งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 23/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 23/04/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 23/04/51

2 Emerald Fulltext •เป็นผลิตภัณฑ์ของสำนักพิมพ์ MCB University Press •ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 ในชื่อ Emerald intelligence + Full Text โดยมีจุดประสงค์เดิมคือ บริการจัดส่งบทความ วารสารที่จัดพิมพ์โดย MCB University Press วารสารที่จัดพิมพ์โดย MCB University Press •ในปี 2001ได้มีการปรับปรุงบริการและทางเลือกต่างๆ ในการใช้ ฐานข้อมูลและเปลี่ยนชื่อเป็น Emerald Fulltext •เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดในสาขาการจัดการ

3 •ประกอบด้วยบทความจากวารสารวิชาการของ MCB University Press มากกว่า 100 รายชื่อ •มีจำนวนบทความฉบับเต็มมากกว่า 42,000 รายการ •ให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1994 และให้บริการ สาระสังเขปย้อนหลังจนถึงปี 1989 •เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจ หรือ การศึกษา Emerald Fulltext

4 ครอบคลุมเนื้อหา • •การจัดการทรัพยากรบุคคล • •การจัดการงานห้องสมุดและสารสนเทศ • •การฝึกอบรม • •การตลาด • •การพัฒนาองค์การ • •การจัดการคุณภาพและปฏิบัติการ • •การจัดการผลิตและปฏิบัติการ • •วิศวกรรม • •การจัดการสิ่งแวดล้อม • •และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งหมด Emerald Fulltext

5 ตัวอย่างวารสารเด่นๆ - Management Decision - European Journal of Marketing - The TQM Magazine - Personnel Review - International Journal of Operations & Production Management Management - Library Management

6 Emerald Fulltext แบ่งการสืบค้นออกเป็น 3 วิธี 1. Quick Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) 2. Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) 3. Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง)

7 Homepage

8 Quick Search Quick Search 1. เลือก Quick Search2. ใส่คำค้น 3. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น4. ระบุเขตข้อมูลการสืบค้น 5. เลือกสืบค้นจากทุกส่วน หรือเฉพาะที่บอกรับ6. คลิก Search

9 Advanced Search เลือก Advanced Search 2 2. ใส่คำค้น 3. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับ คำค้น 4 4. ระบุเขตข้อมูล 5 5. เลือกคำเชื่อม 6 6. ระบุช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ และประเภทของเอกสารที่ ต้องการ 7 7. เลือกสืบค้นจากทุกส่วน หรือเฉพาะที่บอกรับ 8 8. คลิก Search

10 Browse By : Journal Title เลือก Browse 3. เลือก Browse By : Journal Title4. คลิก Browse 5. เลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อวารสาร 6. เลือกวารสารเล่มที่ต้องการ 3 2. เลือกสืบค้นจากทุกส่วน หรือเฉพาะที่บอกรับ

11 Browse By : Subject 1 1. เลือก Browse 2 2. เลือกสืบค้นจากทุกส่วน หรือเฉพาะที่บอกรับ 3 3. เลือก Browse By : Subject 4 4. คลิก Browse 5 5. เลือกหัวเรื่องที่สนใจ

12 Search Results 1 1. คลิกเพื่อดูเนื้อหาบทความ หรือ 2 2. คลิกเพื่อแสดงเอกสารฉบับเต็ม 3 3. ปรับปรุงการสืบค้น 4 4. สืบค้นภายในผลลัพธ์เดิม 5 5. บันทึกคำค้น

13 Article

14 Full Text - HTML

15 Full Text - PDF Print, Save

16 Search History 1 1. แสดงลำดับการสืบค้น และสามารถเรียกดูผลลัพธ์ได้ 2 2. ลบคำค้นออกจาก History ทั้งหมด

17 Marked List 1 1. คลิกเลือกบทความที่จะจัดเก็บ คลิกเลือก session marked list 3. คลิก Go

18 Marked List จะปรากฎข้อความที่ยืนยันว่า บทความที่เราเลือกได้ถูกจัดเก็บ ไว้ใน Marked List เรียบร้อยแล้ว

19 View Marked List View Marked List 1.คลิกเลือก Marked List คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 3 3. คลิก Print เพื่อสั่งพิมพ์ 4 4. คลิก เพื่อส่งอีเมล์ 5 5. คลิก Download เพื่อบันทึกบรรณานุกรม

20 Register 1. คลิก My Profile เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียน คลิกที่ Register หรือ click here to register เพื่อเข้าสู่ หน้าจอแบบฟอร์มการลงทะเบียน

21 Register

22 My Profile พิมพ์ Username และ Password เพื่อเข้าสู่แฟ้มส่วนตัว

23 Emerald Alert • Saved Search Alerts • TOC (Table of Contents) Alerts • Weekly Digests

24 Save Search จากหน้าแสดงผลการค้น ให้คลิกที่ Save Search เพื่อบันทึกคำค้น

25 Save Search พิมพ์ชื่อคำค้นที่ต้องการบันทึก จากนั้นคลิก Add

26 View Saved Search Alerts 1. คลิกเลือก Alerts 1 2. คลิกเลือก Saved Search Alerts 2

27 View Saved Search Alerts

28 Table of Content Alerts 1. คลิก Table of Content Alerts 1 2. คลิก Add Journal เพื่อเลือกชื่อวารสารที่ต้องการบอกรับการแจ้งเตือน 2

29 Table of Content Alerts 1 1. เลือกอักษรเริ่มต้นของชื่อวารสาร 3 3. คลิก Update 2 2. เลือกรายชื่อวารสารที่สนใจและ คลิก Add

30 Table of Content Alerts คลิก Save เพื่อบันทึก

31 Weekly Digests Alert 2. คลิกเลือกการแจ้งเตือนเฉพาะวารสารที่บอกรับ หรือจากทุกรายชื่อ คลิกเลือก Weekly Digest Alert 3 3. คลิก Subscribe

32


ดาวน์โหลด ppt By: Jirawat Promporn By: Jirawat Promporn Contact: TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD. Update Latest 23/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google