งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มปฏิบัติการเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มปฏิบัติการเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มปฏิบัติการเบื้องต้น
ASP [# 3] เริ่มปฏิบัติการเบื้องต้น

2 การใช้เงื่อนไขสายงานเพื่อการตัดสินใจ
1. IF-Then-Else ใช้ตัดสินใจได้ทางเดียว รูปแบบ If < นิพจน์ > then ค่าที่นิพจน์เป็น True else ค่าที่นิพจน์เป็น False end if

3 สามารถใช้ได้ 2 รูปแบบ คือ
<% Dim a a=10 If a=10 then response.write("A=10 OK") end if %> Sam3-1.asp Out Put A=10 OK

4 <% Dim a a=12 If a < 10 then response
<% Dim a a=12 If a < 10 then response.write("A < 10 OK") else response.write("A > 10 Not OK") end if %> Sam3-2.asp Out Put A > 10 Not Ok

5 2.IF-Then-ElseIF....Else ใช้ตัดสินใจได้หลายทาง
รูปแบบ If < นิพจน์ > then ค่าที่นิพจน์เป็น True 1 elseif < นิพจน์ > then ค่าที่นิพจน์เป็น True 2 elseif < นิพจน์ > then ค่าที่นิพจน์เป็น True 3 else ค่าที่นิพจน์เป็น False end if

6 <% Dim a a=3 If a =1 then. response
<% Dim a a=3 If a =1 then response.write("A = 1 OK") elseif a=2 then response.write("A=2 OK") elseif a=3 then response.write("A=3 OK") else response.write("Not Ok") end if %> Sam3-3.asp Out Put A =3 OK

7 3.Select-Case ใช้เลือกได้หลายทางเหมือนกับ IF-Then-ElseIF....Else
รูปแบบ Select Case <นิพจน์> case <ค่านิพจน์ 1>            คำสั่งนิพจน์ที่เป็นจริง 1 case <ค่านิพจน์ 2>            คำสั่งนิพจน์ที่เป็นจริง 2 case <ค่านิพจน์ 3>            คำสั่งนิพจน์ที่เป็นจริง 3 case <ค่านิพจน์ 4>            คำสั่งนิพจน์ที่เป็นจริง 4 case else            คำสั่งนิพจน์ที่ไม่ตรงกันกรณีใด End Select

8 <% Dim a a=2 Select Case a case 1. Response. write("A=1 OK") case 2
<% Dim a a=2 Select Case a case 1 Response.write("A=1 OK") case 2 Response.write("A=2 OK") case 3 Response.write("A=3 OK") case 4 Response.write("A=4 OK") case else Response.write("NOT OK") End Select %> Sam3-4.asp Out Put A=2 OK

9 ค่าของ Environment เพื่อตรวจสอบค่าของ Server
Sam3-5.asp เรามาดูฟังก์ชั่นที่ใช้ตรวจสอบค่าของ Server <% response.write(request.servervariables("AUTH_TYPE") & "<br>") response.write(request.servervariables("QUERY_STRING") & "<br>") response.write(request.servervariables("REMOTE_ADDR") & "<br>") response.write(request.servervariables("REMOTE_HOST") & "<br>") response.write(request.servervariables("REQUEST_METHOD") & "<br>") response.write(request.servervariables("SCRIPT_NAME") & "<br>") response.write(request.servervariables("SERVER_NAME") & "<br>") response.write(request.servervariables("SERVER_PORT") & "<br>") response.write(request.servervariables("SERVER_PROTOCAL") & "<br>") response.write(request.servervariables("SERVER_SOFTWARE") & "<br>") response.write(request.servervariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE") & "<br>") response.write(request.servervariables("HTTP_CONNECTION") & "<br>") response.write(request.servervariables("HTTP_USER_AGENT") & "<br>") %>

10 Out Put ที่ได้ 127.0.0.1 127.0.0.1 GET /Sample1.asp localhost 80
Microsoft-IIS/4.0 th Keep-Alive Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

11 <%=now%><br> <%=weekday(now)%><br> <%=weekdayname(weekday(now))%><br> <%=Monthname(1,true)%><br> <%=Monthname(1)%><br> <%=sqr(16)%><br> <%=weekdayname(weekday(now))%><br> <%=len("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")%><br> <%=hour(now)%><br> <%=minute(now)%><br> <%=second(now)%><br> <%randomize%><br> <%=rnd*100%><br> <%=(rnd*20)+10%><br> Sam3-6.asp

12 Out Put ที่ได้ 12/1/ :44:29 7 เสาร์ ม.ค. มกราคม 4 เสาร์

13 การวนลูป และ การการใช้ ลูป For , While
Sam3-7.asp <%for n=1 to 5%> <%=n%> <br> <%next%> <% for n=1 to 5 response.write( n & "<br>") next %> Output

14 <br> <%next%>
Sam3-8.asp <%for n=1 to 5%> <font size="<%=n%>"><%=n%> </font> <br> <%next%>

15 พิมพ์ 1 ถึง 5 เหมือนกัน แต่ใช้คำสั่ง While .. Wend สำหรับทำซ้ำ
 <% n = 1 while n <= 5 response.write( n & "<br>") n = n + 1 wend %> Sam3-9.asp Output

16 แบบฝึกหัด ข้อ 1. Output ข้อ 2. Output 1 12 123 1234 12345 12345 1234
ข้อ 2. Output 12345 1234 123 12 1

17 แบบฝึกหัด มี array คือ “A”,” B”,” C”,” D”,” E” ข้อ 3. A B C D E


ดาวน์โหลด ppt เริ่มปฏิบัติการเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google