งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน 4 ปี ( ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน 4 ปี ( ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน 4 ปี (2556-2559) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2   1. นวัตกรรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและระบบการมี ส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ พัฒนาระบบการยืม-คืน โดยผู้ใช้บริการผ่านระบบเคลื่อน ความถี่ (RFID) พัฒนาระบบการ ค้นคืน การยืม-คืน ผ่านห้องสมุดเคลื่อนที่และ อยู่ใกล้ผู้ใช้บริการ (City Library) พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงและให้บริการร่วม กับห้องสมุด/ห้องอ่านคณะ

3 2. สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - พัฒนาและจัดหาสื่อโสตทัศน์ทางวิชาการให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา - พัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ตลอดเวลา - พัฒนาปรับปรุงสถานที่และรูปแบบสื่อให้บริการ - พัฒนาเครือข่ายคอนเฟอเรนทั้งในและต่างประเทศ

4 3. นวัตกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงาน ระดับปริญญาตรี) - พัฒนาและจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ , eBook ให้เพียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ - พัฒนา รวบรวม จัดเก็บ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ลุ่มแม่น้ำโขงนานาชาติ

5 4. นวัตกรรมเครือข่ายความร่วมมือ
- เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเครือข่าย MALINET - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเครือข่าย PULINET - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเครือข่าย ThaiLIS - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเครือข่าย ASEAN Library

6 5. ศูนย์อะคาเดมี่ด้านนวัตกรรมห้องสมุดกับชุมชน
และอาเซียน (Academe Center for Library Automation System) - วิจัย พัฒนา นวัตกรรมห้องสมุดเพื่อชุมชนและอาเซียน - อบรม เผยแพร่ ให้ความช่วยเหลือด้านนวัตกรรมห้องสมุดกับชุมชนและอาเซียน - พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริการกับแหล่งสารสนเทศชุมชนและอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt แผน 4 ปี ( ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google