งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากรและตัวอย่าง ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากรและตัวอย่าง ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากรและตัวอย่าง ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

2 Population Target Population Study Population Sample Control GroupExperiment Group Allocation Sampling Eligibility Criteria Research Question

3 Probability Sampling 1.Simple random sampling 2.Systematic sampling 3.Stratified random sampling 4.Cluster sampling and multistage sampling

4 Non Probability Sampling Convenience sampling (Accidental) Quota sampling Purposive sampling Snowball sampling

5 Probability Sampling วิธีการ คัดเลือก จุดแข็งจุดอ่อน Simple Random ทุกหน่วยมี โอกาสได้รับ การคัดเลือก เท่ากัน นำข้อมูล ย้อนกลับไปสู่ ประชากรได้ ต้องมี Sampling Frame ที่ สมบูรณ์ Systematic เรียงลำดับ หน่วย ทำได้ง่ายต้องมี Sampling Frame ที่ สมบูรณ์ Stratified แบ่งเป็นกลุ่ม แล้วสุ่มจาก แต่ละกลุ่ม ได้ตัวแทนจาก ทุกกลุ่ม ต้องมี Sampling Frame แต่ละ กลุ่ม Cluster เช่นเลือกคน เดียวใน ครัวเรือนเป็น ตัวอย่าง ไม่ต้องมี Sampling Frame Standard Error สูง Multistage จากจังหวัด เป็น อำเภอ ตำบล ไม่ต้องมี Sampling Frame Standard Error สูง

6 Convenience sampling (Accidental) เช่นเลือกจากคนไข้ทั้งหมดที่มาตรวจ แต่คนที่ไม่ได้มาตรวจเพราะฐานะยากจนหรืออยู่ ไกลก็ไม่มีโอกาสได้รับการคัดเลือก จะนำไปขยายผลกลับไปสู่ประชากรของประเทศ ย่อมไม่ได้

7 Quota sampling เลือกโดยกำหนดจำนวนไว้ก่อน เช่นเลือกจากออาสาสมัคร โดยแบ่งออกเป็น ชั้นๆ (Strata) แล้วเลือกมาจากแต่ละชั้นโดย ไม่ได้สุ่มตัวอย่าง

8 Purposive sampling เลือกเฉพาะที่มีลักษณะพิเศษมาศึกษา เช่น โครงการอยุธยา ศึกษาทดลอง Primary Care ทำไมจึงเป็นอยุธยา เพราะเลือกอย่าง เจาะจงต้องการให้เป็นชนบท การคมนาคม สะดวก ไม่ไกลจาก กทม.

9 Snowball sampling คนที่ 1 แนะนำชื่อคนที่ 2 คนที่ 2 แนะนำชื่อคนที่ 3 จนครบตามจำนวนที่กำหนด

10 การกระจายตัวอย่างเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง การจัดสรรแบบสุ่ม (Randomization) เช่น โยน เหรียญ การจับสลาก การจัดสรรแบบบล็อก (Block Randomization) เช่น กลุ่มควบคุม =C กลุ่มทดลอง =E จัดเรียง เป็น CCEE, CECE, CEEC, EECC, ECEC, ECCE จัดแบบแบ่งชั้น (Stratified allocation) เช่น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ แบ่งเป็น Duke’s A,B,C ก่อนแล้วจัดสรรแบบสุ่มต่อไป จัดแบบ Minimization โดยโปรแกรม คอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ประชากรและตัวอย่าง ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google