง น.ส.จริยา รัตนพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google