งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผน 4 ปี ( 2556-2559 ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผน 4 ปี ( 2556-2559 ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผน 4 ปี ( 2556-2559 ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 1. นวัตกรรมระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ - บริหารจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบการเข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศและระบบการมี ส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ ส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ - พัฒนาระบบการยืม - คืน โดย ผู้ใช้บริการผ่านระบบเคลื่อน ความถี่ (RFID) ความถี่ (RFID) - พัฒนาระบบการ ค้นคืน การยืม - คืน ผ่านห้องสมุดเคลื่อนที่และ อยู่ใกล้ผู้ใช้บริการ (City Library) อยู่ใกล้ผู้ใช้บริการ (City Library) - พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ เชื่อมโยงและให้บริการร่วม กับห้องสมุด / ห้องอ่านคณะ กับห้องสมุด / ห้องอ่านคณะ

3 2. สื่อโสตทัศน์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ 2. สื่อโสตทัศน์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ - พัฒนาและจัดหาสื่อโสตทัศน์ทางวิชาการ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา - พัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่าย ออนไลน์ได้ตลอดเวลา - พัฒนาปรับปรุงสถานที่และรูปแบบสื่อ ให้บริการ - พัฒนาเครือข่ายคอนเฟอเรนทั้งในและ ต่างประเทศ

4 3. นวัตกรรมสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ - พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( ปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย ผลงาน ทางวิชาการ ผลงาน ( ปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย ผลงาน ทางวิชาการ ผลงาน ระดับปริญญาตรี ) ระดับปริญญาตรี ) - พัฒนาและจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์, eBook ให้ เพียงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ - พัฒนา รวบรวม จัดเก็บ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ลุ่ม แม่น้ำโขงนานาชาติ

5 4. นวัตกรรมเครือข่ายความร่วมมือ - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันเครือข่าย MALINET - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันเครือข่าย PULINET - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันเครือข่าย ThaiLIS - เครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร ร่วมกันเครือข่าย ASEAN Library

6 5. ศูนย์อะคาเดมี่ด้านนวัตกรรม ห้องสมุดกับชุมชน และอาเซียน (Academe Center for Library Automation System) - วิจัย พัฒนา นวัตกรรมห้องสมุดเพื่อชุมชนและ อาเซียน - อบรม เผยแพร่ ให้ความช่วยเหลือด้านนวัตกรรม ห้องสมุดกับชุมชนและอาเซียน - พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริการกับแหล่ง สารสนเทศชุมชนและอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt แผน 4 ปี ( 2556-2559 ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google