งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [# 3] เริ่มปฏิบัติการ เบื้องต้น. 2 การใช้เงื่อนไขสายงานเพื่อการ ตัดสินใจ 1. IF-Then-Else ใช้ตัดสินใจได้ ทางเดียว รูปแบบ If then ค่าที่นิพจน์เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [# 3] เริ่มปฏิบัติการ เบื้องต้น. 2 การใช้เงื่อนไขสายงานเพื่อการ ตัดสินใจ 1. IF-Then-Else ใช้ตัดสินใจได้ ทางเดียว รูปแบบ If then ค่าที่นิพจน์เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [# 3] เริ่มปฏิบัติการ เบื้องต้น

2 2 การใช้เงื่อนไขสายงานเพื่อการ ตัดสินใจ 1. IF-Then-Else ใช้ตัดสินใจได้ ทางเดียว รูปแบบ If then ค่าที่นิพจน์เป็น True else ค่าที่นิพจน์เป็น False end if

3 3 สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ Sam3-1.asp Out Put A=10 OK

4 4 10 Not OK") end if %> Sam3-2.asp Out Put A > 10 Not Ok

5 5 2.IF-Then-ElseIF....Else ใช้ ตัดสินใจได้หลายทาง รูปแบบ If then ค่าที่นิพจน์เป็น True 1 elseif then ค่าที่นิพจน์เป็น True 2 elseif then ค่าที่นิพจน์เป็น True 3 else ค่าที่นิพจน์เป็น False end if

6 6 Sam3-3.asp Out Put A =3 OK

7 7 3.Select-Case ใช้เลือกได้หลาย ทางเหมือนกับ IF-Then- ElseIF....Else รูปแบบ Select Case case คำสั่งนิพจน์ที่เป็นจริง 1 case คำสั่งนิพจน์ที่เป็นจริง 2 case คำสั่งนิพจน์ที่เป็นจริง 3 case คำสั่งนิพจน์ที่เป็นจริง 4 case else คำสั่งนิพจน์ที่ไม่ตรงกันกรณีใด End Select

8 8 Sam3-4.asp Out Put A=2 OK

9 9 ค่าของ Environment เพื่อ ตรวจสอบค่าของ Server เรามาดูฟังก์ชั่นที่ใช้ตรวจสอบค่าของ Server ") response.write(request.servervariables("QUERY_ST RING") & " ") response.write(request.servervariables("REMOTE_A DDR") & " ") response.write(request.servervariables("REMOTE_H OST") & " ") response.write(request.servervariables("REQUEST_ METHOD") & " ") response.write(request.servervariables("SCRIPT_NA ME") & " ") response.write(request.servervariables("SERVER_N AME") & " ") response.write(request.servervariables("SERVER_P ORT") & " ") response.write(request.servervariables("SERVER_P ROTOCAL") & " ") response.write(request.servervariables("SERVER_S OFTWARE") & " ") response.write(request.servervariables("HTTP_ACC EPT_LANGUAGE") & " ") response.write(request.servervariables("HTTP_CON NECTION") & " ") response.write(request.servervariables("HTTP_USE R_AGENT") & " ") %> Sam3-5.asp

10 10 Out Put ที่ได้ 127.0.0.1 127.0.0.1 GET /Sample1.asp localhost 80 Microsoft-IIS/4.0 th Keep-Alive Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

11 11 Sam3-6.asp

12 12 Out Put ที่ได้ 12/1/2545 23:44:29 7 เสาร์ ม. ค. มกราคม 4 เสาร์ 26 23 44 29 96.76935 13.68972

13 13 การวนลูป และ การการใช้ ลูป For, While Output 1 2 3 4 5 ") next %> Sam3-7.asp

14 14 "> 1234512345 Sam3-8.asp

15 15 พิมพ์ 1 ถึง 5 เหมือนกัน แต่ใช้คำสั่ง While.. Wend สำหรับทำซ้ำ ") n = n + 1 wend %> Output 1 2 3 4 5 Sam3-9.asp

16 16 แบบฝึกหัด ข้อ 1. Output 1 12 123 1234 12345 ข้อ 2. Output 12345 1234 123 12 1

17 17 แบบฝึกหัด มี array คือ “A”,” B”,” C”,” D”,” E” AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE ข้อ 3.


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [# 3] เริ่มปฏิบัติการ เบื้องต้น. 2 การใช้เงื่อนไขสายงานเพื่อการ ตัดสินใจ 1. IF-Then-Else ใช้ตัดสินใจได้ ทางเดียว รูปแบบ If then ค่าที่นิพจน์เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google