งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Error ในการวิจัย ผศ.( พิเศษ ) นพ. นภดล สุ ชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Error ในการวิจัย ผศ.( พิเศษ ) นพ. นภดล สุ ชาติ พ. บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Error ในการวิจัย ผศ.( พิเศษ ) นพ. นภดล สุ ชาติ พ. บ. M.P.H.

2 2 ผลวิจัย =Truth + Errors ผลวิจัย = ความจริง (Truth) + ความคลาดเคลื่อน (Errors)

3 3 ชนิดของความคลาดเคลื่อน (Errors) ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) หรืออคติ (Biases) ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors)

4 4 ชนิดของอคติ (Biases) Information Bias  Selection Bias Performance Bias Measurement Bias Confounding Bias

5 5 Selection Bias Flaw in study design Choice of sampling frame Choice of comparison group Loss of follow up Non respond Selective survivals

6 6 Information Bias Invalid Measurement Incorrect diagnostic criteria Omission/Imprecision of recorded data Unequal diagnostic surveillance

7 7 Confounding Bias Confounder effects both cause and consequence of the study Age is confounder for contraceptive and myocardial infarction study. Major Confounder e.g. Age, Sex, Race, Occupation

8 8 Bias & Random Error Bias แก้ไขโดยออกแบบงานวิจัยให้ไม่มี Bias ใน การซักประวัติและรักษา เช่นใช้วิธี Double Blind แพทย์ไม่รู้ว่าใครเป็นกลุ่ม 1 หรือ 2 ยาที่ใช้รักษาก็ รูปร่างเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม Random Errors แก้ไขโดยเพิ่ม Sample size

9 9 สาเหตุความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ สำรวจประชากรวิจัยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย สุ่มประชากรเฉพาะบางกลุ่ม ให้ข้อมูลลำเอียง ถ้ารู้ว่าสูบบุหรี่จะซักประวัติโรค มากกว่า วัดผลลำเอียง สนใจเฉพาะการรักษาแบบใหม่จึง ซักถามมากกว่า

10 10 สาเหตุความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม จำนวนตัวอย่างน้อยเกินไป

11 11 ลดความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ Good Sampling technique: Sampling Frame Criteria for selection cases and controls Reduce recall bias, compliance bias Reduce confounding factors: randomized Blind study: single, double, triple blinded

12 12 Type of Errors * Conclusion from Analysis A=BA<>B A=BCorrect  Error A<>B  Error Correct Type I =  error ประมาณ 5% Type II =  error ประมาณ 20% Power of test =1-  ประมาณ  80% The truth

13 13 3 Phase of Study Efficacy ทำได้สำเร็จในห้องทดลอง Effectiveness ทำได้ผลในสถานการณ์จริง ( มี ประสิทธิผล ) Efficiency ผลได้เทียบกับต้นทุนได้ผลคุ้มค่า ( มี ประสิทธิภาพ )

14 14 Random error, Systematic error ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Error) นั้น เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก การวัดตัวแปร ที่ กำหนดแต่ละครั้ง ความคลาดเคลื่อนอย่างมีระบบ (Systematic error) หรือ Bias นั้น เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิด จาก เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปร

15 15 คำภามวิจัย Research Question ดำเนินการวิจัย เพื่อค้นหาความจริง ผลการวิจัย ( ข้อเท็จจริง ) ค่าความจริง (True Value) ค่าความเท็จ (Error) แบบสุ่ม (Random Error) แบบเป็นระบบ (Systematic Error หรือ Bias) +

16 16 Random Error แก้ไขโดยเพิ่ม Sample size ให้พอเพียง

17 17 Systematic Error = Bias แก้ไขโดยการออกแบบระบบ แก้ไขง่ายกว่า เช่น ถ้าติดแถบวัดส่วนสูงผิดพลาด โดยติดไว้สูงกว่าปกติ 1 ซม. แก้ไขให้ถูกต้องโดย ปรับแก้ส่วนสูงที่วัดได้ทุกๆคน

18 18 Bias Selection Bias Performance Bias Measurement Bias แก้ไขโดย blinding Confounding Bias

19 19 Co-intervention ส่วนใหญ่เกิดกับ Study Group โดยดูแลอย่าง พิถีพิถัน Co-intervention เพิ่มการรักษาในกลุ่มทดลองหรือ กลุ่มควบคุมเพียงกลุ่มเดียว เช่น เมื่อให้ยาใหม่ก็ ทดสอบ EKG บ่อยๆ เพียงกลุ่มเดียว ส่วนอีกกลุ่มที่ ได้ยามาตรฐานก็ไม่ทดสอบ แก้ไขด้วยวิธี Double Blind ผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าได้ ยาชนิด 1 หรือ 2 แพทย์ก็จะไม่ทราบเช่นกันว่าได้ จ่ายยาชนิด 1 หรือ 2

20 20 Contamination Control group ได้รับ intervention ไปด้วย Contamination ผู้ป่วยกลุ่ม 1 ได้ยาของผู้ป่วยกลุ่ม 2 ไปด้วย แก้ไขด้วยวิธี Double Blind ผู้ป่วยจะไม่ทราบว่าได้ ยาชนิด 1 หรือ 2 แพทย์ก็จะไม่ทราบเช่นกันว่าได้ จ่ายยาชนิด 1 หรือ 2

21 21 Howthorn Effect ตั้งแต่ปี 1920 เมื่อ 80 กว่าปีมาแล้วที่โรงงาน GE มีการทดลองในรูปแบบต่างๆ เพื่ออยากจะเห็น ผลผลิตของโรงงาน GE สูงขึ้น แบบที่หนึ่งให้ทำงาน 4 วัน วันละ 10 ชั่วโมง หรือแบบที่ 2 ทำงาน 5 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าผลผลิตสูงขึ้นทั้งสองอย่าง

22 22 Howthorn Effect คำถามคือ เกิดอะไรขึ้น ทำไมเมื่อปรับวิธีการ ทำงานเป็น 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่ว่าจะปรับแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สอง ผลผลิต สูงขึ้นทั้งคู่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนทำงานรู้ว่าถูกเฝ้ามองจากฝ่าย บริหาร ผู้บริหารกำลังให้ความสนใจ คนงานจึงขยัน มากขึ้น ผู้ควบคุมก็ขยันมากขึ้น ปรับอย่างไร ผลผลิตก็สูงขึ้นตลอดเวลา

23 23 Blinding Single Blind Double Blind Triple Blind

24 24 ตัวอย่าง Bias Recall Bias ซักย้อนหลังไปนานจึงจำไม่ได้ Exposure Suspicion Bias ผู้สัมผัสสิ่งคุกคามจะ ถูกซักถามมากกว่า

25 25 Detect Bias in Research There are a variety of ways that research might be biased in design, data analysis, and interpretation.


ดาวน์โหลด ppt Error ในการวิจัย ผศ.( พิเศษ ) นพ. นภดล สุ ชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google