งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K M คืออะไร K M คือ Knowledge Management. แปลว่าอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K M คืออะไร K M คือ Knowledge Management. แปลว่าอะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K M คืออะไร K M คือ Knowledge Management

2 แปลว่าอะไร

3 แปลว่า การจัดการ ความรู้ แปลว่า การจัดการ ความรู้

4 กล่าวโดยสรุป คือ การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ ได้มาโดยการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติ

5 เพื่อให้เข้าใจง่าย จะเปรียบ K M จะเปรียบ K M เหมือนกับ ปลาทู

6 ปลาทู ตัว 1 แบ่งเป็น 3 ส่วน แบ่งเป็น 3 ส่วน 1. ส่วนหัว 2. ส่วนลำตัว 3. ส่วนหาง

7 การจัดการความรู้ โดยใช้โมเดลปลา ทู ส่วนหัว (K V) ส่วนหัว (K V) คือการกำหนดทิศทาง ว่าจะ ไปทางไหน และ ทำ K M เพื่ออะไร Knowledge Vision (K V)

8 การจัดการความรู้ โดยใช้โมเดลปลา ทู ส่วนลำตัว (K S) ส่วนลำตัว (K S) คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนกลางลำตัว ถือเป็นส่วนสำคัญ เพราะมีทั้ง การแลกเปลี่ยน และการ เรียนรู้ (Share & Learn) Knowledge Sharing (K S)

9 การจัดการความรู้ โดยใช้โมเดลปลา ทู ส่วนหาง (K S) ส่วนหาง (K S) คือการ สร้างคลังความรู้ที่ เข้มแข็ง โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย (ICT) Knowledge Assets (K S)

10 โมเดลปลาทู

11 พักก่อนดีกว่านะ เพราะเริ่ม.... งงแล้ว ไปกินปลาทูป้าน้อย... กันเถอะ

12 ปลาทู

13 ปลาทู

14 ปลาทู

15 ปลาทู

16 ปลาทู

17 การบ้าน งานชิ้นที่ 1 ไปค้นหารายละเอียดและทำ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ... โมเดลปลาทู มาคนละ 1 ฉบับ ส่งวันพฤหัสที่ 15 พ. ย. 50 ทำทุกคน แล้วส่งที่พี่ดุสิต


ดาวน์โหลด ppt K M คืออะไร K M คือ Knowledge Management. แปลว่าอะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google