งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASP Objects เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASP Objects เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASP Objects เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail:wichai@buu.ac.th http://bucc4.buu.ac.th/~wichai

2 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th2 Object ของ ASP  ทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของ ASP ถูก มองว่าเป็น Object  Object จะทำงานทางฝั่งเซิฟเวอร์  Object ของ ASP มี 2 ประเภท  User-developed Object  Built-in Object

3 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th3 Built-in Object มี 7 ตัว คือ –Application Object เป็นตัวแทนในการ จัดการแอพพลิเคชัน ASP –Session Object จัดการผู้ใช้งานที่เข้าใช้งาน แอพพลิเคชัน ASP –Server Object จัดการและบริหารทรัพยา การของเว็บเซร์ฟเวอร์ –ObjectContext Objecct จัดการเกี่ยวกับท รานแซคชั่น –Response Object จัดการข้อมูลที่ส่งจาก เซร์ฟเวอร์ไปยังบราวเซอร์ –Request Object ใช้จัดการข้อมูลจาก บราวเซอร์

4 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th4 ภายใน Object ภายใน Object ประกอบด้วย  Collection  Property  Method  Event

5 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th5 Request Object  ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ใช้ฝั่ง Client ผ่านทางบราวเซอร์ แล้วส่งไป ยัง Object ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง Response ให้ผู้ใช้ต่อไป  รูปแบบ Request.Collection | Property | Method(Variable)

6 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th6 Collection ใน Request Object  มีคอลเลคชันทีสำคัญคือ –ServerVariables –ClientCertificate –Cookies –Form –QueryString

7 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th7 ServerVariables Object ใช้เก็บค่าตัวแปรของ Server ที่เรียกว่า Environment Variables เช่น –AUTH_USER –HTTPS_USER_AGENT –REMOTE_ADDR –REMOTE_HOST –SERVER_NAME

8 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th8 ตัวอย่าง  ตัวอย่าง asp2-1a.asp  ตัวอย่าง asp2-1b.asp  ตัวอย่าง asp2-1c.asp

9 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th9 Form Object  ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก Form ที่ กำหนดการส่งแบบ post  รูปแบบ Request.Form(Element) เมื่อ Element เป็น Argument ที่เป็นชื่อตัว แปรที่ส่งจาก Form ( อยุ่ในเครื่องหมาย “ “)  ตัวอย่าง asp2-2a.asp

10 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th10 QueryString Object  ใช้รับข้อมูลจากผู้ใช้ที่ส่งมาโดยปะท้ายกับ URL หรือส่งข้อมูลแบบ Get ผ่าน Form  รูปแบบ Request.QueryString(Variable)  ตัวอย่าง asp2-3a.asp  ตัวอย่าง asp2-5a.asp

11 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th11 Response Object  ทำหน้าที่ส่งผลที่ได้จากการประมวลผล ของ Server กลับไปยังผู้ใช้ที่ร้องขอมา โดยแสดงผลไปที่ Browser ในรูปแบบ ของ เอกสาร html  รูปแบบ Response.Collection | Property | Method(Variable)  Method ที่สำคัญ คือ Write ที่ใช้เขียน ข้อความส่งไปยัง Client  ตัวอย่าง asp2-4a.asp

12 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th12 Server Object  ทำหน้าที่ในการติดต่อและจัดการกับ Server ที่ทำงานอยู่  รูปแบบ Server.Property | Method  Property ที่สำคัญ คือ CreateObject ที่ ใช้สร้าง Object จาก Component ต่างๆ ให้สามารถใช้งานใน Server ได้  รูปแบบ Server.CreateObject(ObjectID) ( จะกล่าวถึงในตอนหลัง )

13 20 July 2003E-mail:wichai@buu.ac.th13 The End


ดาวน์โหลด ppt ASP Objects เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ASP Objects โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google