งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นข้อมูล 1. ความหมายของสารสนเทศ (Information) สารสนเทศ ข้อสนเทศ ข้อมูล หรือ ข่าวสาร หมายถึง " ข้อเท็จจริงทั้งหลายหรือ เหตุการณ์ความรู้ซึ่งมีผู้ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นข้อมูล 1. ความหมายของสารสนเทศ (Information) สารสนเทศ ข้อสนเทศ ข้อมูล หรือ ข่าวสาร หมายถึง " ข้อเท็จจริงทั้งหลายหรือ เหตุการณ์ความรู้ซึ่งมีผู้ถ่ายทอด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นข้อมูล 1. ความหมายของสารสนเทศ (Information) สารสนเทศ ข้อสนเทศ ข้อมูล หรือ ข่าวสาร หมายถึง " ข้อเท็จจริงทั้งหลายหรือ เหตุการณ์ความรู้ซึ่งมีผู้ถ่ายทอด หรือ บันทึกไว้ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ สื่อเหล่านั้น อาจเป็น สิ่งพิมพ์ หรือสิ่งซึ่งไม่ตีพิมพ์ ”( นฤ มล ปราชญโยธิน 2531, 124) รวมทั้งสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศประเภทอื่น ที่ค้นได้จากอินเตอร์เน็ตหรือจากการเชื่อม ตรงในระบบออนไลน์

2 2. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ และเครื่องมือช่วยค้น ประเภท ตัวเล่ม / ต้นฉบับ เครื่องมือช่วยค้นหนังสือ ตำรา หนังสือชีวประวัติ ชั้นหนังสือ โอแพค หนังสืออ้างอิง ( เช่น พจนานุกรม บริเวณหนังสืออ้างอิง โอแพค สารานุกรม ออลมาแนค ฉบับออนไลน์จาก เสิร์ชเอ็นจิน อักขรานุกรมชีวประวัติ อินเทอร์เน็ต อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ )

3 ประเภท ตัวเล่ม / ต้นฉบับ เครื่องมือช่วยค้น สิ่งพิมพ์วารสาร ชั้นวารสาร ฐานข้อมูลวารสารบทความวารสาร ฐานข้อมูลวารสารเต็มรูป เช่น H.W. Wilson บทความในนิตยสาร (full-text) เช่น Science Direct บทความในหนังสือ EBSCOhost, ProQuest

4 ประเภท ตัวเล่ม / ต้นฉบับ เครื่องมือช่วยค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้าถึงในระบบออนไลน์ โอแพค ทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต เสิร์ชเอ็นจิน วารสาร หนังสืออ้างอิง โสตทัศนวัสดุ สื่อดิจิตัลหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปอื่น ๆ

5 3. การวางแผนการค้นสารสนเทศ • มีเรื่องที่จะค้นและกำหนดคำที่จะใช้ค้น • กำหนดตรรกที่จะใช้ค้น AND, OR หรือ NOT • กำหนดประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ หากต้องการสารสนเทศที่ตอบคำถามอย่างสั้น ๆ (Reference query) เช่น ความหมายของคำ ข้อมูลสถิติ ใช้หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ เช่น พจนานุกรม ออลมา แนค หนังสือสถิติ และสารานุกรม เป็นต้น หากต้องการสารสนเทศที่ตอบคำถามในการวิจัย (Research query) เช่น เมื่อเขียนรายงาน ผู้เขียนรายงาน ต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่กล่าวถึงเรื่องที่ค้นอย่าง ละเอียด คือต้องการหนังสือและบทความวารสาร

6 4. วิธีค้นสารสนเทศ • ค้นจากชื่อผู้แต่ง ค้นชื่อ James D. Lester พิมพ์ว่า Lester, James D. • ค้นจากหัวเรื่อง การเขียนรายงาน โรค เอดส์ • ค้นจากเลขหมู่ LC เช่น LB2369 • ค้นจากชื่อเรื่อง หนังสือเรื่อง The social work ค้นได้ที่ Social work dictionary • ค้นจากคำสำคัญ ( Keyword searches ) คำที่ปรากฏอยู่ในชื่อ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง คำที่บอกหัว เรื่อง หรือคำต่างๆ • ค้นจากเลข ISBN

7 5. การจำกัดขอบเขตการค้น • กำหนดเขตข้อมูล เช่น หัวเรื่อง ปี กำหนด ประเภทของเอกสาร • เชื่อมคำค้นด้วย AND หรือ OR หรือ NOT หรือใช้ แม่แบบการค้นแบบขั้นสูง (Advanced search) • จำกัดคำค้นข้อมูลให้เฉพาะเจาะจง เช่น การ ออกกำลังกาย การวิ่ง • ค้นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา เช่น ค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์ ค้นฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ภาคใต้ ฐานข้อมูลโรคเอดส์

8 6. การขยายขอบเขตการค้น • ใช้คำค้นที่ครอบคลุมกว้างขึ้น หรือใช้คำเหมือน เช่น หากค้นที่ “ แม้ว ” ได้ข้อมูลน้อย ลองค้นที่ “ ชาวเขา ” • เพิ่มเขตข้อมูลที่ค้น ให้เครื่องค้นทุกเขตข้อมูล (“all fields”) • ใช้เครื่องมือช่วยค้นอื่นๆ เช่น นอกจากโอแพค ลองค้นฐานข้อมูลวารสาร หรือใช้เสิร์ชเอ็นจิน • เชื่อมคำค้นด้วยคำเหมือน หรือคำที่สะกด ต่างกัน ด้วย OR เช่น ค้น shrimps OR prawns หรือ (shrimps prawns)

9

10 7. ตัวอย่างหน้าถัดไป การค้นโอแพค และฐานข้อมูล H.W. Wilson

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt การค้นข้อมูล 1. ความหมายของสารสนเทศ (Information) สารสนเทศ ข้อสนเทศ ข้อมูล หรือ ข่าวสาร หมายถึง " ข้อเท็จจริงทั้งหลายหรือ เหตุการณ์ความรู้ซึ่งมีผู้ถ่ายทอด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google