งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างคำสั่งแบบเลือก (Selection)  เป็นโครงสร้างที่มีการทดสอบเงื่อนไข ทางตรรกศาสตร์ (Logical Decision) เพื่อตัดสินใจทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะมีเลือกทำคำสั่งบางคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างคำสั่งแบบเลือก (Selection)  เป็นโครงสร้างที่มีการทดสอบเงื่อนไข ทางตรรกศาสตร์ (Logical Decision) เพื่อตัดสินใจทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะมีเลือกทำคำสั่งบางคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างคำสั่งแบบเลือก (Selection)  เป็นโครงสร้างที่มีการทดสอบเงื่อนไข ทางตรรกศาสตร์ (Logical Decision) เพื่อตัดสินใจทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะมีเลือกทำคำสั่งบางคำสั่ง  ภาษาปาสคาล มีโครงสร้างแบบเลือก 2 รูปแบบดังนี้  IF statement  CASE statement Sequential Selection Looping Selection

3 นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ (Boolean expression)  นิพจน์ที่ประกอบด้วย operator ต่อไปนี้  logical operator ได้แก่ NOT, AND, OR  relational operator ได้แก่ =, <>,, >=  ตัวแปรชนิด boolean  การประกาศตัวแปร var flag : boolean;  การกำหนดค่า flag := true; หรือ flag := false;

4 ตัวอย่างนิพจน์ทางตรรกะ  var flag, switch : boolean; test, check : boolean; x : integer ; state : char;  flag := 5 > 10 ;  switch := ‘A’ < ‘Z’  test := flag AND switch  not check  (0 10 )  state <> ‘W’ False True 5 x A state TRUE check

5 แบบฝึกหัด  50 < time < 100  ตัวแปร found มีค่าเป็น true หรือตัวแปร index มีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ 10  ตัวแปร Ans ไม่ใช่ทั้ง Y หรือ y และไม่ใช่ N  ตัวแปร level ไม่ใช่ทั้ง 1 และ -1 (time > 50) and (time < 100) (found = true) or (index >= 10) not ((Ans = 'Y') or (Ans = 'y') or (Ans = 'N')) not ((level = 1) or (level = -1))

6 ประโยคคำสั่ง (statement)  คำสั่งเดี่ยว (single statement) คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว  คำสั่งเชิงซ้อน (compound statement) กลุ่มของคำสั่งเดี่ยวตั้งแต่ 2 คำสั่งขึ้นไป มารวมเป็นกลุ่มเดียวกัน begin …………; …………; end;

7 If Statement รูปแบบ 1 If - Then If boolean expression Then statement ; Boolean Expression Yes No Statement1 If - ThenIf - Then - ElseNested - IfIf - Then

8 ตัวอย่าง If - Then If score <= 50 Then writeln(‘F’); If (x>0) and (y>0) Then begin z := x / y; writeln(z); end; x>0 and y>0 YesNo z = x/y Print F Print z Score <=50 Yes No Print F Print z

9 If Statement รูปแบบ 2 If - Then - Else If boolean expression Then statement1 Else statement2 ; Boolean Expression Statement2 Yes No Statement1 If - Then If - Then - Else Nested - IfIf - Then - Else

10 ตัวอย่าง If - Then - Else If a > b Then max := a Else max := b; If a > b Then begin max := a; writeln(‘Maximu m =‘, a) end Else begin max := b; writeln(‘Maximu m =‘, b) end; หรือ writeln(‘Maximum =‘, max);

11 If Statement รูปแบบ 3 Nested - If If boolean expression1 Then statement1 Else if boolean expression2 Then statement2 Else statement3 ; If boolean expression1 Then statement1 if boolean expression2 Then statement2 Else statement3 Else statement4 ; If - Then If - Then - Else Nested - If

12 ตัวอย่าง Nested - If if x > 0 then writeln(‘Positive number’) if x<10 then writeln(‘ 0 < x< 10’) else writeln(‘Greater than 10’); else writeln(‘Negative number’); if Day = ‘1’ then writeln(‘Sunday’) else if Day = ‘2’ then writeln(‘Monday’); else..…….. ……… if Day = ‘7’ then writeln(‘Saturday’); else writeln(‘Invalid day’); begin writeln(‘Positive number’); if x<10 then writeln(‘ 0 < x< 10’) else writeln(‘Greater than 10’) ; end Var Day : char;

13 งานที่มอบหมาย  เขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 3 จำนวน และหาแสดงจำนวน ที่มีค่ามากที่สุด  เขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนจริง 2 จำนวน และรับ operator ที่จะ กระทำกับเลขทั้งสองโดย operator ที่เป็นไปได้คือ +, -, *, / แล้วใช้ คำสั่ง if ตรวจสอบ operator เพื่อนำไปคำนวณผลลัพธ์ ตัวอย่างผล run ของโปรแกรม

14 Case Statement รูปแบบ Case expression of value, value,… : statement1 ; value, value,… : statement2 ; ……. [ otherwise statement N ; ] end; expression ตัวแปรหรือนิพจน์ที่มีค่าเป็น  Integer  Char  Boolean value, value,… ค่าที่เป็นไปได้ของ expression  ค่าคงที่ใด ๆ 1  ค่าคงที่เป็นช่วง 0..10  ค่าคงที่หลายค่า 1,3,5,7..9..

15 ตัวอย่าง Case Case score of 90..100 : writeln(‘A’); 80..89 : writeln(‘B’); 70..79 : writeln(‘C’); 60..69 : writeln(‘D’); 0..59 : writeln(‘F’); otherwise writeln(‘Invalid’); End Case grade of ‘A’ : Point := 4.0; ‘B’ : Point := 3.0; ‘C’ : Point := 2.0; ‘D’ : Point := 1.0; ‘F’ : Point := 0.0; otherwise writeln(‘Invalid’); End Var grade : char;

16 งานที่มอบหมาย  เขียนโปรแกรมรับเลข จำนวนจริง 2 จำนวน และรับ operator ที่จะ กระทำกับเลขทั้งสอง โดย operator ที่เป็นไปได้คือ +, -, *, / แล้วใช้ คำสั่ง case ตรวจสอบ operator เพื่อนำไปคำนวณ ผลลัพธ์  เขียนผังงานของ โปรแกรมนี้ ตัวอย่างผล run ของโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างคำสั่งแบบเลือก (Selection)  เป็นโครงสร้างที่มีการทดสอบเงื่อนไข ทางตรรกศาสตร์ (Logical Decision) เพื่อตัดสินใจทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะมีเลือกทำคำสั่งบางคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google